FOV-2005-797: Euronics Norge AS

Saken gjelder prismarkedsføring for mobiltelefon med abonnement fra Euronics Norge AS.

Markedsføringen har funnet sted på TV2, og fremhever sterkt et enkelt priselement, kr. 1,-, som er prisen for telefonen. De øvrige obligatoriske kostnadselementer (etableringsgebyr kr. 200,-, årspris kr. 949,-) fremkommer med langt mindre oppmerksomhetsverdi enn prisen på telefonen, og ferdig summert minste totalpris er ikke angitt. Markedsføringen opplyser heller ikke om variable kostnader, det vil si prisene for bruk av det markedsførte mobilabonnementet.

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN § 14 MOT

Euronics Norge AS, Postboks 1417, 1602 Fredrikstad

Sak nr.: 2005/797

1. Saksforholdet

Saken gjelder prismarkedsføring for mobiltelefon med abonnement fra Euronics Norge AS. Markedsføringen har funnet sted på TV2, og fremhever sterkt et enkelt priselement, kr. 1,-, som er prisen for telefonen. De øvrige obligatoriske kostnadselementer (etableringsgebyr kr. 200,-, årspris kr. 949,-) fremkommer med langt mindre oppmerksomhetsverdi enn prisen på telefonen, og ferdig summert minste totalpris er ikke angitt. Markedsføringen opplyser heller ikke om variable kostnader, det vil si prisene for bruk av det markedsførte mobilabonnementet.

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

I desember 2004 utarbeidet Forbrukerombudet en orientering med krav om å oppgi minste totalpris blant annet ved prismarkedsføring av mobiltelefonabonnementer og mobiltelefoner med abonnement. Det ble presisert at minste totalpris må oppgis ferdig summert og med en oppmerksomhetsverdi/ meddelelseseffekt som er lik eller tilnærmet lik øvrig prisinformasjon som er trukket fram i markedsføringen. Det ble også presisert at variable kostnader (brukskostnader) skal oppgis separat.

Orienteringen ble sendt til en stor del av brune- og hvitevarebransjen som selger mobiltelefoner med abonnement. Orienteringen ble også sendt til mobiloperatørene. Den består av et brev som forklarer Forbrukerombudets krav, et vedlegg som begrunner kravene nærmere, og en liste over alle mottakerne av tilsvarende orientering.

Bakgrunnen for kravet om å oppgi minste totalpris og variable kostnader var at mobilabonnementer og mobiltelefoner med abonnement ofte markedsføres med sterk fokus på et enkelt priselement, for eksempel mobiltelefon til kr. 1,-, dersom det samtidig tegnes et mobilabonnement. Blant annet fordi slike tilbud normalt forutsetter at det samtidig inngås en abonnementsavtale, medfører aksept av tilbudet langt større betalingsforpliktelser enn hva markedsføringen umiddelbart gir inntrykk av.

Forbrukerombudet viste blant annet til markedsføringsloven §§ 2 og 3 som hjemler for kravene.

Mfl. § 2 forbyr de næringsdrivende å anvende uriktig eller av annen grunn villedende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter varer eller tjenester.

Mfl. § 3 forbyr de næringsdrivende å anvende framstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter varer, tjenester eller andre ytelser når framstillingen ikke gir forsvarlig eller tilstrekkelig veiledning eller trekker inn uvedkommende forhold, og derfor må anses urimelig.

Fristen for å innrette markedsføringen i tråd med kravene i orienteringen var 1. mars 2005.

I mars 2005 kontrollerte Forbrukerombudet om blant annet selgere av mobiltelefoner med abonnement overholdt kravene i orienteringen av 16.12.04. Kontrollen avdekket at Euronics Norge AS ved en annonse i VG markedsførte seg i strid med Forbrukerombudets krav. Euronics Norge AS summerte ikke totalprisen for ett års abonnement med prisen på telefonen. Etableringsgebyr var heller ikke medregnet.

Forbrukerombudet skrev til Euronics Norge AS den 18.03.05, og ga selskapet frist til 15.04.05 med å endre markedsføringen sin i tråd med Forbrukerombudets krav. Som eksempel ble det lagt ved en annonse fra Expert som Forbrukerombudet vurderte som tilfredsstillende når det gjaldt oppmerksomhetsverdien på totalprisen og opplysninger om variable kostnader.

I brev fra Euronics Norge AS av 15.04.05 ble det bekreftet at selskapet ville utforme markedsføringen i tråd med kravene fra Forbrukerombudet slik disse fremgikk av brevet av 18.03.05. Saken ble under denne forutsetning avsluttet fra Forbrukerombudets side ved brev av 21.04.05. Forbrukerombudet presiserte i denne sammenheng at det uten ytterligere varsel kunne bli fattet forbudsvedtak dersom ombudet mot formodning senere skulle se at Euronics Norge AS markedsfører seg i strid med Forbrukerombudets krav.

Den 06.05.05 ble det oppdaget at Euronics Norge AS markedsførte seg i strid med kravene til Forbrukerombudet.

På TV2 markedsførte Euronics Norge AS NOKIA 3220 mobiltelefoner til kr. 1,-, uten at minste totalpris i henhold til tilbudets forutsetninger var oppgitt ferdig summert og med lik eller tilnærmet lik meddelelseseffekt som prisen på telefonen. Etableringsavgiften og årsavgiften var oppført i liten skrift, og det var kun lokkeprisen som ble nevnt i den muntlige presentasjonen av tilbudet. Markedsføringen manglet også opplysninger om variable kostnader.

Forbrukerombudet varslet at det nå ville bli fattet forbudsvedtak mot markedsføringen, og ba om en redegjørelse for Euronics Norge AS´ totale omsetningstall og markedsføringskostnader for 2004. Fristen til å svare var 19.05.05.

Den 12.05.05 mottok Forbrukerombudet kopi av e-post sendt fra Euronics Norge AS til TV2, hvor TV2 ble bedt om å stanse den aktuelle markedsføringen.

Den 13.05.05 mottok Forbrukerombudet e-post fra TV2 med bekreftelse på at visningene for den aktuelle filmen var stanset.

I telefonsamtale 18.05.05 mellom Forbrukerombudet og Euronics Norge AS v/ advokat Vidar Hulaas, ba Euronics Norge AS om utvidet frist for å sende inn omsetningstall og markedsføringskostnader. Forbrukerombudet godtok dette.

Den 30.05.05 mottok Forbrukerombudet brev fra Euronics Norge AS v/ advokat Vidar Hulaas, vedlagt oversikt over Euronics Norge AS´ markedsføringskostnader for 2004 samt årsberetning og regnskap for fjoråret.

3. Forbrukerombudets kompetanse til å fatte vedtak

I henhold til mfl. § 14, 2. ledd, jf. § 12 kan Forbrukerombudet treffe vedtak om forbud mot markedsføring som strider mot mfl. kapittel 1 dersom ombudet anser markedsføringen “i det vesentlige identisk med markedsføring eller vilkår som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot”.

I sak 12/04 for Markedsrådet fikk Forbrukerombudet medhold i sin påstand om at Hafslund Sikkerhet Privat ved markedsføring av boligalarm med kr. 1,- eller gratis, eller ved annen fremheving av lav pris, samtidig måtte opplyse om minimum totalpris/minstepris for tilbudets forutsetninger ferdig summert. Markedsrådet var enig med Forbrukerombudet i at minste totalpris skal oppgis med “lik eller tilnærmet lik meddelelseseffekt som øvrig prisinformasjon”.

Spørsmålet om oppmerksomhetsverdi/meddelelseseffekt er også vurdert av Markedsrådet ved flere tidligere anledninger, blant annet i MR 6/87, MR 16/93, MR 13/96 og MR 8/98. Disse sakene gjelder tilleggsavgifter til “hovedprisen”, og Markedsrådet uttaler at disse tilleggsavgiftene må gis lik eller tilnærmet lik oppmerksomhetsverdi som “hovedprisen”.

Det er etter Forbrukerombudets syn fast praksis fra Markedsrådet for at prisopplysninger av betydning for forbrukernes vurdering av et tilbud skal gis med lik eller tilnærmet lik oppmerksomhetsverdi/meddelelseseffekt som andre priselementer som er trukket frem i markedsføringen. På bakgrunn av dette vil Forbrukerombudet anføre at vilkåret “i det vesentlig identisk med markedsføring eller vilkår som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot”, jf. mfl. § 14, 2. ledd, er oppfylt.

Forbrukerombudet kan videre treffe vedtak om forbud etter § 14, 1. ledd dersom det ikke er oppnådd “frivillig ordning” og Forbrukerombudet antar at det vil medføre “ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak”.

Til tross for at Euronics Norge AS etter gjentatte henvendelser fra Forbrukerombudet har bekreftet at selskapet vil rette seg etter Forbrukerombudets vurdering, har dette ikke skjedd i praksis. Det er således i denne saken ikke oppnådd “frivillig ordning”.

Det vil etter Forbrukerombudets syn også medføre “ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak”, ettersom Euronics Norge AS har vist manglende vilje til å innrette seg og det er fare for at tilsvarende markedsføring anvendes igjen.

Vilkårene for å treffe vedtak om forbud etter § 14, 1. ledd, er etter dette oppfylt.

4. Fastsettelse av tvangsgebyr

I følge markedsføringsloven § 16 skal det, med mindre særlige grunner taler imot, i forbindelse med forbudsvedtak fastsettes et tvangsgebyr, som må betales dersom vedtaket overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i forarbeidene, Ot.prp. 34 (1994-1995) s, 20-21.

I følge innsendte opplysninger hadde Euronics Norge AS i 2004 en total omsetning på kr. 479.144.108,-. Årsresultatet utgjorde kr. 6.295.361,-.

Forbrukerombudet antar at tvangsgebyret bør fastsettes til NOK 400.000. Beløpet antas å være i tråd med Markedsrådets praksis. Beløpet bør være tilstrekkelig høyt for å virke preventivt.

5. Vedtak

1. Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. §§ 2 og 3 forbyr Forbrukerombudet Euronics Norge AS i næringsvirksomhet å markedsføre mobiltelefoner, eller andre produkter, til kr. 1,-, eller på annen måte fremheve lav pris, dersom man samtidig må kjøpe abonnement eller det samtidig tilkommer andre priselementer, uten at det samtidig, med lik eller tilnærmet lik meddelelseseffekt/ oppmerksomhetsverdi, opplyses om minimum totalpris/minstepris i henhold til tilbudets forutsetninger.

2. Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. §§ 2 og 3 forbyr Forbrukerombudet Euronics Norge AS i næringsvirksomhet å markedsføre mobiltelefoner eller andre produkter som nevnt i punkt 1, uten at det samtidig opplyses om variable kostnader ved bruk av det markedsførte abonnementet.

3. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Euronics Norge AS skal betale kr. 400.000,- i tvangsgebyr dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er fattet i henhold til markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringsloven § 17, 1. ledd, straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringsloven § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf. markedsføringsloven § 14, 3. ledd.

Oslo, 9. juni 2005

Bjørn Erik Thon
Forbrukerombud

Tilbake til toppen