Bolig

Forbrukertilsynet fører tilsyn med kjøp, leie og oppføring av bolig. Vi følger med på markedsføring og avtalevilkår hos alle aktører i boligbransjen, som eiendomsmeglere, takstmenn, utbyggere og ulike forsikringsselskaper.

Hva gjør vi?

 • Vi sikrer at standardvilkår for kjøp og leie av bolig ikke er urimelige. Vilkårene må som et minimum forholde seg til ufravikelig lovgivning på boligområdet.
 • Vi fører tilsyn med markedsføring av bolig, for å sikre at boligkjøpere får tilstrekkelig og god informasjon om boligen før et eventuelt kjøp.
 • Vi bidrar til at forbrukernes rettigheter ivaretas når det tas i bruk nye salgs- og markedsføringsmetoder i bolighandelen.

Viktig å vite

 • Klar frist for ferdigstillelse 

  En bindende frist for når boligen skal stå ferdig er svært viktig for å hindre en utrygg situasjon for forbrukerne og for å gi dem mulighet til å planlegge. En uklar ferdigstillelsesfrist gir lite forutsigbarhet og kan føre til at retten til å kreve dagmulkt blir uten reelt innhold. Forbrukertilsynet krever derfor at kontraktene inneholder bindende frister for ferdigstillelse. Vi krever også at avtalene inneholder klart formulerte forbehold og klare frister for bortfall av forbehold.

 • Markedsføring av ny bolig

  Når en forbruker kjøper en bolig som ennå ikke er bygd, er han i stor grad prisgitt den informasjonen utbygger og megler gir. Forbrukertilsynet krever at forbrukere som kjøper prosjektert bolig får balansert og god informasjon om boligen, kostnadene knyttet til denne og eventuelle forbehold i markedsføringen.

 • Vesentlig informasjon ved salg av bolig

  Forbrukertilsynet mener at vesentlig informasjon om boliger til salgs skal være enkelt tilgjengelig for forbrukere. Det betyr at opplysninger av betydning for kjøper om for eksempel større fysiske skader, feil eller mangler ved boligen eller ikke-godkjente endringer på boligen skal komme tydelig fram, også i boligannonsen.  Vi har behandlet saker på dette med tre meglerkontor i Stavanger, på Majorstuen og i Bygdøy Allé. Vi har også sendt et orienteringsbrev til bransjen om kravene til markedsføringen.

 • Prisopplysninger på tjenester

  Alle tjenestetilbydere må ha prislister på sine hjemmesider. Opplysninger om pris på megleroppdrag skal være riktige, klare og fullstendige. Prisavslag skal kunne dokumenteres, og prislister skal være tilgjengelig på megleres hjemmesider. Les mer i vår veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester.

 • Lokkepris

  Prisantydning på boliger skal ikke være villedende. Den må ikke bevisst være satt lavere enn det selger på markedsføringstidspunktet er villig til å akseptere. Av bransjenorm for bolig fremgår det også at den heller ikke må settes lavere enn meglers objektive vurdering skulle tilsi. Les mer om dette i Bransjenorm for markedsføring av bolig.

 • Husleie

  Forbrukertilsynet arbeider for å sikre at avtalene profesjonelle utleiere inngår med forbrukere skal være balanserte og rimelige. Blant annet mener vi at utleiere ikke på en urimelig måte kan fraskrive seg ansvaret for vedlikehold av utleieobjekter.

Setter seg ikke godt nok inn i boliginformasjon

 • 77 % av de som laster ned en salgsoppgave leser den ikke. De som leser den bruker i snitt ca. 5 minutter.
Kilde: http://eie.no/bruker-kun-5-minutter-pa-salgsprospektet/
07.12.2017

Vil ikkje kutte garantitida på nye bustader

Etter innspel frå Forbrukarombodet har Justis- og beredskapsdepartementet valt å behalde garantitida på nybygg på 5 år. – Ein siger for bustadkjøparane, meiner Forbrukarombodet.

Fagpersoner