FOV-2020-2284-A3 Route66usa Info AS – ileggelse av tvangsmulkt 2. gang

Publisert:

1. Innledning

Forbrukertilsynet ilegger herved Route66usa Info AS (org.nr. 988 751 146) en tvangsmulkt på kr 750 000 for brudd på Forbrukertilsynets vedtak av 30.09.2021 punkt 3 og 4, jf. markedsføringsloven § 41. Tvangsmulkten ilegges for perioden uke 12 til og med uke 36 2022.

Tvangsmulkten ilegges fordi Route66 Info AS ikke har fremlagt dokumentasjon til Forbrukertilsynet i samsvar med påbudet i vedtaket punkt 3 ii.

Forbrukertilsynet ila selskapet en tvangsmulkt på kr 330 000 for perioden uke 1 til og med uke 11 2022 (03.01.2022 – 20.03.2022) for tilsvarende brudd på påbudsvedtaket i denne perioden, jf. Forbrukertilsynets vedtak av 22.03.2022. Markedsrådet stadfestet Forbrukertilsynets vedtak om ileggelse av tvangsmulkt i sin avgjørelse av 08.07.2022. Tvangsmulkten som nå ilegges kommer i tillegg til tvangsmulkten på kr 330 000, og gjelder ukene som har gått siden forrige vedtak om ileggelse av tvangsmulkt. Totalt ilagt tvangsmulkt etter Forbrukertilsynets vedtak av 30.09.2021 punkt 3 og 4 er dermed nå totalt kr 1 080 000.

2. Sakens bakgrunn

Vi viser til Forbrukertilsynets vedtak av 30.09.2021 om overtredelsesgebyr og forbuds- og påbudsvedtak med tvangsmulkt mot henholdsvis Route66usa Info AS og daglig leder og styreleder Arve Stallvik.

I vedtaket fattet Forbrukertilsynet følgende påbudsvedtak mot Route66usa Info AS (vedtaket punkt 3 og 4):

«3. Med hjemmel i pakkereiseloven § 24 påbyr Forbrukertilsynet Route66usa Info AS å:

i Betale tilbake alle beløp som er innbetalt for reiser til reisende som enten har fått sin reise avlyst etter pakkereiseloven § 23 eller selv har avbestilt sin reise etter pakkereiseloven § 20 annet ledd, og

ii Fremlegge dokumentasjon til Forbrukertilsynet for at alle av selskapets reisende har mottatt slik tilbakebetaling. Alternativt må selskapet fremlegge dokumentasjon til Forbrukertilsynet på at den enkelte reisende ikke har et slikt tilbakebetalingskrav etter pakkereiseloven § 23, og/eller at den enkelte reisende godtok flytting av pakkereisen innen en fastsatt frist etter pakkereiseloven § 20 annet ledd, eller selv har avbestilt sin reise uten at det er foranlediget av endringer som angitt i pakkereiseloven § 20 annet ledd.

4. Route66usa Info AS skal betale tvangsmulkt på 30 000 – trettitusen – kroner per uke selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av ett eller flere av punktene i påbudsvedtaket i punkt 3. Tvangsmulkten løper fra og med 22.10.2021, slik at fristen for oppfyllelse er 21.10.2021.»

Forbrukertilsynets vedtak ble stadfestet av Markedsrådet i vedtak av 26.12.2021 (MR-2021-1947).

Som det fremgår av Forbrukertilsynets vedtak punkt 4 er det knyttet en tvangsmulkt til påbudsvedtaket på kr 30 000, som blir utløst for hver uke selskapet bryter påbudsvedtaket.

Oppfyllelsesfristen for vedtaket var satt til 21.10.2021. Forbrukertilsynet har på bakgrunn av saksbehandlingen i saken, herunder Markedsrådets behandling av saken, besluttet å utsette tidspunktet mulkten begynner å løpe til 03.01.2022, slik at mulkten løper fra og med denne datoen.

3. Brudd på påbudsvedtaket

Forbrukertilsynet har fremdeles ikke mottatt dokumentasjon fra Route66usa Info AS i tråd med vedtaket mot Route66usa Info AS punkt 3. Forbrukertilsynet mottok 8. juli 2022 dokumenter fra selskapet som skulle oppfylle påbudsvedtaket for totalt syv kunder (Ane Aanerud Grøndahl, Bård Dybsjord, Sigbjørn A. Lerstad, Paul Hofseth, Tom Ingar Eriksen, Irene Arnesen, Jan Rune Erlandsen). Dette utgjør imidlertid ikke dokumentasjon for langt på nær alle kunder av selskapet, jf. at selskapet selv skriver i e-post 6. september 2022 at påbudsvedtaket omfatter 91 kunder (se sitat fra epost nedenfor).

