FOV-2004-1624: Rett Hjem AS, Order Service AS og adm.dir/styreleder N.N

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN § 14 MOT

1) Rett Hjem AS, Høgliveien 30, 1850 Mysen
2) Order Service AS, Trollstien 1, 1850 Mysen
3) Adm.dir. og styreleder N.N

1. Saksforholdet

Saken gjelder markedsføring av produkter via Internett med påstander om at de har slankende virkning. Denne markedsføring foretas av 4 ulike uregistrerte firmaer, dvs. de er ikke registrert i Brønnøysundregisteret:
Proma Norge, Seroprin, Oxford Clinic og CLA Norge.

Proma Norges markedsføring av produktet  Pentason med bl.a. følgende påstander om slankende virkning:
«Lev godt spis godt og bli slank»
«Gå raskt og sikkert ned i vekt»,
«Pentason øker og mangedobler ditt vekttap, minsker ditt midjemål og kroppsfett 5 til 6 ganger raskere enn CLA og Nutrillett».
«Det er 100 % naturlig slankeprodukt med international anerkjennelse».

Seroprins markedsføring av produktet med bl.a. følgende påstander om slankende virkning:
«- et revolusjonerende, nytt middel for vekttap som gir dramatiske resultater uten bruk av efedrin eller andre farlig stimuli»
«Som lege vil jeg sterkt anbefale middelet som et meget virkningsfullt tiltak for alle som har opplevd vanskeligheter med å gå ned i vekt.»
«Seroprin gir en usedvanlig hjelp i dine bestrebelser for å bli kvitt overflødig kroppsfett, kontrollere appetitten og sulten, jevne ut humørsvingninger og endelig GÅ NED I VEKT OG OPPRETTHOLDE EN SUNN FYSIKK!»

Oxford Clinic bruker følgende utsagn i markedsføringen av medikamentene:
«Våre preparater er spesielt utviklet for å kunne sette sammen skreddersydde slankekurer for den enkelte. Når vi har mottatt dine personlige data vil våre kjemikere komponere en spesielt tilpasset slankekur til deg. På denne måten vil du få den sammensetningen som din kropp trenger for å gå ned i vekt.»
«På Oxford Clinic lykkes vi nå i 95 % av tilfellene…»

CLA-Norge markedsfører produktet CLA+ med bl.a. følgende påstander om slankende virkning:
«Nå er den her! Den nye CLA+ med 50% mer slankende effekt»
«Over100.000 nordmenn har allerede prøvd vanlig CLA med gode resultater, men med hjelp av CLA+ vil du miste flere kilo på kortere tid.»
«Bli slank på 4 uker.»

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

Forbrukerombudet ble oppmerksom på markedsføring på Internett av produkter fra de ovenfornevnte 4 uregistrerte firmaer:
Proma Norge, Seroprin, Oxford Clinic og CLA Norge.

Vi  har brakt på det rene at disse 4 uregistrerte firmaer har tilknytning til Rett Hjem AS og Order Service AS med N.N som daglig leder og styrets formann. Telefonnumrene som er oppgitt på de aktuelle internettsidene , 69 89 18 77 og 69 89 18 78, bekrefter dette. Til dokumentasjon vises til vedlagte utskrift fra Brønnøysundregisteret og Gule Sider.

Det ble sendt brev til Rett Hjem AS og Order Service AS hvor det ble gjort oppmerksom på at markedsføringen var problematisk i forhold til markedsføringsloven.

Manglende eller feil kontakt- og fortaksopplysninger i markedsføringen.

Alle de ovennevnte nettsidene tilbyr en online bestillingsløsning. Det innebærer at både ehandelsloven og angrerettslovens regler kommer til anvendelse.

Angrerettsloven § 7 litra e og ehandelsloven § 8 inneholder blant annet regler som pålegger selger å opplyse om navn og adresse. Etter ehandelslovens § 8 litra a skal også foretaksopplysninger gå frem av nettsiden. Det følger også av praksis etter markedsføringslovens § 1 at det er urimelig ikke å oppgi (riktig) firmanavn og relevant kontaktinformasjon i markedsføringen i fjernsalgstilfeller.

Så lenge firmanavnene på internettsidene, hvor slankemidlene markedsføres og selges, ikke er registrerte, inneholder ikke de nevnte sidene all lovpålagt informasjon på disse punktene, og markedsføringen er dermed urimelig etter ma rkedsføringslovens § 1, jf angrerettslovens § 7 litra e og ehandelslovens § 8.

Dersom riktig firmanavn, kontakt- og foretaksinformasjon og de øvrige opplysningene som følger av ovennevnte lover, ikke ble innarbeidet på hjemmesidene umiddelbart, ble det opplyst om at  Forbrukerombudet kunne bringe saken inn for Markedsrådet eller selv treffe vedtak om forbud mot videre lovstridig markedsføring, jf markedsføringslovens §§ 12, 14 og 16.

Slankepåstander
Annonsøren ble gjort oppmerksom på at markedsføringsloven § 2 forbyr markedsføring som er uriktig eller av annen grunn villedende. Påstander som benyttes i markedsføringen må kunne dokumenteres. Forbrukerombudet viste også til at det vil være urimelig overfor forbrukerne og i strid med markedsføringsloven § 1 å benytte udokumenterte påstander i markedsføringen av et produkt.

Markedsrådet har i en rekke avgjørelser om produkter som i markedsføringen påstås å ha en slankende effekt, krevd at dette må kunne dokumenteres for at markedsføringen skal være lovlig.

På denne bakgrunn ba Forbrukerombudet  Rett Hjem og AS, Order Service AS om at det snarest mulig og senest innen to uker fra dato om å fremlegge dokumentasjonsmateriale som i tilstrekkelig grad kan sannsynliggjøre ovennevnte påstander om at Pentason, Seroprin, Oxford Clinics medikamenter og CLA+ har slankende virkning.

Samtidig ble det understreket at uttalelser fra fornøyde kunder ikke kan tillegges vekt.

Dersom slik dokumentasjon ikke fremlegges innen fristen, eller den eventuelt fremlagte dokumentasjon ikke er god nok, ble det opplyst at vedtak mot videre markedsføring av produktene kunne bli nedlagt uten ytterligere varsel, jf markedsføringsloven § 14 eller saken vil kunne bli brakt inn for Markedsrådet til avgjørelse, jf lovens § 12. Til slikt vedtak ville det bli knyttet et tvangsgebyr, jf lovens § 16. Et eventuelt vedtak med tvangsgebyr vil også kunne bli rettet mot N.N personlig.

Fra innklagede ble det opplyst  at Rett Hjem AS og Order Service AS foretar ordremottak og pakking for de uregistrerte firmaene Proma Norge, Seroprin, Oxford Clinic og CLA Norge. I tillegg skal Rett Hjem AS og Order Service AS tilby forskjellige typer av telefonsupport.

Med hensyn til de uregistrerte firmaer som markedsfører produkter med påstander om slankende virkning,  ba Forbrukerombudet, med hjemmel i markedsføringslovens § 15, Rett Hjem AS, Order Service AS og N.N personlig om å oppgi hvem som er deres oppdragsgivere og som står bak «firmaene» Proma Norge, Seroprin, Oxford Clinic og CLA Norge. Som tidligere nevnt finnes det ikke opplysninger om disse firmaene i Brønnøysundregistrene.

Samtidig ble det understreket at dersom vi ikke mottok slike innen fristen fredag 11.juni 2004 kl.12.00, og markedsføringen fremdeles ikke var endret på samme sider innen samme dato, ville Forbrukerombudet likevel vurdere å fatte vedtak mot disse i egenskap av medvirkere, jf markedsføringsloven § 14, jf § 12 annet ledd.

Forbrukerombudet har ikke mottatt opplysninger om hvem som er deres oppdragsgivere og som står bak «firmaene» Proma Norge, Seroprin, Oxford Clinic og CLA Norge.

Forbrukerombudet har dessuten verken mottatt det nødvendige dokumentasjonsmateriale fra Rett Hjem AS eller Order Service AS. Dessuten er det pr. 29.06.2004 ikke konstatert endring av internettmarkedsføringen til Proma Norge, Seroprin, Oxford Clinic og CLA Norge.

Varsel om vedtak ble derfor fattet da ikke de påkrevde opplysninger ble innsendt innen den fastsatte frist.

Svarbrevet fra Rett Hjem AS og Order Service antyder en mulig Kyprosadresse for sine oppdragsgivere og går ikke nærmere inn på vår forespørsel om selskapenes stilling.

Forbrukerombudet kan ikke se at det er fremkommet nye opplysninger av betydning for det varslede vedtak om forbud og fastholder vårt standpunkt i brev av 1.07.2004 hvor vi sendte varsel om forbudsvedtak.

På bakgrunn av de opplysninger som etter dette foreligger i saken, finner Forbrukerombudet grunn til å nedlegge forbudsvedtak mot Rett Hjem AS, Order Service AS og N.N personlig, jf markedsføringsloven § 14.

