MR-2006-01: N.N. – Stabenfeldt AS

Vedtak av 20.06.2006

Klager: N.N.
Innklaget: Stabenfeldt AS, Postboks 8054, 4068 Stavanger
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 150, 4065 Stavanger

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Ole-Andreas Rognstad
2. Direktør Randi Punsvik
3. Lagdommer Randi Grøndalen
4. Advokat Signe Eriksen
5. Juridisk direktør Torild M. Brende

1 Sakens bakgrunn

Saken gjelder spørsmålet om Stabenfeldt AS markedsføring av bonuspoengordningen i Boing-klubben er villedende i strid med markedsføringsloven § 2.

Forbrukerombudet mottok i mai 2005 en henvendelse fra N.N., som klaget på at Stabenfeldt AS ikke hadde gitt tilstrekkelig informasjon om hvordan bonuspoengordningen i Boing-klubben fungerte da sønnen ble meldt inn i klubben.

Boing-klubben er en medlemsklubb/bokklubb for barn og unge med utsendelse av pakker med bøker og annet materiell om fotball 11 ganger i året. Bokpakkene kan avbestilles. Klubben har ingen kjøpsforpliktelser.

Ved å kjøpe bokpakker i klubben, opparbeider medlemmene seg bonuspoeng som kan benyttes til å bestille gratis bokpakker. Uttak av bonuspoeng kan først foretas når medlemmet har opptjent 1800 bonuspoeng. Betaling av velkomstpakken og verving av et nytt medlem gir 200 poeng, mens betaling av vanlige pakker gir 100 poeng.

Klagers sønn ble meldt ut av klubben høsten 2004. Ved utmelding hadde sønnen 1.400 poeng. Klager ønsket å benytte seg av disse poengene som betaling for en bokpakke, men fikk som svar fra innklagde at sønnen hadde opptjent for få poeng. Klager mener han ikke har fått tilstrekkelig informasjon om opptjening og uttak av bonuspoeng. Han mener markedsføringen fra innklagde er villedende og utilstrekkelig veiledende.

Forbrukerombudet ba om en uttalelse fra Stabenfeldt AS til klagen ved brev datert 28. juni 2005. Stabenfeldt AS har gitt sin vurdering i brev til Forbrukerombudet av 4. juli 2005.

I brev til N.N. av 30. august 2005 konkluderte Forbrukerombudet med at den informasjonen Stabenfeldt AS gir i forbindelse med markedsføringen av medlemskap i Boing-klubben ikke kan anses villedende eller utilstrekkelig veiledende i strid med markedsføringsloven.

I brev av 15. september 2005 klaget N.N. på Forbrukerombudets avgjørelse og ba om at saken blir vurdert av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 19. januar 2006. Behandling av saken fant sted den 6. april 2006. Ingen av partene møtte.

2 Forbrukerombudets vurdering

Forbrukerombudet har foretatt en vurdering av om innklagedes markedsføring av bonuspoengordningen må anses villedende i strid med markedsføringsloven § 2.

Markedsføringsloven § 2 forbyr næringsdrivende å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter varer eller tjenester.

Forbrukerombudet har tatt utgangspunkt både i den informasjonen som gis i forbindelse med markedsføringen av medlemskap i Boing-klubben og i de opplysningene medlemmene får i løpet av medlemskapet.

I annonsen «Bli medlem i Boing klubben» som var innrykket i Donald Duck & Co nr. 16 for 2005, kan foresatte takke ja til å få tilsendt et velkomsttilbud ved å sende inn en kupong til forlaget med navn og adresse på den mindreårige.

På kupongen er det på forhånd krysset av for:
«Ja takk! Jeg benytter meg av velkomsttilbudet og får alt dette for bare kr. 59,50. Medlemskapet kan når som
helst avsluttes, og jeg forplikter meg ikke til å kjøpe et bestemt antall klubbpakker i løpet av medlemstiden.»

