MR-2000-28: N.N. – Forbrukerombudet

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Postbankens rutiner.

Vedtak av 20.12.00
Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Førstebyfogd Eva Nygaard Ottesen
2. Advokat Ole Bjørn Støle
3. Ekspedisjonssjef Sæmund Lombnæs
4. Overtannlege Anne Grethe Beck Andersen
5. Seksjonssjef Sindre Fjell
6. Studierektor Stein Erik Selfor

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Postbankens rutiner.

Forbrukerombudet mottok via Datatilsynet en henvendelse av 4.7.00 fra N.N. vedrørende Postbankens rutiner ved retur av gireringsoppdrag p.g.a. avvist underskrift.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere en vurdering av saken. I brev av 5.8.00 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt ved ekspedisjon av 10.10.00. Behandling av saken fant sted den 20.11.00. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager har en brevgiroavtale med Postbanken. I den forbindelse finner hun Postbankens rutiner ved retur av gireringsoppdrag utilstrekkelige, og viser til at oppdragene flere ganger har blitt avvist fordi underskriften ikke kunne gjenkjennes ved elektronisk kontroll.

Klager stiller videre spørsmålstegn ved Postbankens hjemmel for å belaste hennes innskuddskonto med returporto i forbindelse med retur av gireringsoppdragene.

9.4.99 endret klager sitt navn fra N.N. til N.N. Dette ble opplyst til Postbanken kort tid etter. Etter å ha hatt problemer med godkjenning av signatur i omtrent ett år, ba klager om å få se hvilken underskrift Postbanken brukte som sammenligningsgrunnlag. Hun oppdaget da at Postbanken fortsatt brukte signaturen fra før hun skiftet navn. Postbanken ba i denne forbindelse klager om å fylle ut skjema for signaturforandring.

Klager krever en vurdering av lovligheten av Postbankens rutiner i forbindelse med retur av gireringsoppdrag.

Klager har for øvrig mottatt et brev den 8.11.00, datert oktober 2000, hvor Postbanken anfører at hun skal ha brukt en “blåkonvolutt” i forbindelse med et betalingsoppdrag. Til dette har klager påpekt at hun ikke har benyttet noen slik konvolutt, og har dessuten reist spørsmålstegn ved Postbankens disposisjoner ved overgang fra én type konvolutt til en annen.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
“Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.”

3. Forbrukerombudets anførsler

Finansielle tjenester er et prioritert arbeidsområde, men Forbrukerombudet vil likevel fastholde nedprioriteringen. Ombudet har ikke tidligere mottatt tilsvarende klager som den foreliggende, og på grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling. For at saken skal tas opp til behandling, er det derfor nødvendig at saksforholdet har stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukerne. Forbrukerombudet finner ikke at allmenne hensyn tilsier at en vurdering av Postbankens standard avtalevilkår for brevgiro etter markedsføringsloven § 9a skal prioriteres.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
“Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Postbankens standard avtalevilkår for brevgiro etter markedsføringsloven § 9a tas ikke til følge.”

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet vil innledningsvis påpeke at saken kun dreier seg om nedprioriteringsspørsmålet, og det vil således ikke bli tatt stilling til realiteten i saken.

Det er kun i rene unntakstilfeller at Markedsrådet omgjør Forbrukerombudets avgjørelser om prioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

I den foreliggende sa k har Markedsrådet forståelse for at klager mener seg dårlig behandlet av Postbanken. Imidlertid finner Markedsrådet at dette neppe er en sak som egner seg for behandling hos Forbrukerombudet, da det mer er den konkrete kundebehandling enn innholdet av standardvilkårene som synes å være sakens kjerne. Andre instanser, eksempelvis Forbrukerrådet, synes å være nærmere til å behandle saken dersom klager ønsker en vurdering av bankens handlemåte. På denne bakgrunn finner Markedsrådet i saken her ikke grunnlag for å omgjøre Forbrukerombudets vurdering av prioriteringsspørsmålet.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

5. Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Postbankens standard avtalevilkår for brevgiro etter markedsføringsloven § 9a tas ikke til følge.

Tilbake til toppen