24. juni 2021

Forbrukartilsynet foreslår tiltak for å rydda opp i straummarknaden

I samarbeid med Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreslår Forbrukartilsynet strengare krav om tydelegare prisar og avtalevilkår for straumavtalar slik at forbrukarane lettare kan orientera seg i marknaden.

Forbrukartilsynet foreslår tiltak for å rydda opp i straummarknaden

Dei to verksemdene sat våren 2021 opp ei arbeidsgruppe for å vurdera tiltak og eventuelt framme forslag til regelendringar for å sikra eit meir velfungerande og effektiv straummarknad for forbrukarane. Samarbeidet mellom dei to verksemdene tok mellom anna utgangspunkt i ein rapport frå Oslo Economics som vart levert i januar 2021.

Forbrukartilsynet har no sendt brev til Barne- og familiedepartementet (BFD) med innspel til endringar i prisopplysningsforskriftens kapittel 6 om straum.

Fleire forslag for forbrukarane

– Dagens marknader er prega av mange aktørar, kompliserte avtalevilkår og uklare prisar. Forbrukartilsynet har reist fleire problemstillingar med bransjen tidlegare, og i 2021 har vi intensivert arbeidet på området. Vi meiner dei foreslåtte tiltaka kan føra til eit meir oversiktleg marknad for forbrukarane, seier direktør i Forbrukartilsynet, Trond Rønningen.

I brevet foreslår Forbrukartilsynet mellom anna at det bør innførast standardiserte prisopplysningar og omgrepsbruk. Til dømes blir det foreslått at det skal komma tydelegare fram kva som er den faktiske straumprisen og kva som er kostnadane knytte til straumavtalane.

Vidare blir det foreslått at det klart må framkomma av marknadsføringa dersom ein avtale er avgrensa i tid, og dessutan kva den deretter gjeldande prisen vil vera. Vidare blir det forslått òg betre rutinar for å varsla forbrukarane om endring av avtalen. Forslaga er fremma for at forbrukarane lettare skal kunne forstå, ta stilling til og samanlikna straumavtalane.

Brevet er vedlagt her og kan lesast i sin heilskap.

Flere artikler
6. juli 2021

«Grøn straum» er ikkje grøn straum i stikkontakten

Kva straumavtale ein har påverkar ikkje straumen ein får levert i stikkontakten. Kraftselskap kan derfor ikkje gi inntrykk av at forbrukarane kan få levert «grøn» straum inn i husa sine gjennom straumavtalen sin.