MR-2005-03: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av  12.04.2005

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Ole-Andreas Rognstad
2. Direktør Randi Punsvik
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Lagdommer Randi Grøndalen
5. Advokat Signe Eriksen
6. Direktør Wenche Jacobsen
7. Juridisk direktør Torild M. Brende
8. Administrerende direktør Sol M. Olving

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på NAFs markedsføring av testing av biler.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse via Forbrukerrådet fra N.N. vedrørende NAFs markedsføring av testing av biler, herunder krav om medlemskap for å få testet bilen hos NAF.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. I brev datert 26.12.2004 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 17.01.2005. Behandling av saken fant sted den 09.03.2005. N.N. møtte som klager. For Forbrukerombudet møtte rådgiver Espen Slettmyr.

2. Klagers anførsler

Klageren reagerer på NAFs markedsføring av at de utfører tester på biler, herunder manglende opplysninger om at man må være medlem av NAF for å benytte seg av disse testene.

Klageren anfører at han ble presset til å betale medlemskontigent til NAF for å få testet sin bil. Han hevder NAF har samlet 550.000 medlemmer på denne betenkelige fremgangsmåten.

Klager anfører videre at NAF har markedet for seg selv da de er alene om å utføre slike tester.

Klageren ønsker å få prøvd lovligheten av NAFs markedsføring og vilkår.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
«Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken.»

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet viser til at det på grunn av stor saksmengde er nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten for hvert år organisert under en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

Forbrukerombudet viser til at det i perioden 2004/2005 har blitt arbeidet med flere større satsningsområder som prisinformasjon og garantier innen bilbransjen. Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet å i størst mulig grad holde seg til den planlagte virksomheten. Det er med dette ikke sagt at Forbrukerombudet helt vil unnlate å ta opp saker som faller utenfor de definerte satsningsområder, i det viktigheten av den enkelte sak må vurderes konkret.

Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker. Forbrukerombudet viser herunder til at ombudet ikke har mottatt andre klager på forholdet.

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet ikke å kunne prioritere å ta opp NAFs markedsføring på det nåværende tidspunkt.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av NAFs markedsføring av at de utfører testing av biler tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Klager har tatt opp flere ulike problemstillinger i sin klage til Forbrukerombudet og Markedsrådet. Markedsrådet bemerker at Forbrukerombudets myndighet i saken gjelder markedsføringen av NAFs tester, samt det anførte standardvilkår om at man må være medlem av NAF for å få testet bilen.

Anførselen om NAFs misbruk av markedsmakt reiser konkurranserettslige problemstillinger som det ikke tilligger Forbrukerombudet å ta stilling til.

Markedsrådet vil bemerke at medlemskap i NAF er frivillig. Etter det Markedsrådet har fått opplyst, har NAF fra 1. november 2004 åpnet for at også personer som ikke er medlemmer av organisasjonen kan få gjennomført NAF-test av sin bil. Klagerens anliggende har på dette punkt altså fått gjennomslag. Medlemmer av NAF betaler dog mindre for testing av bilen enn det ikke-medlemmer gjør.

I denne situasjonen har Markedsrådet vanskelig for å se at forbrukerhensynet gjør seg sterkt nok gjeldende til at Forbrukerombudet kan pålegges å realitetsbehandle klagerens sak. Det legges i så henseende også vekt på at Forbrukerombudet ikke har mottatt flere klager på NAFs markedsføring eller vilkår.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av NAFs markedsføring av at de utfører testing av biler tas ikke til følge.