FOV-2010-2796: Gresvig Detaljhandel AS

Vedtaket gjelder Gresvig Detaljhandel AS’ brudd på markedsføringsloven (mfl.) § 7 første ledd bokstav d jf. andre ledd, jf. § 6 fjerde ledd jf. første ledd, ved salgsmarkedsføring uten angivelse av førpriser.

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN § 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D JF. ANDRE LEDD, JF. § 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD ETTER § 37 jf. § 39, jf. §§ 40 og 42 MOT Gresvig Detaljhandel AS

Saksnr.: 10/2796

1. Saksforholdet

Det vises til korrespondansen i saken, herunder Forbrukerombudets varsel om forbudsvedtak og tvangsmulkt i brev av 26. september 2011.

Forbrukerombudet mottok merknader til varselet i brev av 19. oktober 2011, samt i brev av 19. desember 2011, i møte den 19. januar 2012 og i brev av 31. januar 2012.

Vedtaket gjelder Gresvig Detaljhandel AS’ brudd på markedsføringsloven (mfl.) § 7 første ledd bokstav d jf. andre ledd, jf. § 6 fjerde ledd jf. første ledd, ved salgsmarkedsføring uten angivelse av førpriser. Den aktuelle markedsføringen gjelder G-Sports DM’er sommeren 2011 (uke 23, 25, 27 og 30) samt DM’er for uke 1 og uke 2 i 2012.

2. Forbrukerombudets saksbehandling

2.1 Innledning

I det følgende gis en kronologisk fremstilling av Forbrukerombudets saksbehandling.

Nedenfor i pkt. 3 redegjøres det for Forbrukerombudets rettslige vurdering av saken, og i pkt. 4 redegjøres det for Forbrukerombudets vedtakskompetanse. I pkt. 5 redegjøres det for ileggelse av tvangsmulkt, og i pkt. 6 følger Forbrukerombudets vedtak.

2.2 Kort om Gresvig Detaljhandel AS

2.2.1 Konsernstruktur

På nettsiden til Gresvig-konsernet (www.gresvig.no) heter det at Gresvig Retail Group AS (org. nr. 937 905 645) er et holdingselskap for blant annet:

* Gresvig AS (org. nr. 958 367 325), og

* Gresvig Detaljhandel AS (org. nr. 976 196 449).

Om Gresvig AS heter det at følgende kjeder inngår: G-Sport, G-Max og Intersport.

Om Gresvig Detaljhandel AS heter det at dette er et detaljselskap som er “ansvarlig for å drive Gresvigs egeneide butikker”.

2.2.2 G-Sport

På nettsiden til G-Sport (www.gmax.no/Informasjon/gsport/Om-G-Sport/) heter det at G-Sport ble startet i 1901 og er i dag “Norges største sportskjede med over 180 butikker”.

2.2.3 Gresvig Detaljhandel AS

Ifølge Ravninfo har Gresvig Detaljhandel AS 1158 ansatte, og en rekke G-Max, G-Sport og Intersport-butikker som underenhet/avdeling.

Det bemerkes for ordens skyld at selskapet tidligere het “Gresvig Detalj AS” (frem til 20. september 2008), og dette selskapsnavnet er brukt av advokat Mår i korrespondansen, og derfor også av Forbrukerombudet. I vedtaket benyttes “Gresvig Detaljhandel AS”.

Etter det opplyste fra advokat Mår er Gresvig Detaljhandel AS ansvarlig for sentral papirmarkedsføring for G-Sport. I advokat Mårs brev av 12. august 2011 heter det (brevet er vedlagt som Bilag 8):

“I brevet er det forutsatt at det var Gresvig AS som var ansvarlig for annonseringen. Men dette dreier seg om papirannonsering for G-sport (ikke Intersport), og denne er forestått av søsterselskapet Gresvig Detalj AS iht den organiseringen som har eksistert innen konsernet i en årrekke.”

Det er således Gresvig Detaljhandel AS som er ansvarlig for de aktuelle DM’ene for G-Sport sommeren 2011 og i januar 2012.

Sentralmarkedsføring på internett  er imidlertid etter det opplyste fra advokat Mår underlagt Gresvig AS v/forretningsenheten E-handel. Vi viser her til den avsluttede saken mot Intersports nettsider og Gresvig AS, se nedenfor i pkt. 2.3.

2.3 Kort om den avsluttede saken mot Intersports nettsider – Gresvig AS v/forretningsenheten E-handel

Vi vil i dette punktet for ordens skyld redegjøre kort for den avsluttede saken mot Gresvig AS v/forretningsenheten E-handel.

På bakgrunn av klager fra XXL v/advokat Ege varslet Forbrukerombudet forbudsvedtak mot Gresvig AS v/forretningsenheten E-handel i brev av 22. mars 2011. Saken gjaldt salgsmarkedsføring uten angivelse av førpriser på Intersport sine nettsider (www.intersport.no). Etter Forbrukerombudets oppfatning var markedsføringen i strid med mfl. § 7 første ledd bokstav d, og i strid med Gresvig AS’ skriftlige bekreftelse av 22. juni 2010.

Gresvig AS var, slik vi har forstått det, enig i at den aktuelle markedsføringen var i strid med mfl. § 7 fordi det ikke var angitt førpris. Men Gresvig AS mente at Forbrukerombudet ikke hadde vedtakskompetanse i saken, blant annet fordi den skriftlige bekreftelsen etter Gresvig AS’ oppfatning ikke omfattet plikten til å angi førpris. Det ble utvekslet flere brev i sakens anledning samt gjennomført et møte den 4. juli 2011. I møtet var Gresvig AS representert ved markedsdirektør Kjetil Løken og advokat Terje Sverdrup Mår. Forbrukerombudet opprettholdt sitt standpunkt i møtet. Imidlertid ble saken etter en helhetlig vurdering avsluttet i Forbrukerombudets brev av 26. september 2011, blant annet fordi lovbruddene lå noe tilbake i tid, og fordi det dreide seg om markedsføring på Intersports nettsider, slik at omfanget av lovbruddene var forholdsvis begrenset. I brev av samme dato varslet Forbrukerombudet forbudsvedtak mot Gresvig Detaljhandel AS.

