Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Oppdatert:

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trer i kraft, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen skal senest offentliggjøres 30. juni 2023.

Foreløpig er det ingen forskrifter knyttet til loven, og etter vår kjennskap er det heller ingen planer om dette.

Kontakt oss

E-post: apenhetsloven@forbrukertilsynet.no

Telefon: 23 400 680
(åpningstid man-fre kl. 10.00-14.00)

Klage: Send inn klage

Pressehenvendelser: presse@forbrukertilsynet.no

Informasjonsplikten

Med åpenhetsloven kan alle kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Dette kaller vi informasjonskrav.

Lurer du på hva et informasjonskrav er, eller hvordan man kan fremsette eller besvare et slikt krav? Vi har laget en egen side hvor du kan lese mer om dette.

Forbrukertilsynet er tildelt oppgaven med å veilede om og føre tilsyn med loven. I første fase etter at loven trer i kraft vil veiledning være hovedprioriteten vår. Dette gjør vi blant annet ved å kontinuerlig å utvikle nettsidene våre, svare på spørsmål og være i dialog med ulike virksomheter.

Vi forventer at berørte virksomheter nå er i gang med arbeidet med åpenhetsloven. Dette innebærer at virksomhetene har på plass systemer for å ta imot og besvare informasjonskrav. I tillegg må virksomhetene ha påbegynt arbeidet med aktsomhetsvurderinger.

Kom i gang med åpenhetsloven

Vi anbefaler at du kommer i gang med disse fem punktene: Kom i gang med åpenhetsloven

Disse gjelder loven for

Loven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. Loven gjelder også for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge, og som er skattepliktige til Norge etter norsk intern lovgivning.

Les mer om hvem som er omfattet av åpenhetsloven

Andre viktige tema

Aktsomhetsvurderinger

Alle virksomheter som omfattes av åpenhetsloven plikter å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. For at din virksomhet skal oppfylle kravene til aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, holder det ikke å bare ha oversikt over forhold internt i egen virksomhet, men dere må også få oversikt over og kartlegge leverandørkjeder og andre forretningspartnere. Når arbeidet med kartlegging er utført kan jobben med å danne et risikobilde begynne. Det må foretas en analyse av hvor stor risiko det foreligger for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i de ulike delene av virksomheten internt, i leverandørkjedene og hos øvrige forretningspartnere. Ved en slik risikoanalyse bygger man som virksomhet kompetanse som bør benyttes til å foreta prioriteringer av de områdene der risikoen er størst, og begynne det videre arbeidet med aktsomhetsvurderinger innenfor disse områdene. 

Aktsomhetsvurderinger er en dynamisk og pågående prosess som har som formål å ansvarliggjøre næringslivet og fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En aktsomhetsvurdering handler om å kartlegge og vurdere negativ påvirkning eller skade i din virksomhet, leverandørkjede eller hos forretningspartnere. Når du møter på dette har du et ansvar for å for å forsøke å stanse, redusere eller forbygge den negative påvirkningen. I stedet for å kutte en slik forretningspartner eller leverandør, oppnår man gjerne mer ved å gå i dialog og forsøke å påvirke i positiv retning. Videre er det viktig å følge opp endringene og kartlegge resultatene av disse.

OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv gir en grundig innføring i hvordan aktsomhetsvurderinger gjennomføres. Veilederen er også oversatt til norsk av OECDs kontaktpunkt (Kontaktpunktet).

OECDs retningslinjer omfatter mer enn kravene etter åpenhetsloven. Det er likevel mye nyttig informasjon og veiledning i OECDs retningslinjer, da metoden for aktsomhetsvurderinger er den samme som skal benyttes etter åpenhetsloven.

