Ofte stilte spørsmål om retusjert reklame

Oppdatert:

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om merking av retusjert reklame.

Vi har også flere og mer detaljerte spørsmål om svar til deg som jobber som fotograf.

Er det noe du lurer på som du ikke finner svar på her eller i vår veileder, ta kontakt.

Regelverket

Hva er formålet med regelverket?

Formålet er å motvirke kroppspress, særlig blant barn og unge. Ved at retusjert reklame merkes, blir publikum oppmerksomme på at personene i reklamen er fikset på. På den måten får man frem at reklamen ikke avspeiler hvordan personene ser ut i virkeligheten.

Hvis merket kommer i konflikt med en SoMe-funksjon (for eksempel brukernavn eller filterinformasjon) i øverste venstre hjørne, hvor skal man plassere merket da?

Du kan plassere merket under (det vil si nedenfor) denne funksjonen, slik at det ikke kommer i konflikt og er godt synlig.

Alternativt kan du plassere merket øverst i høyre hjørne. Her kan du laste ned merket på egenhånd, slik at du selv kan plassere det etter ditt behov. Hvis du laster ned merket selv, er det viktig at dette blir brukt i henhold til regelverket.

Må alle bilder og videoer som er retusjert eller manipulert merkes?

Det er kun bilder og videoer som skal brukes i markedsføring og reklame hvor personen(e) er retusjert eller manipulert som må merkes.  

Må jeg som påvirker merke innlegg og lignende med «reklame» eller «annonse» når jeg bruker merket?

Nei. Siden merket inneholder ordet «REKLAME», vil bruken av dette merket også oppfylle kravet til identifikasjon av reklame. Dette betyr i praksis at innlegg som publiseres av deg som påvirker, ikke må merkes som reklame i tillegg.

Dersom jeg har mottatt reklamemateriale som stammer fra utlandet hvor reklamepersonen(e) er retusjert eller manipulert, må dette merkes?

Ja, merkeplikten vil gjelde næringsdrivende etablert i Norge og i utlandet, dersom reklamen rettes mot forbrukere i Norge.

Det vil si at kravet om å merke retusjert og manipulert reklame vil gjelde reklame som brukes på norske nettsider, i blader, aviser, på superboards, med mer. Dette gjelder også for annonsører som er etablert i utlandet.

Dersom du er usikker på om materialet er retusjert eller manipulert, anbefaler vi at du merker. Det er ikke et krav om at den som formidler reklamen, herunder norske redaktører og publisister, merker retusjert reklame. Men disse kan holdes ansvarlige som medvirkere til lovbrudd, se vår veileder for mer informasjon.

Må jeg bruke merket uansett hva jeg reklamerer for?

Ja, alle former for reklame der en persons kroppsfasong, størrelse eller hud er retusjert eller på annen måte manipulert, omfattes av merkeplikten. Reklamerer du for kaffe, og retusjerer deg selv eller personene i reklamen, må du merke dette på lik linje som i en reklame for et skjønnhetsprodukt.

Dersom jeg endrer farge (svart/hvit), lysstyrke, kontrast, metning på bildet/videoen, må jeg merke da?

Ikke enhver etterbehandling av bilder og videoer medfører merkeplikt. Dersom retusjeringen eller manipuleringen medfører en endring av kroppens fasong eller størrelse inntrer merkeplikten. Endring av hud er også omfattet av merkeplikten dersom etterbehandlingen av bildet eller videoen medfører kroppspress. Justeringer i lyssetting i forkant av bildetaking eller filming, omfattes ikke av merkeplikten.

Må jeg merke bilder eller videoer hvor endringer ved personen skyldes andre forhold, for eksempel sminke som er lagt på før bildetaking/filming eller kosmetiske/kirurgiske inngrep?  

Nei, slike forhold omfattes ikke av merkeplikten. Digital sminke er derimot omfattet.

Må jeg merke reklame som er publisert før 1. juli 2022?

Forskriften sier at merkekravet får virkning for reklame som publiseres fra og med 1. juli 2022. Det vil si at merkekravet ikke vil gjelde for retusjert reklame publisert før denne datoen.

