FOV-2007-1275: TM – Telecom Management og N.N

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN § 14 MOT

TM – Telecom Management, Postboks 5890 Majorstuen, 0308 OSLO
og N.N

Sak nr: 07/1275

1. Saksforholdet

Saken gjelder det forhold at TM -Telecom Management har sendt ut betalingskrav til forbrukere som ikke har inngått noen avtale med selskapet.

2. Forbrukerombudets behandling av saken

Forbrukerombudet mottok i mai 2007 de første klagene fra forbrukere som reagerte på forhold rundt markedsføringen til selskapet TM – Telecom Management og deres markedsføring av telefoni- og bredbåndstjenester fra merkevarenavnet Easytel.no.

Forbrukerne opplyste at de hadde blitt oppringt fra TM – Telecom Management sine selgere som informerte om at de hadde vunnet en mobiltelefon i en konkurranse. Forbrukerne reagerte først på at de ble oppringt til tross for at de ikke hadde deltatt i noen konkurranse og at de måtte oppgi personnummer for å få tilsendt mobiltelefonen de hadde «vunnet» fra selskapet. Senere reagerte klagerne på at de mottok ordrebekreftelser fra selskapet som ønsket dem velkommen som kunder i selskapet uten at forbrukerne hadde inngått noen avtale om dette.

Forbrukerombudet gjorde Post- og teletilsynet oppmerksomme på at selskapets praksis kunne reise spørsmål etter det regelverket som Post- og teletilsynet fører tilsyn med. Den 21.05.07 tok Post- og teletilsynet kontakt med TM – Telecom Management AS og informerte om at selskapets praksis kunne reise spørsmål i forhold til kravet til skriftlig fullmakt ved tilbyderbytte for telefonitjenester i ekomforskriftens § 3-6.

I svaret til Post- og teletilsynet redegjorde daglig leder i TM – Telecom Management AS, N.N, for at tilbudet er å forstå som et uforpliktende tilbud, og at kundene får tilsendt et velkomstbrev der de kan trekke seg fra tilbudet. Av velkomstbrevet som ble sendt ut fremgikk det imidlertid at selskapet anså mottakerne av brevet som kunder av selskapet, og at man måtte benytte seg av angreretten dersom man ikke ønsket å bli bundet av det tilsendte tilbudet. Det ble også redegjort for at det var selskapet Bricks Sales & Marketing som bisto TM – Telecom Management AS med den konkrete markedsføringskampanjen.

Forbrukerombudet skrev i denne forbindelse til TM -Telecom Management og daglig leder i selskapet N.N og redegjorde for at forholdet også reiste spørsmål etter mfl. § 2a. Bestemmelsen forbyr de næringsdrivende å levere eller kreve betaling for varer, tjenester eller andre ytelser uten at det foreligger noen avtale om dette. Ombudet redegjorde i sitt brev grundig for de kravene som stilles etter mfl. § 2a om negativt salg. Det ble informert om at dersom selskapet benyttet seg av opplysningene de hadde fått fra forbrukerne på bakgrunn av deltakelse i deres konkurranse til å overføre dem som kunder til selskapet, ville dette være å anse som et brudd på mfl. § 2a da man etter Forbrukerombudets vurdering ikke kan sies å ha inngått noen avtale om bytte av telefonoperatør i disse tilfellene.

Forbrukerombudet ba derfor om at selskapet stanset en eventuell overføring av kunder der man ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å overføre kunder. Ombudet ba også om en bekreftelse på at selskapet ville rette seg etter Forbrukerombudets standpunkter i saken.

Daglig leder i TM – Telecom Management AS kontaktet den 23.05.07 Forbrukerombudet på telefon og opplyste om at markedsføringskampanjen nå var stoppet. Han informerte videre om at all portering av kunder på bakgrunn av kampanjen var satt på hold og at selskapet nå var i gang med å sende ut SMS eller ringe opp kunder for å få bekreftelse på at de ønsket å bli overført til selskapet.

Den 24.05.07 mottok Forbrukerombudet et felles svarbrev til Forbrukerombudet og Post- og teletilsynet fra daglig leder i selskapet. Forbrukerombudets punkt om negativt salg ble ikke kommentert, men det ble i svaret presisert at kunder ikke ville bli overført til selskapet uten det nødvendige samtykke etter ekomforskriften § 3-6. Bestemmelsen setter krav til skriftlig fullmakt ved overføring av kunder ved elektroniske kommunikasjonstjenester.

Forbrukerombudet fortsatte til tross for dette likevel å motta henvendelser fra forbrukere angående negativt salg.

Den 19.06.07 skrev Forbrukerombudet et nytt brev til selskapet der det igjen ble bedt om at forbrukere ikke ble overført som kunder til TM – Telecom Management uten at det var inngått noen avtale om dette. Ombudet ba igjen også om en bekreftelse på at selskapet ville rette seg etter Forbrukerombudets standpunkter i den fremtidige markedsføringen.

Forbrukerombudet varslet samtidig TM – Telecom Management og selskapets daglige leder at dersom ikke selskapet stanset eller endret markedsføringen, eller dersom Ombudet ikke mottok en bekreftelse på at dette var blitt gjort, eller andre forhold skulle tilsi at de ikke innrettet seg etter Forbrukerombudets standpunkter, ville forbudsvedtak bli fattet, eller saken ville bli brakt inn for Markedsrådet jf. mfl. §§ 13 og 14.

I brev av 19.06.07 til daglig leder i TM -Telecom Management, N.N, ble det opplyst om at det også kunne være aktuelt å rette et slikt forbudsvedtak mot ham personlig.

I TM – Telecom Managements svarbrev av 28.06.07 uttalte selskapets daglige leder at; «Vi overfører ingen kunder uten skriftelig samtykke via brev eller SMS, dette fastholder vi at vi innretter oss etter, ingen kunder blir overført mot sin vilje».

Det ble også opplyst om at alt salg fra Bricks sales & Marketing ville bli stoppet fra 01.07.07.

Til tross for dette har Forbrukerombudet den siste tiden mottatt mange henvendelser fra forbrukere som har opplyst at de har fått tilsendt fakturaer med krav om betaling for til tross for at de ikke har inngått noen avtale om dette. Ombudet har mottatt rundt skriftlige 20 henvendelser i løpet av juli og begynnelsen av august fra klagere som hevder at de har blitt overført som kunder til Easytel. Enkelte av klagerne har mottatt krav om betaling fra selskapet etter å ha deltatt i «konkurransen» til TM – Telecom Management. Andre hevder å ha mottatt krav om betaling fra selskapet til tross for at de ikke har noe kundeforhold med selskapet i det hele tatt.

Forbrukerrådet opplyste til Forbrukerombudet at de pr. 31.07.07 hadde mottatt 30 henvendelser som med sikkerhet kunne sies å omhandle det samme, samt ca 10 henvendelser registrert på «feil faktura» og 10-20 henvendelser der det ikke var notert noe spesielt om saken.

Klagene til Forbrukerombudet og Forbrukerrådet tydet på at selskapet ikke hadde innrettet seg etter Forbrukerombudets standpunkter slik de fremkommer i brev av 22.05.07 og 19.06.07.

Forbrukerombudet sendte derfor den 01.08.07 varsel til TM Telecom Management AS og daglig leder N.N om at det ville bli fattet forbudsvedtak på grunn av bruddene på mfl § 2a.

Forbrukerombudet mottok den 14.08.07 et svarbrev fra TM – Telecom Management AS og firmaets daglige leder N.N.

TM – Telecom Management AS redegjorde her for at de ikke ønsker å holde på kunder som ikke ønsker å være kunder av selskapet. Selskapet hevder å ha tatt situasjonen med negativt salg seriøst fra den dag de oppdaget at selgere ikke hadde opplyst kunden om avtalebetingelsene ved avtaleinngåelsen.

TM – Telecom Management AS opplyste i tillegg om at alle kunder har blitt tilsendt en ordrebekreftelse og et angrerettsskjema for at selskapet skulle ha mulighet til å slette alle kundeforhold som ikke var ønsket.

3. Forbrukerombudets rettslige vurdering

I Forbrukerombudets brev av 01.08.07 ble det varslet om at forbudsvedtak ville bli fattet for brudd på mfl § 2a om negativt salg. Bakgrunnen for dette er at FO, til tross for å ha tatt opp brudd på nevnte bestemmelse i markedsføringsloven med TM – Telecom Management gjentatte ganger, likevel har fortsatt å motta klager på negativt salg.

Markedsføringsloven § 2a setter forbud mot å levere varer, tjenester eller andre ytelser med krav om betaling uten etter avtale.

Forbrukerombudet har i løpet av juli og august måned mottatt rundt 20 skriftlige henvendelser fra forbrukere som reagerer på at de har blitt registrert som kunder hos TM – Telecom Management AS uten å ha takket ja til dette.