Foruten å gi en detaljert beskrivelse av hvilke gjenstander «velkomstpakken» inneholder, gis det følgende informasjon om klubben og klubbmedlemskapet:
«Som medlem i Boing-klubben får du 11 pakker i året hjem i postkassen hvis du ikke avbestiller. 7 av disse er
ordinærpakker som koster kr. 164,50 + kr. 35 i porto, og 4 er spesialpakker med ekstra mye innhold til høyere
pris.
Ingen kjøpetvang!
Du kan når som helst melde deg ut av Boing-klubben, hvis du har betalt for de pakkene du har mottatt.».

Etter Forbrukerombudets mening må foresatte som melder barna sine inn i en klubb som Boing-klubben, og som dermed er ansvarlig for å betale for det materialet barna får tilsendt, ha et ansvar for å holde seg orientert om de regler og betingelser som gjelder for klubben.

Allerede fra starten av medlemskapet, gjennom velkomstbrevet og medlemskortet og senere gjennom medlemsbladet, gis det etter Forbrukerombudets vurdering en inngående og detaljert informasjon om hvilke betingelser som ligger til grunn for at et medlem skal kunne opparbeide bonuspoeng, og hvor mange poeng en må ha samlet, før en kan få tilsendt en klubbpakke uten å måtte betale for den.

Etter en konkret helhetsvurdering er Forbrukerombudet kommet til at Stabenfeldt AS markedsføring av bonuspoengordningen i Boing-klubben ikke er villedende i strid med markedsføringsloven § 2.

3 Klagers anførsler

Klager hevder at når sønnen ble medlem, fikk de ingen orientering i velkomstbrevet om hvordan bonuspoengordningen i Boing-klubben fungerer dersom man melder seg ut. Denne informasjonen skal klager først ha fått etter utmeldingen.

Det står i følge klager ingenting om at en må ha 1.800 poeng for å nyttiggjøre seg disse poengene når en melder seg ut. Klager viser til at hele systemet er lagt opp slik at ungene må få tilsendt et visst antall pakker før de kan nyttiggjøre poengene sine i form av nye pakker. Avslutter barna medlemskapet før de har opparbeidet nok poeng, slettes poengene etter et år og dermed blir det lagt et kjøpepress på barna. Etter klagers mening kan dette ikke være riktig.

Boing-klubben henvender seg ifølge klager hele tiden til ungene via medlemsbladet. Det kommer ingen informasjon til foreldrene som er ansvarlige for å betale. Klager reiser spørsmål om en kan forvente at foreldrene skal studere medlemsbladet for å finne ut hvordan medlemskapet fungerer.

I følge klager er den informasjonen som innklagde bruker for å få nye medlemmer i Boing-klubben misvisende og mangelfull.

Klager mener innklagde bør kunne opplyse om alle betingelser i medlemskapet i sitt velkomsttilbud, og ikke etter at barnet har blitt medlem og deres foresatte har påtatt seg en økonomisk forpliktelse.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
Markedsrådet forbyr Stabenfeldt AS å markedsføre medlemskap i Boing-klubben på en villedende måte.

4 Innklagdes anførsler

Boing-klubben drives av forlaget Stabenfeldt AS. I klubben er det regler både for opptjening og uttak av sparepoeng.

Fordelene med sparepoengene (bonuspoengene) brukes i hovedsak ikke i den eksterne markedsføringen. Ordningen blir derimot markedsført mer aktivt overfor eksisterende medlemmer gjennom medlemsblader m.v. Det vises herunder til en vedlagt annonse fra Donald Duck & Co nr. 16 for 2005 der Boing-klubben er markedsført, mens bonuspoengordningen ikke er nevnt i annonsen.

Etter innklagdes oppfatning er det slik at bonuspoengordningen utelukkende gir medlemmene en rettighet. Selskapet kan ikke se at ordningen er et vesentlig avtalevilkår eller at de plikter å markedsføre klubben med opplysninger om hvordan bonuspoengene fungerer. Det vises herunder til at ordningen ikke pådrar medlemmene eller foresatte noen økonomisk forpliktelse, slik klager synes å legge til grunn.