2.4 Forbrukerombudets saksbehandling mot Gresvig Detaljhandel AS

I forkant av møtet med Gresvig AS den 4. juli 2011 ble Forbrukerombudet kjent med en landsdekkende DM for G-Sport for uke 25 hvor det også var tale om salgsmarkedsføring uten angivelse av førpris, samt sammenligning med veiledende pris. Markedsføringen ble påpekt i brev til advokat Mår datert 27. juni 2011.

I møtet den 4. juli 2011 erkjente advokat Mår og markedsdirektør Løken at det forelå lovbrudd ved at det ikke var oppgitt førpriser, både hva gjaldt www.intersport.no og DM’en for G-Sport (uke 25). Markedsdirektør Løken mente lovbruddene skyldtes en glipp fra markedsfolkene i Intersport og G-Sport, og at dette var beklagelig.

Forbrukerombudet tilskrev advokat Mår i brev av 6. juli 2011 angående markedsføring av Intersport og G-Sport. I brevet opplyses det at Forbrukerombudet også har mottatt en klage på G-Sports DM for uke 25 fra XXL v/advokat Grundtvig, i brev av 24. juni 2011. I tillegg orienteres det om at Forbrukerombudet er kjent med ytterligere salgsmarkedsføring fra G-Sport uten angivelse av førpris i DM for uke 27. I brevet ble videre bruken av sammenligning med veiledende pris tatt opp, og det ble bedt om svar.

Forbrukerombudet mottok to nye klager på G-Sport og G-Max fra XXL v/advokat Grundtvig i brev av 8. juli og 8. august 2011. Klagene gjaldt manglende angivelse av førpris og påstand om at førpriser ikke er reelle. Det ble blant annet vist til G-Sports DM for uke 23, hvor det ikke er angitt førpriser for nedsatte varer.

I brev av 12. august 2011 svarte advokat Mår på vegne av Gresvig Detaljhandel AS. I brevet ble det, som nevnt ovenfor i pkt. 2.2, presisert at det ikke var Gresvig AS, men Gresvig Detaljhandel AS som var ansvarlig for papirannonsering for G-Sport. Gresvig Detaljhandel AS erkjente at den aktuelle annonseringen var lovstridig både hva gjaldt manglende angivelse av førpriser og sammenligning med veiledende pris. Selskapet aksepterte anmodningen fra Forbrukerombudet om umiddelbar stans av salgsmarkedsføring uten angivelse av førpris ved alle enkeltvarer, og stans av sammenligning med veiledende pris. Selskapet viste også til, som påpekt i møtet den 4. juli 2011, at lovbruddene skyldes brudd på interne rutiner og at rutinene vil bli skjerpet.

Forbrukerombudet avsluttet saken mot Intersport og Gresvig AS i brev av 26. september 2011 (se beskrivelsen av dette ovenfor i pkt. 2.3).

Forbrukerombudet varslet forbudsvedtak mot Gresvig Detaljhandel AS i et eget brev av samme dato (26. september 2011). Forbudsvarslet gjaldt manglende angivelse av førpriser i G-Sports DM’er for ukene 23, 25, 27 og 30. Markedsføringen var etter Forbrukerombudets oppfatning i strid med mfl. § 7 første ledd bokstav d, samt et brudd på Gresvig Detaljhandel AS’ skriftlig bekreftelse av 20. august 2009. Det ble også tatt forbehold om å eventuelt komme tilbake til problemstillingen med ikke reelle førpriser og sammenligning med veiledende pris.

Gresvig Detaljhandel AS v/advokat Mår besvarte forbudsvarslet i brev av 19. oktober 2011, og anførte at vilkårene for å fatte forbudsvedtak ikke er oppfylt. Hovedinnvendingen er at vilkårene i mfl. § 35 annet ledd angående frivillig ordning ikke er oppfylt, idet det anføres at plikten til å angi førpris ved salgsmarkedsføring ikke er omfattet av den skriftlige bekreftelsen av 20. august 2009. I tillegg anføres at det i saken er “brudd på likebehandlingsprinsippet” overfor XXL. Forbrukerombudet tolker dette som en anførsel om usaklig forskjellsbehandling. Vi kommer tilbake til anførselen i pkt. 4.5 nedenfor.

For øvrig erkjenner Gresvig Detaljhandel AS i brevet at saken dreier seg om annonseringer med ulovlig salgsmarkedsføring. Men det pekes på at det nok kan være tvil om alle de varene hvor Forbrukerombudet har etterlyst førpris, er omfattet av salgsmarkedsføringen.

Forbrukerombudet opprettholdt forbudsvarslet i brev av 11. november 2011, og viste til to nye klager fra XXL v/advokat Ege i brev av 26. september og 3. oktober 2011. Klagene reiste primært tvil om de førprisene som benyttes i markedsføringen for G-Sport, G-Max og Intersport er reelle førpriser. XXL v/advokat Ege hevdet at det ikke var reell førpris på flere salgsvarer. Forbrukerombudet redegjorde derfor i brevet for kravene til reell førpris ved salgsmarkedsføring, og ba om Gresvig Detaljhandel AS’ kommentar til 6 enkeltvarer, eventuelt dokumentasjon som viste at førprisene på disse varene er reelle. Forbrukerombudet mente det er grunnlag for å la forbudsvedtaket også omfatte plikten til å ha reell førpris.

Selskapet ba om utsatt svarfrist samme dag som fristen utløp, og Forbrukerombudet aksepterte dette.

Gresvig Detaljhandel AS v/advokat Mår besvarte brevet i brev av 19. desember 2011. Selskapet anførte at det ikke er lovlig adgang til å fatte forbudsvedtak angående reell førpris, fordi det ikke er påvist noe ulovlig bruk av førpris, og fordi et vedtak vil være i “strid med likebehandlingsprinsippet”. Når det gjelder anførselen om at det ikke er påvist ulovlig bruk av førpris, hevdes det for enkelte av varene at påstandene fra XXL er feil og at de fremlagte bilagene er mangelfulle. Selskapet ba også om et møte med Forbrukerombudet for å drøfte det de mener er forskjellsbehandling av Gresvig og XXL.

På bakgrunn av selskapets ønske om et møte, innkalte Forbrukerombudet til møte i saken i brev av 5. januar 2012. Selskapet ble bedt om å ta med dokumentasjon for salg av 4 av de aktuelle varene.

