FOV-2005-1899: M. Maktabi og N.N

Saken gjelder markedsføring av ekte håndknyttede tepper hvor det annonseres med store prosentvise prisavslag. Videre gjelder saken markedsføring av fabrikkmessig produserte håndknyttede tepper med standard størrelse og design, hvor det annonseres med 60-80% prisavslag uten at det er fremlagt dokumentasjon på at teppene er solgt til de angitte førpriser.

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS § 14 MOT

M. Maktabi, Mahmoud Maktabi, Observatoriegata 12, 0245 Oslo
og
N.N

Sak nr.: 2005/1899, jf. 2005/328

1. Saksforholdet

Saken gjelder markedsføring av ekte håndknyttede tepper hvor det annonseres med store prosentvise prisavslag.  Videre gjelder saken markedsføring av fabrikkmessig produserte håndknyttede tepper med standard størrelse og design, hvor det annonseres med 60-80% prisavslag uten at det er fremlagt dokumentasjon på at teppene er solgt til de angitte førpriser.

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

Forbrukerombudet registrerte at firmaet M. Maktabi, Mahmoud Maktabi hadde en annonse i Aftenposten 09.01.2005. Det kom også to klager på annonseringen fra henholdsvis Teppeland Høvik AS, Høvik og Aage Pettersen AS, Oslo. I annonsene hvor hovedbudskapet er opphørssalg på ekte tepper, er det oppgitt priseksempler med før- og nåpris på en rekke orientalske tepper samtidig som det står inntil 70 % avslag over priseksemplene.

Forbrukerombudet meddelte i brev til innklagede 01.02.2005 at annonsene ble ansett som villedende og i strid med markedsføringsloven (mfl.) § 2. Forbrukerombudet var av den oppfatning at annonsen ga det umiddelbare inntrykk at dette var eksklusive orientalske tepper som fremsto som individuelle gjenstander hvor det ikke forelå noen førpris som de virkelig var blitt solgt for. Det ble vist til at Markedsrådet tidligere har fastslått at håndknyttede tepper er å anse som individuelt bestemte gjenstander hvor det ikke foreligger noen reell førpris.  Det ble også stilt spørsmål ved realiteten av firmaets opphørssalg.

Forbrukerombudet informerte også annonseavdelingen i Aftenposten om sitt brev til M. Maktabi, Mahmoud Maktabi  og at det var forbundet med straffeansvar å medvirke til brudd på bestemmelsene i markedsføringsloven.

I brev av 07.02.2005 fra N.N’s advokat Eggesvik & Linderud, påpeker advokaten at prisavslag ikke gjelder for individuelt bestemte tepper, men tepper med standard knytning, mønster og farger.  Det innrømmes samtidig at annonsen ikke inneholder en presisering av at de averterte avslagene kun gis for denne gruppe tepper.  Dette er en feil som de har bedt blir rettet i forbindelse med ny annonsering. Videre begrunnes realiteten av opphørssalget med N.N’s sviktende helse.

Forbrukerombudet skriver i brev av 11.03.2005 til advokatene Eggesvik & Linderud at Forbrukerombudet ut fra de foreliggende opplysninger ikke har vanskelig for å akseptere at det drives opphørssalg. Når det gjelder markedsføringen av prisavslag gjentas hvilke bestemmelser som gjelder for annonsering av ekte tepper. Videre påpekes hvilke krav som stilles til førepriser ved salgsmarkedsføring av tepper med standard knytning, mønster og farger. Det bemerkes også at hvis dokumentasjon på førepriser ikke er tilgjengelig på markedsføringstidspunktet, anses betingelsene for å drive markedsføring med prisavslag som ikke tilfredsstilt.

I nytt brev fra advokatene Eggsvik & Linderud av 20.04.2005 skriver advokaten at innholdet i Forbrukerombudets brev er tatt til etterretning og oppfølging.

