FOV-2020-2284-B2 Arve Stallvik – ileggelse av tvangsmulkt 1. gang

Publisert:

1. Innledning

Forbrukertilsynet ilegger herved Arve Stallvik en tvangsmulkt på kr 82 500 for brudd på Forbrukertilsynets vedtak av 30.09.2021 punkt 3 og 4, jf. markedsføringsloven § 41.

Tvangsmulkten ilegges fordi Stallvik ikke har oppfylt sin plikt til å medvirke til at Route66usa Info AS har fremlagt dokumentasjon til Forbrukertilsynet i samsvar med påbudet i vedtaket punkt 3 ii.

2. Sakens bakgrunn

Vi viser til Forbrukertilsynets vedtak av 30.09.2021 om overtredelsesgebyr og forbuds- og påbudsvedtak med tvangsmulkt mot henholdsvis Route66usa Info AS og daglig leder og styreleder Arve Stallvik.

I vedtaket mot Stallvik fattet Forbrukertilsynet følgende påbudsvedtak (vedtakets punkt 3 og 4):

«3. Med hjemmel i pakkereiseloven § 24 påbyr Forbrukertilsynet Arve Stallvik å medvirke til at Route66usa Info AS:

i. betaler tilbake alle beløp som er innbetalt for reiser til reisende som enten har fått sin reise avlyst etter pakkereiseloven § 23 eller selv har avbestilt sin reise etter pakkereiseloven § 20 annet ledd, og

ii. fremlegger dokumentasjon til Forbrukertilsynet for at alle av selskapets reisende har mottatt slik tilbakebetaling. Alternativt må Stallvik medvirke til at selskapet fremlegger dokumentasjon til Forbrukertilsynet på at den enkelte reisende ikke har et slikt tilbakebetalingskrav etter pakkereiseloven § 23, og/eller at den enkelte reisende godtok flytting av pakkereisen innen en fastsatt frist etter pakkereiseloven § 20 annet ledd, eller selv har avbestilt sin reise uten at det er foranlediget av endringer som angitt i pakkereiseloven § 20 annet ledd.

4. Arve Stallvik skal betale tvangsmulkt på 7 500 – syvtusenfemhundre – kroner per uke han overtrer ett eller flere av punktene i påbudsvedtaket i punkt 3. Tvangsmulkten løper fra og med 22.10.2021, slik at fristen for oppfyllelse er 21.10.2021.»

Som det fremgår i vedtaket punkt 4 er det knyttet en tvangsmulkt på kr 7 500 til påbudsvedtaket, som blir utløst for hver uke Stallvik bryter påbudsvedtaket.

Forbrukertilsynets vedtak ble stadfestet av Markedsrådet i vedtak av 26.12.2021 (MR-2021-1947).

Oppfyllelsesfristen for vedtaket var satt til 21.10.2021. Forbrukertilsynet har på bakgrunn av saksbehandlingen i saken, herunder Markedsrådets behandling av saken, besluttet å utsette tidspunktet mulkten begynner å løpe til 03.01.2022, slik at mulkten løper fra og med denne datoen.

3. Brudd på påbudsvedtaket

Forbrukertilsynet har ikke mottatt dokumentasjon fra Route66usa Info AS i tråd med vedtaket mot Stallvik punkt 3.

Stallvik er fremdeles daglig leder og styreleder i Route66usa Info AS. Som følge av Stallviks sentrale rolle i selskapet, se nærmere beskrivelse i vedtaket mot Stallvik av 30.09.2021, vurderer vi at Stallvik ikke har oppfylt sin plikt til å medvirke til at Route66usa Info AS har fremlagt slik dokumentasjon. Vi konkluderer derfor med at påbudsvedtaket mot Stallvik er brutt av Stallvik.

Konsekvensen av at påbudsvedtaket er brutt, er at plikten til å betale tvangsmulkten som er knyttet til vedtaket blir utløst.

Det har per datoen for ileggelsen av tvangsmulkten gått 11 hele kalenderuker siden mulkten begynte å løpe 03.01.2022. Forbrukertilsynet kan da ilegge en tvangsmulkt på kr 7 500 for hver uke vedtaket ikke er overholdt, totalt kr 82 500.

4. Ileggelse av tvangsmulkt

På denne bakgrunn og med hjemmel i markedsføringsloven fatter Forbrukertilsynet følgende vedtak:

For brudd på Forbrukertilsynets vedtak av 30.09.2021 ilegges Arve Stallvik en tvangsmulkt på kr 82 500.

Vi gjør oppmerksomme på at Forbrukertilsynet etter vedtaket av 30.09.2021 vil kunne ilegge tvangsmulkt også senere, dersom Arve Stallvik heller ikke fremover oppfyller kravene i påbudsvedtaket.

5. Retten til å klage på vedtaket

Arve Stallvik kan klage på vedtaket om å ilegge tvangsmulkt til Markedsrådet, jf. mfl. § 37 første ledd, jf. forvaltningsloven § 51 femte ledd. Klagefristen er tre uker regnet fra den dag Stallvik har fått melding om vedtaket. Eventuell klage skal sendes til Forbrukertilsynet.

Dersom Stallvik ikke klager på vedtaket, vil kravet bli oversendt Statens Innkrevingssentral for inndriving etter utløpet av klagefristen.

Vi gjør oppmerksomme på at det er forhold knyttet til selve ileggelsen av tvangsmulkten som er gjenstand for klageretten. Med dette sikter vi til de forholdene Forbrukertilsynet har måttet ta stilling til for å konstatere om betingelsene for å ilegge tvangsmulkten er oppfylt, altså det forhold at Stallvik ikke har oppfylt kravene i vårt vedtak av 30.09.2021 punkt 3. Klageretten gjelder altså ikke spørsmålet om det var hensiktsmessig å treffe vedtak om tvangsmulkt i første omgang. Dette ble behandlet i Markedsrådets vedtak av 26.12.2021 (MR-2021-1947).

Endelig vedtak om betaling av tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. mfl. § 41 fjerde ledd.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstolene uten at saken først er lagt fram for Markedsrådet, jf. forvaltningsloven § 27 b.

 

Med hilsen

Trond Rønningen                                                                                                       Bente Øverli
direktør                                                                                                                  avdelingsdirektør