I januar 2012 ble Forbrukerombudet kjent med ny landsdekkende salgsmarkedsføring fra G-Sport uten angivelse av førpris: DM for uke 1 (gjeldende til lørdag 7. januar 2012), og DM for uke 2 (gjeldende til lørdag 14. januar 2012). Sistnevnte DM ble også innklaget av XXL v/advokat Ege i brev av 10. januar 2012. Forbrukerombudet tilskrev Gresvig Detaljhandel AS v/advokat Mår i brev av 16. januar 2012, og ba om en snarlig kommentar samt ba selskapet umiddelbart stoppe den ulovlige markedsføringen.

Den 19. januar 2012 ble det avholdt et møte med selskapet. Selskapet var også denne gang representert ved markedsdirektør Kjetil Løken og advokat Terje Sverdrup Mår. Forbrukerombudet redegjorde for at det på ingen måte er tale om usaklig forskjellsbehandling. Videre fastholdt Forbrukerombudet forbudsvarslet (for manglende angivelse av førpris og for ikke reell førpris). Markedsdirektør Løken erkjente at DM’ene for uke 1 og 2 i 2012 var salgsmarkedsføring uten angivelse av førpris, og således klare lovbrudd og brudd på den skriftlige bekreftelsen. Markedsdirektør Løken opplyste at lovbruddene også denne gangen skyldtes en glipp.

Selskapet hadde kun med deler av den dokumentasjonen Forbrukerombudet hadde bedt om, men selskapet opplyste at de ville fremskaffe og oversende den ytterligere dokumentasjonen.

Gresvig Detaljhandel AS v/advokat Mår kommenterte de to DM’ene for januar i brev av 31. januar 2012. Selskapet er enig i at deler av budskapet i DM’ene var salgsmarkedsføring uten angivelse av førpris. Selskapet beklaget den regelstridige annonseringen, og aksepterte anmodningen fra Forbrukerombudet om umiddelbar stans av annonsering med prisnedsetting uten angivelse av førpris for enkeltvarer. Selskapet opplyser at det nå har foretatt endringer i rutiner og i organisasjonen for å bedre kvalitetssikringen.

I brev av 17. februar 2012 fremsatte selskapet tilleggsopplysninger angående dets rutiner og kvalitetssikring.

Etter en helhetlig vurdering av saken har Forbrukerombudet valgt ikke å ta med problemstillingen med ikke reelle førpriser i forbudsvedtaket, ettersom problemstillingen er gjenstand for en pågående prosess med selskapet.

3. Forbrukerombudets rettslige vurdering av saken

3.1  Innholdet i mfl. § 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd

Forbrukerombudet har vurdert Gresvig Detaljhandel AS’ praksis etter forbudet mot villedende handlinger i mfl. § 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd.

Mfl. § 6 første ledd slår fast at “Urimelig handelspraksis er forbudt”. Det følger videre av § 6 fjerde ledd at “En handelspraksis er alltid urimelig dersom den er villedende etter § 7 eller § 8, eller aggressiv etter § 9.”

I mfl. § 7 første ledd bokstav d heter det at en handelspraksis er villedende “dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til … prisen på ytelsen eller hvordan prisen beregnes, eller eksistensen av en prisfordel.”

Etter ordlyden vil villedning med hensyn til prismarkedsføring i vid forstand være omfattet av markedsføringsloven § 7 første ledd bokstav d, herunder kravene om reell førpris og angivelse av førpris ved salg/prisnedsettelse, og kravene for sammenligning med veiledende pris.

Angivelse av førpris

Etter Markedsrådets praksis må det ved salgsmarkedsføring fremgå hvor stort avslag det er tale om, ved tydelig angivelse av før- og nåpris eller ved annen like tydelig angivelse. I salgsmarkedsføring av en eller flere enkeltytelser må det opplyses om avslagets størrelse for hver enkelt ytelse. Gjelder imidlertid avslaget generelt for en gruppe ytelser, og det ikke fremheves enkeltytelser, vil det ikke anses lovstridig kun å angi det prosentvise avslaget. Se blant annet MR-sakene 15/75 (Aktuell) og 28/01 (Lefdal I), samt Forbrukerombudets Prisveiledning pkt. 3.3.

Nærmere om hva som anses som salgsmarkedsføring

Når det gjelder hva som er å anse som salgsmarkedsføring, som utløser krav om å oppgi reell førpris, viser vi til Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring punkt 3.1 og 3.3 med videre henvisninger til Markedsrådets praksis (sakene 15/75, 7/85, 14/95, 28/01 og 2/04). Salg eller lignende kan kommuniseres på mange måter. I vurderingen av om det etter markedsføringsloven kreves at førpris oppgis, tas det utgangspunkt i utsagnene som er benyttet i markedsføringen. Det vil regelmessig kreves førpris i tilknytning til utsagn som ”salg”, ”på tilbud”, ”-40 %”, ”avslag”, ”rabatt”, ”spar kr”, ”kun kr”, ”nå kr” og lignende. Også ”augustsjokk”, ”januarslag”, ”kampanjepris”, ”prisbombe” og lignende vil som utgangspunkt utløse krav om at førpris oppgis.

Videre vil tidsbegrensninger som eksempelvis ”20.–25. januar”, ”kun denne uken”, ”timestilbud” osv., og utsagn som ”dørene åpner kl. 07.00 mandag 30. juli”, peke i retning av salgsmarkedsføring som utløser krav om førpris. Oppmerksomhetsverdien av de øvrige elementene i markedsføringen må også tas i betraktning, og det må foretas en konkret helhetsvurdering av om andre forhold enn de benyttede utsagnene og eventuell tidsbegrensning er egnet til å gi inntrykk av nedsatte priser i en salgsperiode. Eksempelvis vil det kunne ha betydning for vurderingen av markedsføringen at gjennomsnittsforbrukeren i januar og august forventer salg.

Ovennevnte praksis fra Markedsrådet er basert på den tidligere markedsføringsloven fra 1972. Vurderingstema etter ordlyden i dagens markedsføringslov er i det alt vesentlige innholdsmessig likt som i den gamle loven. Spørsmålet er om markedsføringen er villedende. Det er lagt til grunn at hovedlinjene i praksis om prismarkedsføring etter den tidligere loven vil kunne opprettholdes i markedsføringsloven av 2009, se Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 119.
Det samme uttales i Lunde mfl., Markedsføringsloven med kommentarer, Oslo og Bergen 2010, på side 75.

