MR-2002-18: Rollums Utstyrforretning/ – FO

Markedsrådet har stadfestet Forbrukerombudets vedtak av 09.07.02 mot Rollums Utstyrsforretning AS og N.N.

Vedtak av 18.12.02

Klagere:
1. Rollums Utstyrsforretning AS, Fr. Nansens plass 7, 0160 Oslo
2. N.N

Innklaget: Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Høyesterettsdommer Ole Bjørn Støle
2. Direktør Randi Punsvik
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
5. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
6. Direktør Bjørn F. Hauge
7. Advokat Cathrine Lødrup
8. Avdelingsdirektør Steinar Undrum
9. Administrerende direktør Sol M. Olving

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets vedtak av 09.07.2002 etter markedsføringsloven § 14, jf. §§ 2 og 16, mot Rollums Utstyrsforretning AS og N.N.

Vedtaket hadde følgende ordlyd:
“1. Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf § 2 forbyr Forbrukerombudet selskapet Rollums Utstyrsforretning AS og N.N i sin markedsføring av fabrikkmessig produserte håndknyttede tepper med standard størrelse og design å avertere med salg, rabatter, 80% avslag, slik som i de aktuelle annonsene, eller på tilsvarende måte gi inntrykk av at teppene er satt ned i pris uten at førpris kan dokumenteres.

2. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Rollums Utstyrsforretning AS skal betale kr. 200.000,- i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

3. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf § 14 fastsetter Forbrukerombudet at N.N skal betale kr. 150.000,- i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.”

Bakgrunnen for vedtaket var Rollums Utstyrsforretning AS sin annonse i Aftenposten 03.02.2002 der det ble annonsert med 80% prisavslag. Annonseringen dreide seg om fabrikkmessig produserte tepper, og Forbrukerombudet ba i brev av 13.03.2002 selskapet fremskaffe dokumentasjon på de førpriser som var angitt i annonsen. Det ble i brevet også varslet om at det ville bli fattet forbudsvedtak mot markedsføringen.

Rollums Utstyrsforretning AS svarte i brev av 16.04.2002 at førprisene er merket på teppene. Forbrukerombudet anså ikke dette som tilfredsstillende dokumentasjon av førpriser, og sendte et nytt varsel datert 29.04.2002 om at vedtak ville bli fattet.

Selskapet svarte i brev av 08.05.2002 at dokumentasjon ville bli sendt så snart salgsbilagene var tilbake fra regnskapsfører innen utgangen av mai. Da Forbrukerombudet nesten en måned senere ikke hadde mottatt dokumentasjonen, ble det i brev av 25.06.2002 til Rollums Utstyrsforretning AS og N.N varslet om at forbudsvedtak ville bli fattet mot markedsføringen.

På vegne av seg selv og Rollums Utstyrsforretning AS klaget N.N i brev av 10.07.2002 og 13.08.2002 Forbrukerombudets vedtak av 09.07.2002 inn for Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 17.09.2002. Behandlingen av saken fant sted den 25.11.2002. Førstekonsulent Frode Elton Haug redegjorde for Forbrukerombudets syn på saken. Ingen av klagerne møtte.

2. Forbrukerombudets anførsler

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets vedtak av 09.07.2002 vedrørende Rollums Utstyrsforretning AS` og N.Ns markedsføring av håndknyttede tepper med standard størrelse og design, hvor det annonseres med 80% prisavslag uten at det er fremlagt dokumentasjon på at teppene er solgt til de angitte førpriser.

Det følger av langvarig praksis etter markedsføringsloven at det vil være villedende og i strid med markedsføringsloven § 2 å sammenligne med førpriser som ikke er reelle.

Det er også sikker praksis både hos Forbrukerombudet og i Markedsrådet for at annonsør må kunne dokumentere at den prisen som det sammenlignes med er reell. Det vises i den forbindels e til Forbrukerombudets orientering om praksis – Prisopplysninger – markedsføringsloven punkt 3.1, og til Markedsrådets vedtak i sak nr. 11/00 (Elkjøp Norge AS – Forbrukerombudet), der Markedsrådet stadfestet Forbrukerombudets forbudsvedtak mot å benytte pristilbud hvor det ble sammenlignet med forretningens førpris, uten at selskapet kunne legge frem dokumentasjon for at førprisen var reell. I Markedsrådets vedtak heter det blant annet: “Dersom det skal benyttes førpris i markedsføringen, er det et krav at førprisen er reell. For å unngå at reglene omgås ved at det først benyttes en urealistisk pris som ingen vil betale, for deretter å benytte denne prisen som sammenligningsgrunnlag, må det stilles krav til hva uttrykket «reell førpris» innebærer. Utgangspunktet blir da at det må kunne dokumenteres at varen har blitt solgt i et visst antall, for førprisen, i den forretning markedsføringstiltaket gjelder, i perioden like før salget.”

Forbrukerombudet har det siste året hatt markedsføring av håndknyttede tepper som et prioritert område, og har i denne forbindelse registrert at mye av markedsføringen av tepper i den senere tiden fokuserer på prisavslag på tepper som blir produsert fabrikkmessig med standard størrelse, design, farger og kvalitet.

Forbrukerombudet har i sine retningslinjer lagt til grunn at slike tepper, i motsetning til ekte håndknyttede tepper, kan frambys for salg med angivelse av før- og nåpris. I den forbindelse er det lagt stor vekt på at annonsørene skal kunne dokumentere at førprisene er reelle. Forbrukerombudet har gjennom klager og saksbehandling erfaring for at det benyttes førpriser som ikke kan dokumenteres som reelle. For å hindre markedsføring med fiktive førpriser, er det derfor gjennomført flere kontroller overfor ulike aktører i bransjen.

