Tvisteløsning

Forbrukertilsynet kan mekle i saker mellom forbrukere og næringsdrivende. Hvis det oppstår uenighet rundt kjøp av varer eller tjenester, kan vi hjelpe til med å få løst saken.

Tvisteløsning

Ifølge Forbrukerklageforskriften skal Forbrukertilsynet mekle i klagesaker om kjøp av varer og tjenester mellom forbrukere og næringsdrivende.  

Forbrukertilsynet kan mekle i saker mellom to privatpersoner, eller mellom en privatperson og en næringsdrivende. Både privatpersoner og næringsdrivende kan sende saker til mekling hos oss.

Hva er mekling?

Mekling er en konfliktløsningsmetode hvor en upartisk tredjeperson legger til rette for dialog og forhandling. Hos Forbrukertilsynet er meklerne jurister, og har kunnskap om relevante lover og regler.

Målet med meklingen er at partene skal komme fram til en minnelig løsning. Mekleren bestemmer ikke hvordan saken skal løses. Han eller hun skal hjelpe partene til å bli enige om en løsning. Underveis i meklingsprosessen vil partene også få juridisk veiledning om sine rettigheter og plikter som kjøper eller selger.

Mekling hos Forbruketilsynet er gratis, og det er ikke nødvendig å være representert av en advokat.

Forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageutvalget

Hvis meklingen ikke fører til enighet, kan partene få tilbud om å ta saken videre til Forbrukerklageutvalget.

Forbrukerklageutvalget er et domstollignende organ som avgjør tvister mellom privatpersoner og næringsdrivende i saker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Utvalget kan også avgjøre tvister mellom privatpersoner i saker som gjelder kjøp av varer.

Forbrukertilsynet har en sekretariatsfunksjon for Forbrukerklageutvalget. Her er det ansatt egne jurister som har ansvaret for å forberede saker til behandling i Forbrukerklageutvalget.

Vedtak fra Forbrukerklageutvalget er bindende, men kan overprøves av domstolene.

Les mer om Forbrukerklageutvalget her.