FOV-2005-795: Siba AS

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN § 14 MOT

SIBA AS, Tevlingveien 23, 1086 Oslo

Sak nr.: 2005/795

1. Saksforholdet

Saken gjelder prismarkedsføring for mobiltelefon med abonnement fra Siba AS. Markedsføringen har funnet sted på internettsidene www. siba.no og i et annonsebilag til Aftenposten.

På internettsidene www. siba.no markedsfører Siba AS mobiltelefoner til kr. 1,- og til annen lav pris, uten at minste totalpris i henhold til tilbudets forutsetninger fremkommer.

I et annonsebilag til Aftenposten markedsfører Siba AS mobiltelefoner til kr. 1,- og til annen lav pris, uten at minste totalpris i henhold til tilbudets forutsetninger fremkommer ferdig summert. Siba AS har riktignok foretatt en summering av følgende priselementer som tilbudet forutsetter: etableringspris (ved nytegning) + månedsavgift x bindingstid. Prisen for den enkelte mobiltelefon er imidlertid ikke tatt med ved summering. Denne summeringen er heller ikke gitt lik eller tilnærmet lik oppmerksomhetsverdi som prisen for mobiltelefonene. Det er sterk fokus på den lave prisen for mobiltelefonene.

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

I desember 2004 utarbeidet Forbrukerombudet en orientering med krav om å oppgi minste totalpris blant annet ved prismarkedsføring av mobiltelefonabonnementer og mobiltelefoner med abonnement. Det ble presisert at kravet om å oppgi minste totalpris innebærer at alle de obligatoriske priselementene må summeres.

Det ble videre informert om at totalprisen må gis en oppmerksomhetsverdi/meddelelseseffekt som er lik eller tilnærmet lik øvrig prisinformasjon som er trukket fram i markedsføringen, det vil si lokkeprisen.

Orienteringen ble sendt til en stor del av brune- og hvitevarebransjen som selger mobiltelefoner med abonnement. Orienteringen ble også sendt til mobiloperatørene. Den består av et brev som forklarer Forbrukerombudets krav, et vedlegg som begrunner kravene nærmere, og en liste over alle mottakerne av tilsvarende orientering.

Bakgrunnen for kravet om å oppgi minste totalpris var at mobilabonnementer og mobiltelefoner med abonnement ofte markedsføres med sterk fokus på et enkelt priselement, for eksempel mobiltelefon til kr. 1,- dersom det samtidig tegnes et mobilabonnement. Blant annet fordi slike tilbud normalt forutsetter at det samtidig inngås en abonnementsavtale, medfører aksept av tilbudet langt større betalingsforpliktelser enn hva markedsføringen umiddelbart gir inntrykk av.

Forbrukerombudet viser til markedsføringsloven §§ 2 og 3 som hjemler for kravet om at opplysningen om total minsteprises skal gis lik eller tilnærmet lik oppmerksomhetsverdi/meddelelseseffekt som øvrig prisinformasjon som er trukket fram i markedsføringen, det vil si lokkeprisen.

Mfl. § 2 forbyr de næringsdrivende å anvende uriktig eller av annen grunn villedende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter varer eller tjenester.

Mfl. § 3 forbyr de næringsdrivende å anvende fremstilling som er egnet til å påvirke etterspørselen etter varer, tjenester eller andre ytelser når  fremstillingen ikke gir forsvarlig eller tilstrekkelig veiledning eller trekker inn uvedkommende forhold, og derfor må anses som urimelig.

Fristen for å innrette markedsføringen i tråd med kravene i orienteringen var 01.03.05.

I mars 2005 kontrollerte Forbrukerombudet om blant annet selgere av mobiltelefoner med abonnement overholdt kravene i orienteringen av 16.12.04. Kontrollen avdekket at Siba AS markedsførte seg i strid med Forbrukerombudets krav i et annonsebilag til Aftenposten den 17.03.05 og på internettsidene www. siba.no. Siba AS informerte ikke om minste totalpris i henhold til tilbudets forutsetninger.

Forbrukerombudet skrev til Siba AS den 18.03.05, og ga Siba frist til 15.04.05 med å endre markedsføringen sin i tråd med Forbrukerombudets krav. Som eksempel ble det lagt ved en annonse fra Expert som Forbrukerombudet vurderte som tilfredsstillende når det gjaldt oppmerksomhetsverdien på totalprisen og opplysninger om variable kostnader. Forbrukerombudet varslet at det uten ytterligere varsel ville bli fattet forbudsvedtak dersom ombudet innen denne fristen ikke mottok bekreftelse på at Siba AS ville endre markedsføringen sin.

Forbrukerombudet mottok ingen tilbakemelding fra Siba AS innen svarfristen. Det ble av denne grunn sendt ut et purrebrev til Siba AS med oppfordring om å svare så raskt som mulig, og senest innen 05.05.05.

Den 27.04.05 ble det oppdaget at Siba AS markedsførte seg i strid med kravene til Forbrukerombudet.

På internettsidene www. siba.no markedsførte Siba AS fremdeles mobiltelefoner til kr. 1,- og til annen lav pris, uten at totalprisen i henhold til tilbudets forutsetninger var oppgitt.

I et annonsebilag til Aftenposten markedsførte Siba AS mobiltelefoner til kr. 1,- og til annen lav pris, uten at minste totalpris var ferdig summert. I annonsebilaget fremkom en summering av følgende obligatoriske priselementer: etableringspris (ved nytegning) + månedsavgift x bindingstid. Minste totalpris var imidlertid ikke oppgitt ettersom prisen for den enkelte mobiltelefon ikke var tatt med i summeringen.

Summeringen var ikke gitt lik eller tilnærmet lik oppmerksomhetsverdi som prisen for mobiltelefonene. Prisen for mobiltelefonene ble fremhevet i markedsføringen.

Forbrukerombudet varslet at det nå ville bli fattet forbudsvedtak mot markedsføringen, og ba om en redegjørelse for totale omsetningstall og markedsføringskostnader for 2004 til Siba AS innen 02.05.05.

Forbrukerombudet har per 04.05.05 ikke mottatt de etterspurte økonomiske opplysningene fra Siba AS.

3. Forbrukerombudets kompetanse til å fatte vedtak

I henhold til mfl. § 14 jf. § 12 kan Forbrukerombudet treffe vedtak om forbud mot markedsføring som strider mot mfl. kapittel 1 dersom det ikke er oppnådd «frivillig ordning», og det antas at det vil medføre «ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak» eller markedsføringen eller avtalevilkåret er «i det vesentlige identisk med markedsføring eller vilkår som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot.»

Siba AS har ikke bekreftet at selskapet vil rette seg etter Forbrukerombudets vurdering. Det er således ikke oppnådd «frivillig ordning».

I MR 12/04 fikk Forbrukerombudet medhold i sin påstand om at Hafslund Sikkerhet Privat ved markedsføring av boligalarm med kr. 1,- eller gratis, eller ved annen fremheving av lav pris, samtidig måtte opplyse om minimum totalpris/minstepris for tilbudets forutsetninger ferdig summert. Markedsrådet var enig med Forbrukerombudet om at minste totalpris skal oppgis med «lik eller tilnærmet lik meddelelseseffekt som øvrig prisinformasjon.»

Spørsmålet om oppmerksomhetsverdi/meddelelseseffekt er vurdert av Markedsrådet ved flere andre anledninger, blant annet i MR 6/87, MR 16/93, MR 13/96 og MR 8/98. Disse sakene gjelder tilleggsavgifter til «hovedprisen», og Markedsrådet uttaler at disse tilleggsavgiftene må gis lik eller tilnærmet lik oppmerksomhetsverdi som «hovedprisen».

Det er etter Forbrukerombudets syn fast praksis fra Markedsrådet for at prisopplysninger av betydning for forbrukernes vurdering av et tilbud skal gis med lik eller tilnærmet lik oppmerksomhetsverdi/meddelelseseffekt som andre priselementer som er trukket frem i markedsføringen. Forbrukerombudet antar derfor at vilkåret «i det vesentlige identisk med markedsføring eller vilkår som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot» er oppfylt.

Siba AS har ikke vist vilje til å innrette seg etter Forbrukerombudets vurdering. Siba AS fortsetter å markedsføre mobiltelefoner uten at minste totalpris oppgis, til tross for at Forbrukerombudet gjentatte ganger har gitt uttrykk for sitt syn. Forbrukerombudet antar dermed at vilkåret om at det antas å ville medføre «ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak» er oppfylt.

4. Fastsettelse av tvangsgebyr

I følge markedsføringsloven § 16 skal det, med mindre særlige grunner taler mot det, i forbindelse med forbudsvedtak fastsettes et tvangsgebyr, som må betales dersom vedtaket overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf uttalelse i forarbeidene, Ot. Prp. 34 (1994-1995) s. 20-21.

Forbrukerombudet mottok ikke informasjon om omsetningstall og markedsføringskostnader for 2004 innen fastsatt frist den 02.05.05. Det forelå ikke offentlige regnskapstall for 2004 da dette forbudsvedtaket ble truffet.Forbrukerombudet antar at tvangsgebyret bør fastsettes til NOK 400.000. Beløpet antas å være i tråd med Markedsrådets praksis, og det antas at beløpet bør være så høyt for å virke preventivt.

5. Vedtak

1. Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. § 2 forbyr Forbrukerombudet Siba AS i næringsvirksomhet å markedsføre mobiltelefoner med abonnement til kr 1,- eller på annen måte fremheve en lav pris, uten at det samtidig, med lik eller  tilnærmet lik meddelelseseffekt/oppmerksomhetsverdi, opplyses om minimum totalpris/minstepris i henhold til tilbudets forutsetninger.
2. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Siba AS skal betale kr. 400.000,- i tvangsgebyr dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er fattet i henhold til markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens § 17, 1 ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf markedsføringslovens § 14, 2. ledd.

Oslo, 04.05.05

Bjørn Erik Thon
Forbrukerombud