Tilsyn

Publisert:
Oppdatert:
En hånd styrer en mus på et skrivebord foran to skjermer

Forbrukertilsynet arbeider med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige avtalevilkår og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukere. Vi jobber også med å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette vil vi oppnå gjennom veiledning og dialog med næringsdrivende, og gjennom godt informasjonsarbeid.

Tilsynet kan også bruke økonomiske sanksjoner mot næringsdrivende som bryter loven. Feilaktige påstander og villedende markedsføring, skjult reklame, kroppspress i sosiale medier, ulovlig telefonsalg og uadressert reklame er noen av problemstillingene tilsynet jobber med.

Hvordan jobber vi?

En viktig del av Forbrukertilsynets virksomhet består i å veilede næringsdrivende om regelverket og kravene som gjelder for markedsføring og avtalevilkår. Vi har utarbeidet egne veiledninger for en rekke bransjer og fagfelt.

Du finner alle veiledningene våre her.

Dialog med næringsdrivende og godt informasjonsarbeid er viktige verktøy. Forbrukertilsynet har imidlertid flere virkemidler mot næringsdrivende som bryter loven.

Overtredelsesgebyr

Forbrukertilsynet kan ilegge næringsdrivende overtredelsesgebyr ved brudd på en rekke av paragrafene i Markedsføringsloven.

Forbudsvedtak

Tilsynet kan også fatte vedtak om forbud eller påbud.

Du finner alle våre vedtak her.

Tvangsmulkt

For å sikre at den næringsdrivende overholder disse vedtakene, kan Forbrukertilsynet fastsette en tvangsmulkt. Denne mulkten må betales dersom den næringsdrivende ikke etterlever vedtaket.

Markedsrådet

Forbrukertilsynets vedtak, prioriteringer og andre avgjørelser kan klages inn til Markedsrådet. Markedsrådet er et faglig uavhengig domstolslignende forvaltningsorgan, som er administrativt underordnet Barne- og likestillingsdepartementet. Medlemmene er jurister med høy kompetanse, og oppnevnes av  kongen for fire år. Markedsrådets vedtak kan ikke påklages til departementet, men kan bringes inn for domstolene av den næringsdrivende.

Les mer om Markedsrådet her.

Fagområder vi jobber med

Forbrukertilsynet fører tilsyn på en rekke områder, og med mange ulike problemstillinger. Under finner du temasider for flere av fagområdene vi jobber med.

Tema: