Om Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet er en offentlig tilsynsmyndighet som fører tilsyn med markedsføring og avtalevilkår, håndhever forbrukervernlovgivning og mekler i konflikter mellom forbrukere og næringsdrivende.

Om Forbrukertilsynet

Tilsyn

Forbrukertilsynet arbeider med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige avtalevilkår og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukere. Dette vil vi oppnå gjennom veiledning og dialog med næringsdrivende, og gjennom godt informasjonsarbeid.  Tilsynet kan også bruke økonomiske sanksjoner mot næringsdrivende som bryter loven. Feilaktige påstander og villedende markedsføring, skjult reklame, kroppspress i sosiale medier, ulovlig telefonsalg og uadressert reklame er noen av problemstillingene tilsynet jobber med.

Her kan du lese mer om tilsynsarbeidet vårt og hvilke fagområder vi fører tilsyn med.

Tvisteløsning

Fra 1. januar 2021 har Forbrukertilsynet ansvaret for å mekle i saker mellom forbrukere og næringsdrivende.

Det betyr at vi kan hjelpe til med å løse saken hvis det oppstår uenighet rundt kjøp av varer eller tjenester.

Forbrukertilsynet kan mekle i saker mellom to privatpersoner, eller mellom en privatperson og en næringsdrivende.

Både privatpersoner og næringsdrivende kan be om å få en sak meklet hos oss.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med tvisteløsning.

Internasjonalt arbeid

Forbrukertilsynet deltar i en rekke internasjonale fora hvor vi jobber for et godt forbrukervern på tvers av landegrensene. To av de viktigste er International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN) og det europeiske Consumer Protection Cooperation Network (CPC).

Organisasjon og administrasjon

Forbrukertilsynet er et faglig uavhengig forvaltningsorgan som er administrativt underlagt Barne- og familiedepartementet.

Forbrukertilsynet ledes av direktør Trond Rønningen. Forbrukertilsynets direktør blir utpekt av Kongen i statsråd for seks år av gangen.

Organisasjonskart

Organisasjonskartet kan også lastes ned i PDF-format her.
Lokalene våre sett fra brua

Forbrukertilsynet har ca. 130 ansatte. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn, men tilsynet har også kontorer i Stavanger, Tromsø og Longyearbyen.

Lover og regler

Forbrukertilsynets rolle er nedfelt i Markedsloven. Tilsynets virksomhet er også regulert av Forskrift om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling mv og Forbrukerklageforskriften. Forbrukertilsynet håndhever forbrukervernreglene i både Markedsføringsloven og en rekke andre lover.  

I Norge må alle som selger varer og tjenester til forbrukere forholde seg til Forbrukerkjøpsloven. Dette er dermed en av de viktigste lovene som ligger til grunn for meklingsarbeidet vårt.

Du kan lese mer om relevante lover og regler her.