Reise og transport

Forbrukartilsynet arbeider med fly- og pakkereiser, hotell, parkering, kollektivtransport og bilutleige. Dette omfattar òg reisebyrå og formidlarar på nett.

Kva gjer vi?

 • Vi fører tilsyn med marknadsføring av reisetenester. Vi er særleg opptekne av at prisopplysningane er rette, og at alle obligatoriske gebyr er med i totalprisen.
 • Vi medverkar til at avtalevilkår ikkje er urimelege. Vi jobbar særleg med vilkår som gjeld betaling, avbestilling og ansvar.

Viktig å vite:

 • Totalpris må inkludere alle obligatoriske gebyr.

  Betalingsgebyr og skattar og avgifter som forbrukaren ikkje kan velje bort, skal vere inkluderte i totalprisen som blir marknadsført til forbrukar.

 • Pakkereiser

  I 2018 kom det ei ny lov om pakkereiser og reisegaranti. Lova har ei streng opplysningsplikt og det er Forbrukartilsynet som fører tilsyn med at reglane blir følgde. Forbrukartilsynet har i samarbeid med bransjeorganisasjonane for reiseliv utarbeidd vilkår for pakkereiser. Desse inneheld blant anna detaljerte vilkår for avbestilling.

 • Bransjenorm for sal av pakkereiser og formidling av flybillettar

  Forbrukartilsynet har utarbeidd ei bransjenorm som i hovudsak byggjer på relevante føresegner i ehandelslova, angrerettlova, pakkereiselova, pakkereiseforskrifta og marknadsføringslova. For forhold som ikkje blir direkte regulerte i dette regelverket, gir bransjenorma rettleiing om god forretningsskikk på området.

 • Marknadsføring av flybillettar der berre eit avgrensa tal er tilbydd

  Forbrukartilsynet har utvikla retningslinjer for marknadsføring av flybillettar. Det blir stilt krav til at opplysningar om prisar skal vere klare og eintydige, og at prisen som blir marknadsført, må vere reell. Det må tydeleg opplysast om eventuelle avgrensingar eller vilkår i marknadsføringa.

 • Kollektivtransport

  Teknologiske omleggingar i billettsystem må speglast i avtalevilkåra til reiseselskapa. Slike omleggingar skal ikkje føre til urettmessige gebyr eller auka forbrukaransvar. Reisevilkåra til transportselskapa blir godkjende av Samferdselsdepartementet, og Forbrukartilsynet gir innspel til desse før godkjenninga blir gitt.

 • Parkering

  Nytt parkeringsregelverk for vilkårsparkering trådde i kraft 1. januar 2017. Regelverket vil som hovudregel gjelde for alle som tilbyr vilkårsparkering, altså parkering mot avgift, med tidsavgrensing eller andre vilkår. Klagar på vilkårsparkering kan difor rettast til Parkeringsklagenemnda, dersom du ikkje vinn frem med klaga overfor parkeringsselskapet. Les meir om Parkeringsklagenemnda. Finn meir om regelverket på heimesidene til Statens Vegvesen.

Visste du at

 • Nordmenn gjennomførte 7,1 millionar reiser med overnatting i 2. kvartal 2018. Dette er 17 prosent fleire enn i same kvartal i fjor, og det er veksten i innanlandsreiser som er årsak til aukinga. Omtrent tre av fire reiser var innanlandsreiser.
Kjelde: Reiseundersøkinga frå SSB, 2. kvartal 2018
15.10.2019

Forhandlere må merke «ulovlige» sparkesykler

Flere forhandlere selger sparkesykler som ikke kan brukes på norske veier, uten å merke disse syklene godt nok i butikken. Nå ber Forbrukertilsynet alle forhandlere om å gå gjennom merkingen sin slik at ingen forbrukere kjøper en «ubrukelig» sykkel uten at de er klar over det.

Fagpersoner