Må jeg merke reklame som har vært publisert forut for ikrafttredelsen 1. juli 2022, hvis denne blir gjenbrukt/republisert etter ikrafttredelse?

Hvis reklamemateriell republiseres etter ikrafttredelsen av det nye lovverket (for eksempel at reklamen har vært «av skjermen» en stund og deretter sendes på nytt), anses reklamen som publisert på nytt, og merkekravet gjelder.

Hva er «retusjering og annen manipulering»?

Med retusjering eller annen manipulering menes endringer i bildet som er gjort samtidig med at bildet tas eller eller etter at bildet er tatt, som innebærer endring av kroppens fasong, størrelse eller hud. Bruk av filter som endrer utseendet til personer i bilder som ikke medfører endringer av kroppens fasong og størrelse, men kun påvirker hud, må ikke merkes med mindre endringen medfører kroppspress.

Hvem har ansvaret for at reklamen blir merket riktig?

Merkeplikten gjelder for «annonsør og den som utformer reklamen».

Ved markedsføring er det de «næringsdrivende» som er ansvarlig for at reglene i markedsføringsloven blir overholdt.

Næringsdrivende er gjerne selger av et produkt eller en tjeneste (annonsør), men kan også være aktører på sosiale medier som er betalt eller får andre fordeler for å reklamere for et produkt, en tjeneste eller en næringsdrivende (påvirker).

Dette betyr at for eksempel påvirkere kan holdes direkte ansvarlig for brudd på markedsføringsloven, eller som medvirkere til lovbrudd.

Hvem kan omfattes av medvirkningsansvaret?

Medvirkningsansvar betyr at andre enn annonsør og den som utformer reklame (herunder påvirkere), kan holdes ansvarlig som medvirkere til brudd på merkeplikten. Dette innebærer også et ansvar for å endre eller fjerne lovstridige annonser som de blir oppmerksomme på. Det kan blant annet være redaktører, norske mediehus, andre formidlere, gårdseiere med mer.

Hva skjer dersom jeg ikke merker?

Hvis du ikke merker retusjert reklame, bryter du loven. Dette kan i ytterste konsekvens føre til økonomiske sanksjoner i form av tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

Hvem fører tilsyn med merkekravet?

Forbrukertilsynet og Markedsrådet håndhever merkekravet etter markedsføringslovens alminnelige regler.

Hvilke konsekvenser kan brudd på merkekravet få?

Forbrukertilsynets primære arbeidsmetode er veiledning og dialog. Der vi avdekker brudd på reglene vil vi primært sørge for at aktørene endrer lovstridig praksis frivillig.

Selv om veiledning står sentralt i vårt arbeid, er det likevel viktig å være klar over at lovbrudd kan få økonomiske konsekvenser.

Forbrukertilsynet kan fatte vedtak om å pålegge merking eller forby markedsføring som ikke er merket, se markedsføringsloven § 40.

For å sikre at et forbuds- eller påbudsvedtak overholdes, skal det fastsettes en tvangsmulkt som må betales om den næringsdrivende ikke følger vedtaket, se markedsføringsloven § 41.

Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av merkekravet, som har skjedd vesentlig eller gjentatte ganger, kan Forbrukertilsynet også fatte vedtak om overtredelsesgebyr, se markedsføringsloven § 42.

Størrelsen på mulkt og gebyr vil fastsettes ut fra en konkret vurdering i den enkelte sak. Forbrukertilsynets vedtak kan påklages til Markedsrådet, se markedsføringsloven § 39.

Når har jeg som annonsør ansvar for merkingen?

Som annonsør har du ansvar for at reklamen din blir merket riktig. Markedsføringsloven gjelder markedsføring som er rettet mot forbrukere i Norge, se markedsføringsloven § 4. Dette betyr at utenlandske annonsører må følge merkekravet, dersom deres markedsføring retter seg mot forbrukere i Norge.

