Forbrukertilsynets merknader til forslag til ny forsikringsformidlingslov

Forholdet til Justis- og beredskapsdepartementets høring

I Finanstilsynets høringsnotat behandles både de offentligrettslige og de privatrettslige delene av forsikringsdistribusjonsdirektivet (heretter omtalt som IDD). Justis- og beredskapsdepartementet har imidlertid også sendt på høring et forslag til endringer i forsikringsavtaleloven, og Finansdepartementet har derfor bedt høringsinstansene se bort fra de deler av Finanstilsynets høringsnotat som er behandlet i Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat.

Forbrukertilsynet legger til grunn at de foreslåtte opplysningspliktreglene i forsikringsformidlingsloven §§ 41 og 42 og forslag til forskrift § 3-1 ikke vil bli gjennomført, da Justis- og beredskapsdepartementets forslag til regler om opplysningsplikt i forsikringsavtaleloven med forskrift også vil gjelde for forsikringsformidlere. Vi viser for øvrig til vår høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet hva angår forslagene til endringer i forsikringsavtaleloven med forskrifter. En kopi av vårt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet ligger vedlagt.

Utenrettslig klagenemnd

Forbrukeres adgang til å få behandlet sin tvist i Finansklagenemnda, er etter vårt syn et meget viktig prinsipp. IDD artikkel 15 regulerer utenrettslig tvisteløsning. Forbrukertilsynet tolker bestemmelsen som et krav til medlemsstatene om å sikre at forsikringsforetakene er tilsluttet det utenrettslige tvisteløsningssystemet. Finanstilsynet har foreslått at det i finansforetaksforskriften § 16-8 andre ledd (tidl. § 16-6) inntas en plikt for forsikringsforetakene til å tilslutte seg Finansklagenemnda. Forbrukertilsynet støtter dette forslaget.

I den foreslåtte § 16-8 første ledd er det inntatt et krav om at forsikringsforetak skal ha «retningslinjer og rutiner for å kunne behandle klager fra kunder på en forsvarlig og hurtig måte». Sammenholdt med Justis- og beredskapsdepartementets forslag til ny forsikringsavtalelov § 1-13 første ledd, fremstår forslaget til ny § 16-8 første ledd i finansforetaksforskriften overflødig. Forbrukertilsynet tar derfor til orde for at § 16-8 første ledd utgår.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Lier Haugseth

direktør

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur