FOV-2004-4608: Postkjøp AS og daglig leder N.N

VEDTAK ETTER  MARKEDSFØRINGSLOVEN § 14 MOT

1) Postkjøp AS, Postboks 1639, 3007 Drammen
2) Daglig leder N.N

1. Saksforholdet

Saken gjelder markedsføring av  produktet «Legens vidunderkur for overvektige» i Kupong – Magasinet for uke 53, 2004, med påstander om at det har slankende virkning.

Postkjøp AS markedsføring av produktet «Legens vidunderkur for overvektige» har bl.a. følgende påstander om slankende virkning:
» Opptil 1,5 kg og 5 cm fett i døgnet – deretter vil 50 % av det overflødige fettet ditt forsvinne i løpet av 14 dager !»

» Legens vidunderkur for overvektige»

«Legevitenskapen har utviklet en dokumentert metode som øker forbrenningen hele dagen, hele natten – selv når du sover – og øker kroppens kaloriforbrenning etter hvert måltid!» » Selv om du spiser tre store måltider om dagen i tillegg til snacks og mellommåltider, vil den fantastiske nye fettforbrenningen gjøre at du raskt, sikkert og effektivt: Går ned 10, 15, 20, 30 eller til og med 53 kilo eller mer –  raskere enn du noensinne har drømt
om.»

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

Forbrukerombudet ble først oppmerksom på vedkommende markedsføring i Kupong – Magasinet uke 16/2004 av slankekur under overskriften » Opptil 1,5 kg og 5 cm fett i døgnet – deretter vil 50 % av det overflødige fettet ditt forsvinne i løpet av 14 dager!»

Annonsøren ble gjort oppmerksom på at påstander som benyttes i markedsføringen må kunne dokumenteres. Forbrukerombudet viste også til at det vil være urimelig overfor forbrukerne og i strid med markedsføringsloven § 2 jf  § 1 å benytte udokumenterte påstander i markedsføringen av et produkt.

Markedsrådet har i en rekke avgjørelser om produkter som i markedsføringen påstås å ha en slankende effekt, krevd at dette må kunne dokumenteres for at markedsføringen skal være lovlig.

På denne bakgrunn ba Forbrukerombudet Postkjøp AS om at det snarest mulig og senest innen tre uker fra dato om å fremlegge dokumentasjonsmateriale som i tilstrekkelig grad kan sannsynliggjøre ovennevnte påstander om at «Legens vidunderkur for overvektige» har slankende virkning».

Ved forlenget svarfrist til 2.06.2004 hadde Forbrukerombudet fortsatt ikke mottatt svarbrev på vårt brev av 26.04.2004.

Da det ikke er fremlagt materiale som kan sannsynliggjøre slankepåstandene innen svarfristen 2.06.2004, ble det fra Forbrukerombudet opplyst at vedtak mot videre markedsføring av produktet kunne bli nedlagt uten ytterligere varsel, jf markedsføringsloven § 14 eller saken vil kunne bli brakt inn for Markedsrådet til avgjørelse, jf lovens § 12. Til slikt vedtak ville det bli knyttet et tvangsgebyr, jf lovens § 16. Et eventuelt vedtak med tvangsgebyr ville også kunne bli rettet mot N.N personlig.

Tvangsgebyrets størrelse fastsettes ut fra en konkret vurdering av det tilfellet som foreligger til vurdering. Forbrukerombudet ba derfor om en redegjørelse for Postkjøp AS totale omsetningstall for 2003, samt en oversikt over utgiftene til markedsføring.

Av hensyn til fastsettelsen av tvangsgebyret ved forbudsvedtak rettet mot daglig leder N.N, ba vi om å få tilsendt kopier av likningsattest, selvangivelse eller andre opplysninger vedrørende personlig økonomi. Svarfrist ble satt til 25.06.2004.

Fra innklagede ble det opplyst at  markedsføringen av de påklagede produkter, herunder «Legens vidunderkur for overvektige» ville bli stoppet. I tillegg opplyste daglig leder at det forsinkede svar skyldtes svært stor arbeidsmengde og spesielt at han hadde vært sykemeldt i perioden 4.12.2003-1.03.2004 og viste til legeattest av 27.05.2004.

