Bolig

Forbrukertilsynet fører tilsyn med kjøp, leie og oppføring av bolig. Vi følger med på markedsføring og avtalevilkår hos alle aktører i boligbransjen, som eiendomsmeglere, takstmenn, utbyggere, selge selv-tjenester og forsikringsselskaper. Forbrukertilsynet vil bidra til tryggere kjøp og salg av bolig, og en bedre opplyst bolighandel. Vi vil forhindre at det oppstår tvister i etterkant av et kjøp eller et leieforhold.

Hva gjør vi?

 • Vi sikrer at standardvilkår for kjøp og leie av bolig ikke er urimelige. Vilkårene må som et minimum forholde seg til ufravikelig lovgivning på boligområdet.
 • Vi fører tilsyn med markedsføring av bolig, for å sikre at boligkjøpere får tilstrekkelig og god informasjon om boligen før et eventuelt kjøp.
 • Vi bidrar til at forbrukernes rettigheter ivaretas når det tas i bruk nye salgs- og markedsføringsmetoder i bolighandelen.
 • Vi fører tilsyn med markedsføring av eiendomsmeglingstjenester, for å sikre at boligselgere får tilstrekkelig og god informasjon om eiendomsmeglingstjenesten før de inngår en oppdragsavtale

Viktig å vite

 • Klar og balansert informasjon om boligen 

  Kjøp av bolig er for mange den største og viktigste investeringen de gjør i løpet av livet. Når forbrukere skal inn på boligmarkedet er det svært mye informasjon de må sette seg inn i og forstå. I tillegg til alle de økonomiske og faktiske opplysningene om boligene de er interessert i, må de også sette seg inn i informasjon om lånesøknadsprosesser, forsikringer og eventuelt prosessen for salg av sin nåværende bolig. For mange kan dette oppleves som en overveldende mengde informasjon. Boligmarkedsføring må gi et en veiledende og korrekt fremstilling av den aktuelle boligen, og alle vesentlige forhold ved boligen må komme frem på en klar og tydelig måte, slik at forbrukeren ikke blir villedet. Opplysningene om boligen må formidles på en balansert og klar måte, uansett hvilken type annonse det er snakk om. Det må informeres om både positive og negative sider ved boligen. Les mer i vår veiledning om markedsføring av bolig. 

 • Markedsføring av ny bolig

  Når en forbruker kjøper en bolig som ennå ikke er bygd, er han i stor grad prisgitt den informasjonen utbygger og megler gir. Forbrukertilsynet krever at forbrukere som kjøper prosjektert bolig får balansert og riktig informasjon om boligen, kostnadene knyttet til denne og eventuelle forbehold i markedsføringen. Forbrukerne skal ikke villedes av markedsføring med feilaktige priser eller illustrasjoner som ikke stemmer overens med virkeligheten

 • Klar frist for overtakelse  

  En bindende frist for når boligen skal stå ferdig er svært viktig for å hindre en utrygg situasjon for forbrukerne og for å gi dem mulighet til å planlegge. En uklar frist for overtakelse gir lite forutsigbarhet og kan føre til at retten til å kreve dagmulkt blir uten reelt innhold. Forbrukertilsynet krever derfor at kontraktene inneholder bindende frister for overtakelse. Vi krever også at kontraktene inneholder klart formulerte forbehold og klare frister for bortfall av forbehold.

 • Lokkepris

  Bruk av lokkepris, hvor prisantydning er satt lavere enn reell forventet pris, er villedende markedsføring og et forbrukerproblem. For at vi skal kunne ha en forutsigbar og trygg bolighandel må både kjøpere og selgere kunne stole på at eiendomsmegler er objektiv og sannferdig i sin vurdering av antatt markedsverdi. Forbrukertilsynet bidrar til å forhindre at lokkepris blir benyttet.

 • Husleie

  Forbrukertilsynet arbeider for å sikre at avtalene profesjonelle utleiere inngår med forbrukere skal være balanserte og rimelige. Blant annet mener vi at utleiere ikke på  en urimelig måte kan fraskrive seg ansvaret for vedlikehold av utleieobjekter

 

 

Visste du at

 • 17 prosent av de som har kjøpt bolig de tre siste årene sier at de ikke var tilfredse med informasjonen som ble gitt om boligens tilstand før kjøpet. Hele 35 prosent fant feil eller mangler etter innflytting som de ikke hadde blitt informert om.
Kilde: https://www.huseierne.no/nyheter/2018/1-av-3-fant-feil-eller-mangler-ved-boligen/
06.07.2021

Skal du leiga ut bustad? Her er krava til annonsering

For å sikra at forbrukarane kan ta avgjerder på riktig grunnlag, presiserer Forbrukartilsynet at utleigerar og utleigemeklarar i bustadmarknaden må gi riktige og fullstendige opplysningar om leigepris og andre viktige forhold ved annonsering av utleigebustad.