Forbrukerklageutvalget

Forbrukerklageutvalget

Hvis en sak ikke lar seg løse ved mekling hos Forbrukertilsynet, kan partene få tilbud om å ta saken videre til behandling i Forbrukerklageutvalget.

Forbrukerklageutvalget er et domstollignende organ som avgjør tvister mellom privatpersoner og næringsdrivende i saker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett, samt tvister mellom privatpersoner i saker som gjelder kjøp av varer.

I ordinære saker settes utvalget med en leder/nestleder og to medlemmer, hvorav ett av medlemmene har særlig innsikt i forbrukerinteresser og det andre medlemmet har særlig innsikt i næringsdrivendes interesser. Alle er jurister. Vurderingen av saken er nøytral og partsuavhengig.

Vedtak fra Forbrukerklageutvalget er bindende for partene med mindre det bringes inn for domstolene for overprøving innen stevningsfristen. Verken Forbrukertilsynet eller Forbrukerklageutvalget bistår partene med gjennomføring av vedtaket. Dersom det gjelder et pengekrav og motparten ikke frivillig betaler innen oppfyllelsesfristen på en måned, kan man få hjelp av namsmyndighetene til å fullbyrde kravet.

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis for partene. Det er ikke nødvendig å være representert ved advokat. Man kan ikke regne med å få dekket utgifter til advokat dersom man skulle velge å bruke det. Saksbehandlingen er skriftlig, hvilket blant annet innebærer at partene verken har møterett eller møteplikt når saken skal behandles.

Forbrukerklageutvalgets sekretariatsfunksjon ligger under Forbrukertilsynet. Deres hovedoppgaver er saksforberedelse og saksavvikling. De sørger for forkynning av saken og kommuniserer med partene underveis i saksgangen. Sekretariatsfunksjonen kan ikke gi en forhåndsvurdering av enkeltsaker, men kan svare på praktiske spørsmål om saksbehandlingen og besvare nærliggende juridiske spørsmål. Det er partenes ansvar å sørge for å opplyse saken sin best mulig og partene må selv stå for innhenting av den dokumentasjonen som ønskes fremlagt for Forbrukerklageutvalget. De opplysningene som er sendt inn i forbindelse med mekling trenger ikke oversendes på nytt da meklingsavdelingen sørger for å sende inn disse.

Se også informasjon til partene

Forbrukerklageutvalget