Med bakgrunn i tilbakemeldingen fra advokatfirmaet finner Forbrukerombudet å kunne avslutte saken ved brev av 03.06.2005. Forbrukerombudet minnet i brevet om de prinsipper som gjelder for markedsføring av ekte håndknyttede tepper som det ble redegjort for i brev av 11.03.2005. Videre forbeholdt Forbrukerombudet seg retten til å komme tilbake til saken dersom de mottok klager som tyder på at firmaet foretar markedsføring i strid med bestemmelsene.  Det ble også gjort oppmerksom på at Forbrukerombudet kunne fatte forbundsvedtak mot markedsføringen uten ytterligere varsel.

Forbrukerombudet mottok så 18.07.2005 og  09.09.2005 telefaks fra Teppeland Høvik med kopi av ny annonsering fra M. Maktabi. I annonsen fra Aftenposten 28.08.2005 heter det blant annet: “Ekte Tepper Opphørssalg – siste 8 dager 50 -75 %”. Under er det gitt en rekke priseksempler, de fleste med førpriser. Forbrukerombudet registrerte  også at tilsvarende annonse sto i Aftenposten tre dager tidligere, 25.08.2005, med teksten siste 11 dager.

Forbrukerombudet sendte deretter brev til Aftenposten 31.08.2005 hvor det ble uttrykt forundring over at slike annonser med prisavslag på ekte tepper ble sluppet gjennom til trykking i avisa. Annonseavdelingen ble på nytt anmodet om å vurdere slike annonser opp mot retningslinjene for markedsføring av tepper. I følge internt notat hos Forbrukerombudet ble brevet fulgt opp pr. telefon 07.09.2005 hvor innholdet ble ytterligere presisert.

I annonse 04.09.2005 er teksten “Tepper i standard str. /mønster” tatt inn med liten skrift nederst i annonsen, og det heter: “Alt skal ut i dag på salgets siste dag”.

Med bakgrunn i ovennevnte annonsering, sendte Forbrukerombudet nytt brev til N.N hvor det ble varslet om at forbudsvedtak ville bli fattet mot å avertere ekte håndknyttede tepper med prisavslag, rabatt, eller annen formulering om at prisene er satt ned. Vedtaket ville også gjelde forbud mot markedsføring av prisavslag på fabrikkmessig produserte håndknyttede tepper med standard størrelse og design uten at førpris kan dokumenteres, dersom det ikke ble framskaffet slik dokumentasjon innen 20.09.2005.

I brev av 20.09.2005 fra advokatene  Eggesvik & Linderud følger bekreftelse fra Intouch Regnskap AS på årsomsetning for firmaet M. Maktabi samt kostnader til markedsføring. Den etterlyste dokumentasjonen av førpriser manglet imidlertid. Innklagede ber om en fristutsettelse til 11.10.2005 med å framlegge den forespurte dokumentasjonen.

Forbrukerombudet har i mellomtiden registrerte at salget fortsetter med ny annonse 09.09.2005, selv om det ble annonsert med siste dag 04.09.2005.

Forbrukerombudet skrev til advokatene Eggesvik & Linderud 02.10.2005 og viser til sitt brev av 11.03.2005 hvor det er beskrevet at den aktuelle dokumentasjon på førpriser skal være tilgjengelig på markedsføringstidspunktet, og at de derfor ikke finner grunnlag for å innvilge noen utsettelse av dokumentasjonsfristen. I samme brev blir det også gitt ny beskjed om at forbudsvedtak vil bli fattet.

3. Forbrukerombudets kompetanse til å fatte vedtak

I henhold til mfl. § 14, 2. ledd, jf. § 12 kan Forbrukerombudet treffe vedtak om forbud mot markedsføring som strider mot mfl. kapittel 1 dersom ombudet anser markedsføringen “i det vesentlige identisk med markedsføring eller vilkår som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot”.

I Markedsrådsak 1/1982 fikk Forbrukerombudet medhold i sin påstand mot firmaet Karman´s. Firmaet som selger håndknyttede tepper reklamerte med «salg – 20-30%». MR anså det villedende å avertere med prisnedslag jfr. §2, fjerde ledd, idet det her ikke forelå noen «førpris» som varene faktisk hadde vært solgt for. Det var dermed ikke grunnlag for noen reell prissammenligning.

I sak 18/02 for Markedsrådet fikk Forbrukerombudet medhold i sin påstand mot Rollums Utstyrsforretning AS og Allan Philipson. Saken gjaldt spørsmålet om firmaets angivelse av rabatt på førpriser i annonser for fabrikkmessig produserte tepper av standard størrelse og design er i strid med markedsføringsloven § 2, fordi firmaet ikke har kunnet legge fram dokumentasjon som viser at teppene tidligere er solgt til de annonserte førprisene.

På bakgrunn av dette vil Forbrukerombudet anføre at vilkåret “i det vesentlig identisk med markedsføring eller vilkår som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot”, jf. mfl. § 14, 2. ledd, er oppfylt.

Forbrukerombudet kan videre treffe vedtak om forbud etter § 14, 1. ledd dersom det ikke er oppnådd “frivillig ordning” og Forbrukerombudet antar at det vil medføre “ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak”.

Til tross for at N.N i etter gjentatte henvendelser fra Forbrukerombudet har bekreftet at foretaket vil rette seg etter Forbrukerombudets vurdering, har dette ikke skjedd i praksis. Det er således i denne saken ikke oppnådd “frivillig ordning”.

Det vil etter Forbrukerombudets syn også medføre “ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak”, ettersom N.N har vist manglende vilje til å innrette seg og det er fare for at tilsvarende markedsføring anvendes igjen.

Vilkårene for å treffe vedtak om forbud etter § 14, 1. ledd, er etter dette oppfylt.

4. Fastsettelse av tvangsgebyr

I følge markedsføringsloven § 16 skal det, med mindre særlige grunner taler imot, i forbindelse med forbudsvedtak fastsettes et tvangsgebyr, som må betales dersom vedtaket overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i forarbeidene, Ot.prp. 34 (1994-1995) s, 20-21.

I følge innsendte opplysninger hadde M. Maktabi Mahmoud Maktabi 2004 en total omsetning på kr. 2.929.375,-.  Markedsføringskostnadene er oppgitt til å være kr. 545.241,-.

Forbrukerombudet antar at tvangsgebyret bør fastsettes til NOK 200.000,- både for foretaket og N.N personlig. Det legges til grunn at dette er nødvendig for at vedtaket skal få en tilsiktet virkning dersom foretaket avvikles og virksomheten videreføres i et nytt foretak. Beløpet antas å være i tråd med Markedsrådets praksis. Beløpet bør være tilstrekkelig høyt for å virke preventivt.

5. Vedtak

1. Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf § 2 forbyr Forbrukerombudet enkeltpersonforetaket M. Maktabi, Mahmoud Maktabi og N.N i sin markedsføring av ekte håndknyttede tepper å annonsere med “Ekte tepper – 50-75%” og “før” og “nå” priser slik som i de aktuelle annonsene, eller å bruke tilsvarende formuleringe som gir inntrykk av at prisene er satt ned.

2. Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf § 2 forbyr Forbrukerombudet enkeltpersonforetaket M. Maktabi, Mahmoud Maktabi og N.N å annonsere for “Persiske og orientalske tepper – 60-80%*”, “*Tepper i standard str./design” eller tilsvarende utsagn om prisavslag på håndknyttede tepper som er  fabrikkmessig produserte med standard størrelse og design, uten å kunne fremlegge dokumentasjon for at førprisene er reelle priser som teppene har vært solgt for i perioden forut for markedsføringen.

3. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf § 14 fastsetter Forbrukerombudet at enkeltpersonforetaket M. Maktabi Mahmoud Maktabi skal betale kr 200.000,- i tvangsgebyr, dersom enkeltpersonforetaket overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

4. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf § 14 fastsetter Forbrukerombudet at N.N skal betale kr 200.000,- i tvangsgebyr, dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er fattet i henhold til markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens § 17, 1 ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf markedsføringslovens § 14, 2. ledd.

Oslo, 20. oktober 2005

Bjørn Erik Thon
Forbrukerombud

Tilbake til toppen