FOV- 2003-0342: PC-Tipping AS («Golden Lotto»)

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS § 14 MOT

PC-Tipping AS
Postboks 25
4401 FLEKKEFJORD
Saksbeh.: Espen Slettmyr

1. Saksforholdet

Saken gjelder PC – Tipping AS (heretter PC) markedsføring av lottosystemet «Golden Lotto – Systemet» (heretter «Golden»).

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

2.1 Saken

Forbrukerombudet har mottatt en rekke henvendelser fra forbrukere vedrørende markedsføringen av lottosystemet «Golden Lotto-Systemet».

I brev av 04.02.03 ble PC orientert om at markedsføringen av lottosystemet var i strid med mfl. §§ 2, 4 og 5.

Villedende inntrykk av vinnersjanser – markedsføringsloven § 2
Markedsføringen av «Golden» gir inntrykk av at lottosystemet gir forbrukerne høyere vinnersjanser.

Det heter blant annet følgende i markedsføringen:
– «Det norske lottospillet er mye enklere, og ved å beholde de amerikanske kravene og samtidig redusere antall vinnertall til 7, ga systemet en vanvittig god garanti».
– «Golden Lotto – med gevinstgaranti!»
– «Vinn 12.000,- i lotto, hver uke».
– «Systemet er testet av Forbruker-Nytt, og også her ble resultatet fantastisk»

Markedsføringen inneholder også en uttalelse fra en person ved navn Therese Knudtsen, som angivelig skal ha vunnet en stor premie ved bruk av systemet.

Etter praksis fra Markedsrådet og Forbrukerombudet vil det være villedende og i strid med mfl. § 2 å markedsføre et lottosystem med økte vinnersjanser. Det vil også være villedende å henvise til «fornøyde kunder» som har vunnet store premier ved bruk av systemet.

PC ble således orientert om at markedsføringen av denne grunn er villedende og i strid med mfl. § 2.

Tilbud om skrapelodd 
Tilgift – markedsføringsloven § 4
Det går fram av markedsføringen at man ved å bestille lottosystemet vil motta et skrapelodd.

Det heter blant annet i markedsføringen: «Som en ekstra spenning, legger vi med et skrapelodd til alle dere som mottar dette tilbudet på GOLDEN LOTTO-SYSTEMET. Skraper du frem «Hovedgevinst» vinner du premier for inntil kr 30.000,-«.

Etter Forbrukerombudets vurdering er det klart at det ikke er tilstrekkelig naturlig sammenheng mellom det å kjøpe et lottosystem, og motta et skrapelodd som  tilleggsytelse.

Innklagede ble således orientert om at tilbudet om å motta skrapeloddet er i strid med mfl § 4.

Utlodning/trekning i markedsføringen – Markedsføringsloven § 5
Det heter blant annet i markedsføringstiltaket: «Selv om du skraper fram «ingen gevinst» er du fortsatt med i trekningen om gratis tipping for kr 1000,-«.

Slik dette er presentert i markedsføringen er det klart at tilfellet helt eller delvis avgjør hvem premien skal tilfalle.

Innklagede ble på denne bakgrunn orientert om at markedsføringstiltaket anses for å være i strid med mfl. § 5

* * *

Forbrukerombudet ba om en bekreftelse fra PC om at det aktuelle tilbudet var stanset, og at firmaet ville innrette sin framtidige markedsføring i tråd med Forbrukerombudets vurdering. Svarfristen ble satt til 12.02.03.

Dersom slik bekreftelse ikke ble gitt innen fristen ble firmaet varslet om at forbudsvedtak med tvangsgebyr ville bli fattet uten ytterligere varsel, jf. mfl. §§ 14 og 16.

PC har ikke svart på Forbrukerombudets brev. Det foreligger således ikke en bekreftelse fra firmaet om at de vil stanse den ulovlige markedsføringen.

2.2 Forbrukerombudets vedtakskompetanse – mfl. § 14

Forbrukerombudet har ikke mottatt en bekreftelse fra PC om at den aktuelle markedsføringen er stanset.

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet at det ikke er oppnådd «frivillig ordning», samt at det vil medføre «ulempe eller skadevirkning» å avvente Ma rkedsrådets vedtak, jf. mfl. § 14 første ledd.

Forbrukerombudet har således grunnlag for å fatte vedtak.

2.3 Tvangsgebyrets størrelse

I forbindelse med vedtak etter §§ 12 og 14 skal det som hovedregel samtidig fastsettes et tvangsgebyr jf. mfl. § 16 dersom særlige grunner ikke foreligger. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken, og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til et forbudsvedtak mot markedsføringstiltaket jf. mfl. § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den urimelige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse kan enten fastsettes som et engangsbeløp eller som et løpende gebyr per overtredelse ut fra en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i forarbeidene, Ot.prp. 34 (1994-95) s. 20-21.

Forbrukerombudet antar at tvangsgebyret mot PC skjønnsmessig bør settes til kr 400 000,-.

Ved fastsettelsen av tvangsgebyret har Forbrukerombudet blant annet lagt vekt på firmaet har vist  manglende evne til å innrette seg etter de krav Forbrukerombudets stiller etter markedsføringsloven, og således avslørt at det foreligger fare for gjentagelse av den lovstridige markedsføringen. Etter Forbrukerombudets vurdering er det derfor nødvendig å sette tvangsgebyret til kr 400 000,- for å hindre ytterligere brudd på markedsføringsloven i fremtiden.

Forbrukerombudet har innhentet årsregnskap for 2001 fra Brønnøysund. Årsregnskapet har imidlertid svært begrenset vekt ved fastsettelsen av tvangsgebyret, blant annet fordi selskapet i år 2001 ikke var i ordinær drift.

2.4 Vedtak

Forbrukerombudet treffer med dette følgende

3. Vedtak

1 Med hjemmel i mfl. § 14, jf. §§ 1 og 2 , forbyr Forbrukerombudet firmaet PC-Tipping AS å markedsføre lottosystemet «Golden Lotto-Systemet» eller lignende lottosystem ved å framsette udokumenterte påstander om systemets fortreffelighet som:

– «Det norske lottospillet er mye enklere, og ved å beholde de amerikanske kravene og samtidig redusere antall vinnertall til 7, ga systemet en vanvittig god garanti».
– «Golden Lotto – med gevinstgaranti!»
– «Vinn 12.000,- i lotto, hver uke».
– «Systemet er testet av Forbruker-Nytt, og også her ble resultatet fantastisk»

og/eller å påberope at kunder har oppnådd store premier ved bruk av systemet, slik det er gjort i det aktuelle markedsføringstiltaket.

2 Med hjemmel i markedsføringslovens § 14, jf mfl. § 4, forbyr Forbrukerombudet firmaet PC-Tipping AS i fremtidig markedsføring å tilby forbrukerne ett skrapelodd ved kjøp av lottosystemet «Golden Lotto-Systemet», eller lignende markedsføringstiltak hvor adressatene tilbys en tilleggsytelse uten naturlig sammenheng med hovedytelsen.

3 Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. mfl. § 5 forbyr Forbrukerombudet firmaet PC-Tipping AS å iverksette trekningen om «gratis tipping for kr 1000,-«, eller tilsvarende konkurranse/utlodning der det er, eller fremstår som, helt eller delvis tilfeldig hvordan vinnerne kåres.

4 Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at PC-Tipping AS skal betale kr 400 000,- i  tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens § 17 første ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 14.
Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf. markedsføringslovens § 14 tredje ledd.

Oslo, 17. februar 2003

Bjørn Erik Thon
forbrukerombud