3.2  Forbrukerombudets vurdering

3.2.1 Salgsmarkedsføring i DM’er sommeren 2011

I saken er det tale om følgende markedsføringstiltak for G-Sport sommeren 2011:

I DM’ene annonseres blant annet “Jubileumsfest!”, “Jubelpris!”, “Kanonpriser”, “Jubileumssalg!” og “Jubileumspriser!”. Flere enkeltvarer er fremhevet med pris, blant annet sykler, klær og sko, uten at det er angitt førpris:

I DM for uke 23 heter det på forsiden “Jubileumsfest!”, “Vi feirer 110 år!”,
“Kanonpriser”, og det er fremhevet et par joggesko fra Nike til kr 499 (førpris ikke angitt). Nederst på siden står det at tilbudene gjelder til og med lørdag 11. juni eller så langt beholdningen rekker i kampanjeperioden. På side 2-3 er overskriften “Jubileumspriser!”, og det er fremhevet en bag fra Helly Hansen til “Jubelpris! 299,-”, som er “ukens tilbud” (førpris ikke angitt). Videre er det “Pallesalg på løpesko og fotballsko”, og det er “-20-50%” på “mengder av klær”. På side 4-5 er overskriften “Jubileumsfest!”, og det er fremhevet en redningsvest til “Jubelpris! 199,-“ (førpris ikke angitt). En rekke varer er markedsført på tilsvarende måte utover i DM’en. Videre er det markedsført på side 10: “-20-40%” på alle barn og juniorsykler.

DM for uke 25 har samme overskrifter og svært likt grafisk utseende, og her er det fremhevet en sovepose og sandaler til henholdsvis “Jubelpris! 99,-“ og “Jubelpris! 249,-“ (førpris ikke angitt). På side 2-3 er overskriften “Jubileumssalg!” [vår uthevning]. Utover i DM’en brukes overskriftene: “Jubileumspriser!”, “Jubileumsfest!”, “Vi feirer 110 år” og “Kanonpris”. Det er annonsert “-20-50%” på barnesykler, jakker, løpesko mv. Flere enkeltvarer er fremhevet til “Jubelpris!” (førpris ikke angitt).

DM for uke 27 er tilsvarende som for uke 25, og har også på side 2-3 overskriften “Jubileumssalg!” [vår uthevning]. Under denne overskriften er det fremhevet flere sykler fra Air, uten at førpris er angitt. Blant annet er Air Cool Blue terrengsykkel annonsert med “Jubelpris! 4499,-“.

DM for uke 30 har tilsvarende markedsføring, samt “-30-70%” på sommerens badetøy, tekstiler og sko, samt “-20-50%” på utvalgte sykler. Flere enkeltvarer er fremhevet til “Jubelpris!” (førpris ikke angitt).

Etter Forbrukerombudets oppfatning er utsagnet “Jubileumssalg” slik det er brukt i DM’ene for uke 25 og uke 27 klart å anse som salgsmarkedsføring som utløser krav om at førpris oppgis. Det er sikker praksis for at utsagnet “salg” og lignende formuleringer regelmessig er å anse som salgsmarkedsføring. Vi viser her til MR-sak 15/75 (Aktuell) hvor Markedsrådet blant annet la vekt på at uttrykket “salg” var brukt i annonsen. Vi viser også til MR-28/01 (Lefdal I) hvor Forbrukerombudet anførte at:

“Det er sikker praksis for at når det benyttes uttrykk som “salg”, “nå kr”, “på tilbud” og lignende uttrykk som gir inntrykk av at prisene er satt ned, må prisene på varene salget omfatter være nedsatt i forhold til prisene på varene reelt ble omsatt for umiddelbart før salget.” [Vår understrekning.]

Markedsrådet sluttet seg enstemmig til anførselen, selv om dette kun fremgår indirekte av premissene i avgjørelsen. Vi peker her på at Markedsrådet på s. 6 viser til at Lefdal erkjente at uttrykk som “salg”, “utsalg” mv. er salgsmarkedsføring. Markedsrådet uttalte til dette at det er på det rene at slike uttrykksmåter enda klarere ville utløse forbudsvedtak i saken. (Markedsrådet fant likevel at det ikke var konkret grunnlag i saken for å inkludere “salg” i forbudsvedtaket, fordi utsagnet ikke var benyttet i den aktuelle annonsen. Markedsrådets forbudsvedtak gjelder “januar sjokk!”, “august sjokk!” og lignende formuleringer som gir inntrykk av at prisene er satt ned.)

Vi viser også til Lunde mfl., Markedsføringsloven med kommentarer, på s. 74:
“Markedsføring som gir inntrykk av at priser er nedsatt, for eksempel ved bruk av ord som salg, tilbud og sesongsalg, betinger at prisene reelt sett er nedsatt, og det må gis opplysninger om prisreduksjonens størrelse.”  [Vår understrekning.]

Etter en konkret helhetsvurdering anser Forbrukerombudet også flere av de øvrige uttrykkene i DM’ene som salgsmarkedsføring. Markedsføringen er egnet til å bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren som at prisene er nedsatt i en tidsbegrenset salgsperiode. Vi har særlig lagt vekt på de ord og uttrykk som er benyttet, herunder “Jubileumsfest!”, “Jubileumspriser!”, “Vi feirer 110 år!”, “Kanonpriser” og “Jubelpris!”. Disse uttrykkene er fremtredende i markedsføringen, og når de opptrer i direkte tilknytning til annonsering av priser på avbildede enkeltprodukter, er dette egnet til å gi gjennomsnittsforbrukeren forståelse av at prisene er ekstraordinære i forhold til vanlig pris. Vi har også lagt vekt på at tilbudene er tidsbegrenset til den aktuelle uken. Vi viser også til at det i DM for uke 23 på s. 2 er annonsert “ukens tilbud” til “Jubelpris! 299,-“. Uttrykket “tilbud” vil, som nevnt ovenfor, regelmessig anses som salgsmarkedsføring. Når uttrykket “tilbud” benyttes sammen med “Jubelpris!”, peker dette på at sistnevnte uttrykk i denne sammenheng er å forstå som et budskap om nedsatt pris.

Vi viser også til at flere varegrupper er annonsert med “-20-50 %”, men uten at disse alltid er tydelig adskilt fra varer som ikke omfattes av denne rabatten. Vi peker særlig på DM for uke 30, hvor overskriften på s. 10 og 11 er “Jubileumsfest!”. Under overskriften er det på s. 10, midt på siden, annonsert en terrengsykkel til “Jubelpris! 4499.-“. Nederst på siden er det annonsert “-33% på alle landeveissykler og terrengsykler” fra bestemte sykkelmerker. Etter Forbrukerombudets oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren her oppfatte at terrengsykkelen som er annonsert til “Jubelpris!” er nedsatt.