Når du samarbeider med påvirkere har du også et ansvar for at reklamen blir merket riktig, selv om det er påvirkerne som publiserer reklamen. I slike tilfeller er det viktig å etablere gode rutiner for opplæring, oppfølgning og kontroll for å sikre at påvirkerne opptrer i samsvar med loven. Som annonsør må du også iverksette tiltak hvis påvirkeren legger ut umerkede eller utilstrekkelig merket reklame.

Når har jeg som påvirker ansvar for merkingen?

Er du påvirker og driver med egenreklame har du ansvar for at reklamen din blir merket riktig. Du har også et ansvar for å merke reklamen der du samarbeider med en annonsør og mottar betaling eller får andre fordeler for å annonsere for et produkt, en tjeneste eller en næringsdrivende, og i den forbindelse legger ut retusjerte eller manipulerte bilder/videoer av deg selv eller andre.

Hvordan kan Forbrukertilsynet avdekke at reklamen er retusjert?

Forbrukertilsynet vil basere seg på klager og tips fra publikum, i tillegg vil vi benytte verktøy som kan avdekke om bilder og videoer er retusjert.

Vil du sende oss et anonymt tips? Benytt vårt tipsskjema.

Dersom du vil klage, benytt vårt klageskjema.

Hvem må bevise at det ikke foreligger lovbrudd?

Hvis Forbrukertilsynet er i tvil om et bilde eller en video er retusjert, er det opp til den som har merkeplikt å sannsynliggjøre at materialet ikke er retusjert. Forbrukertilsynet anbefaler derfor å ta vare på originalfilene.

Hvor kan jeg sende inn tips?

Dersom du ønsker å tipse Forbrukertilsynet, benytt deg av vårt tipsskjema

Hvor kan jeg sende inn klage?

Dersom du ønsker å sende klage inn til Forbrukertilsynet, benytt deg av vårt klageskjema.

Jeg ønsker veiledning om reglene for markedsføring av retusjert reklame. Hvordan kommer jeg i kontakt med Forbrukertilsynet?

Du kan sende inn din henvendelse til: post@forbrukertilsynet.no.

Om merketjenesten

Hvordan finner jeg ut hvor stort merket må være for å oppfylle kravet om å dekke omtrent 7 % av bildet/videoens flate?

Forbrukertilsynet har en merketjeneste som plasserer merket på bildet/videoen etter de krav som stilles til utforming, størrelse og plassering av merket, se her. Dersom du har behov for å laste ned merket og tilpasse det etter eget ønske, finner du forklaring på utregning og lenke til nedlasting her. Hvis du laster ned merket selv, er det viktig at dette blir brukt i henhold til regelverket.

Kan merket være i annen farge enn sort eller hvitt?

Nei, merket kommer kun i sort eller hvitt. Man må bruke det merket som utgjør størst kontrast til bakgrunnen, det vil si det som er mest synlig.

Merket blir automatisk plassert i venstre hjørne og kommer i konflikt med SoMe-oppsettet.
 
Hvordan kan jeg få merket om retusjert reklame plassert i høyre hjørne?

Du kan laste ned merket på egenhånd og plassere det under oppsettet det kommer i konflikt med – alternativt kan du plassere merket i høyre hjørne. Dersom du plasserer merket i høyre hjørne under en slik meny, er det viktig at merket er godt synlig.

Merket blir automatisk plassert i venstre hjørne og kommer i konflikt med et annet standardisert merke, for eksempel «P – Inneholder produktplassering».
 
Hvordan kan jeg få plassert merket om retusjert reklame i høyre hjørne?

Du kan laste ned merket på egenhånd og plassere det i høyre hjørne i et redigeringsprogram.

Jeg finner ikke filen jeg lastet opp.

iPhone (Safari-nettleser): Filen lagres i mappen «nedlastninger», ikke i kamerarull, når du bruker tjenesten via Safari-nettleseren.

iPhone (Chrome-nettleser): Filen vil åpnes i en egen fane, og lagres i kamerarullen.

Android: Filen lagres i mappen «Alle bilder» på kamerarullen. PC/Mac/lignende: Filen lagres i mappen «nedlastninger».