Etter markedsføringslovens § 16 skal det, med mindre særlige grunner taler mot det, i forbindelse med forbudsvedtak fastsettes et tvangsgebyr, som må betales dersom vedtaket overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til et forbudsvedtak mot markedsføringstiltaket, jf markedsføringsloven § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. Etter forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf uttalelsene i forarbeidene, Ot.prp. nr. 34 (1994-95) s.20-21.

Forbrukerombudet har innhentet årsregnskap for året 2003 til Rett Hjem AS og Order Service AS. Regnskapet for Rett Hjem AS viser en omsetning på kr. 3 984 712 og et årsresultat på minus kr.415 306. Regnskapet for Order Service AS viser en omsetning på kr.208 326 og et årsresultat på minus kr. 475 260.

Forbrukerombudet har etter markedsføringsloven § 14, jf § 12 også hjemmel til å rette vedtak mot medvirkere. Av forarbeidene til bestemmelsen, Ot. prp. nr. 34 ( 1994-95) s.27flg. fremgår at hensynet til en mest mulig effektiv lov tilsier at også personer bak den ulovlige virksomheten bør kunne rammes.

Vedtak om tvangsgebyr rettes derfor også mot daglig leder/styrets leder N.N. Dette er i samsvar med Markedsrådets praksis.

Etter opplysninger fra skattelisten for året 2002 hentet fra Bergens Tidende står N.N, postadresse General Rugesvei 37, oppført med en inntekt på kr 0,- og  formue kr. 898.000,- for året 2002.

I denne saken er det grunn til å legge særlig stor vekt på de preventive hensynene idet N.N har stått bak flere ulovlige markedsføringstiltak fra ulike firma som Forbrukerombudet har hatt til behandling i 2004, hvorav Short Message Norge AS og Helseinstituttet. N.N er en gjenganger i klagesaker hos Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet treffer med dette slikt vedtak:

3. Vedtak

1.  Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf § 1, forbyr Forbrukerombudet Rett Hjem AS, Order Service og daglig leder/ styrets leder N.N  å markedsføre følgende eller andre produkter:

– Produktet Pentason med bl.a. følgende påstander om slankende virkning:
«Lev godt spis godt og bli slank»
«Gå raskt og sikkert n ed i vekt»,
«Pentason øker og mangedobler ditt vekttap, minsker ditt midjemål og kroppsfett 5 til 6 ganger raskere enn CLA og Nutrilett».
«Det er 100 % naturlig slankeprodukt med internasjonal anerkjennelse».

– Produktet Seroprin med bl.a. følgende påstander om slankende virkning:
«- et revolusjonerende, nytt middel for vekttap som gir dramatiske resultater uten bruk av fedrin eller andre farlige stimuli»
«Som lege vil jeg sterkt anbefale middelet som et meget virkningsfullt tiltak for alle som har opplevd vanskeligheter med å gå ned i vekt.»
«Seroprin gir en usedvanlig hjelp i dine bestrebelser for å bli kvitt overflødig kroppsfett, kontrollere appetitten og sulten, jevne ut humørsvingninger og endelig GÅ NED I VEKT OG OPPRETTHOLDE EN SUNN FYSIKK!»

– Oxford Clinic medikamentene med bl.a følgende utsagn i markedsføringen:
«Våre preparater er spesielt utviklet for å kunne sette sammen skreddersydde slankekurer for den enkelte. Når vi har mottatt dine personlige data vil våre kjemikere komponere en spesielt tilpasset slankekur til deg. På denne måten vil du få den sammensetningen som din kropp trenger for å gå ned i vekt.»
«På Oxford Clinic lykkes vi nå i 95 % av tilfellene…»

– Produktet CLA+ med bla. Følgende påstander om slankende virkning:
«Nå er den her! Den nye CLA+ med 50 % mer slankende effekt»
«Over 100 000 nordmenn har allerede prøvd vanlig CLA med gode resultater, men med hjelp av CLA+ vil du miste flere kilo på kortere tid.»
«Bli slank på 4 uker.»

eller på tilsvarende måte gi inntrykk av at produktene har slankende/vektreduserende effekt, så lenge slik virkning ikke er dokumentert.

2.  Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Rett Hjem AS  skal betale kr. 300.000   I tvangsgebyr dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

3.  Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Order Service AS skal betale kr. 300.000 i tvangsgebyr dersom selskapet overtrer, eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

4.  Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf § 14 fastsetter Forbrukerombudet at daglig leder/styrets leder N.N skal betale kr. 150.000 i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller som medvirker til dette, kan etter markedsføringsloven § 17,1 ledd straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf markedsføringsloven § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf markedsføringsloven § 14, tredje ledd.

Oslo, 25.august 2004.

Med vennlig hilsen
Bjørn Erik Thon
forbrukerombud