Det forhold at G-Sport feirer at kjeden er 110 år med “Jubileumsfest!” og “Jubileumspriser!” mv., kan vanskelig oppfattes på noen annen måte enn at prisene er nedsatt. Dersom uttrykkene var ment å skulle kommunisere annet enn salg, f. eks. partivarer eller introduksjonstilbud, måtte dette i så fall klart vært presisert i markedsføringen. I de aktuelle DM’ene finnes ikke slike presiseringer (med unntak av en liten annonse for “pallesalg” av sko i DM for uke 23 på s. 3 og i DM for uke 27 på s. 9). Uten slike presiseringer må budskapet oppfattes som et tradisjonelt salg med nedsatte priser.

Samlet sett vil de ord og uttrykk som er benyttet, i kombinasjon med bildebruk og fokus på priser på enkeltvarer, gi gjennomsnittsforbrukeren den oppfatning at det her er tale om salgsmarkedsføring.

3.2.2 Salgsmarkedsføring i DM’er i januar 2012

I saken er det også tale om følgende salgsmarkedsføring fra januar 2012:

I DM for uke 1 i 2012 heter det på forsiden “Helsprø dager!” og “-30% til -50% på en mengde varer!”, og det er fremhevet tre enkeltvarer med pris uten at førpris er angitt.

I DM for uke 2 i 2012 heter det på forsiden “Helsprø dager!”, “-30% til -50% på en mengde varer!” og “kun”, og det er fremhevet flere enkeltvarer med pris uten at førpris er angitt. På side 12 og 13 heter det “Alle dunjakker -30 – 50% rabatt”, og på s. 16 er det fremhevet to dunjakker uten førpris (The North Face Metropolis parka til dame og Bavac dunjakke til dame og herre).

Etter en helhetsvurdering anser Forbrukerombudet de to DM’ene som
salgsmarkedsføring som utløser krav om at førpris oppgis. Markedsføringen er egnet til å bli oppfattet av gjennomsnittsforbrukeren som at prisene er nedsatt i en tidsbegrenset salgsperiode. Vi har her lagt vekt på de ord og uttrykk som er benyttet på forsiden: “Helsprø dager!”, “-30% til -50% på en mengde varer!” og “kun”, samt at tilbudene er tidsbegrenset. Umiddelbart under denne teksten er det fremhevet flere enkeltvarer med pris, uten at førpris er angitt. Etter Forbrukerombudets oppfatning vil gjennomsnittsforbrukeren oppfatte dette slik at de enkeltvarene som er fremhevet på forsiden vil være blant de varene som er nedsatt med “-30% til -50%”.

Vi har også lagt vekt på at det på s. 12-13 i DM for uke 2 er markedsført rabatt på alle dunjakker, mens det på s. 16 er fremhevet to dunjakker uten angivelse av førpris.

3.2.3 Manglende angivelse av førpriser

Til tross for at det i DM’ene for sommeren 2011 og for januar 2012 er tale om salgsmarkedsføring, er det ikke oppgitt førpriser eller opplyst om prisavslagets størrelse på annen tydelig måte for de mange enkeltproduktene som er fremhevet. Etter Forbrukerombudets oppfatning har Gresvig Detaljhandel AS utelatt vesentlige og nødvendige opplysninger om prisavslagets størrelse i markedsføringen.

Forbrukerombudet finner på dette grunnlag at Gresvig Detaljhandel AS har brutt mfl. § 7 første ledd bokstav d, jf. § 6 første og fjerde ledd, ved å annonsere salgsmarkedsføring for G-Sport uten angivelse av førpris.

Vi viser også her til at Gresvig Detaljhandel AS har erkjent, både i brev og i møter, at de aktuelle annonseringene er lovstridig pga. manglende angivelse av førpris.

3.3  Konklusjon

Etter Forbrukerombudets syn er Gresvig Detaljhandel AS’ salgsmarkedsføring uten angivelse av førpris villedende handlinger etter markedsføringsloven § 7 første ledd bokstav d, og de er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, jf. § 7 annet ledd. På denne bakgrunn anses markedsføringstiltakene som urimelig og dermed forbudt handelspraksis, jf. § 6 fjerde ledd jf. første ledd.

4. Forbrukerombudets vedtakskompetanse

4.1  Hensynet til forbrukerne – mfl. § 39

Forbrukerombudet og Markedsrådet kan fatte enkeltvedtak om forbud, påbud, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, samt kombinasjoner av disse, dersom det finnes at inngrep tilsies av hensynet til forbrukerne, jf. § 37, jf. § 39.

Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 211 at vilkåret ”hensynet til forbrukerne” først og fremst er tatt med for å avgrense mot andre hensyn, som for eksempel hensynet til næringsdrivende. Det presiseres imidlertid i forarbeidene at dette vilkåret ikke i seg selv er ment å stille kvalifiserende krav til terskelen for inngrep. Det er derfor ikke grunnlag for et generelt prinsipp om at det ikke kan gripes inn før det foreligger et større antall klager og mer systematiske lovbrudd.

Forbrukerombudet viser til at de landsdekkende DM’ene fra selskapet har eksponert et stort antall forbrukere for villedende markedsføring. Det vises også til at salgsmarkedsføring uten angivelse av førpris er i strid med praksis fra Markedsrådet.

Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn at hensynet til forbrukerne tilsier at det gripes inn mot den lovstridige handelspraksisen til Gresvig Detaljhandel AS.

4.2  Ikke frivillig ordning – mfl. § 35

4.2.1 Innledning

Forbrukerombudet skal i utgangspunktet søke å få den næringsdrivende til frivillig å opphøre med praksis som er i strid med markedsføringsloven, jf. mfl. § 35 andre ledd.

Dersom frivillig ordning ikke oppnås, kan Forbrukerombudet i tilfeller som nevnt i § 37 selv fatte vedtak mot lovstridige handlinger eller urimelige avtalevilkår, jf. § 35 tredje ledd.

Det stilles ikke formkrav til inngåelse av frivillige ordninger, slik at det for eksempel kan skje ved at den næringsdrivende muntlig lover å innrette seg. Det vil likevel ikke være oppnådd frivillig ordning dersom den næringsdrivende lover å innrette seg, men ikke gjør det i praksis, jf. Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 209.

Forbrukerombudet kan kreve skriftlig bekreftelse fra den næringsdrivende på at ulovlige forhold skal opphøre, jf. § 35 andre ledd. Dette for å rydde unna tvil om innholdet i den frivillige ordningen. Dersom den næringsdrivende velger å ikke avgi en skriftlig bekreftelse, er rettsvirkningen at det ikke er oppnådd frivillig ordning, jf. Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 209.

4.2.2 Brudd på skriftlig bekreftelse av 20. august 2009

Kravene til salgsmarkedsføring og angivelse av førpris, jf. pkt. 3.1 ovenfor, er Gresvig Detaljhandel AS godt kjent med gjennom blant annet skriftlig korrespondanse og møter i flere saker over flere år. Vi viser til avtalen med Gresvig Detalj AS fra oktober 2005 (jf. Forbrukerombudets brev av 14. september 2005 i sak 05/1200), hvor det
blant annet heter at:

“Gresvig Detalj AS erklærer å ville avstå fra enhver bruk av betegnelsen salg, sesongsalg, utsalg, på tilbud og lignende, uten at det ved angivelse av før- og nåpris eller ved annen like tydelig angivelse fremgår hvor stort avslag det dreier seg om.”

Bakgrunnen for avtalen fremkommer i brevet på s. 1, og det heter at:
“Forbrukerombudet har i tillegg blitt oppmerksom på at Gresvig Detalj i Aftenposten Aften den 08.09.05 annonserte med salg, uten at det, med ett unntak, var angitt før- og nå-pris eller annen like tydelig angivelse som viste hvor stort avslag det var tale om. En slik markedsføring er i strid med Forbrukerombudets krav til salgsmarkedsføring, og det er derfor med forundring jeg ser slik annonsering fra Gresvigs side nå. Jeg legger til grunn at Gresvig gjennom tidligere brev er godt kjent med de krav vi stiller på området, og finner grunn til å innta et punkt om salgsmarkedsføring i erklæringen.”

Vi viser videre til sak 09/1542, hvor det ble innhentet en skriftlig bekreftelse den 20. august 2009, basert på den nye markedsføringsloven. (Vi bemerker for ordens skyld at dokumentet har overskriften “Avtale”, men det fremgår klart av Forbrukerombudets brev av 3. juli 2009 at dette er en skriftlig bekreftelse etter mfl. § 35 annet ledd. Se nærmere om dette nedenfor.)

Den skriftlige bekreftelsen gjelder to forhold: Reell førpris og angivelse av førpris. Det følger av andre strekpunkt i bekreftelsen at Gresvig Detaljhandel AS skal avstå fra:

“- å ikke angi reelle førpriser i markedsføringen med lik eller tilnærmet
meddelelseseffekt som tilbudsprisen det for øvrig fokuseres på.”

Om bakgrunnen for den skriftlige bekreftelsen heter det i Forbrukerombudets brev av 3. juli 2009 (på side 1):
“I forbindelse med at ny markedsføringslov trådte i kraft 1.6.2009 er vi i en prosess der mye av vårt arbeid blir evaluert. I sammenheng med dette har vi sett et behov for en gjennomgang av alle sakene med Gresvig. Etter denne gjennomgangen ser vi som en generell tendens at markedsføring fra Gresvig gir inntrykk av prisnedsettelse uten at dette er forklart gjennom angivelse av førpris, partivare eller introduksjonstilbud. Sist i klage fra XXL av 20.05.09.”

Den aktuelle klagen fra XXL gjaldt DM for G-Sport hvor det var salgsmarkedsføring av en sykkel, uten angivelse av førpris. Forbrukerombudet konkluderte med at dette var villedende og ulovlig markedsføring etter mfl. § 7 første ledd bokstav d, jf. § 6 første ledd jf. fjerde ledd.

I brevet presiseres det at Forbrukerombudets praksis om prismarkedsføring i hovedsak videreføres, og oppdatert versjon av Prisveiledningen var vedlagt. Videre heter det i brevet (i pkt. 3):
“Mfl. § 35 2.ledd gir Forbrukerombudet anledning til å kreve skriftlig
bekreftelse fra den næringsdrivende på at ulovlige forhold skal opphøre.

Gresvig inngikk i oktober 2005 en avtale med Forbrukerombudet. […] Forbrukerombudet finner det, på bakgrunn av den stadig tilbakevendende problemstillingen knyttet til markedsføring av prisnedsettelse, hensiktsmessig å utforme en ny avtale.”

Vi viser videre til møtet 4. juli 2011, hvor markedsdirektør Kjetil Løken bekreftet at Gresvig Detaljhandel AS er godt kjent med kravet til å angi førpris i salgsmarkedsføring, og at den aktuelle markedsføringen for www.intersport.no samt G-Sports DM for uke 25 var villedende og ulovlig. Markedsdirektør Løken opplyste at lovbruddene skyldtes en glipp, og at dette var beklagelig. Vi viser også til møtet 19. januar 2012 hvor markedsdirektør Løken bekreftet at DM for uke 1 og 2 i 2012 var klare lovbrudd, og at dette skyldtes en ny glipp. Vi bemerker for ordens skyld at Gresvig AS v/forretningsenheten E-handel og Gresvig Detaljhandel AS er ulike rettssubjekter, men de to selskapene er representert av samme personer overfor Forbrukerombudet, og slik at informasjon i møtet 4. juli 2011 må antas å tilflyte begge selskapene. De samme personene har også representert begge selskapene i tidligere møter/korrespondanse med Forbrukerombudet, samt i møtet den 19. januar 2012.

Gresvig Detaljhandel AS har således i flere år vært godt kjent med de rettslige kravene til salgsmarkedsføring, og har flere ganger uttrykkelig bekreftet at de vil følge disse kravene, herunder plikten til å angi førpriser.

Selskapet har anført at ordlyden i den skriftlige bekreftelsen fra 2009 er uklar. Forbrukerombudet mener det er helt på det rene at ordlyden omfatter plikten til å angi førpris, og at selskapet må ha forstått dette. Innholdet i bekreftelsen må uansett ses i lys av historikken i saken, idet en skriftlig bekreftelse er en oppsummering og bekreftelse av den frivillige ordning som er inngått. Vi viser her til at plikten til å angi førpris følger klart av avtalen fra 2005 og i korrespondansen vedrørende denne, i korrespondansen forut for den skriftlige bekreftelsen fra 2009 og i Forbrukerombudets orienteringsbrev til sportsbransjen av 19. februar 2009 (se mer om dette nedenfor i pkt. 4.5). Sakshistorikken viser at det er klarhet rundt innholdet i den frivillige ordningen som er inngått.

