FOV-2007-1119: Oslo Sportslager AS

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN § 14 MOT

Oslo Sportslager AS, Torggata 20, 0183 OSLO

Saknr: 2006/1119.
Saksbeh: SA

1. Saksforholdet

Saken gjelder Oslo Sportslager AS´ markedsføring av salg uten at det orienteres om den prisfordelen det er tale om.

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

Forbrukerombudet registrerte den 28.08.2006 en annonse i Aftenposten Aften der Oslo Sportslager AS annonserte med sykkelsalg. Annonsen inneholdt ikke før- og nå-priser eller annen tydelig angivelse av hvor stort avslag det er tale om.

Forbrukerombudet mottok en klage datert 13.09.06 fra Advokatfirmaet Ræder Wisløff Aasland, Ottesen DA, på vegne av XXL Sport & Villmark AS, blant annet på Oslo Sportsalger AS sin markedsføring av salg uten at det ble opplyst om førpris i
annonseringen i Aftenposten Aften den 08.09.2006 og 11.09.2006. I annonsene heter det at «Det store sykkelsalget er i gang» og det opplyses om «salgspris» uten at det orienteres om den prisfordelen det er tale om.

Forbrukerombudet har de seneste årene arbeidet spesielt med prissammenligninger og salgsmarkedsføring innen sportsbransjen. Forbrukerombudets sendte alt i februar 2002, et informasjonsbrev til sportsbransjen bl.a. om at det anses villedende, utilstrekkelig veiledende og i strid med markedsføringslovens §§ 2 og 3 å ikke angi førpris, eller på annen måte orientere om avslagets størrelse når man benytter uttrykk som «salg», «nå kr», «kun kr», eller med andre formuleringer gir inntrykk av at prisene er satt ned. Oslo Sportslager var en av mottakerne av dette brevet.

Forbrukerombudet har etter dette behandlet en rekke saker, og foretatt flere stikkprøver på salg- og prissammenlignende markedsføring i bransjen. Det ble likevel fortsatt registrert gjentatte brudd på markedsføringsloven, særlig med tanke på bruk av reelle førpriser og sammenligning med veiledende pris. Som et resultat av dette, og for å få til frivillige ordninger, ble det inngått avtaler med fire aktører i bransjen som beskriver kravene til slik markedsføring og inneholder et løfte om at selskapet skal følge disse kravene.

Oslo Sportslager AS var ett av selskapene som inngikk en slik avtale.

Avtalens annet avsnitt sier: «Oslo Sportslager AS erklærer å ville avstå fra enhver bruk av betegnelsen salg, sesongsalg, utsalg, på tilbud og lignende, uten at det ved angivelse av før- og nå-pris eller ved annen like tydelig angivelse fremgår hvor stort avslag det er tale om.»

Avtalen ble undertegnet av daglig leder hos Oslo Sportslager AS Anders Baardseth den 18.04.2006 og av Forbrukerombudet den 27.04.06.

Etter at Forbrukerombudet ble oppmerksom på  at Oslo Sportslager AS, til tross for avtalen benyttet salgsmarkedsføring uten angivelse av førpris (se bilag 1, 3 og 4), ble det sendt varsel om forbudsvetak til selskapet.

Oslo Sportslager AS svarte i brev av 28.10.06 at de har lagt om sine rutiner for salgsmarkedsføring i tråd med avtalen, men at den aktuelle markedsføringen skyldes en glipp.

Når Oslo Sportslager AS bare noen måneder etter at de i avtale med Forbrukerombudet har erklært å ikke ville markedsføre salg uten angivelse av prisavslagets størrelse likevel gjør dette i tre separate annonser, finner Forbrukerombudet at det ikke er oppnådd frivillig ordning. Forbrukerombudet anser at det vil medføre skadevirkninger å avvente et vedtak fra Markedsrådet da Oslo Sportslager AS ved sin manglende etterlevelse av kravene i avtalen har vist at det er fare for at tilsvarende markedsføring anvendes igjen. I tillegg kan det vises til at de andre aktørene som har inngått avtale med Forbrukerombudet har innrettet seg etter denne. Forbrukerombudet vil på denne bakgrunn fatte forbudsvetak jf. markedsføringslovens § 14.

Markedsrådet har i sak 15/75 og 28/01 fastslått prinsippet om at salgsmarkedsføring av spesifikke varer uten angivelse av førpris er villedende, utilstrekkelig veiledende og i strid med markedsføringsloven §§ 2 og 3. Dette gir også et selvstendig grunnlag for å fatte vedtak etter markedsføringsloven § 14 annet ledd.

***
Etter markedsføringsloven § 16 skal det, med mindre særlige grunner taler mot det, i forbindelse med forbudsvedtak fastsettes et tvangsgebyr, som må betales dersom vedtaket overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner for å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken, og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til et forbudsvedtak mot markedsføringstiltaket jf. mfl. § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår det ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse kan enten fastsettes som et engangsbeløp eller som et løpende gebyr per overtredelse ut fra en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i forarbeidene, Ot.prp. 34 (1994-95) s. 20-21.

Forbrukerombudet har innhentet selskapets regnskapstall for perioden 01.01.2005 til 31.12.2005 hos registrene i Brønnøysund. Disse viser at driftsinntektene var kr 128 986 000,-. Driftsresultatet viser et overskudd på kr 7 636 000 ,-. Markedsføringskostnadene deres er opplyst til å være 6 700 000,-

Forbrukerombudet antar på denne bakgrunn at tvangsgebyrets størrelse skjønnsmessig bør fastsettes til kr 300 000,-.

Forbrukerombudet treffer med dette følgende

3. Vedtak

1)Med hjemmel i mfl. § 14, jf § 2 forbyr Forbrukerombudet firmaet Oslo Sportslager AS å;

  • Bruke betegnelser som sykkelsalg, salgspris, salg og liknende betegnelser, uten at det ved angivelse av før- og nå-priser eller ved annen like tydelig angivelse fremgår hvor stort avslag det er tale om.

2) Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Oslo Sportslager AS skal betale kr 300 000,- i  tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens § 17 første ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf. markedsføringslovens § 14 tredje ledd.

Oslo,  14. desember 06

Bjørn Erik Thon
Forbrukerombud