FOV-2014-279: Møbelringen

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN § 6 JF. §  7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D) MOT MØBELRINGEN AS

Org.nr. 934 672 194

Landfalløya 26

3032 Drammen

Saksnr:                       14/279

Saksbeh.:                   HWM

1. Saksforholdet

Det vises til Forbrukerombudets varsel om forbudsvedtak og tvangsmulkt i brev datert 30. mai 2014.

Forbrukerombudet mottok merknader til varselet i brev datert 20. juni 2014.

Saken gjelder Møbelringens AS’ («Møbelringen») brudd på markedsføringsloven (mfl.) § 6 jf. § 7 første ledd bokstav d), ved angivelse av førpriser som ikke er reelle i salgsmarkedsføring.

2. Forbrukerombudets saksbehandling

Forbrukerombudet har de siste årene ført et aktivt tilsyn med møbelbransjens salgsmarkedsføring. Ombudet har gjennomført flere kontrollaksjoner i forbindelse med januar- og augustsalget i bransjen, drevet omfattende saksbehandling og innhentet flere skriftlige bekreftelser. I 2012 og 2013 fattet Forbrukerombudet forbudsvedtak mot Bohus AS, Living AS og Skeidar AS som følge av at selskapene fortsatte med ulovlig salgsmarkedsføring til tross for at de hadde avgitt skriftlig bekreftelser på at de ville innrette sin fremtidige salgsmarkedsføring i tråd med gjeldende regler.

Sak 12/684 gjaldt villedende salgsmarkedsføring fra Møbelringen. Selskapet hadde  markedsført førpriser som ikke var reelle. Saken ble avsluttet som følge av at Møbelringen den 17. august 2012 signerte en skriftlig bekreftelse. I bekreftelsen heter det at selskapet i all sin fremtidige markedsføring ikke skal markedsføre prisavslag: «(…) uten at det på markedsføringsføringstidspunktet kan fremlegges dokumentasjon for at prisene er reelt nedsatt i kampanjeperioden sammenlignet med Møbelringens førpriser (…).

Forbrukerombudet holdt den 27. november 2013 et innlegg på Møbelringens internsamling der vi redegjorde for de sentrale reglene for prismarkedsføring og tok utgangspunkt i eksempler fra Møbelringens markedsføring.

I forbindelse med januarsalget i 2014 gjennomførte Forbrukerombudet på nytt en kontrollaksjon i møbelbransjen. Forbrukerombudet gjennomgikk nettsidene og DM’er til en rekke aktører bransjen, blant annet Møbelringen, for å undersøke om markedsføringen var i tråd med gjeldende reglene for salgsmarkedsføring i markedsføringsloven.

Forbrukerombudet registrerte i den forbindelse Møbelringens salgs-DM med kampanjeperiode fra 31. desember 2013 til 8. februar 2014. På forsiden het det blant annet «SALG – Vi pangstarter januarsalget». Hovedvekten av varene i DM’en var nedsatt i pris. Prisavslagets størrelse var angitt ved bruk av før- og nåpriser på salgsvarene.

For å vurdere om de markedsførte prisavslagene var reelle, ba Forbrukerombudet i brev datert 30. januar 2014 Møbelringen om å dokumentere samtlige salg av 5 konkrete salgsvarer i perioden medio november og frem til årsskiftet 2013/2014 hos Møbelringen Alna og Møbelringen Grini.

Møbelringen oversendte etterspurte dokumentasjon som vedlegg til brev datert 20. februar 2014.

I brevet skrev Møbelringen at selskapet ikke kunne dokumentere et tilstrekkelig salg av varene til førprisen i seksukersperioden før salget.

Forbrukerombudet ba i e-post datert 30. mars 2014 om at Møbelringen fremla en oversikt over total antall salg av de aktuelle produktene i hele Møbelringen fra og med juli 2013 til og med desember 2013.

Møbelringen oversendte etterspurt oversikt som vedlegg til e-post datert 12. april 2014.

På bakgrunn av oversendt dokumentasjon konkluderte Forbrukerombudet med at de markedsførte prisavslagene ikke var reelle. Forbrukerombudet varslet i brev datert 30. mai 2014 om at det ville fattes vedtak om forbud mot salgsmarkedsføring uten reelle førpriser.

Møbelringen innga tilsvar til varslet i brev datert 20. juni 2014.