Route66usa Info AS opplyste i e-post 6. september 2022 blant annet følgende til Forbrukertilsynet:

«Jeg har gjort min del av avtalen: Jeg har holdt på i 2 mnd i hele sommer og ringt og mailet en og en kunde av samtlige 91 kunder, og hele 89 av dem har nå BEKREFTET skriftlig at de har fått FULL kompensasjon fra sin reiseforsikring. ( ca 98%).»

Forbrukertilsynets vedtak av 30.09.2021 punkt 3 innebærer at samtlige kunder som har krav på det, må ha fått tilbakebetaling for at påbudsvedtaket kan anses oppfylt. Å ha sørget for tilbakebetaling til 98 % av kundene som har krav på det, og ikke 100 %, innebærer at selskapet ennå ikke har oppfylt sine plikter etter vedtaket. Vi bemerker at Forbrukertilsynet så langt heller ikke har mottatt dokumentasjon for at 98 % av kundene eventuelt har mottatt tilbakebetaling. Vi har kun mottatt dokumentasjon som gjelder syv kunder.

Vi konkluderer med at selskapet ikke har oppfylt sine plikter etter påbudsvedtaket.

Konsekvensene for at påbudsvedtaket ikke er oppfylt, er at plikten til å betale tvangsmulkten som er knyttet til vedtaket blir utløst.

Det har per datoen for denne ileggelsen av tvangsmulkten gått 25 hele kalenderuker siden forrige tvangsmulkt ble ilagt i vedtak om ileggelse av tvangsmulkt av 22.03.2022. Forbrukertilsynet kan dermed ilegge ny tvangsmulkt på kr 30 000 for hver uke vedtaket ikke er overholdt siden forrige ileggelse, tilsvarende totalt kr 750 000 for perioden uke 12 til og med uke 36 2022.

4. Ileggelse av tvangsmulkt

På denne bakgrunn og med hjemmel i markedsføringsloven § 41 fatter Forbrukertilsynet følgende vedtak:

For brudd på Forbrukertilsynets vedtak av 30.09.2021 ilegges Route66usa Info AS en tvangsmulkt på kr 750 000.

Vi gjør oppmerksom på at Forbrukertilsynet etter vedtaket av 30.09.2021 vil kunne ilegge tvangsmulkt også fremover, helt frem til det tidspunktet selskapet har oppfylt påbudsvedtaket.

5. Retten til å klage ved vedtak om ileggelse av tvangsmulkt

Route66usa Info AS kan klage på vedtak om å ilegge tvangsmulkt til Markedsrådet, jf. mfl. § 37 første ledd, jf. forvaltningsloven § 51 femte ledd. Klagefristen er tre uker regnet fra den dag Route66usa Info AS har fått melding om vedtaket. Eventuell klage skal sendes til Forbrukertilsynet.

Dersom Route66usa Info AS ikke klager på vedtaket, vil kravet bli oversendt Statens Innkrevingssentral for inndriving etter utløpet av klagefristen.

Vi gjør oppmerksom på at det er forhold knyttet til selve ileggelsen av tvangsmulkt som er gjenstand for klageretten. Med dette sikter vi til de forholdene Forbrukertilsynet har måttet ta stilling til for å konstatere om betingelsene for å ilegge tvangsmulkten er oppfylt, altså det forhold at Route66usa Info AS ikke har oppfylt kravene i vårt vedtak av 30.09.2021 punkt 3. Klageretten gjelder altså ikke spørsmålet om det var hensiktsmessig å treffe vedtak om tvangsmulkt i første omgang. Dette ble behandlet i Markedsrådets vedtak av 26.12.2021 (MR-2021-1947), og Route66usa Info AS har opplyst at selskapet har tatt ut stevning for å få prøvd gyldigheten av det opprinnelige vedtaket.

Endelig vedtak om betaling av tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. mfl. § 41 fjerde ledd.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstolene uten at saken først er lagt frem for Markedsrådet, jf. forvaltningsloven § 27 b.

 

Med hilsen

Trond Rønningen                                                                                                       Bente Øverli
direktør                                                                                                                  avdelingsdirektør