Er flyet forsinket? Dette har du krav på.

Dersom flyet ditt er forsinket, har du viktige rettigheter som flypassasjer. Vi gir deg oversikten over hva du kan kreve.
Bildet viser innsiden av det som ser ut til å være et tog eller fly. Vi ser bakhodet på en mann og resten av bildet er ganske uklart.

FOTO: Stocksnap.io

Flyselskapene plikter å ta vare på passasjerene sine ved betydelige forsinkelser. Passasjerrettighetene følger av EU-regler som også gjelder for Norge.

Flyselskapet skal gi de reisende informasjon om rettigheter ved forsinkelse. Er flyet ditt forsinket i minst to timer, har du krav på å få skriftlig informasjon om dine rettigheter fra flyselskapet. Hva du har krav på av assistanse og erstatning, avhenger av både flygningens og forsinkelsens lengde.

Assistanse

Du har krav på forpleining når flyselskapet med rimelighet kan forvente at forsinkelser i forhold til den planlagte avgangen med

  • to timer på en flygning kortere enn 1500 km
  • tre timer på en flygning lenger enn 1500 km innen EØS-området, og alle andre flygninger mellom 1500 og 3500 km
  • fire timer på øvrige flygninger

Skal du fly fra Oslo til f.eks. New York, har du derfor krav på forpleining når flyselskapet kan forvente mer enn fire timer forsinkelser. Dette kan du kreve:

  • Forpleining: Flyselskapet plikter i slike tilfeller å tilby passasjeren måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden.
  • Ringe hjem: Passasjeren skal også tilbys dekning av utgifter til to telefonsamtaler, telefonbeskjeder, eller e-postmeldinger.
  • Overnatting: Er forventet avgangstid minst dagen etter opprinnelige avgangstid, skal flyselskapet tilby overnatting der det er nødvendig, samt transport mellom lufthavnen og innkvarteringsstedet.

Rettighetene gjelder også hvis flyselskapet innstiller avgangen din. Da har du i tillegg rett til å velge mellom refusjon av billettprisen eller å bli ombooket snarest mulig til en senere avgang.

Erstatning

Kommer du fram til reisemålet mer enn tre timer etter planlagt ankomsttidspunkt, har EU-domstolen slått fast at du på lik linje som ved innstilte avganger har krav på en forhåndsfastsatt erstatning. Hvor mye du har krav på, avhenger av flygningens lengde. Dette har du krav på i de ulike tilfellene:

  • 250 Euro for alle flygninger opptil 1500 km.
  • 400 Euro for alle flygninger innen EØS på mer enn 1500 km, samt flygninger utenfor EØS på mellom 1500km og 3500 km.
  • 600 Euro for alle flygninger over 3500 km.

Kan flyselskapet bevise at forsinkelsen skyldes ekstraordinære forhold utenfor deres kontroll, gjelder likevel ikke disse rettighetene. Dette vil typisk være streik eller dårlig vær, men ofte påberoper flyselskapene seg også teknisk svikt som de ikke kunne forutse og som de ikke hadde reelle muligheter til å forhindre.

Har du hatt et dokumentert økonomisk tap som følge av forsinkelsen som er større enn den standardiserte kompensasjonen du har krav på, kan du også kreve erstatning for dette. Det forutsetter at årsaken til forsinkelsen ligger innenfor flyselskapets kontroll. I tillegg må det påførte økonomiske tapet være en sannsynlig følge av forsinkelsen.

Er du uenig med flyselskapet i hvorvidt forsinkelsen skyldes ekstraordinære forhold, eller du for øvrig ikke får det du har krav på, kan du klage til Transportklagenemnda for fly.

Rettighetene gjelder for flygninger fra flyplasser innenfor EØS-området, samt flygninger fra flyplasser utenfor EØS til en flyplass innenfor, eller dersom flygningen gjennomføres av et flyselskap som hører til i et EØS-land.

16.07.2021

Student til hausten? Les skulekontrakta nøye

Mange studentar ventar no spent på å få eit tilbod om ny studieplass til hausten. Forbrukartilsynet oppfordrar deg som er ny student til å gå nøye igjennom kontrakten før du skriv under.