Etter Forbrukerombudets vurdering har klagerne i dette tilfellet ikke framlagt tilstrekkelig dokumentasjon for at teppene er solgt til de oppgitte førpriser. Dette til tross for flere henvendelser og at de er blitt imøtekommet med utsettelse av svarfrist. Ombudet har således lagt til grunn at slik dokumentasjon ikke eksisterer. Annonsen er følgelig villedende og i strid med markedsføringsloven § 2.

Ifølge markedsføringsloven § 16 skal det, med mindre særlige grunner taler mot det, i forbindelse med forbudsvedtak fastsettes et tvangsgebyr, som må betales dersom vedtaket overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken, og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til et forbudsvedtak mot markedsføringstiltaket, jf. markedsføringsloven § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. Ifølge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i forarbeidene, Ot.prp. 34 (1994-1995) side 20-21.

Forbrukerombudet fikk i brev av 08.05.2002 omsetningstall og årsregnskap fra Rollums Utstyrsforretning AS for året 2000. Regnskapstallene viser at driftsinntektene var kr 2.280.221,- med et underskudd på kr 1.493.396,-. Det er ikke mottatt opplysninger om kostnadene for annonseringen.

Ved fastsettelsen av tvangsgebyret legger Forbrukerombudet vekt på at firmaet ikke har forsøkt å legge fram etterspurt dokumentasjon, samt at det antas å foreligge betydelig fare for gjentakelse av den lovstridige markedsføringen. Tvangsgebyret ble i forbudsvedtak av 20.06.2000 satt til kr 150.000,- mot firmaet. På denne bakgrunn antar Forbrukerombudet at tvangsgebyret i dette tilfellet bør heves til kr 200.000,-.

N.N er i Foretaksregisteret oppført som selskapets styreformann, og etter Forbrukerombudets oppfatning er han drivkraft og hovedansvarlig for utformingen av markedsføringen. Forbrukerombudet har i henhold til markedsføringsloven § 14, jf. § 12, også hjemmel til å rette vedtak mot medvirkere. Av forarbeidene til bestemmelsene, Ot.prp. nr.34 (1994-1995) side 27 flg., framgår det at hensynet til en mest mulig effektiv lov tilsier at det er nødvendig at også personer bak den ulovlige virksomheten bør kunne rammes. Det er spesielt framhevet at vedtak omgås ved at det opprettes nye selskaper og at markedsføringen fortsetter i regi av det nye selskapet.

Også i fastsettelsen av tvangsgebyret mot N.N har Forbrukerombudet lagt særlig vekt på at han har vist manglende vilje til å etterkomme Forbrukerombudets krav, og at han tross Ombudets innvendinger har vært medvirkende til at den ulovlige markedsføring har fortsatt i det nyregistrerte enkeltmannsforetaket Rollums Tepper Henry T. Gluksman. I det forrige forbudsvedtaket mot firmaet av 20.06.2000, hvor N.N var styreformann, ble tvangsgebyret fastsatt til kr 100.000,-. På denne bakgrunn er Forbrukerombudet kommet til at tvangsgebyret i dette tilfellet bør fastsettes til kr 150.000,-.

Forbrukerombudet har nedlagt følgende påstand:
“Klagen tas ikke til følge og Forbrukerombudets vedtak av 9. juli 2002 stadfestes.”

3. Klagernes anførsler

Klagerne har ikke inngitt anførsler utover at de påklager saken til Markedsrådet.

Klagerne har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
“Forbrukerombudets vedtak av 9. juli 2002 mot Rollums Utstyrsforretning AS og N.N oppheves.”

4. Markedsrådets bemerkninger

Annonsen saken dreier seg om bærer forretningsnavnet Rollums Tepper AS, og ikke Rollums Utstyrsforretning AS som Forbrukerombudets forbudsvedtak av 09.07.2002 er rettet mot. Det har i Foretaksregisteret ikke vært registrert noe selskap ved navn Rollums Tepper AS, men derimot et enkeltmannsforetak som heter Rollums Tepper v/Henry T. Gluksman. Forretningsadressen som opplyses i annonsen tilhører imidlertid Rollums Utstyrsforretning AS, og klagerne har ikke bestridt at det var dette selskapet som stod bak annonsen. Markedsrådet legger således til grunn at Rollums Utstyrsforretning AS er ansvarlig for markedsføringen.

Den aktuelle markedsføringen gjelder fabrikkmessig produserte tepper med standard størrelse, design, kvalitet osv. Slike tepper kan etter Markedsrådets syn annonseres for salg med angivelse av før- og nåpriser.

I henhold til praksis etter markedsføringsloven § 2 kreves det imidlertid at de førprisene det i markedsføringen sammenlignes med, skal være reelle og dokumenterbare, jf. for eksempel Markedsrådssak nr. 11/00. Dette vil blant annet si at det må kunne legges frem dokumentasjon på at varen er blitt solgt i et visst antall for den annonserte førprisen. Merking med førprisen på varen vil altså ikke være tilstrekkelig.

I den foreliggende sak har ikke klagerne fremlagt noen dokumenta sjon på at teppene tidligere er blitt solgt for de annonserte førprisene. Den aktuelle markedsføringen må således anses for å være villedende og i strid med markedsføringsloven § 2.

Markedsrådet har ingen bemerkninger til Forbrukerombudets fastsettelse av tvangsgebyrenes størrelse, og stadfester således forbudsvedtaket av 09.07.2002 i sin helhet.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen tas ikke til følge og Forbrukerombudets vedtak av 9. juli 2002 stadfestes.

Tilbake til toppen