FOV-2015-2418 Mobo Sportsholding AS

1. Saksforholdet

Den 7. mai 2013 fattet Forbrukerombudet vedtak mot Mobo Sportsholding AS som forbyr selskapet å benytte uttrykk i markedsføringen som gir inntrykk av at prisene på en eller flere enkeltvarer er satt ned i forhold til Mobo Sportsholding AS’ førpriser, uten at selskapet kan legge frem dokumentasjon for at førprisen er reell.

Som det fremgår av vedtaket ble det fastsatt en tvangsmulkt på kroner 800 000 for selskapet, som blir utløst ved brudd på vedtaket.

Forbrukerombudet sendte varsel om vedtak om betaling av tvangsmulkt den 23. juni 2016. Bakgrunnen for varselet var at selskapet 15. oktober 2015 hadde sendt ut et elektronisk nyhetsbrev til sine Anton Club-medlemmer der det fremgikk at man fikk 20% rabatt på neste års sykkelmodeller fra Cannondale, men selskapet kunne ikke dokumentere at førprisene for 5 ulike Cannondale-modeller var reelle. Forbrukerombudet mottok merknader til varselet i e­ post av 31. august 2016.

Mobo Sportsholding AS var uenige i Forbrukerombudets konklusjon om at det ikke kunne dokumenteres at førprisene var reelle. Selskapet anførte at 2016-modellene er den samme ytelsen som 2015-modellene, og at salg av 2015-modeller må anses å kunne være tilstrekkelig til å etablere reelle førpriser for 2016-modellene. Videre ble det anført at reell førpris må anses å kunne etableres uten at det kan dokumenteres faktisk salg, under henvisning til dansk rett der det kan være tilstrekkelig at varen har vært tilbudt for salg til normalpris slik at forbrukeren har hatt anledning til å kjøpe varen og gjøre seg kjent med prisen.

Til dette  bemerket  Forbrukerombudet  i e-post  av 21. september  2016  at vi ikke kan se at det er grunnlag i norsk praksis for å praktisere en tilsvarende regel som i Danmark, under henvisning til Markedsrådets praksis, herunder sak 1185/08 (Skeidar). Videre bemerket Forbrukerombudet at vi er av den oppfatning at de aktuelle 2015-modellene ikke kan anses som samme ytelse som 2016-modellene og at et eventuelt salg av 2015- modellene i 6-ukersperioden dermed ikke vil kunne danne grunnlag for en reell førpris for 2016-modellene . Det ble vist til at utgående årsmodeller, av flere årsaker, vil ha en lavere markedsverdi når sesongen er på hell, samt at dokumentasjonen ikke i noe tilfelle kunne være tilstrekkelig til å dokumentere at førprisene var reelle for alle de fem Cannondale­ modellene, da kun 2 av 5 modeller var solgt i 6-ukersperioden før salget. Forbrukerombudet informerte avslutningsvis om at varselet om betaling av tvangsmulkt av 23. juni 2016 opprettholdes , og at det vil bli fattet vedtak om betaling av tvangsmulkt som blir oversendt selskapet når vedtaket foreligger.

2. Forbrukerombudets rettslige vurdering av saken

2.1 Mfl. § 42 Vedtak om tvangsmulkt

Mfl. § 42 slår i første ledd fast at det ved forbudsvedtak som hovedregel skal fastsettes en tvangsmulkt som den som vedtaket retter seg mot skal betale dersom vedtaket brytes.

Det aktuelle vedtaket er Forbrukerombudets vedtak av 7. mai 2013 som har følgende ordlyd:

«vedtak:

  1. Med hjemmel i markedsføringsloven 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd, jf. § 6 fjerde ledd jf . første ledd, forbyr Forbrukerombudet Mobo Sportsholding AS v/styrets formann å markedsføre prisavslag ved å benytte uttrykk som «Før kr 2999,- Nå kun 1999,-» eller tilsvarende uttrykk og formuleringer som gir inntrykk av at prisene på en eller flere enkeltvarer er satt ned i forhold til Mobo Sportsholding AS’ førpriser, uten at selskapet kan legge frem dokumentasjon for at førprisen er reell.
  1. Med hjemmel i markedsføringsloven § 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd, jf. § 8 første ledd jf . annet ledd jf . 6 fjerde ledd jf . første ledd, forbyr Forbrukerombudet Mobo Sportsholding AS v/styrets formann i markedsføring å benytte uttrykk som «Denne uken kun», «nå kun kr», «Fredag og lørdag kun kr», og tilsvarende uttrykk og formuleringer som gir inntrykk av at prisene er satt ned, uten at det framgår hvor stort avslag det er tale om ved angivelse av før- og nåpris eller ved annen like tydelig angivelse.
  1. Med hjemmel i markedsføringslovens 42 jf. § 40 fastsetter Forbrukerombudet at Mobo Sportsholding AS skal betale tvangsmulkt på 800 000 – åttehundretusen – kroner dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av dette vedtaket».

