Gebyr til tre store kosmetikkaktører

Forbrukertilsynet varslet i vår vedtak mot BliVakker, Blush og Coverbrands for å ha brukt førpriser som ikke var reelle i Black Friday og Cyber Monday-salg. Vedtakene i sakene er nå fattet.

Publisert:
Oppdatert:

Alle aktørene fikk i april varsel om gebyr, og fikk samtidig fire uker på seg til å svare Forbrukertilsynet og legge frem relevant dokumentasjon.

Grove lovbrudd

BliVakker må betale et gebyr på fire millioner kroner for å ha brutt loven under sin Black Friday-markedsføring. Blush må betale to millioner kroner, mens Coverbrands må betale én million kroner.

– Vi har vurdert at saken gjelder grove lovbrudd fra aktører som burde kjenne godt til lovverket, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Gebyrene BliVakker og Blush må betale, er av samme størrelse som Forbrukertilsynet varslet selskapene om i vår. For Coverbrands har Forbrukertilsynet redusert størrelsen på overtredelsesgebyret i forhold til varslet størrelse, fra kr 2 000 000 til kr 1 000 000. Årsaken til reduksjonen er at Coverbrands har fremlagt nye omsetnings- og regnskapstall.

I tillegg til at de tre aktørene må betale et gebyr for lovbruddene de har begått, er alle ilagt forbudsvedtak, noe som innebærer at de vil kunne få nye og høyere gebyrer om de begår samme lovbrudd igjen.

Høye gebyrer er nødvendig

BliVakker, Blush og Coverbrands har alle innvendt at de mener gebyrene Forbrukertilsynet hadde varslet var for høye. To av aktørene mener gebyrene er for høye sammenlignet med tidligere gebyrer som er ilagt ved brudd på markedsføringslovens regler.

Det stemmer at overtredelsesgebyret i disse sakene er høyere enn det som tidligere er ilagt. I vedtakene viser imidlertid Forbrukertilsynet til at overtredelsesgebyret bør settes så høyt at det ikke skal lønne seg økonomisk å begå lovbrudd, og at det skal ses hen til både allmenn- og individualpreventive hensyn. Forbrukertilsynet har i mange år hatt fokus på prismarkedsføring, herunder kravene som stilles til reelle førpriser. Det har også blitt fattet flere forbudsvedtak med tvangsmulkt som følge av manglende etterlevelse av de kravene som stilles.

– Næringsdrivende forventes å være godt kjent med regelverket. Forbrukertilsynet ser likevel at tidligere vedtak, både på prisfeltet og knyttet til brudd på markedsføringsloven generelt, ikke har hatt en tilstrekkelig allmennpreventiv effekt. Dette illustreres blant annet i disse sakene, hvor alle de tre aktørene for kort tid siden ble gjort oppmerksomme på reglene. Likevel har de samme lovbruddene gjentatt seg. For at næringsdrivende, herunder BliVakker, Blush og Coverbrands, skal ta reglene på tilstrekkelig alvor, ser vi derfor behov for å øke gebyrene sammenlignet med tidligere praksis, sier Rønningen.

Forholdet til nytt regelverk med makssatser for gebyrer

Forbrukertilsynet har i vedtakene påpekt at det kommende moderniseringsdirektivet ikke er til hinder for at det kan skje en slik innstramming, med høyere gebyrer, allerede nå.

Etter dagens regelverk skal utmålingen vurderes skjønnsmessig. Dette vil fremdeles være tilfellet når det nye moderniseringsdirektivet trer i kraft. Forskjellen vil være at moderniseringsdirektivet fastsetter et øvre tak for utmåling av overtredelsesgebyr på inntil 4 % av den næringsdrivendes årlige omsetning eller inntil 25 millioner kroner. Gebyrene som er ilagt BliVakker, Blush, Coverbrands er da også langt under disse takene for gebyret som etter hvert vil bli innført.

Dette er saken:

Les brevene her: