Bolig

Forbrukertilsynet fører tilsyn med kjøp, leie og oppføring av bolig. Vi følger med på markedsføring og avtalevilkår hos alle aktører i boligbransjen, som eiendomsmeglere, takstmenn, utbyggere, selge selv-tjenester og forsikringsselskaper. Forbrukertilsynet vil bidra til tryggere kjøp og salg av bolig, og en bedre opplyst bolighandel. Vi vil forhindre at det oppstår tvister i etterkant av et kjøp eller et leieforhold.

Hva gjør vi?

 • Vi sikrer at standardvilkår for kjøp og leie av bolig ikke er urimelige. Vilkårene må som et minimum forholde seg til ufravikelig lovgivning på boligområdet.
 • Vi fører tilsyn med markedsføring av bolig, for å sikre at boligkjøpere får tilstrekkelig og god informasjon om boligen før et eventuelt kjøp.
 • Vi bidrar til at forbrukernes rettigheter ivaretas når det tas i bruk nye salgs- og markedsføringsmetoder i bolighandelen.

Viktig å vite

 • Markedsføring av ny bolig

  Når en forbruker kjøper en bolig som ennå ikke er bygd, er han i stor grad prisgitt den informasjonen utbygger og megler gir. Forbrukertilsynet krever at forbrukere som kjøper prosjektert bolig får balansert og riktig informasjon om boligen, kostnadene knyttet til denne og eventuelle forbehold i markedsføringen. Forbrukerne skal ikke villedes av markedsføring med feilaktige priser eller illustrasjoner som ikke stemmer overens med virkeligheten

 • Vesentlig informasjon ved salg av bolig

  Forbrukertilsynet mener at vesentlig informasjon om boliger til salgs skal være enkelt tilgjengelig for forbrukere. Det betyr at opplysninger av betydning for kjøper om for eksempel større fysiske skader, feil eller mangler ved boligen eller ikke-godkjente endringer på boligen skal presenteres på en lett forståelig måte i annonseringen eller på en lett tilgjengelig og oversiktlig måte i salgsoppgaven.  Vi har behandlet saker på dette med tre meglerkontor i Stavanger og på Majorstuen  og Bygdøy Alle i Oslo . Vi har også sendt et orienteringsbrev til bransjen om kravene til markedsføringen.

 • Prisopplysninger på tjenester

  Alle tjenestetilbydere må ha prislister på sine hjemmesider. Opplysninger om pris på megleroppdrag skal være riktige, klare og fullstendige. Prisavslag skal kunne dokumenteres, og prislister skal være tilgjengelig på megleres hjemmesider. Les mer i vår veiledning om markedsføring av eiendomsmeglertjenester.

 • Klar frist for overtakelse  

  En bindende frist for når boligen skal stå ferdig er svært viktig for å hindre en utrygg situasjon for forbrukerne og for å gi dem mulighet til å planlegge. En uklar frist for overtakelse gir lite forutsigbarhet og kan føre til at retten til å kreve dagmulkt blir uten reelt innhold. Forbrukertilsynet krever derfor at kontraktene inneholder bindende frister for overtakelse. Vi krever også at kontraktene inneholder klart formulerte forbehold og klare frister for bortfall av forbehold.

 • Lokkepris

  Bruk av lokkepris, hvor prisantydning er satt lavere enn reell forventet pris, er villedende markedsføring og et forbrukerproblem. For at vi skal kunne ha en forutsigbar og trygg bolighandel må både kjøpere og selgere kunne stole på at eiendomsmegler er objektiv og sannferdig i sin vurdering av antatt markedsverdi. Forbrukertilsynet bidrar til å forhindre at lokkepris blir benyttet.

 • Husleie

  Forbrukertilsynet arbeider for å sikre at avtalene profesjonelle utleiere inngår med forbrukere skal være balanserte og rimelige. Blant annet mener vi at utleiere ikke på  en urimelig måte kan fraskrive seg ansvaret for vedlikehold av utleieobjekter

 

 

Kjøperne er misfornøyde med informasjon

 • 17 prosent av de som har kjøpt bolig de tre siste årene sier at de ikke er tilfredse med informasjonen som ble gitt om boligens tilstand før kjøpet. Hele 35 prosent fant feil eller mangler etter innflytting som de ikke hadde blitt informert om.
Les mer: Kilde: https://www.huseierne.no/nyheter/2018/1-av-3-fant-feil-eller-mangler-ved-boligen/
07.12.2017

Vil ikkje kutte garantitida på nye bustader

Etter innspel frå Forbrukarombodet har Justis- og beredskapsdepartementet valt å behalde garantitida på nybygg på 5 år. – Ein siger for bustadkjøparane, meiner Forbrukarombodet.

Fagpersoner