Hvilke opplysninger har forbrukerne krav på når de handler ting på internett?

Forbrukeren skal  få opplysninger om:

Varens eller tjenestenes viktigste egenskaper

Opplysningene må tilpasses hva som er relevant og av nødvendig betydning for kjøpsbeslutningen.

Den næringsdrivendes identitet

Det vil si foretaksnavn, organisasjonsnummer, geografisk adresse, epostadresse og telefonnummer eller chat (jf. ehandelsloven § 8).

Samlet pris

Det skal opplyses om samlet pris medregnet alle avgifter. Dersom prisen ikke med rimelighet kan forhåndsberegnes, skal det opplyses om metoden for beregning av prisen og om eventuelle tilleggskostnader.

Betaling, levering og reklamasjon

Ordningen for betaling, levering, oppfyllelse og leveringsfrist, og hvordan den næringsdrivende håndterer reklamasjoner.

Angrerett

Det skal opplyses om at det foreligger angrerett og standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema), samt vilkårene, tidsfristene og fremgangsmåten for å bruke angreretten.

Det skal også opplyses om at forbrukeren må betale returkostnadene dersom angreretten brukes. Dersom varen eller tjenesten er unntatt angrerett skal det opplyses om dette, eventuelt om under hvilke omstendigheter angreretten kan tapes.

Varighet og bindingstid

Hvis relevant, skal det opplyses om avtalens varighet og eventuelt minste bindingstid. For avtaler som er uten tidsbegrensning eller forlenges automatisk, skal det opplyses om vilkårene for å si opp avtalen.

Les mer om dette i Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett, og Veiledning om standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett.