FOV-2004-0121: Det norske Naturhuset AS, adm.dir. N.N, styreleder N.N

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN § 14 MOT

1) Det norske Naturhuset AS, Boks 133, 1313 Vøyenenga
2) Adm.dir. N.N
3),Styreleder N.N

Saknr. 2004-0121 jf 2003-3039

1. Saksforholdet

Saken gjelder innklagedes markedsføring av Homeopat Sørensens Resept med SyB 62i i brosjyren «Slank deg 1 kilo pr. dag». I brosjyren brukes det blant annet følgende påstander:

* «SyB 62i gir deg overskudd og øker forbrenningen kraftig.»
* «Urteproduktet demper matlysten, og reduserer fettopptaket i kroppen din.»
* «Halverte vekten! Da jeg startet med Homeopat Sørensens Resept sto vekten på 140 kilo. Da hadde jeg vært plaget med overvekt i over 10 år. Nå, halvannet år etter er jeg nede i 75 kilo.»
* «25 års kamp mot kiloene er over, takket være Homeopat Sørensens Resept. Jeg har gått ned 40 kilo og 6 størrelser i klær samtidig som jeg spiser mer»
* «Jeg anbefaler Homeopat Sørensens Resept til alle som vil raskt ned i vekt uten stress og bivirkninger.»
* «Homeopat Sørensens Resept med SyB 62i er din sikreste vei til en slankere figur!»

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

Forbrukerombudet registrerte markedsføringen av Homeopat Sørensens Resept med SyB 62i i brosjyren «Slank deg 1 kilo pr. dag». Brosjyren fulgte som annonsebilag til Se og Hør nr. 3  9-13. januar 2004. Forbrukerombudet tok kontakt med annonsøren, Det norske Naturhuset AS, og reiste spørsmål etter mfl §§ 1 og 2 ved bruk av følgende påstander i markedsføringen som ga inntrykk av at produktet hadde vektreduserende virkning:

* «SyB 62i gir deg overskudd og øker forbrenningen kraftig.»
* «Urteproduktet demper matlysten, og reduserer fettopptaket i kroppen din.»
* «Halverte vekten! Da jeg startet med Homeopat Sørensens Resept sto vekten på 140 kilo. Da hadde jeg vært plaget med overvekt i over 10 år. Nå, halvannet år etter er jeg nede i 75 kilo.»
* «25 års kamp mot kiloene er over, takket være Homeopat Sørensens Resept. Jeg har gått ned 40 kilo og 6 størrelser i klær samtidig som jeg spiser mer»
* «Jeg anbefaler Homeopat Sørensens Resept til alle som vil raskt ned i vekt uten stress og bivirkninger.»
* «Homeopat Sørensens Resept med SyB 62i er din sikreste vei til en slankere figur!»

Annonsøren ble gjort oppmerksom på at markedsføringsloven § 2 forbyr markedsføring som er uriktig eller av annen grunn villedende. Påstander som benyttes i markedsføringen må kunne dokumenteres. Forbrukerombudet viste også til at det vil være urimelig overfor forbrukerne og i strid med markedsføringsloven § 1 å benytte udokumenterte påstander i markedsføringen av et produkt.

Forbrukerombudet viste til at Konsumentombudsmannen i Sverige forbød Nordiska Naturhuset AB i begynnelsen av november 2002 å markedsføre Homeopat Sørensens resept med SyB 62i med lignende eller tilsvarende påstander om at produktet hadde vektminskende virkning, så lenge påstandene ikke kunne dokumenteres. Kopier av Konsumentombudsmannens brev og Förbudsföreläggande ble oversendt.

På denne bakgrunn ba Forbrukerombudet Det norske Naturhuset AS om snarest mulig og senest innen en uke fra dato dokumentere de forannevnte påstandene som ble benyttet i brosjyren «Slank deg 1 kilo pr. dag». Hvis det ikke kunne fremlegges et materiale som i tilstrekkelig grad sannsynliggjorde påstandene om produktets slankende virkning, ba Forbrukerombudet om en bekreftelse på at annonsøren ville stanse videre distribusjon av dette markedsføringsmaterialet. Hvis Forbrukerombudet ikke mottok det nødvendige dokumentasjonsmateriale eller en bekreftelse på at markedsføringen ville bli stanset innen den angitte fristen, ville forbudsvedtak bli fattet uten ytterligere varsel, jf § 14.

Daglig leder av Det norske Naturhuset AS er adm.dir. N.N, mens N.N er styrets leder. Forbrukerombudet har orienterte begge om ombudets vurdering av markedsføringen av Homeopat Sørensens Resept med SyB 62i og  at et eventuelt vedtak i saken også ville kunne bli rettet mot dem.

Dokumentasjonsplikten må anses som det sentrale i vurderingen. Det er den som benytter påstandene i reklamen som i første rekke må godtgjøre at påstandene er riktige, jfr markedsføringsloven §§ 1 og 15. Markedsrådet har i en rekke avgjørelser om produkter som anføres å ha slankende effekt, krevd at dette må kunne dokumenteres for at markedsføringen skal være lovlig. Forbrukerombudet viser her bl.a til avgjørelsen i Markedsrådssak nr. 11/1998 (Herbal Marketing Group AS – Forbrukerombudet).

Rettstilstanden må sies å være den samme i Sverige, og Marknadsdomstolens vedtak må derfor kunne legges til grunn som et sentralt moment ved vurderingen av markedsføringskampanjen også i Norge.

Forbrukerombudet har verken mottatt det nødvendige dokumentasjonsmateriale eller en bekreftelse fra Det norske Naturhuset AS på at markedsføringen vil bli stanset innen den angitte fristen. Slik saken står finner Forbrukerombudet det nødvendig å nedlegge forbudsvedtak mot videre markedsføring av Homeopat Sørensens Resept med SyB 62i, etter markedsføringsloven §§ 14 og 16.

Etter markedsføringsloven § 16 skal det, med mindre særlige grunner taler mot det, i forbindelse med forbudsvedtak fastsettes et tvangsgebyr, som må betales dersom vedtaket overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til et forbudsvedtak mot markedsføringstiltaket, jf markedsføringsloven § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf uttalelsene i forarbeidene, Ot prp nr 34 (1994-95) s. 20-21.

Forbrukerombudet har innhentet Det norske Naturhuset AS` årsregnskap for 2002 fra Brønnøysundregistrene. Regnskapet viser at selskapet hadde et overskudd på kr.10.648.524,-.

Forbrukerombudet har i henhold til mfl. § 14, jf § 12 også hjemmel til å rette vedtak mot medvirkere. Av forarbeidene til bestemmelsen, Ot prp nr 34 (1994-95) s. 27 flg. framgår det at hensynet til en mest mulig effektiv lov tilsier at det er nødvendig at også personer bak den ulovlige virksomheten bør kunne rammes.

Vedtak om tvangsgebyr rettes mot adm.dir. N.N og styreleder N.N personlig. Dette er i samsvar med Markedsrådets praksis.

I følge opplysninger fra skattelisten for 2002 hentet fra Bergens Tidende står N.N, Postadresse 1061 Oslo oppført med en inntekt på kr. 353200,- mens N.N, Postadresse 3292 Stavern står oppført med en inntekt på kr. 286800,-.

Forbrukerombudet treffer med dette følgende

3. Vedtak

1.Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, mfl§ 1 forbyr Forbrukerombudet Det norske Naturhuset AS, adm.dir N.N og styreleder Per Egil Sørensen å markedsføre produktet Homeopat Sørensens Resept med SyB 62i med følgende påstander som i brosjyren «Slank deg 1 kilo pr. dag»:

* «SyB 62i gir deg overskudd og øker forbrenningen kraftig.»
* «Urteproduktet demper matlysten, og reduserer fettopptaket i kroppen din.»
* «Halverte vekten! Da jeg startet med Homeopat Sørensens Resept sto vekten på 140 kilo. Da hadde jeg vært plaget med overvekt i over 10 år. Nå, halvannet år etter er jeg nede i 75 kilo.»
* «25 års kamp mot kiloene er over, takket være Homeopat Sørensens Resept. Jeg har gått ned 40 kilo og 6 størrelser i klær samtidig som jeg spiser mer»
* «Jeg anbefaler Homeopat Sørensens Resept til alle som vil raskt ned i vekt uten stress og bivirkninger.»
* «Homeopat Sørensens Resept med SyB 62i er din sikreste vei til en slankere figur!»

eller på tilsvarende måte gi inntrykk av at produktet har slankende/vektreduserende effekt, så lenge slik virkning ikke er dokumentert.

2. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Det norske Naturhuset AS skal betale kr. 500.000,- i tvangsgebyr dersom selskapet overtrer, eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

3. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf § 14 fastsetter Forbrukerombudet at adm.dir N.N skal betale kr. 100.000,- i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

4.  Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf § 14 fastsetter Forbrukerombudet at styreleder N.N skal betale kr. 100.000,- i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringsloven § 17, første ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf markedsføringsloven § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf markedsføringsloven § 14 tredje ledd.

Oslo,  27. januar 2004

Bjørn Erik Thon
Forbrukerombud