FOV-2002-2868: MobilVarehuset AS og N.N

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS § 14 MOT

Mobil Varehuset AS
Postboks 1050 Majorstuen
0367 OSLO

N.N

Saksbeh.: Jens Erik Romslo/Frode Elton Haug

1. Saksforholdet

Saken gjelder nettbutikken www.mobilvarehuset.no`s krav om registrering og forskuddsbetaling av medlemskap før innholdet i medlemskapet og kjøpsbetingelsene blir presentert, samt  nettbutikken sin bruk av et «tips en venn»-system i markedsføringen.

2. Forbrukerombudets behandling av saken

FO ble gjennom to artikler i henholdsvis digi.no og dinside.no kjent med at nettbutikken www.mobilvarehuset.no stiller krav om registrering og forskuddsbetaling av medlemskap før innholdet i medlemskapet og kjøpsbetingelsene blir presentert. FO ble samtidig oppmerksom på at nettbutikken, på sine nettsider, tilbyr en ordning hvor forbrukere ved hjelp av et «tips en venn»- system får et gavekort på kr. 350 ved å tipse minst 15 venner om nettbutikken www.mobilvarehuset.no.

I brev av 14.11.02 ble Mobil Varehuset AS og daglig leder N.N orientert om at markedsføringstiltaket var i strid med mfl. §1. Forbrukerombudet ba derfor om at «tips en venn»-systemet umiddelbart ble fjernet. Nettbutikken ble også bedt om å endre avtaleinngåelsesprosessen på nettsidene, slik at alle betingelser og forutsetninger knyttet til medlemskap blir presentert på en klar og tydelig måte før forbrukerne fikk anledning til å inngå medlemskap

Forbrukerombudet fikk ikke svar innen den angitte svarfristen, og det ble derfor i brev av 27.11.02 varslet om at det uten ytterligere varsel ville bli fattet forbudsvedtak mot Mobil Varehuset AS og daglig leder N.N personlig, dersom vi ikke innen 2. desember 2002 kl. 1400 mottok bekreftelse på at markedsføringen ville bli endret i tråd med våre standpunkter.

I brevet av 27.11.02 ble det også påpekt at Forbrukerombudet hadde mottatt en rekke henvendelser fra forbrukere som reagerte på at de hadde fått tilsendt e-post med reklame for www.mobilvarehuset.no. Det ble lagt til grunn at det var Mobil Varehuset AS som hadde iverksatt utsendelsen, og Forbrukerombudet konkluderte med at utsendelsen var i strid med mfl. § 2b, fordi ingen av klagerne hadde gitt samtykke til å motta e-post-reklame fra Mobil Varehuset AS.

I svarbrev fra Mobil Varehuset AS v/daglig leder N.N ble det bekreftet at avtaleinngåelsesprosessen ville bli endret, slik at fremtidige medlemmer skulle få presentert kjøpsbetingelsene  før inngåelse av medlemskap. Det ble også bekreftet at «tips en venn»-systemet på www.mobilvarehuset.no ville bli fjernet.

I svarbrevet ble det også hevdet at daglig leder N.N ikke visste hvem som stod bak den aktuelle e-post utsendelsen.  Forbrukerombudet fikk allikevel en bekreftelse på at Mobil Varehuset AS ville iverksatte alle tilgjengelige tekniske tiltak for å unngå dette i fremtiden. På denne bakgrunn ble saksbehandlingen i forhold til mfl. § 2b avsluttet.

De nevnte endringer ble ikke gjennomført, og det ble derfor i brev av 05.12.02 varslet om at det ville bli fattet et forbudsvedtak mot Mobil Varehuset AS og daglig leder N.N personlig, dersom endringene ikke var gjennomført innen 9. desember 2002.

3. Forbrukerombudets rettslige vurdering av saken

Krav om registrering og forskuddsbetaling av medlemskap før innholdet i medlemskapet og kjøpsbetingelsene blir presentert – markedsføringsloven § 1

For å kunne handle i nettbutikken www.mobilvarehuset.no, må forbrukerne først registrere seg som medlemmer. Medlemskapet koster kr. 350,- og må innbetales på forskudd for at man skal få tilgang til nettbutikken. Mobil Varehuset opplyser på sine nettsider at dette er den eneste kostnaden som løper gjennom hele året, og videre at medlemskapet løper til det blir skriftlig oppsagt. I forhold til innholdet i medlemskap og gjeldende kjøpsbetingelser, gis det kun opplysninger om at forbrukerne vil få fordeler i form av «supertilbud på mobiltelefoner» og «kjempetilbud på rimelig abonnement»

Når Mobil Varehuset ikke presenterer fullstendige kjøpsbetingelser eller medlemsvilkår før forbrukerne er registrert som medlemmer, og har fått tilgang til nettbutikken ved å betale medlemsavgiften, gjør dette at forbrukerne ikke får mulighet til å undersøke om det foreligger særskilte betingelser knyttet til det markedsførte tilbudet. Slik avtaleinngåelsesprosessen er lagt opp, forskuddsbetaler forbrukeren derfor i realiteten for å kunne benytte seg av et potensielt tilbud som han eller hun har svært mangelfull oversikt over innholdet av.

Forbrukerombudet la således til grunn at det er i strid med god markedsføringsskikk, og dermed mfl. § 1, å kreve at forbrukerne registrerer seg som medlemmer og innbetaler kr. 350,- på forskudd uten at kjøps- og medlemsvilkår blir presentert.

Markedsføring ved hjelp av tips en venn-metoder – markedsføringsloven § 1
Mobil Varehuset har, på sine nettsider, lagt opp til en ordning hvor medlemmer får et gavekort på kr. 350,- ved å tipse minst 15 personer om nettsidene www.mobilvarehuset.no.