Å fakturere forbrukere som ikke har inngått noen avtale med selskapet om dette er negativt salg i strid med mfl § 2a.

Flere av klagerne opplyser at de aldri har vært i kontakt med selskapet og likevel har opplevd å bli registrert som kunde og mottatt betalingskrav fra selskapet. Andre klagere opplyser å ha vært i kontakt med selskapet, men at de kun har sagt seg villig til å motta en telefon de hadde vunnet av selskapet. Felles for klagene er at de alle har mottatt krav om betaling for tjenester de ikke har inngått noe avtale om med selskapet.

Forbrukerombudet og Post- og teletilsynet har tatt opp med TM – Telecom Management de særskilte kravene til skriftlighet som gjelder ved skifte av telefonileverandør. Selskapet har gjentatte ganger blitt informert om de kravene som gjelder etter markedsføringsloven § 2a og bekreftet ovenfor Forbrukerombudet at ingen kunder vil bli overført til selskapet uten skriftlig samtykke. Likevel har Forbrukerombudet og Forbrukerrådet etter dette mottatt mange henvendelser fra forbrukere som opplyser at de har mottatt betalingskrav fra selskapet uten at de har inngått noen avtale om dette.

TM – Telecom Management AS hevder i sitt svarbrev til Forbrukerombudet av 14.08.07 at de har tatt situasjonen med negative salg seriøst fra den dag de oppdaget at selgerne ikke hadde opplyst kundene om avtalebetingelsene ved abonnementet.

Forbrukerombudet ba den gang TM – Telecom Management AS om å gjennomgå deres bestillinger og sørge for at ingen kunder ble overført der bestillingene ikke har vært tilfredsstillende etter reglene i mfl. § 2a.

Likevel har altså TM – Telecom Management AS valgt å sende ut ordrebekreftelser og angrerettskjema til disse forbrukerne. Selskapet opplyser at dette er gjort for at TM – Telecom Management AS skulle ha mulighet til å slette alle kundeforhold som ikke var ønsket. En slik praksis med å overføre kunder som ikke kontakter firmaet og sier opp eller benytter seg angreretten vil være i strid med mfl. § 2a.

I tillegg til disse tilfellene har Forbrukerombudet mottatt klager fra forbrukere som har mottatt betalingskrav fra selskapet til tross for at de aldri har vært i kontakt med selskapet. Enkelte har til og med blitt fakturert for forbruk selv om de ikke har mottatt sim-kort fra selskapet.

TM – Telecom Management er grundig orientert om kravene i mfl. § 2a. Selskapet har i tillegg bekreftet ovenfor Forbrukerombudet at reglene vil bli fulgt. Når Forbrukerombudet til tross for dette har mottatt mange henvendelser fra forbrukere som opplyser at de har mottatt krav om betaling fra selskapet til tross for at de ikke har noen avtale med selskapet, anser Forbrukerombudet at frivillig ordning ikke er oppnådd jf. markedsføringsloven § 14.

TM – Telecom Management AS endret i mars navn fra B2C Telecom AS. B2C Norge AS var salgsselskapet som stod for markedsføringen og salg av telefonitjenester fra B2C Telecom AS. TM – Telecom Management AS er i Brønnøysundregisteret registrert med de samme styremedlemmene som B2C Norge AS hadde før disse trakk seg fra selskapets styre i mai 2007. B2C Norge AS ble i sak for Markedsrådet 12/06 med hjemmel i markedsføringslovens § 2a forbudt å kreve betaling for strøm- og/eller telefonleveranser uten etter avtale, herunder overfor forbrukere som kun har akseptert å motta tilbud eller informasjon om de tjenester B2C Norge AS tilbyr.

I tillegg til dette var TM – Telecom Managements daglige leder, N.N tidligere daglig leder i selskapet Elitele Broadcom AS. Forbrukerombudet mottok flere henvendelser på at selskapet sendte ut betalingskrav på tjenester uten at det forelå noen avtale om dette. Forbrukerombudet varslet Elitele Broadcom AS, og daværende daglig leder i selskapet, N.N, om at det ville det bli fattet forbudsvedtak jf. mfl § 2a mot Elitele Broadcom AS og N.N personlig dersom Forbrukerombudet mottok flere henvendelser på at selskapet sendte ut betalingskrav på tjenester uten at det forelå noen avtale om dette. N.N har fratrådt sin stilling som daglig leder i selskapet. Elitele Broadcom AS står i dag oppført med manglende roller i Brønnøysundregisteret og Eliteles kundemasse har blitt overført til TM – Telecom Management. Forbrukerombudet fant å ikke gå videre med saken ovenfor dette selskapet ettersom styret i Elitele Broadcom AS fratrådte sine roller og kundemassen ble overført til TM – Telecom Management AS.

Forbrukerombudet finner at både selskapets daglige leder og sittende styre i selskapet tidligere har vist en manglende vilje eller evne til å innrette seg etter markedsføringsloven § 2a og Forbrukerombudets merknader. Selskapet er i en vanskelig økonomisk situasjon og faren for gjentakelse må kunne anses som nærliggende.

Forbrukerombudet antar at det vil medføre ulempe og skadevirkning å avvente et eventuelt vedtak fra Markedsrådet.
Vilkårene for at Forbrukerombudet kan treffe vedtak etter markedsføringsloven § 14 anses derfor oppfylt.
Forbrukerombudet har i henhold til mfl. § 14 jf. § 12 også hjemmel til å rette vedtak mot medvirkere.

Av forarbeidene, Ot. prp nr. 34 (1994-1995) s. 27 flg., fremgår det at hensynet til en mest mulig effektiv håndhevelse av loven tilsier at det er nødvendig at også personer bak den ulovlige virksomheten bør kunne rammes. Faren for at vedtak omgås ved at det opprettes nye firmaer, og at markedsføringen fortsetter i regi av det nye firmaet, er spesielt fremhevet.

N.N har i egenskap av å ha vært daglig leder for TM – Telecom Management AS hatt det overordnede ansvaret for firmaets drift.

TM – Telecom Management AS har i dette tilfellet overført kunder til selskapet og sendt ut fakturaer til forbrukere uten at det foreligger noen avtale om dette. Som daglig leder i perioden dette har skjedd burde han som et minimum ha satt en stopper for praksisen da han ble gjort kjent med denne.

Jonny Svensson har gjennom sin stilling som daglig leder for Elitele Broadcom AS også tidligere blitt grundig informert om de kravene som stilles etter mfl. § 2a. Av hensyn til en mest mulig effektiv håndhevelse av loven finner Forbrukerombudet det nødvendig også å rette forbudsvedtak mot Johnny Svensson personlig.

Forbrukerombudet fatter på den bakgrunn forbudsvedtak mot TM – Telecom Management AS og daglig leder Jonny Svensson mot å kreve betaling for telefoni- og bredbåndsleveranser uten etter avtale, herunder overfor forbrukere som ikke har akseptert de avtalebetingelsene som gjelder ved abonnementene, jf. markedsføringsloven § 14, jf. § 2a.

Etter markedsføringsloven § 16 skal det, med mindre særlige grunner taler mot det, i forbindelse med forbudsvedtak fastsettes et tvangsgebyr som må betales dersom vedtaket overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner for å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken, og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til et forbudsvedtak mot markedsføringstiltaket jf. mfl. § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår det ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse kan enten fastsettes som et engangsbeløp eller som et løpende gebyr per overtredelse ut fra en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i forarbeidene, Ot.prp. 34 (1994-95) s. 20-21.

Selskapets er ikke registrert med regnskapstall hos registrene i Brønnøysund. TM – Telecom Management AS opplyser imidlertid til Forbrukerombudet at selskapets økonomiske situasjon er anstrengt, og at selskapet totalt har utestående fordringer pr 31.07.07 på ca 4-5 mill.

Forbrukerombudet antar at tvangsgebyrets størrelse for selskapet TM – Telecom Management AS skjønnsmessig bør fastsettes til kr 500 000,-. For selskapets daglige leder, Jonny Svensson antar Forbrukerombudet at tvangsgebyret skjønnsmessig bør fastsettes til kr 200 000,-

4. Vedtak

1) Med hjemmel i mfl. § 2a forbyr Forbrukerombudet firmaet TM – Telecom Management AS og N.N å registrere forbrukere som kunder og å kreve betaling for telefoni- og bredbåndsleveranser uten etter avtale.

2) Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at TM – Telecom Management AS skal betale kr 500 000,- i tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

3) Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at N.N skal betale kr 200 000,- i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens § 17 første ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf. markedsføringslovens § 14 tredje ledd.

Oslo,  17. august 2007

Bjørn Erik Thon
Forbrukerombud