 

3. Forbrukerombudets rettslige vurdering av saken

3.1         Innholdet i mfl. § 7 første ledd bokstav d)

Forbrukerombudet har vurdert Møbelringens praksis som  en villedende handling etter mfl. § 7 første ledd bokstav d).

Mfl. § 6 første ledd slår fast at “Urimelig handelspraksis er forbudt”. Det følger videre av § 6 fjerde ledd at “En handelspraksis er alltid urimelig dersom den er villedende etter § 7 eller § 8, eller aggressiv etter § 9.”

I mfl. § 7 første ledd bokstav d) heter det at en handelspraksis er villedende “dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til … prisen på ytelsen eller hvordan prisen beregnes, eller eksistensen av en prisfordel.”

Etter ordlyden vil villedende prismarkedsføring i vid forstand være omfattet av markedsføringsloven § 7 første ledd bokstav d), herunder kravene om reell førpris.

Når det gjelder kravene til salgsmarkedsføring viser vi til Markedsrådets praksis, som det er vist til i tidligere saker, senest sak 12/684. Disse kravene er Møbelringen godt kjent med. Det vises også til Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring kapittel 3, hvor det er henvisninger til Markedsrådets praksis. Vi vil likevel i det følgende gi en kort oppsummering av disse kravene:

Reell førpris

Ved salgsmarkedsføring må prisene være nedsatt i forhold til egen førpris, jf. Markedsrådets praksis (sakene 13/598 International Trade Service, 28/01 Lefdal I, 08/1185 Skeidar, 11/96 IKEA, 11/00 Elkjøp, 6/99 Bonus) Utgangspunktet er at det må kunne dokumenteres at den samme varen har blitt solgt i et visst antall, for førprisen, i den forretningen markedsføringstiltaket gjelder, i perioden like før salget.

Dokumentasjon for salg til førprisen de siste 6 ukene før salget er tilstrekkelig til å oppfylle de kravene som stilles. Det er den laveste førprisen i seksukersperioden som skal benyttes.

Dersom det kan legges frem dokumentasjon for et relativt jevnt salg over en lengre tidsperiode forut for seksukersperioden, vil man imidlertid akseptere et mer begrenset salg til førprisen i seksukersperioden. Markedsrådet har i sin praksis (MR-sak 11/00 Elkjøp) lagt til grunn at dersom det kan dokumenteres at det innen markedsområdet har vært benyttet et enhetlig prisnivå, kan det godtas at det for enkelte forretninger ikke kan dokumenteres faktisk salg til førprisen i den aktuelle perioden. Det må da dokumenteres at også disse forretningene tidligere har solgt varen til førprisen og at varen i seksukersperioden har vært frembudt for førprisen.

Markedsrådet uttalte i saken:

«Det må videre stilles krav til at en vesentlig del av omsetning av varen skjer til «vanlig pris», altså førprisen. Det vil ikke være tilstrekkelig å legge frem dokumentasjon for at produktet enkelte ganger er solgt for førprisen, dersom det selges et stort antall eksemplarer til lavere pris i forbindelse med forskjellige tilbud, kampanjer eller lignende. Dersom salg til førpris bare skjer i seksukers perioder innimellom aktiviteter med lavere pris, og størstedelen av omsetningen skjer i aktivitetsperiodene, vil det ikke dreie seg om en reell førpris. Den reelle prisen vil da være den som benyttes i salgs-/kampanjeperiodene.»

Vi viser også til punkt 3.2 i Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring.

3.2         Forbrukerombudets vurdering av Møbelringens markedsføring

Ombudet har for enkelthets skyld laget to oversikter hvor vi har sammenfattet tallene i den oversendte dokumentasjonen fra Møbelringen.

1)     Oversikt over totale salg i seksukersperioden før salget og i perioden 9. september 2013 og frem til årsskifte hos Møbelringen Alna og Grini:

Produkt/

møbel:

Før pris: Antall solgt til førpris i seksukersperioden: Salg i perioden 9. september – 31. desember 2013:
Svane Classic Kontinental-madrass B 150 x L 200 cm 9.995,- 2 (Alna)

0 (Grini)

13 (Alna) etter 9. september 2013

1 (Grini) etter 9. september 2013

Stressless Jazz Medium hud Batic black/Cream/ 13.700,- 0 Solgt i andre varianter, men ikke den annonserte varianten.
Delta Adventure hvilestol-Fåreskinn 14.895,- 1 6 etter 9. september 2013
Marte Sofa m/kappe 3+2 seter 23.495,- 0 1(Grini) etter 9. september 2013

1 (Alna) etter 9. september 2013

Amadeus spisebord inkl. 2 plater 8.495,- 0 1 etter 9. september 2013

 

2)     Oversikt over totale salg av varene i perioden juli til desember 2013 i hele kjeden:

Produkt/

møbel:

Før pris: Antall solgt til førpris i hele kjeden: Totalt salg av varene i hele kjeden i perioden juli – 31. desember 2013
Svane Classic Kontinental-madrass B 150 x L 200 cm 9.995,- 130 Totalt 865 salg med en snittpris på 8.493,-

Flest salg til 7.995,- (ca. 350)

Stressless Jazz Medium hud Batic black/Cream/ 13.700,- 2 Totalt 95 stoler til en snittpris på 10.280,-

Dyreste variant 11 stk til snittpris 12.008,-

Delta Adventure hvilestol-Fåreskinn 14.895,- 5 83 salg med en snittpris på 11.533,-
Marte Sofa m/kappe 3+2 seter 23.495,- 26 104 salg med en snittpris på 21.318,-
Amadeus spisebord inkl. 2 plater 8.495,- 3 31 salg til snittpris 6.916 (hvit)

19 salg til snittpris 7.010 (valnøtt)

 

Oversiktene viser at det både i enkeltstående forretninger og i hele kjeden har vært et svært beskjedent salg av varene til den markedsførte førprisen både i seksukersperioden før januarsalget og i perioden juli og frem til årsskiftet. Tallene fra Møbelringen viser at den vesentlige delen av omsetningene av varene i denne perioden har skjedd til en pris som er lavere enn den markedsførte førprisen.

Møbelringen kan dermed ikke dokumentere et tilstrekkelig salg til førpris i seksukersperioden. Selskapet kan heller ikke dersom det legges til grunn en lengre periode  «dokumentere at en vesentlig del av omsetning av varen skjer til «vanlig pris», altså førprisen» jf. MR-sak 11/00.

Forbrukerombudets vurdering er på denne bakgrunn at de markedsførte førprisene ikke er reelle.

Når de markedsførte førprisene ikke er reelle, anser Forbrukerombudet markedsføringen som en villedende handling etter mfl. § 7 første ledd litra d). Markedsføringen vil etter vårt syn være egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning de ellers ikke ville ha truffet, jf. mfl § 7 annet ledd. Markedsføringen var således en urimelig og forbudt handelspraksis, jf. mfl. § 6 første ledd jf. fjerde ledd.

4. Forbrukerombudets vedtakskompetanse

4.1         Hensynet til forbrukerne – mfl. § 39

Forbrukerombudet og Markedsrådet kan fatte enkeltvedtak om forbud, påbud, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, samt kombinasjoner av disse, dersom det finnes at inngrep tilsies av hensynet til forbrukerne, jf. § 37, jf. § 39.

Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 211 at vilkåret ”hensynet til forbrukerne” først og fremst er tatt med for å avgrense mot andre hensyn, som for eksempel hensynet til næringsdrivende. Det presiseres imidlertid i forarbeidene at dette vilkåret ikke i seg selv er ment å stille kvalifiserende krav til terskelen for inngrep. Det er derfor ikke grunnlag for et generelt prinsipp om at det ikke kan gripes inn før det foreligger et større antall klager og mer systematiske lovbrudd.

Forbrukerombudet viser til at den landsdekkende DM’en fra Møbelringen har eksponert et stort antall forbrukere for villedende markedsføring. Det vises også til at salgsmarkedsføring uten reelle førpriser er i strid med langvarig praksis fra Markedsrådet og at det i en rekke tidligere har blitt reagert med forbudsvedtak og tvangsmulkt for å få stanses denne lovstridige praksisen.

Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn at hensynet til forbrukerne tilsier at det gripes inn mot den lovstridige handelspraksisen til Møbelringen.

4.2       Ikke oppnådd frivillig ordning og brudd på skriftlig bekreftelse jf. mfl. § 35 jf. § 36

Forbrukerombudet skal i utgangspunktet søke å få den næringsdrivende til frivillig å opphøre med praksis som er i strid med markedsføringsloven, jf. § 35 annet ledd. Det stilles ingen formkrav ved inngåelse av frivillige ordninger. Dette kan anses oppnådd både ved skriftlige og muntlige løfter fra den næringsdrivende om innrettelse. Ombudet har imidlertid med hjemmel i mfl. § 35 annet siste setning rett til å kreve skriftlig bekreftelse fra den næringsdrivende på at ulovlige forhold skal opphøre.

Det følger mfl. § 36 første ledd siste setning at ved brudd på en skriftlig bekreftelse vil Forbrukerombudet ikke være forpliktet til på ny å forsøke å oppnå en frivillig ordning. Det vises til Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 209.

Lovgiver har eksplisitt uttalt at «det ikke er nødvendig med ytterligere dialog dersom den næringsdrivende opptrer i strid med den skriftlige bekreftelsen som vedkommende har gitt.» (Ot. prp. 55 (2007-2008) s. 151).

Forbrukerombudet vil derfor ha grunnlag for å si at frivillig ordning ikke er oppnådd i saker der den næringsdrivende på nytt bryter markedsføringsloven og handler i strid med en skriftlig bekreftelse.

Møbelringen har ved å markedsføre førpriser som ikke er reelle handlet i strid med den skriftlige bekreftelsen datert 17. august 2012.

Forbrukerombudet er dermed ikke forpliktet til på ny å forsøke å oppnå en frivillig ordning med Møbelringen, jf. mfl. § 36 første ledd siste setning.

4.3         Skade eller ulempe å avvente Markedsrådets vedtak – mfl. § 37 første ledd

Dersom frivillig ordning ikke oppnås eller dersom vilkårene i § 36 er oppfylt, kan Forbrukerombudet i tilfeller som nevnt i § 37 selv fatte vedtak mot lovstridige handlinger eller urimelige avtalevilkår, jf. § 35 tredje ledd.

Forbrukerombudet il hevde at det vil kunne medføre ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak, jf. § 37 første ledd.

Møbelbransjen har stadig kampanjer som distribueres bredt ut til forbrukerne. Spesielt i forbindelse med månedene januar og juni-august er markedsføringen til bransjen preget av et sterkt fokus på salgsmarkedsføringsbudskap. Den aktuelle markedsføringen fra Møbelringen er derfor av en slik art at et betydelig antall forbrukere blir villedet. Kontrollen av bransjens salgsmarkedsføring i januar 2014 viste en tydelig forbedring i forhold til tidligere år, med Møbelringen som det klareste unntak. Villedende salgsmarkedsføring gir en markert konkurransefordel. Det er dermed fare for at andre aktører føler et press om å ta i bruk lignende markedsføring. For å forhindre nye lovbrudd og økt grad av villedende salgsmarkedsføring i bransjen må Forbrukerombudet gripe inn mot aktører som bryter reglene.

Ombudets vurdering er at det, på grunn av den ekstra tiden som vil gå før et vedtak fra Markedsrådet foreligger, vil medføre ulempe og/eller skadevirkninger å avvente behandling av saken i Markedsrådet.

Forbrukerombudet har etter dette grunnlag for å fatte vedtak i saken etter § 37 første ledd.

4.4         Vesentlig identiske handlinger – mfl. § 37 andre ledd

Forbrukerombudet kan også fatte vedtak dersom ombudet anser handlingen i det vesentlige identisk med handlinger som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot, jf. § 37 andre ledd.

Markedsrådet har tidligere nedlagt forbud mot salgsmarkedsføring uten reelle førpriser, jf. MR-sakene 13/598 International Trade Service, 28/01 Lefdal I, 08/1185 Skeidar, 11/96 IKEA, 11/00 Elkjøp og 6/99 Bonus.

Etter Forbrukerombudets vurdering er Møbelringens markedsføring av salg uten reelle førpriser i det vesentlige identisk med markedsføring som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot. Forbrukerombudet har også på dette grunnlag hjemmel til å fatte vedtak i saken.

4.5         Konklusjon

Forbrukerombudet har etter dette grunnlag for å fatte vedtak om forbud etter mfl. § 40 i saken, jf. § 37, jf. § 39.

5. Tvangsmulkt

5.1         Rettslig grunnlag og vurdering

For å sikre at vedtak etter mfl. § 40 overholdes skal det fastsettes en tvangsmulkt som den som vedtaket retter seg mot skal betale dersom vedkommende overtrer vedtaket, jf. mfl.  § 42. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt. Fastsettelse av tvangsmulkt kan unnlates dersom særlige grunner taler for det.

Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å unnlate å fastsette tvangsmulkt i denne saken, og fastsetter med dette tvangsmulkt i tilknytning til vedtaket om forbud mot markedsføringstiltaket, jf. mfl. § 42.

5.2         Utmåling

Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et engangsbeløp, jf. mfl. § 42.

Tvangsmulktens størrelse skal fastsettes etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Det må gjøres en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i Ot.prp. nr. 34 (1994-1995) s. 20-21.

Formålet med tvangsmulkten er at den skal virke som et reelt oppfyllelsespress. Ved fastsettelsen av mulkten skal det legges vekt på at det ikke skal lønne seg å overtre vedtaket, jf. mfl. § 42. I tillegg skal mulkten fastsettes ut fra den forutsetning at dersom vedtaket respekteres blir det ikke noe å betale.

Det vil være relevant å se hen til den økonomiske fortjenesten den næringsdrivende har oppnådd ved fastsettelsen av mulkten og den næringsdrivendes økonomiske situasjon.

Ved fastsettelsen av tvangsmulktens størrelse i denne saken er det blant annet lagt vekt på at markedsføringen har vært landsdekkende og nådd et stort antall forbrukere. Villedende salgsmarkedsføring er et effektivt virkemiddel som må antas å ha hatt innvirkning på en rekke forbrukeres økonomiske beslutning. Villedende salgsmarkedsføring antas også å medføre et stort inntektspotensial.

Videre er det lagt vekt på at Møbelringen er vel kjent med markedsføringsloven og kravene til salgsmarkedsføring gjennom tidligere saker. Det vises til at Forbrukerombudet så sent som 27. november 2013 holdt et innlegg om reglene om prismarkedsføring på Møbelringens interndager. Det er også lagt vekt på at selskapet har brutt den skriftlige bekreftelsen fra august 2012.

Forbrukerombudet har hentet inn selskapets regnskapstall for 2012 fra Brønnøysund-registrene. Disse viser driftsinntekter på ca. kr. 77 millioner og årsresultat på ca.minus kr. 595 000 kr.

5.3         Konklusjon

På bakgrunn av det ovennevnte og i lys av nyere praksis fra Forbrukerombudet og Markedsrådet finner Forbrukerombudet at det fastsettes en tvangsmulkt som et engangsbeløp på kr 800 000,-

6. Vedtak

På denne bakgrunn og med hjemmel i markedsføringsloven § 37 første ledd og andre ledd jf. § 39 første ledd, jf. §§ 40 og 42, fatter Forbrukerombudet følgende vedtak:

 

  1. Med hjemmel i markedsføringsloven § 6 jf. § 7 første ledd bokstav d) forbyr Forbrukerombudet Møbelringen AS å markedsføre prisavslag ved bruk av uttrykk som «SALG Vi pangstarter Januarsalget!», «Førpris 8.495 Nå 7.220 SPAR 1.275», «-15%» slik som i det aktuelle markedsføringstiltaket eller tilsvarende formuleringer som gir inntrykk av at prisene på varene er nedsatt sammenlignet med selskapets førpriser, uten at selskapet kan fremlegge dokumentasjon for at førprisen er reell.
  2. Med hjemmel i markedsføringsloven § 42 jf. § 40 fastsetter Forbrukerombudet at Møbelringen AS skal betale kr. 800 000 – åttehundretusen – i tvangsmulkt dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av dette vedtaket.

* * *

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 37 tredje ledd. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket trer i kraft så snart partene har mottatt underretning om dette. Handlinger i strid med vedtaket vil etter dette tidspunkt bli ansett som brudd på vedtaket og vil kunne utløse krav om betaling av tvangsmulkt. Partene kan begjære utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort av Markedsrådet, jf. forvaltningsloven § 42. En klage på vedtaket til Markedsrådet gis ikke oppsettende virkning med mindre dette bestemmes av Forbrukerombudet i det konkrete tilfellet, se Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 167. Det skal normalt sett mye til for at slik begjæring etterkommes.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. forvaltningsloven § 27 b.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf. markedsføringslovens § 37 tredje ledd.

*****

Oslo, 8. juli 2014

Gry Nergård

forbrukerombud