Forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageutvalget

Hvis en sak ikke har latt seg løse ved mekling hos Forbrukerrådet før 1.1.2021 eller Forbrukertilsynet, kan partene få tilbud om å ta saken videre til behandling i Forbrukerklageutvalget.

Ventetiden for å få behandlet en klagesak i Forbrukerklageutvalget er for tiden ca. 2 år. Vi kan ikke si noe mer konkret om når akkurat din sak skal behandles. Sakene blir behandlet i den rekkefølge de kom inn til utvalget, slik at du ikke trenger å henvende deg til oss i ventetiden, med mindre det har skjedd store endringer (for eksempel at saken er løst, tingen er videresolgt eller lignende). I så fall vil vi gjerne ha beskjed. Når saken er ferdig behandlet i utvalget, vil du bli skriftlig underrettet om avgjørelsen.

Du finner mer informasjon om behandlingen i Forbrukerklageutvalget under Informasjon til partene.

Forbrukerklageutvalget er et domstollignende organ som avgjør tvister mellom privatpersoner og næringsdrivende i saker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett, samt tvister mellom privatpersoner i saker som gjelder kjøp av varer. Det er ingen øvre eller nedre beløpsgrense for tvistesummen.

Forbrukerklageutvalget oppnevnes av Barne- og familiedepartementet for fire år av gangen og består av 19 medlemmer, samt en leder. Alle i Forbrukerklageutvalget er jurister. Leder og nestledere er jurister som fyller kravene til dommer. Av de øvrige medlemmene har halvparten særlig innsikt i forbrukerinteresser og den andre halvparten har særlig innsikt i næringsdrivendes interesser.
I ordinære saker settes utvalget med en leder/nestleder og to medlemmer hvorav et av medlemmene har særlig innsikt i forbrukerens interesser og det andre medlemmet har særlig innsikt i næringsdrivendes interesser. Alle utvalgsmedlemmene er upartiske og uavhengige.

Vedtak fra Forbrukerklageutvalget er bindende for partene med mindre det bringes inn for domstolene for overprøving innen stevningsfristen. Verken Forbrukertilsynet eller Forbrukerklageutvalget bistår partene med gjennomføring av vedtaket. Dersom det gjelder et pengekrav og motparten ikke frivillig betaler innen oppfyllelsesfristen på en måned, kan man få hjelp av namsmyndighetene til å fullbyrde kravet.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis for partene. Det er ikke nødvendig å være representert ved advokat. Man kan ikke regne med å få dekket utgifter til advokat dersom man skulle velge å bruke det. Saksbehandlingen er skriftlig, hvilket blant annet innebærer at partene verken har møterett eller møteplikt når saken skal behandles.

Sekretariatet for Forbrukerklageutvalget ligger under Forbrukertilsynet. Deres hovedoppgaver er saksforberedelse og saksavvikling. De sørger for forkynning av saken og kommuniserer med partene underveis i saksgangen. Sekretariatet kan ikke gi en forhåndsvurdering av enkeltsaker, men kan svare på praktiske spørsmål om saksbehandlingen og besvare nærliggende juridiske spørsmål. Det er partenes ansvar å sørge for å opplyse saken sin best mulig og partene må selv stå for innhenting av den dokumentasjonen som ønskes fremlagt for Forbrukerklageutvalget. De opplysningene som er sendt inn i forbindelse med mekling trenger ikke oversendes på nytt da meklingsavdelingen sørger for å sende inn disse.

For annen relevant informasjon, se informasjon til partene.

Forbrukerklageutvalget