Dersom den næringsdrivende legger opp til en ordning hvor forbrukere skal tipse venner og kjente om en næringsdrivendes internettsider, har Forbrukerombudet konkludert med at dette er urimelig og i strid med markedsføringsloven § 1 i tilfelle hvor avsenderen av tipsene premieres/belønnes. Begrunnelsen for dette er at antall tips vil kunne bli meget omfattende og samtidig få stor utbredelse, dersom avsender blir lovet premiering/belønning. Markedsføring ved hjelp av et slikt «tips en venn»-system, kan således bli minst like påtrengende og forstyrrende for mottakerne av tipsene, som direkte markedsføring fra den næringsdrivende.

Forbrukerombudet la således til grunn at «tips en venn»-metoden på www.mobilvarehuset.no som legger opp til en ordning hvor man ved å sende tips til minst 15 personer mottar et gavekort på kr. 350,-,  er i strid med mfl. §1.

4. Fastsettelse av tvangsgebyr

I forbindelse med at det treffes vedtak etter §§ 12 og 14 skal det som hovedregel samtidig fastsettes et tvangsgebyr jf. mfl. § 16, med mindre særlige grunner tilsier at dette ikke bør gjøres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken, og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til vedtaket om forbud mot markedsføringstiltaket jf. mfl. § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den urimelige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt.

Mobil Varehuset AS ble stiftet 25.06.02 under navnet Medhjelperen AS med organisasjonsnummer 884 693 152. Navnet ble endret til Mobil Varehuset AS 01.11.02. Det foreligger derfor foreløpig ikke noe årsregnskap for firmaet. FO har heller ikke fått opplyst hvor store utgifter firmaet har hatt i forbindelse med markedsføringen av www.mobilvarehuset.no.

Tvangsgebyrets størrelse kan enten fastsettes som et engangsbeløp eller som et løpende gebyr per overtredelse ut fra en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i forarbeidene, Ot.prp. 34 (1994-95) s. 20-21.

Forbrukerombudet antar at tvangsgebyret mot Mobil Varehuset AS skjønnsmessig bør settes til kr 300.000,- som et engangsbeløp.

Ved fastsettelsen av tvangsgebyret har Forbrukerombudet lagt vekt på at markedsføringen har stor lokkeeffekt og at firmaet, til tross for løfter om å endre markedsføringen, ikke har fulgt opp dette i praksis. FO har også sett hen til det faktum at flere av klagerne opplyser at de ikke har fått det såkalte handlepassordet, som er en forutsetning for å få tilgang til nettbutikken, og at det dermed er en reell fare for at registrerte medlemmer i www.mobilvarehuset.no ikke får tilgang til de markedsførte tilbudene.

N.N er i Foretaksregisteret oppført både som daglig leder og styreleder i firmaet. Forbrukerombudet har i henhold til mfl. § 14 jf. § 12 også hjemmel til å rette vedtak mot medvirkere. Av forarbeidene, Ot. prp nr. 34 (1994-1995) s. 27 flg., fremgår det at hensynet til en mest mulig effektiv håndhevelse av loven tilsier at det er nødvendig at også personer bak den ulovlige virksomheten bør kunne rammes. Faren for at vedtak omgås ved at det opprettes nye firmaer, og at markedsføringen fortsetter i regi av det nye firmaet, er spesielt fremhevet.

Av den grunn finner Forbrukerombudet det nødvendig også å rette forbudsvedtaket mot N.N personlig. Vi har ikke mottatt informasjon fra N.N om hans personlige økonomi, slik vi ba om i brevet av 05.12.02. Vi finner at tvangsgebyret skjønnsmessig bør settes til kr 150.000,-.

Ved fastsettelsen av tvangsgebyret mot N.N har vi, på tilsvarende måte som for Mobil Varehuset AS, lagt særlig vekt på at han i praksis har vist manglende vilje til å etterkomme Forbrukerombudets krav, og til tross for Forbrukerombudets innvendinger har fortsatt den ulovlige markedsføringen.

5. Forbudsvedtak

Forbrukerombudet treffer med dette følgende vedtak:

1. Med hjemmel i markedsføringslovens § 14, jf mfl. § 1, forbyr Forbrukerombudet firmaet Mobil Varehuset AS og N.N i fremtidig markedsføring å kreve at forbrukere registrerer seg og betaler medlemsavgift for å kunne handle i nettbutikken www. mobilvarehuset.no, uten at kjøps- og medlemsvilkår blir presentert på en klar og tydelig måte før avtaleinngåelsen.

2. Med hjemmel i markedsføringslovens § 14, jf mfl. § 1 , forbyr Forbrukerombudet firmaet Mobil Varehuset AS og N.N i fremtidig markedsføring å tilrettelegge for eller oppfordre til en ordning hvor forbrukere ved hjelp av et «tips en venn»- system blir belønnet for å tipse andre forbrukere om Mobil Varehuset AS` virksomhet eller produkter ved hjelp av slike telekommunikasjonsmetoder, slik som på www. mobilvarehuset.no eller tilsvarende måte.

3. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Mobil Varehuset AS v/styrets leder skal betale kr 300.000,- i tvangs gebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

4. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at N.N skal betale kr 150.000,- i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens § 17 første ledd straffes med bøter, fengsel i inntil 6 måneder eller begge deler dersom ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf markedsføringslovens § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf markedsføringslovens § 14 tredje ledd.

Oslo, 16. desember 2001

Bjørn Erik Thon
forbrukerombud