Plikten til å angi førpris ved salgsmarkedsføring fremgår også i Forbrukerombudets brev av 27. juni og 6. juli 2011 og i møtet 4. juli 2011. I tillegg har plikten til å angi førpris blitt uttrykkelig kommunisert i korrespondansen vedrørende Intersport.no.

Til tross for dette sendte selskapet ut landsdekkende DM’er for G-Sport sommeren 2011 og i januar 2012 med salgsmarkedsføring uten angivelse av førpris for enkeltprodukter. Den ulovlige markedsføringen fortsatte også etter vårt brev av 27. juni, møtet 4. juli, brev av 6. juli og varsel om vedtak av 26. september 2011.

De aktuelle DM’ene for G-Sport innebærer etter Forbrukerombudets oppfatning at Gresvig Detaljhandel AS har brutt pkt. 2 i den skriftlige bekreftelsen datert 20. august 2009. Forbrukerombudet er, slik saken står, ikke forpliktet til på nytt å forsøke å oppnå frivillig ordning, jf. mfl. § 36 første ledd.

Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn at det ikke er oppnådd frivillig ordning i saken.

4.3  Skade eller ulempe å avvente – mfl. § 37 første ledd

Forbrukerombudet kan fatte vedtak etter § 39 dersom det ikke er oppnådd frivillig ordning eller det ikke er nødvendig å oppnå frivillig ordning, og Forbrukerombudet antar at det vil medføre ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak, jf. mfl. § 37 første ledd.

Den aktuelle markedsføringen er landsdekkende, og av en slik art at et betydelig antall forbrukere kan bli villedet. Selskapet driver aktiv salgsmarkedsføring, og har også tidligere handlet i strid med kravene til å angi førpris, blant annet i sakene 09/1542, 06/2107 og 05/1200.

Markedsføringen finner videre sted på tross av at Gresvig Detaljhandel AS er godt kjent med regelverket, og hvor det er forsøkt inngått frivillig ordning og undertegnet skriftlige bekreftelse. Den skriftlige bekreftelsen datert 20. august 2009 er brutt. Det understrekes også at markedsføringen fortsatte til tross for brevet av 27. juni 2011, møtet 4. juli 2011 og brevet av 6. juli 2011. Markedsføringen for DM uke 1 og 2 i 2012 fant også sted etter at selskapet i brevet av 12. august 2011 på ny hadde bekreftet å avstå fra slik markedsføring, og etter varslet om vedtak av 26. september 2011. Det vil derfor etter Forbrukerombudets oppfatning være fare for at denne markedsføringen gjentas. Dette synet underbygges også ved at selskapet opplyser i nevnte brev at selskapet har en ganske betydelig utfordring ved å kontrollere at interne rutiner for markedsføring blir fulgt. Det samme budskapet ble også fremsatt i møtet 19. januar 2012. Det bemerkes imidlertid at Forbrukerombudet finner det positivt at selskapet opplyser å ha foretatt endringer i rutiner og i organisasjonen for å bedre kvalitetssikringen. Gitt sakshistorikken vil det likevel etter Forbrukerombudets oppfatning være fare for at den ulovlige markedsføringen gjentas.

Etter Forbrukerombudets vurdering vil det på denne bakgrunn medføre ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak i saken. Forbrukerombudet har etter dette grunnlag for å fatte vedtak i saken etter § 37 første ledd.

4.4  Vesentlig identiske handlinger eller vilkår – mfl. § 37 andre ledd

Forbrukerombudet kan også fatte vedtak etter § 39 dersom ombudet anser handlingen eller avtalevilkåret i det vesentlige identisk med handlinger eller vilkår som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot, jf. mfl. § 37 annet ledd. Det presiseres at bestemmelsen sikter til forbudsvedtak i en tilsvarende sak, og det ikke er noe krav om at det må gjelde tidligere saker mot Gresvig Detaljhandel AS, slik selskapet har anført.

Markedsrådet har i tidligere saker nedlagt forbud mot at næringsdrivende bedriver salgsmarkedsføring uten å opplyse om hvor stort avslag det
er tale om, ved tydelig angivelse av før- og nåpris eller ved annen like tydelig angivelse. Vi viser blant annet til Markedsrådets vedtak i sakene 15/75 (Aktuell) og 28/01 (Lefdal I).

Etter Forbrukerombudets vurdering er den aktuelle markedsføringen i det vesentlige identisk med markedsføring som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot. Forbrukerombudet har etter dette grunnlag for å fatte vedtak i saken også etter § 37 annet ledd.

4.5 Anførsel om usaklig forskjellsbehandling

Gresvig Detaljhandel AS har som nevnt anført at det i saken er “brudd på likebehandlingsprinsippet” overfor XXL. Forbrukerombudet tolker dette som en anførsel om usaklig forskjellsbehandling.

Forskjellsbehandling er etter forvaltningsretten en ugyldighetsgrunn dersom den mangler saklig grunn eller virker sterkt urimelig. I Forvaltningsrett 9. utgave 2010 på side 422 gir Eckhoff og Smith, uttrykk for følgende om forskjellsbehandling:
“Forskjellsbehandling (diskriminering) er ofte tillatt. Det er selvsagt adgang til å gjøre forskjell når dette fremtrer som saklig ut i fra lovens formål mv., og skjønnsmessige vurderinger kan tilsi at avgjørelser noen ganger går i én retning og andre ganger i en annen. […]

Det er altså bare når forvaltningen ikke er i stand til å gi noen saklig grunn, at forskjellsbehandling i seg selv ligger utenfor forvaltningens kompetanse.”

Forskjellsbehandling kan etter dette være tillatt med mindre forskjellsbehandlingen er usaklig begrunnet.

Forbrukerombudet avviser at det er tale om usaklig forskjellsbehandling av Gresvig Detaljhandel AS og XXL.