2.2 Mfl. §§ 6 og 7

Markedsføringsloven § 6 første ledd slår fast at «urimelig handelspraksis er forbudt». Det følger videre av § 6 fjerde ledd at «en handelspraksis er alltid urimelig dersom den er villedende etter §7 eller aggressiv etter §9»

I mfl. § 7 første ledd bokstav d heter det at en handelspraksis er villedende «dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til […] prisen på ytelsen eller hvordan prisen beregnes, eller eksistensen av en prisfordel».

Etter ordlyden vil villedning med hensyn til prismarkedsføring i vid forstand være omfattet av markedsføringsloven § 7 første ledd bokstav d, herunder kravene om reell førpris og angivelse av førpris ved salg/prisnedsettelse.

Det følger av Markedsrådets praksis [1] at det ved salgsmarkedsføring, hvor det gis inntrykk av at prisene er nedsatt i forhold til butikkens førpriser, gjelder et krav om å angi en reell førpris. Utgangspunktet er da at det må kunne dokumenteres at den samme ytelsen har blitt solgt  i et visst antall, for førprisen, i den forretningen markedsføringstiltaket gjelder, i perioden like før salget. Dokumentasjon for salg til førprisen de siste 6 ukene før salget er tilstrekkelig til å oppfylle de kravene som stilles.

2.3   Forbrukerombudets vurdering 

Spørsmålet er om Mobo Sportsholding AS har villedet forbrukerne med hensyn til eksistensen av en prisfordel, ved å gi inntrykk i markedsføringen av at prisene på neste års Cannondale sykler var satt ned med 20% i forhold til egne førpriser.

Forbrukerombudet ba selskapet om dokumentasjon for at prisavslaget på 20 % var reelt – altså at førprisene, som prisavslaget beregnes ut i fra, var reelle og etablerte førpriser i tråd med gjeldende krav, jf. pkt. 2.2 ovenfor, samt Forbrukerombudets prisveiledning punkt 3.2 med videre henvisninger.

Den mottatte dokumentasjonen er noe uklar når det kommer til hvor mange ulike sykkelmodeller som faktisk var omfattet av salgskampanjen, men av de 6 ulike sykkelmodellene som ble solgt i salgsperioden (totalt 7 solgte sykler), viser dokumentasjonen at kun 1 sykkelmodell var solgt i ett eksemplar til førpris, i tiden før salgsperioden.

For de 5 øvrige modellene som ble solgt i salgsperioden (totalt 6 solgte sykler) viser dokumentasjonen ingen salg til førpris i tiden før salgsperioden. For disse 5 sykkelmodellene kan det derfor ikke dokumenteres at førprisene var reelle.

2.4   Konklusjon 

Forbrukerombudet konkluderer således med at Mobo Sportsholding AS har brutt Forbrukerombudets vedtak av 7. mai 2013 ved å i markedsføringen benytte uttrykk og formuleringer «[…] som gir inntrykk av at prisene på en eller flere enkeltvarer er satt ned i forhold til Mobo Sportsholding AS’ førpriser, uten at selskapet kan legge frem dokumentasjon for at førprisen er reell».

I henhold til mfl. § 42 første ledd plikter derfor Mobo Sportsholding AS å betale tvangsmulkt som fastsatt  i vedtaket.

3. Vedtak

På denne bakgrunn og med hjemmel i mfl. § 42 fatter Forbrukerombudet følgende vedtak :

For brudd på Forbrukerombudets vedtak av 7. mai 2013 plikter Mobo Sportsholding AS å betale tvangsmulkt på kr. 800.000 – åttehundretusen.

* * *

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. mfl. § 37 tredje ledd. Forvaltningsloven kapittel VI gir nærmere regler for en eventuell klage. Klagefristen er tre uker regnet fra den dag parten har fått melding om vedtaket. Klagen skal sendes til Forbrukerombudet. Dersom vedtaket ikke påklages, vil kravet bli oversendt Statens innkrevingssentral for inndriving etter utløpet av klagefristen.

Endelig vedtak om betaling av tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. mfl. § 42 tredje ledd.

Vedtaket kan ikke tas inn for de alminnelige domstolene uten at saken først er lagt fram for Markedsrådet, jf. forvaltningsloven § 27 b. Markedsrådet er orientert om vedtaket, jf. mfl. § 37 tredje ledd.

Oslo, 23 . september 2016

Frode Elton Haug, juridisk direktør.

Fotnoter

[1] Jf. blant annet sak 6/99 (Bonus), 11/00 (Elkjøp), 2/04 (Garderobe Erik Bøckmann) og 08/1185 (Skeidar)