FOV-2002-0941: Euromail AS, N.N

Euromail AS
Slemmestadveien 498
1391 VOLLEN

N.N

Saksbeh.: Frode Elton Haug

1. Saksforholdet

Saken gjelder et markedsføringstiltak fra selskapet Euromail AS, som i dette tilfellet benyttet navnet E.M. A/S Helseprodukter som avsendernavn. Forbrukerne som har mottatt tiltaket, gis gjennom personlig adressert direktereklame inntrykk av at de har vunnet en pengepremie på opp til 50.000 kr i en konkurranse. Det er ubestridt at det i realiteten er firmaet Euromail AS som står bak tiltaket.

2. Forbrukerombudets behandling av saken

Forbrukerombudet mottok en rekke henvendelser fra forbrukere vedrørende det aktuelle markedsføringstiltaket. Tiltaket gir inntrykk av at mottakeren har vunnet en pengepremie av betydelig størrelse. Det fokuseres spesielt på beløpet 50.000 kr. Forbrukerne oppfordres til å returnere ”vinnernummeret” innen 10 dager for å motta en sjekk på kr 50.000. Denne oppfordringen fremsettes i tilknytning til tilbud om å bestille slankeprodukter. Markedsføringstiltaket er identisk med markedsføring som ble sendt ut fra Euromail AS i april 1999.

I brev av 30.04.02 ble Euromail AS orientert om at markedsføringstiltaket var i strid med mfl. §§ 1, 2, 4 og 5.

 1. Gi inntrykk av at mottaker har vunnet en premie av betydelig verdi – mfl. § 2

Markedsføringstiltaket inneholder et ark med betegnelsen ”bestillings-/deltakerkupong”. Dette har overskriften: ”SERTIFIKAT FOR EN GEVINST PÅ KR 50.000,00”. Under overskriften, heter det videre: ”EN SUM AV KR 50.000,00 ER OPPTEGNET UNDER NAVNET: [Mottakerens navn og adresse]” I rammen til venstre for denne teksten står følgende: ”Dersom du returnerer vinnernummeret innen 10 dager, [Mottakerens navn], MOTTAR DU SJEKKEN PÅ KR 50.000,00 FRA VÅR BANK.”

Samtlige mottakere av markedsføringstiltaket har mottatt likelydende melding om gevinsten på kr 50.000.

Av teksten i rammen litt lenger ned på siden fremgår det at ”[Mottakerens navn] ble personlig utvalgt til å motta sertifikatet for gevinsten på kr 50.000,00 som gir deg muligheten til å vinne hele beløpet av denne store prisen i en høyde av kroner 50.000,00.” På den andre siden av arket i rammen der deltakerbetingelsene angis, opplyses det videre at: ”Dette lotteriet om årets hovedgevinst i en høyde av kr 50.000,00 – finner sted innenfor rammen av E.M. A/S Helseprodukter’s årlige lotteri.”…. ”Årets hovedgevinst vil bli trukket ut og utlevert på slutten av året under oppsikt av advokat.”

Disse opplysningene må imidlertid sies å være svært underkommunisert i forhold til budskapet i resten av markedsføringstiltaket, samtidig som formuleringene som benyttes er svært uklare. Markedsføringstiltaket må derfor, samlet sett, sies å gi inntrykk av at mottakeren har vunnet en pengepremie av betydelig verdi, uten at dette er tilfelle.

Markedsføringstiltaket anses av denne grunn for å være villedende, og i strid med mfl. § 2.

 1. Gi inntrykk av at mottaker tilhører en eksklusivt utvalgt gruppe som tilbudet er rettet mot – mfl. § 1 jf. § 2

På den nevnte ”bestillings-/deltakerkupongen” oppgis det et deltakernummer i umiddelbar tilknytning til mottakerens navn og løftet om pengepremien. Samtidig heter det: ”Send derfor dette nummeret, som er ditt personlige, tilbake til oss!” Litt lenger nede på siden heter det videre: ”Du, [Mottakerens navn] ble personlig utvalgt til å motta sertifikatet for gevinsten på kr 50 000,00….” Mottakerens navn er videre, sammen med 3 andre navn, oppført i en liste over personer som har vunnet en ”stor pris”.