Kontaktpunktet har informasjon og veiledning om etterlevelse av OECDs retningslinjer for aktsomhetsvurderinger.  På nettsiden til Kontaktpunktet finner du en innføring til OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger, som gir en grunnleggende oversikt. Du finner også nærmere informasjon om metoden aktsomhetsvurdering og illustrasjonen av aktsomhetshjulet som gir en nyttig oversikt over de ulike stegene i aktsomhetsvurderinger. OECD har også et e-læringskurs om ansvarlig næringsliv, «The Essentials of OECD Due Diligence for RBC».

Ta gjerne en sjekk av Kontaktpunktets Ansvarlighetskompass, for å se om din virksomhet er på rett vei.

Virksomhetene som er omfattet av åpenhetsloven skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene hvert år.  Redegjørelsen må oppfylle minstekravene etter åpenhetsloven, men kan også være mer utfyllende. Den kan gjerne offentliggjøres flere steder, men må som et minimum ligge lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider.

Redegjørelsen må offentliggjøres innen 30. juni, eller ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Dermed må den første redegjørelsen offentliggjøres innen fristen i 2023.

Forbrukertilsynets rolle – hvordan vi arbeider

Forbrukertilsynet er tildelt oppgaven med å veilede om og føre tilsyn med åpenhetsloven. Tilsynet skjer ut fra hensynet til å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vår hovedarbeidsmetode er dialog og veiledning.

I den første fasen etter at loven har trådt i kraft, vil veiledning til virksomhetene stå sentralt i vårt arbeid. Vi holder dialogmøter med ulike aktører og virksomheter, vi veileder på e-post og telefon, og jobber kontinuerlig med å oppdatere nettsiden.

Vi har stor forståelse for at virksomhetene må få anledning til å sette seg inn i den nye lovens bestemmelser og til å starte arbeidet med prioriteringer og aktsomhetsvurderinger. Selv om Forbrukertilsynet i hovedsak vil vektlegge veiledning den første tiden etter loven trer i kraft, er det likevel viktig å understreke at vi vil slå ned på omfattende og åpenbare brudd på lovens bestemmelser. Eksempler på dette vil kunne være klare brudd på informasjonsplikten. Virksomheter som ikke er sitt ansvar bevisst, og ikke kommer i gang med arbeidet for å innrette seg etter loven, vil risikere sanksjoner.

Har du spørsmål om åpenhetsloven du ikke finner svar på nettsidene våre, kan du gjerne ta kontakt med oss på vår e-post: apenhetsloven@forbrukertilsynet.no. Vi svarer på alle e-poster vi får inn. Siden mange av spørsmålene vi mottar er komplekse og trenger grundige svar, kan det ta noe tid før du får svar.

Nettsidene er under kontinuerlig utvikling, og vil fortløpende bli oppdatert med relevant informasjon. Meld deg gjerne på nyhetsbrevet vårt for å holde deg oppdatert på hva som skjer.

Første året med åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Etter denne datoen har alle mulighet til å skriftlig kontakte virksomheter som omfattes av åpenhetsloven, og kreve informasjon om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som virksomheten møter hos seg selv, hos forretningspartnere, eller i leverandørkjeden. Hovedregelen er at informasjonen skal gis skriftlig, og å være dekkende og forståelig. Informasjonen skal gis, med noen unntak, innen tre uker fra forespørselen er mottatt. Det er viktig å etablere gode rutiner for hvordan forespørsler om informasjon skal håndteres av virksomheten.

Det må forankres i styret at virksomheten skal overholde pliktene etter åpenhetsloven. Styret bør vedta en plan for hvordan virksomheten skal utføre aktsomhetsvurderinger, og planen må omfatte leverandørkjeder og forretningsforbindelser. Redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal første gang publiseres innen 30. juni 2023, ett år etter loven trådte i kraft.

Vil du motta nyhetsbrev om åpenhetsloven?

Les mer om åpenhetsloven
14. juli 2022

Menneskerettigheter i hagen: Forbrukertilsynet i podkast om åpenhetsloven

Hva betyr åpenhetsloven for for næringslivet og hvordan skal loven følges opp?