Om Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet (tidligere Forbrukerombudet) er en offentlig tilsynsmyndighet. Vi fører tilsyn med villedende markedsføring og urimelige avtalevilkår, og kan også mekle i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende.

Forbrukertilsynet arbeider med å forebygge og stoppe ulovlig markedsføring, urimelige vilkår i kontrakter og andre former for ulovlig handelspraksis rettet mot forbrukere.

Dette vil vi oppnå gjennom veiledning og dialog med næringsdrivende, ved effektiv bruk av økonomiske sanksjoner og gjennom god informasjonsvirksomhet. Vi bidrar også til at forbrukernes rettigheter ivaretas og at forbrukerne kan ta informerte valg.

Fra 2021 kan vi også mekle i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende. Denne oppgaven overtok vi fra Forbrukerrådet, som nå skal være en rendyrket interesseorganisasjon for forbrukerne.

Markedsføringsloven

Markedsføringsloven regulerer Forbrukertilsynets virksomhet, og er den viktigste loven vi håndhever. I tillegg fører vi tilsyn med at næringsdrivende overholder forbrukervernregler i angrerettloven, finansavtaleloven og en rekke andre lover. Her finner du mer informasjon om hvilke lover vi fører tilsyn med.

Forbrukertilsynet deltar i en rekke internasjonale fora. Der jobber vi for et godt forbrukervern på tvers av landegrensene.

Ledelse

Forbrukertilsynet ledes av forbrukerdirektør Trond Rønningen. Direktøren blir utpekt av Kongen i statsråd for seks år av gangen.

Forbrukertilsynet har ca. 110 ansatte, og har hovedkontor i Porsgrunn.

Forbrukertilsynet vs Forbrukerrådet - hvem gjør hva?

  • Forbrukertilsynet er en frittstående tilsynsmyndighet som på vegne av forbrukerne forebygger og stopper ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter. Vi gir også veiledning til næringsdrivende om regelverket. Fra 2021 mekler vi også i tvister mellom forbrukere og næringsdrivende.

  • Bildet viser Forbrukerrådets logo.

    Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som taler forbrukernes sak og påvirker myndigheter og næringsliv i en forbrukervennlig retning.

    Gå til Forbrukerrådets nettsider
16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.