Forbrukerombudet ble deretter gjort oppmerksom på at Postkjøp AS` markedsføring av slankeproduktet likevel ikke var stanset.

På denne bakgrunn ble det sendt varsel om vedtak mot fo rtsatt markedsføring av produktet. Det ble igjen orientert om at det til vedtaket ville bli knyttet vedtak om tvangsgebyr, og at vedtaket både ville rett seg mot firmaet og daglig leder personlig. Det ble derfor etterspurt opplysninger om firmaets og N.Ns økonomiske forhold.

Advokat Bjørge opplyste i brev av 19.01.05 at det aktuelle markedsføringstiltak berodde på en feiltakelse hos selskapet. Samtidig ble det oversendt bekreftelse på ansettelse og lønn for N.N i Postkjøp AS.

På bakgrunn av de opplysninger som etter dette foreligger i saken, finner Forbrukerombudet grunn til å nedlegge forbudsvedtak mot Postkjøp AS og N.N personlig, jf markedsføringsloven § 14.

Etter markedsføringsloven § 16 skal det, med mindre særlige grunner taler mot det, i forbindelse med forbudsvedtak fastsettes et tvangsgebyr, som må betales dersom vedtaket overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til et forbudsvedtak mot markedsføringstiltaket, jf markedsføringsloven § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. Etter forarbeidene bør gebyret settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf uttalelsene i forarbeidene, Ot.prp.nr.34 (1994-95) s. 20-21.

Forbrukerombudet har innhentet årsregnskap for året 2003 til Postkjøp AS. Regnskapet viser en omsetning på vel kr. 46 mill og et årsresultat på minus kr. 51.565

Forbrukerombudet har etter markedsføringsloven § 14, jf § 12 også hjemmel til å rette vedtak mot medvirkere. Av forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp.nr.34 (1994-95) s.27 flg. fremgår at hensynet til en mest mulig effektiv lov tilsier at også personer bak den ulovlige virksomheten bør kunne rammes.

Vedtak om tvangsgebyr rettes derfor også mot daglig leder N.N. Dette er også i samsvar med Markedsrådets praksis.

Ifølge opplysninger fra Postkjøp AS er N.Ns brutto månedslønn fra firmaet kr 33 754. Etter opplysninger fra Drammen trygdekontor står daglig leder N.N, postadresse Eikeleina 64, 3472 Bødalen, oppført med en inntekt på kr. 520 200 og formue kr.0 for året 2003.

3. Vedtak

1. Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf § 2 jf § 1, forbyr Forbrukerombudet Postkjøp AS og daglig leder N.N å markedsføre følgende eller andre produkter:

Produktet «Legens vidunderkur for overvektige» med bl.a. følgende påstander om slankende virkning:

«Opptil 1,5 kg og 5 cm fett i døgnet – deretter vil 50 % av det overflødige fettet ditt forsvinne i løpet av 14 dager!»
«Legens vidunderkur for overvektige»
«Legevitenskapen har utviklet en dokumentert metode som øker fettforbrenningen hele dagen, hele natten – selv når du sover – og øker kroppens kaloriforbrenning etter hvert måltid!» «Selv om du spiser tre store måltider om dagen i tillegg til snacks og mellommåltider, vil den fantastiske nye fettforbrenningen gjøre at du raskt, sikkert og effektivt: Går ned 10, 15, 20,30 eller til og med 53 kilo eller mer – raskere enn du noensinne har drømt om.»

eller på tilsvarende måte gi inntrykk av at produktene har slankende/vektreduserende effekt, så lenge slik virkning ikke er dokumentert.

2. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16,jf § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Postkjøp AS skal betale kr. 300.000 i tvangsgebyr dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

3. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf § 14 fastsetter Forbrukerombudet at daglig leder N.N skal betale kr.150.000 i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller som medvirker til dette, kan etter markedsføringsloven § 17,1 ledd straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf markedsføringsloven § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf tvistemålsloven 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf markedsføringsloven § 14, tredje ledd.

Oslo,  27. januar 2005.

Med  hilsen

Bjørn Erik Thon
forbrukerombud