FOV-2007-1383: Billettkontoret Invest AS

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN § 14 MOT

Billettkontoret Invest AS, Postboks 4675 Sofienberg, 0506 OSLO

Saknr: 2007 – 1383.

1. Saksforholdet

Saken gjelder Billettkontoret Invest AS´ (heretter Billettkontoret) markedsføring og salg av billetter til kultur og idrettsarrangementer med et påslag i prisen på billettene.

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

Den 1. juli 2007 trådte lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer (svartebørsloven) i kraft. Loven forbyr salg av billetter til kultur og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som billetten første gang ble solgt for. Det er i lovens forarbeider, Ot. Prp. nr 29. (2006-2007), forutsatt at Forbrukerombudet kan stoppe markedsføring av billetter til priser over billettens pålydende, som skjer i næringsvirksomhet ovenfor forbrukere.

Forbrukerombudet sendte den 29.06.07 et likelydende brev til aktørene som drev med videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangement med et påslag i prisen, herunder til Billettkontoret. I brevet ble det informert om at den nye svartebørsloven ville sette et forbud mot en slik type virksomhet. Forbrukerombudet varslet i tillegg om at dersom den ulovlige praksisen ikke var stanset innen 01.08.07, ville Forbrukerombudet fatte forbudsvedtak mot markedsføringen eller legge saken frem for Markedsrådet til vurdering.

I begynnelsen av august kontrollerte Forbrukerombudet aktørenes markedsføring. Ombudet fant da at Billettkontoret Invest AS fortsatt solgte billetter til kultur- og idrettsarrangementer til priser langt over billettens pålydende.

På denne bakgrunn varslet Forbrukerombudet om at forbudsvedtak ville bli fattet uten ytterligere varsel dersom Billettkontoret ikke innstilte den ulovlige praksisen innen Forbrukerombudets angitte frist.

I telefonsamtale den 08.08.07 opplyste daglig leder i selskapet, Sanjay Malhotra, om at selskapet ville gå vekk fra salg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer med et påslag i prisen på billettene. Selskapet skulle begynne å markedsføre billetter som en del av en pakke der også mat og drikke var inkludert i prisen. Det ble opplyst om at selskapet var i ferd med å foreta endringer på sine hjemmesider for å imøtekomme Forbrukerombudets synspunkter.

Den 13.08.07 tilskrev Forbrukerombudet på nytt selskapet og redegjorde for de kravene som etter ombudets vurdering må kunne stilles ved markedsføring av billetter som en del av en pakke. Det ble informert om at det ikke var anledning til å markedsføre slike pakker dersom det i praksis kun dreier seg om en ren omgåelse av forbudet i svartebørsloven.

I svarbrev fra Billettkontoret av 16.08.07 presiser daglig leder at selskapet har lagt om sin foretningsmessige strategi, og at billettpakkene som selges ikke er en omgåelse av lovforbudet.

Forbrukerombudet vurderte likevel billettpakkene som ble annonsert på selskapets hjemmeside til å være et forsøk på en omgåelse av forbudet i svartebørsloven da prisen på billettene i flere tilfeller langt oversteg den reelle verdien av det som ble tilbudt i pakkene. Det ble derfor igjen varslet om at det nå ville bli fattet forbudsvedtak mot Billettkontoret på grunn av overtredelse av svartebørslovens § 1, jf. markedsføringslovens § 1.

I svar fra Billettkontoret av 31.08.07 gjentar selskapet at de ikke selger pakker for å omgå lovforbudet. Det redegjøres også for at prisene på billettpakkene er endret slik at de ikke skal være uforholdsmessig høy i forhold til den reelle verdien av ytelsen.

Forbrukerombudet tilskrev Billettkontoret den 01.10.07 og ba på nytt om dokumentasjon for å nærmere kunne vurdere hvorvidt man må anse billettene som inngår i pakken for å øke pakkeprisen ut over billettens pålydende eller ikke. I tillegg redegjorde Forbrukerombudet nærmere for de kravene som stilles for å kunne selge billetter som del av en slik pakke.

Den 22.10.07 mottok ombudet svarbrev fra Billettkontoret med den etterspurte dokumentasjonen. Det ble igjen presisert at fra selskapets side at de ikke forsøker å omgå den nye loven og at selskapet ikke har til hensikt å gjøre noe som ikke er i henhold til gjeldende lover og regler.

Til tross for dette registrerte Forbrukerombudet at Billettkontoret i forbindelse med årets Cupfinale i fotball den 11.11.07 annonserte med billetter til kr 1104,- selv om arrangementets høyeste pålydende billettpris var på kr 475,-.

Markedsføringslovens § 1 første ledd forbyr de næringsdrivende å foreta handlinger som er urimelig overfor forbrukerne. I det såkalte lovstridsprinsippet, som er slått fast gjennom praksis, ligger det at en handling som er i strid med spesiallovgivningen som gjelder forbrukerbeskyttelse også lett vil kunne være urimelig etter mfl. § 1. Det fremgår av Ot.prp. nr 29 (2006-2007) at loven i tillegg til å sikre tilgang til arrangementer og stimulere til et best mulig tilbud for forbrukerne, også er ment å ivareta forbrukerhensyn. Det fremgår i tillegg av lovens forarbeider at det forutsettes at Forbrukerombudet kan stoppe markedsføring av billetter til pris over pålydende som skjer i næringsvirksomhet overfor forbrukere.

Billettkontoret har flere ganger blitt orientert om forbudet i svartebørsloven mot å selge billetter til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, og har bekreftet at disse reglene vil bli fulgt. Billettkontoret har i tillegg ved gjentatte anledninger påpekt ovenfor Forbrukerombudet at de ikke har til hensikt å omgå den nye lovgivningen. Når Billettkontoret til tross for dette likevel velger å annonsere og selge billetter til årets cupfinale i fotball til en pris som overstiger billettens pålydende med over 600,- kr, konstaterer Forbrukerombudet at frivillig ordning ikke er oppnådd jf. markedsføringsloven § 14.

Forbrukerombudet legger også til grunn at det vil medføre ulempe og skadevirkning å avvente et eventuelt vedtak fra Markedsrådet. Bakgrunnen for dette er at det i umiddelbar nærhet i tid arrangeres både kultur- og idrettsarrangementer som er utsolgt og som tradisjonelt sett er svært attraktive for svartebørssalg av billetter. Som eksempler kan landskampen i fotball mellom Norge og Tyrkia 17.11.07 og konserten med Bruce Springsteen 04.12.07 nevnes. Forbrukerombudet har i denne forbindelse også registrert at Billettkontoret annonserer at de ønsker å kjøpe billetter til den utsolgte landskampen i fotball mellom Norge og Tyrkia den 17.11.07. på markedsplassen Finn.no. På samme markedsplassen ligger det også en annonse med billetter til salgs til Bruce Springsteen konserten 04.12.07. Annonsen viser ikke til Billettkontoret direkte, men telefonnummeret i annonsen er det samme som ble benyttet ved annonsering etter billetter til cupfinalen på Finn.no. Ombudet vurderer i denne sammenheng at det foreligger en aktuell fare for at Billettkontoret igjen vil markedsføre og selge billetter til priser over billettens pålydende pris i forbindelse med disse arrangementene.

Vilkårene for at Forbrukerombudet kan treffe vedtak etter markedsføringsloven § 14 anses derfor oppfylt.

Forbrukerombudet fatter på den bakgrunn forbudsvedtak mot den aktuelle markedsføringen, jf. markedsføringsloven § 14, jf. §§ 1 og 2.

***

Etter markedsføringsloven § 16 skal det, med mindre særlige grunner taler mot det, i forbindelse med forbudsvedtak fastsettes et tvangsgebyr som må betales dersom vedtaket overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner for å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken, og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til et forbudsvedtak mot markedsføringstiltaket jf. mfl. § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår det ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse kan enten fastsettes som et engangsbeløp eller som et løpende gebyr per overtredelse ut fra en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i forarbeidene, Ot.prp. 34 (1994-95) s. 20-21.

Forbrukerombudet har innhentet selskapets regnskapstall for 2006 hos registrene i Brønnøysund. Disse viser at driftsinntektene var på 3.355.000,- kr. Driftsresultatet viser et underskudd på kr 310.000,-.

Forbrukerombudet antar at det i dette tilfellet er mest hensiktsmessig å fastsette tvangsgebyret som et engangsbeløp og at det bør legges avgjørende vekt på vedtakets preventive effekt.

Forbrukerombudet antar på denne bakgrunn at tvangsgebyrets størrelse skjønnsmessig bør fastsettes til kr 250 000,-, og at dette vil være høyt nok til å forhindre nye overtredelser.

3. Vedtak

1) Med hjemmel i mfl. § 14, jf. svartebørslovens § 1 og mfl. § 1 forbyr Forbrukerombudet firmaet Billettkontoret Invest AS å markedsføre og selge billetter til kultur- og idrettsarrangementer til en høyere pris enn den som er påført billetten fra arrangørens side, eller som billetten første gang ble solgt for.

2) Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Billettkontoret Invest AS skal betale kr 250 000,- i tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens § 17 første ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf. markedsføringslovens § 14 tredje ledd.

Oslo, 16. november 2007

Bjørn Erik Thon
Forbrukerombud