Forbrukerombudet må av ressurshensyn prioritere hvilke bransjer det er særlig behov for å føre tilsyn med, ut fra hensynet til forbrukerne, jf. mfl. § 34 annet ledd. Forbrukerombudet har i lang tid hatt fokus på salgsmarkedsføring i sportsbransjen, og har vært i dialog med flere aktører i bransjen. Forbrukerombudet sendte også ut et likelydende orienteringsbrev til sportsbransjen den 19. februar 2009.

Forbrukerombudet har behandlet flere saker mot G-Sport og XXL. XXL har også som kjent undertegnet skriftlig bekreftelse den 16. november 2011 angående reelle førpriser, angivelse av førpriser og adskillelse av nedsatte og ikke-nedsatte varer (sak 11/491).

Det forhold at Forbrukerombudet eventuelt ikke har kommet like langt i saksbehandlingen mot alle aktørene i sportsbransjen, kan ikke medføre at det foreligger usaklig forskjellsbehandling. Dette følger også av Markedsrådets praksis, eksempelvis i sak MR-2000-11 (Elkjøp) hvor det uttrykkelig fremholdes:
“At Forbrukerombudets oppfølgning ikke har kommet like langt overfor
forskjellige forretninger i bransjen, innebærer i dette tilfellet ikke
forskjellsbehandling.”

Gresvig Detaljhandel AS kan ikke sies å ha blitt utsatt for noen annen behandling enn det konkurrentene ville fått dersom de hadde opptrådt på samme måte. Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at det foreligger usaklig forskjellsbehandling.

4.6  Konklusjon

Forbrukerombudet har etter dette grunnlag for å fatte vedtak om forbud etter mfl. § 40, jf. § 37, jf. § 39.

5. Tvangsmulkt

5.1  Rettslig grunnlag og vurdering

For å sikre at vedtak etter §§ 40 og 41 overholdes skal det fastsettes en tvangsmulkt som den som vedtaket retter seg mot skal betale dersom vedkommende overtrer vedtaket, jf. § 42. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt. Fastsettelse av tvangsmulkt kan unnlates dersom særlige grunner taler for det.

Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å unnlate å fastsette tvangsmulkt i denne saken, og fastsetter med dette tvangsmulkt i tilknytning til vedtaket om forbud mot markedsføringstiltaket, jf. § 42.

5.2  Utmåling

Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et engangsbeløp, jf. § 42.

Det følger av forarbeidene at § 42 i hovedsak er en videreføring av tidligere § 16 om tvangsgebyr, jf. Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 213. Retningslinjer og praksis for fastsettelsen tvangsgebyr etter tidligere § 16 vil være relevant for fastsettelsen av tvangsmulkt. Det presiseres i Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 213 at det ikke tilsiktes endringer i forbindelse med den nye loven.

Tvangsmulktens størrelse skal fastsettes etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Det må gjøres en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i Ot.prp. 34 (1994-95) s. 20-21.

Formålet med tvangsmulkten er at den skal virke som et reelt oppfyllelsespress. Ved fastsettelsen av mulkten skal det legges vekt på at det ikke skal lønne seg å overtre vedtaket, jf. § 42.

Ved fastsettelsen av tvangsmulktens størrelse i denne saken er det blant annet lagt vekt på at markedsføringen har vært landsdekkende og nådd et stort antall forbrukere. Villedende salgsmarkedsføring er et effektivt virkemiddel som må antas å ha hatt innvirkning på en rekke forbrukeres økonomiske beslutning. Villedende salgsmarkedsføring antas også å medføre et stort inntektspotensial.

Videre er det lagt vekt på at selskapet er vel kjent med mfl. § 7 første ledd bokstav d og kravene til salgsmarkedsføring gjennom tidligere saker og korrespondanse, og at selskapet har brutt den skriftlige bekreftelsen fra 2009. Det er også lagt vekt på at selskapet til tross for varslet om forbudsvedtak av 26. september 2011 sendte ut ulovlig markedsføringen i DM for uke 1 og uke 2 i 2012.

Forbrukerombudet har hentet inn selskapets regnskapstall for 2010 fra Ravninfo. Disse viser driftsinntekter på kr 995 millioner og et negativt årsresultat på 45 millioner.

5.3  Konklusjon

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet etter en konkret helhetlig vurdering at det fastsettes en tvangsmulkt som et engangsbeløp på kr. 800 000 – åttehundretusen.

6. Vedtak

På denne bakgrunn og med hjemmel i mfl. § 37 første og annet ledd jf. § 39 første ledd, jf. §§ 40 og 42, fatter Forbrukerombudet følgende vedtak:

1. Med hjemmel i markedsføringsloven § 7 første ledd bokstav d jf. andre ledd, jf. § 6 fjerde ledd jf. første ledd, forbyr Forbrukerombudet Gresvig Detaljhandel AS å unnlate å angi førpriser ved markedsføring av prisavslag ved bruk av ordene “Jubileumssalg”, “Jubileumspriser”, “Jubileumsfest”, “Kanonpriser”, “Jubelpriser”, “Helsprø dager”, “-30% til -50% på en mengde varer” og “kun” slik som i de aktuelle markedsføringstiltakene, eller dersom det på tilsvarende måte gis inntrykk av at varene er nedsatt i forhold til egen førpris.

2. Med hjemmel i markedsføringsloven § 42 jf. § 40 fastsetter Forbrukerombudet at Gresvig Detaljhandel AS skal betale kr. 800 000 – åttehundretusen – i tvangsmulkt dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av dette vedtaket.

*****

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven, straffes med bøter, fengsel inntil 6 måneder eller begge deler dersom ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse, jf. mfl. § 48 fjerde ledd, første punktum. Medvirkning straffes på samme måte, jf. mfl. § 48 fjerde ledd, annet punktum.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. mfl. § 37 tredje ledd. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket trer i kraft så snart partene har mottatt underretning om dette. Handlinger i strid med vedtaket vil etter dette tidspunkt bli ansett som brudd på vedtaket og vil kunne utløse krav om betaling av tvangsmulkt. Partene kan begjære utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort av Markedsrådet, jf. forvaltningsloven § 42. En klage på vedtaket til Markedsrådet gis ikke oppsettende virkning med mindre dette bestemmes av Forbrukerombudet i det konkrete tilfellet, se Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 167. Det skal normalt sett mye til før en slik begjæring etterkommes.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. forvaltningsloven § 27 b.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf. mfl. § 37 tredje ledd.

Oslo, 27. februar 2012

Gry Nergård
forbrukerombud

Tilbake til toppen