FOV-2007-521: Bli-Slank.no/N.N

Saken gjelder Bli-Slank.no sin markedsføring av Quick-slankeplaster med påstander om at produktet har vektreduserende effekt.

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN § 14 MOT

Bli-Slank.no, c/o N.N

Saksnr: 07/521.

1. Saksforholdet

Saken gjelder Bli-Slank.no sin markedsføring av Quick-slankeplaster med påstander om at produktet har vektreduserende effekt.

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

2.1. Saken

Forbrukerombudet foretok i februar 2007 en kontrollaksjon av en rekke internettsider hvor det selges helseprodukter, herunder www.bli-slank.no. Formålet med kontrollaksjonen var å kartlegge bruken av vektreduserende påstander, og eventuelt avdekke om disse fremsto som villedende for forbruker.

På nettsiden www.bli-slank.no markedsføres produktet Quick-slankeplaster med bl.a. følgende utsagn:
– “Nå er jeg 34 kilo lettere”
– “Slankesensasjon”
– “Årets største slankesuksess i Danmark, Quick-slankeplaster, presenteres nå i   Norge”
– “Plaster gjør deg slank”
– “Quick brenner vekk kaloriene”
– Kundekommentar: ” Sykepleierske Susanne Neuks tapte nesten 8 kilo på 4 uker med Quick-plasteret. – Det gikk bare super-lett, forteller hun.”
– Kundekommentar: “En dag våknet jeg opp og tenkte; – nå er det enten eller. Jeg la om mine spisevaner, og jeg leste en masse om sunt kosthold. Allerede etter den første uken hadde jeg gått ned 3 kilo. Det føltes som om jeg svevde og kunne klarer alt. De første 10 kilo gikk rimelig smertefritt, men så gikk det i stå. Det var deprimerende, og jeg  begynte å legge på meg igjen. Det var før Jeg fant Quick plasteret.” “Nå er jeg 34 kilo lettere”

I Forbrukerombudets brev av 16. februar 2007 til Bli-Slank.no ble det redegjort for at påstander som benyttes i markedsføringen må kunne dokumenteres. Bruk av udokumenterte påstander i markedsføringen av et produkt vil kunne være urimelig og villedende overfor forbrukerne og i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2.

Forbrukerombudet ba Bli-Slank.no om dokumentasjon som kunne verifisere påstandene om vektreduserende effekt innen tre uker fra brevdato.

Forbrukerombudet mottok ikke svarbrev fra Bli-Slank.no innen fristen, og et påminnelsesbrev ble sendt den 20.03.2007 med ny svarfrist innen 13.04.2007.

I påminnelsesbrevet ble det informert om opplysningsplikten etter markedsføringslovens § 15, samt at dersom Bli-Slank.no nå unnlater å svare vil forbudsvedtak kunne bli nedlagt uten ytterligere varsel, jf. markedsføringslovens §§ 14 og 16.

Forbrukerombudet mottok ikke svar fra Bli-Slank.no og et varsel om forbudsvedtak ble sendt den 27.04.2007 med ny svarfrist innen 11.05.2007.

I brevet ble det informert om at markedsføringslovens § 14, jf. § 12 gir Forbrukerombudet og Markedsrådet hjemmel til å nedlegge forbud mot lovstridig markedsføring dersom den næringsdrivende ikke frivillig innretter markedsføringen etter lovens regler.

Forbrukerombudet har ikke mottatt noen form for tilbakemelding fra Bli-Slank.no. I tillegg registrerer Forbrukerombudet, senest ved kontroll 22.05.2007, at Bli-Slank.no fortsetter å markedsføre produktet Quick-slankeplaster med de samme påstandene om vektreduserende effekt.

Spørsmålet om dokumentasjonsplikten er vurdert av Markedsrådet ved flere anledninger, jf. bl.a. MR sak nr. 11/1998, 21/1991, 2/1996 og 3/1991. I MR sak nr. 21/1991 uttalte Markedsrådet bl.a. at:
“Markedsrådet bemerker at etter sikker praksis må markedsføreren kunne bevise riktigheten av utsagn som brukes i markedsføringen. Et utsagn kan ikke brukes med mindre det er riktig. Når markedsføreren anvender et utsagn og dermed innestår for dets riktighet, må det også kunne vises til hvilket bevismateriale som ligger til grunn for markedsførerens standpunkt. Det er således i utgangspunktet ikke Forbrukerombudet som skal føre motbevis for at utsagnet ikke medfører riktighet.”

2.2. Konklusjon

Bli-Slank.no sin bruk av udokumenterte påstander i markedsføringen av Quick-slankeplaster er således klart i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 2 som forbyr bruk av urimelig og villedende markedsføring overfor forbrukerne.

3. Forbrukerombudets kompetanse til å fatte vedtak

I henhold til mfl. § 14 jf. § 12 kan Forbrukerombudet treffe vedtak om forbud mot markedsføring som strider mot mfl. kapittel 1 dersom det ikke er oppnådd “frivillig ordning”, og det antas at det vil medføre “ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak” eller markedsføringen eller avtalevilkåret er “i det vesentlige identisk med markedsføring eller vilkår som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot.”

Bli-slank.no fortsetter å markedsføre produktet Quick-slankeplaster til tross for at Forbrukerombudet gjentatte ganger har orientert om kravene etter markedsføringsloven. Det er således ikke oppnådd “frivillig ordning”.

Bli-Slank.no sin markedsføring av udokumenterte påstander er “i det vesentlige identisk med markedsføring eller vilkår som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot.”, jf. ovenfor. Videre anser Forbrukerombudet at det vil medføre skadevirkninger å avvente et vedtak fra Markedsrådet da markedsføringen fremstår som klart lovstridig og villedende for forbruker. I tillegg vil ikke Markedsrådet kunne behandle saken før etter sommeren.

Vilkårene for at Forbrukerombudet kan treffe vedtak etter markedsføringslovens § 14 anses derfor oppfylt.

Forbrukerombudet fatter på den bakgrunn vedtak om forbud mot den aktuelle markedsføringen, jf. markedsføringsloven § 14, jf. §§ 1 og 2.

4. Fastsettelse av tvangsgebyr

Etter markedsføringsloven § 16 skal det, med mindre særlige grunner taler mot det, i forbindelse med forbudsvedtak fastsettes et tvangsgebyr som må betales dersom vedtaket overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner for å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken, og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til et forbudsvedtak mot markedsføringstiltaket jf. mfl. § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår det ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse kan enten fastsettes som et engangsbeløp eller som et løpende gebyr per overtredelse ut fra en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i forarbeidene, Ot.prp. 34 (1994-95) s. 20-21.

Det foreligger ingen opplysninger om innklagedes økonomiske forhold. Bli-Slank.no ble registrert i Brønnøysundregistrene den 30. mars 2006 og av den grunn er selskapets regnskapstall ikke tilgjengelige. Bli-Slank.no har på forespørsel fra Forbrukerombudet ikke lagt frem noen opplysninger om selskapets økonomiske situasjon.

Tvangsgebyret må derfor fastsettes på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av sakens art. Forbrukerombudet har grunn til å tro at det dreier seg om et omfattende salg av produktet Quick-slankeplaster. Dette baserer seg på et gjennomgående høyt antall brukere i nettbutikken og at produktet er på listen “Topp 3” av nettbutikkens mest solgte produkter.

Forbrukerombudet antar på denne bakgrunn at tvangsgebyrets størrelse skjønnsmessig bør fastsettes til kr 500.000,-.

5. Vedtak

1) Med hjemmel i mfl. § 14, jf §§ 1 og 2 forbyr Forbrukerombudet firmaet Bli-Slank.no å markedsføre produktet Quick-slankeplaster med påstander om reduksjon av kroppsfett, eller på lignende måte gir inntrykk av slankende/vektreduserende effekt, så lenge slik virkning ikke er dokumentert.
2) Med hjemmel i markedsføringsloven § 16 jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Bli-Slank.no skal betale kr 500.000,- i tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets forbud under punkt 1 ovenfor.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens § 17 første ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf. markedsføringslovens § 14 tredje ledd.

Oslo, 1. juni 2007

Bjørn Erik Thon
Forbrukerombud

Tilbake til toppen