Regler for saksbehandlingen i Forbrukerklageutvalget

For saker som kom inn til mekling i Forbrukerrådet før 1.1.2021 gjelder Lov om Forbrukerklageutvalget av 17. februar 2017 nr. 7 (forbrukerklageloven av 2017) med tilhørende forskrift (forskrift om Forbrukerklageutvalget av 17. februar 2017 nr. 200).

For saker som kom inn til mekling i Forbrukerktilsynet fra og med 1.1.2021 gjelder Lov av 23. juni 2020 nr. 98 (forbrukerklageloven av 2020) med tilhørende forskrift (forbrukerklageforskriften av 21. desember 2020 nr. 3084).

Både ny og gammel forbrukerklagelov gir regler for saksbehandlingen i Forbrukerklageutvalget. I tillegg utfylles reglene av forvaltningsloven, tvisteloven og domstolloven.

Følgende hovedregelverk regulerer Forbrukerklageutvalget når det gjelder prosessuelle forhold:

Følgende sentrale regelverk regulerer de materielle spørsmålene i sakene Forbrukerklageutvalget behandler: