Trinn 6: Gjenopprett

Publisert:
Oppdatert:

Hvis dere har forårsaket eller bidratt til faktiske negative konsekvenser, må dere gjenopprette skadene.

Åpenhetsloven krever at virksomhetene skal:

«sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.»

Kilde: Åpenhetsloven § 4, bokstav f.

Det å gjenopprette er egentlig ikke en del av aktsomhetsvurderingen, men en separat prosess som aktsomhetsvurderingen bør legge til rette for. Likevel kan arbeidet med gjenoppretting av skader være med på å styrke aktsomhetsvurderingene.

Gjennom klage- og gjenopprettingsprosesser kan virksomheten fange opp viktig informasjon om hvordan virksomhetens aktiviteter påvirker ulike grupper. Informasjon og tilbakemeldinger fra slike prosesser kan også gjøre virksomheten oppmerksom på faktiske og potensielle negative konsekvenser dere ikke har kjent til, og belyse problemstillinger som kanskje ikke har fått tilstrekkelig oppmerksomhet. Alt i alt kan dette arbeidet gi dere verdifulle innspill på hvordan dere kan håndtere negative konsekvenser på en god måte.

Resultatet fra trinn 2

I trinn 2 vurderte dere om virksomheten har forårsaket eller bidratt til negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dere undersøkte også om virksomheten er direkte knyttet til negative konsekvenser gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Når det gjelder de faktiske negative konsekvensene som dere enten har forårsaket eller bidratt til, presiserer OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap at selskapene bør

«sørge for eller samarbeide gjennom legitime prosesser i den hensikt å avhjelpe negative konsekvenser for menneskerettighetsområdet straks de blir klar over at de har forårsaket eller medvirket til disse konsekvensene». Kilde: OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap (Kapittel IV).

Når virksomheten er direkte knyttet til negative konsekvenser er det ikke forventet at dere sørger for gjenopprettingen selv.

Dere kan likevel ta en rolle i gjenopprettingen gjennom å bruke innflytelsen deres. Hvis det er mulig, kan dere forsøke å påvirke den som har forårsaket skaden til å sørge for gjenoppretting.

Virksomheten kan også bidra til gjenoppretting på andre måter,  for eksempel ved å gi opplysninger som kan være nyttige ved undersøkelser eller dialog. 

Sørg for eller samarbeid om gjenoppretting

Der dere har enten forårsaket eller bidratt til negative konsekvenser, må dere sørge for eller inngå samarbeid om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd. Men hva betyr egentlig dette?

Hva innebærer gjenoppretting?

I ulike situasjoner vil gjenoppretting betyr forskjellige ting, men det betyr i utgangspunktet å rette opp.

Dersom det er mulig, bør dere først forsøke å gjenopprette situasjonen den berørte personen eller personene ville vært i dersom skaden aldri hadde skjedd.  Tilrettelegg for gjenoppretting som står i forhold til skadens art og omfang.

Dere må overholde loven og følge internasjonale retningslinjer for gjenoppretting der det er tilgjengelig. Der slike standarder eller retningslinjer ikke er tilgjengelige, må dere vurdere om dere kan ta utgangspunkt i gjenoppretting som er gjort i lignende tilfeller.

Hvilken type gjenoppretting eller kombinasjon av gjenopprettingstiltak som passer, vil avhenge av hvilke negative konsekvens som har skjedd, og hvor stort omfanget av skaden er.

Noen eksempler på gjenopprettingstiltak:

Passende former for gjenoppretting

Det kan selvfølgelig være alternative løsninger, og det er viktig å huske på at gjenoppretting skal stå i forhold til skadens art og omfang.

Det er sentralt å inkludere de berørte interessentenes synspunkter om hva som er hensiktsmessig gjenoppretting. Berørte rettighetshavere og deres representanter må konsulteres og involveres. Undersøk om eventuelle klagere er tilfreds med resultatet og prosessen.

Klageordninger

Målet med aktsomhetsvurderinger er å unngå skade. Derfor bør dere ha på plass en prosess for å fange opp klager og krav om forbedring i virksomheten på. Sørg for at klager fra berørte interessenter og rettighetshavere blir håndtert. Der det trengs, bør dere etablere eller samarbeide om ordninger for klagebehandling.

Hva er en klagemekanisme?

Formålet med en klagemekanisme er at klager skal kunne fremmes og behandles, slik at skade blir gjenopprettet. Klagemekanismer kan være statlige og ikke-statlige, og omfatter blant annet:

Hva kan dere gjøre?