Forbrukertilsynet varsler millionbot mot Tinde Energi

Forbrukertilsynet har varslet vedtak om overtredelsesgebyr til Tinde Energi på 3 000 000 kroner, og et gebyr til daglig leder på 400 000 kroner etter brudd på markedsføringsloven.

Publisert:
Oppdatert:

I tillegg har vi varslet fire forbudsvedtak med tvangsmulkt for å hindre at Tinde Energi og daglig leder bryter reglene i framtiden.

– Det er viktig at grove lovbrudd sanksjoneres, fordi det ikke skal lønne seg å begå lovbrudd. Det er også viktig å hindre lovbrudd fram i tid, og derfor har vi i tillegg varslet forbudsvedtak. Forbudsvedtakene forbyr Tinde Energi å håndheve vilkårene de nå har varslet til fastpriskundene. Overtrer selskapet forbudene, er det varslet tvangsmulkt for hvert lovbrudd, sier direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen.

Bakgrunnen for vedtaket er at Tinde Energi AS tidligere denne uken sendte ut varsel om endringer i vilkårene i fastprisavtalene de har med sine privatkunder. Forbrukertilsynet har mottatt svært mange klager det siste døgnet, og det ble derfor prioritert å sende ut varsel om vedtak til både Tinde Energi og daglig leder i selskapet samme dag.

Varselet om vedtak mot Tinde Energi kan du lese her, og varselet mot daglig leder her.

En fastprisavtale kan ikke forandres

En fastprisavtale er bindende ut avtaleperioden, og strømselskapet selv kan ikke endre en fastprisavtale som allerede er inngått.

I varselet Tinde Energi sendte til sine kunder 30. november sto det at alle med fastprisavtaler (for eksempel med fastpris på 43 øre per kWh) med binding i lang tid fremover, får vesentlige endringer i avtalene sine fra og med 1. januar 2023.

Blant annet at maks strømforbruk knyttet til fastprisavtalen nå blir lagt til maks 20 000 kWh/år for enebolig og for leilighet begrenset opp til 8 000 kWh/år. Til sammenligning legger Statistisk sentralbyrå i sin oversikt over gjennomsnittlig strømforbruk til grunn at gjennomsnittlig strømforbruk for enebolig er 25 776 kWh per år, og 10 899 kWh for leilighet.

For kunder som har lavere fastpris per kWh enn innslagspunktet for strømstøtte (70 øre pr. kWh), vil strømstøtten kunden har krav på i stedet tilfalle Tinde Energi.

Et grunnleggende krav i markedsføringsloven er at næringsdrivende skal opptre i tråd med god forretningsskikk overfor forbrukere. Det er derfor forbudt med såkalt urimelig handelspraksis. Alt næringsdrivende gjør overfor potensielle eller eksisterende kunder vil være en handelspraksis. Selskapene må ha full kontroll på at de opptrer på en ryddig, redelig og rimelig måte overfor forbrukerne i alt selskapet foretar seg. Hvis ikke kan det raskt være snakk om lovbrudd.

Til tross for disse reglene, forandret Tinde Energi innholdet i allerede inngåtte og bindende avtaler mellom selskapet og forbrukere.

Den varslede vilkårsendringen som gjelder strømstøtten, kan heller ikke brukes i avtaler med nye kunder. Dette vil være ulovlig.

I tillegg til disse lovbruddene, varslet Tinde Energi heller ikke endringene slik strømleverandører er pliktet til å gjøre.

Med grove lovbrudd følger strenge sanksjoner

Antallet klager mottatt av Forbrukertilsynet gjør at tilsynet anser det som sannsynlig at lovbruddene er begått overfor et stort antall kunder. Lovbruddenes art, grovhet, og omfang viser behovet for strenge sanksjoner. Dette er bakgrunnen for størrelsen på det varslede gebyret på 3 000 000 kroner.

– Det er snakk om flere lovbrudd, som både samlet og hver for seg, utgjør vesentlige overtredelser av markedsføringsloven. I tillegg har lovbruddene et åpenbart stort inntjeningspotensial for Tinde Energi, og et tilsvarende stort skadepotensial for forbrukerne, understreker Rønningen.

Daglig leder er også varslet om sanksjoner

Når Forbrukertilsynet fatter vedtak, er et av målene individuell- og allmennpreventiv effekt. Det er derfor et økende behov for å holde personer som reelt står bak lovbruddene ansvarlig. Tilsynet har derfor også varslet vedtak mot daglig leder og styreleder i Tinde Energi.

Han har blitt varslet om overtredelsesgebyr på 400 000 for medvirkning til urimelig handelspraksis og urimelige avtalevilkår.

Tinde Energi og daglig leder har nå frist frem til 1. januar 2023 for å komme med eventuelle svar og innvendinger, før Forbrukertilsynet fatter endelig vedtak i saken.  

Flere artikler

14 straumselskap må betale 100 000 i veka viss dei bryt lova igjen

I vår fann Forbrukartilsynet lovbrot hos alle straumselskapa vi kontrollerte. No må 14 av selskapa betale 100 000 i veka viss dei bryt lova på nytt.