Da bonuspoengordningen i Boing-klubben er en medlemsfordel som ikke annonseres i bokklubbens annonser, men blant annet i medlemsbladet, må spørsmålet i tilfelle være om medlemsbladets eller annen annonsering av ordningen er villedende, jf. mfl. § 2.

I velkomstbrevet til nye medlemmer blir det opplyst hvordan en kan samle sparepoeng. Her opplyses det at det gis et visst antall poeng for velkomstpakken og at en deretter vil få poeng for hver pakke som blir betalt. Det fremgår blant annet:
«Når du har samlet 1800 sparepoeng, kan du få 1 klubbpakke for kr. 0,-«,
og videre at:
«Venter du til du har fått 3000 poeng, kan du få 2 klubbpakker for kr. 0,-» 

På baksiden av medlemskortet, som medlemmene mottar ved innmelding, blir det også informert om reglene rundt bonuspoengene. Ordningen er videre beskrevet i medlemsbladet som blir sendt ut 11 ganger i året og som følger med pakkene. Det gis i tillegg en løpende orientering på kvitteringsdelen på giroen, som blir betalt av den foresatte, om hvor mange poeng medlemmet har oppspart.

Annonsene i medlemsbladet beskriver tydelig hvilke rettigheter medlemmene har og hvor mange bonuspoeng som er påkrevd for å kunne nyttiggjøre seg poengene. Beskrivelsen gir på ingen måte inntrykk av at bonuspoeng under, eller mellom, de angitte intervaller gir medlemmene noen rettigheter. I tillegg opplyses det i medlemsbladet om en kundetelefon som medlemmene kan ringe ved spørsmål.

Ordningen med en gevinst i form av ekstrapakker har selskapet hatt i en del år. Intensjonen med bonuspoengordningen er å få medlemmene til å strekke medlemskapet sitt.

Innklagde har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
Klagers påstand tas ikke til følge.

5 Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har kommet til at klagen ikke kan tas til følge og kan i det vesentligste slutte seg til Forbrukerombudets vurdering.

Markedsføringsloven § 2 første ledd lyder:
«Det er forbudt i næringsvirksomhet å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelser.»

Markedsrådet legger vekt på at abonnementet i Boing-klubben kan sies opp når som helst, og at medlemsfordelene rundt bonuspoengene ikke markedsføres overfor andre enn allerede eksisterende medlemmer. Det er således ikke tale om noe «lokkemiddel» for det alminnelige publikum. Den markedsføringen som gjelder bonuspoengordningen, og som gis både i velkomstbrevet og gjennom medlemsbladene, er både inngående og klar, og kan vanskelig misforstås. Det gis på ingen måte inntrykk av at medlemmet kan nyttiggjøre seg av bonuspoengene dersom utmelding skjer før 1.800 poeng er oppnådd. Klageren kan heller ikke høres med at markedsføringen er villedende fordi man ikke fikk informasjon om bonussystemet ved innmeldingen i Boing-klubben. Bonuspoengene er tilleggsfordeler som følge av innmeldingen, og som man ikke har hatt noen berettigede forventninger av å få ved selve innmeldingen. Det er ikke – slik klageren synes å fremstille det – tale om forpliktelser knyttet til medlemsskapet. For slike tilleggsfordeler må det være tilstrekkelig at fyldestgjørende informasjon blir gitt i velkomstbrevet og medlemsbladene. Medlemmer og/eller foresatte må kunne forutsettes å sette seg inn i disse vilkårene dersom fordelen skal kunne utnyttes.

Markedsføringen av konseptet fremstår på denne bakgrunn verken som uriktig eller villedende i strid med markedsføringsloven § 2. Det kan, av samme grunner, heller ikke ses at veiledningen har vært utilstrekkelig eller uforsvarlig, og at det foreligger brudd på markedsføringsloven § 3.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen tas ikke til følge