Ovennevnte formuleringer skaper inntrykk av at tilbudet er eksklusivt, idet det ser ut til at adressaten er en av få utvalgte som har vunnet en større pengepremie i en trekning eller konkurranse.

Det store antallet klager vi mottok, ga FO en klar indikasjon på at tiltaket hadde blitt sendt ut til svært mange personer. For å kunne ta endelig stilling til om markedsføringstiltaket av denne grunn er i strid med mfl. § 2, ba vi imidlertid om dokumentasjon for at mottakerne tilhørte en eksklusivt utvalgt gruppe, dvs. at tilbudet ikke hadde blitt sendt til et større antall personer. Vi gjorde det samtidig klart at markedsføringen ville bli ansett å være i strid med mfl. § 1 jf. § 2 dersom slik dokumentasjon ikke ble fremlagt.

Vi har ikke mottatt slik dokumentasjon.

Markedsføringstiltaket er dermed i strid med mfl. § 1 jf. § 2.

 1. Gi inntrykk av at mottakeren har deltatt i en konkurranse – mfl. § 5

Bestillings-/deltakerkupongen har overskriften ”SERTIFIKAT FOR EN GEVINST PÅ KR 50.000,00”. Videre oppfordres mottakeren til å returnere kupongen med ”vinnernummeret” innen 10 dager for å motta pengepremier. I rammen hvor deltakerbetingelsene er opplistet, står det at det dreier seg om et lotteri hvor ”årets hovedgevinst vil bli trukket ut og utlevert på slutten av året under oppsikt av advokat”

Markedsføringstiltaket må dermed sies å skape inntrykk av at det dreier seg om en trekning, der tilfellet helt eller delvis avgjør hvem som vinner. Det er ikke av betydning for lovligheten i forhold til mfl. § 5 om trekningen faktisk blir foretatt, så lenge det er dette inntrykket som gis. Vi viser her til MR-sak 22/00.

Markedsføringstiltaket anses således for å være i strid med mfl. § 5.

 1. Kjøpeplikt – tilgift – mfl. § 4

Slik tiltaket er utformet, gis det innledningsvis inntrykk av at man må bestille varer for å kunne motta premien. Det heter i brevet: ”Fyll ut baksiden av bestillings-/deltakerkupongen, og send den tilbake til oss innen ti dager….”, ”For at du ikke automatisk skal tape, er det helt nødvendig at du sender inn bestillings-/deltakerkupongen i utfylt og underskrevet stand.” og ”Skriv under bestillings-/deltakerkupongen og send den komplett tilbake til oss.”

Etter Forbrukerombudets vurdering gir formuleringene inntrykk av at tilbudet om pengepremien forutsetter at mottakeren bestiller andre varer. Riktignok står det med liten skrift i deltakerbetingelsene at man kan være med i trekningen uten å bestille varer. Det må imidlertid antas at svært mange av mottakerne ikke vil oppfatte at det er adgang til å delta i trekningen uten å kjøpe andre varer.

Forutsetningen for at tilbudet om deltakelse i trekningen skal kunne betraktes som et selvstendig tilbud, og dermed gå klar av mfl. § 4, er at det fremgår på en tilstrekkelig tydelig måte av tilbudet at det ikke er knyttet noen kjøpeplikt til deltakelsen. Muligheten til å gjøre krav på pengepremien uten å bestille varer fremgår imidlertid etter FOs vurdering ikke tydelig nok i dette tilfellet.

På denne bakgrunn anses markedsføringstiltaket for å være i strid med mfl. § 4.

 1. Utsendelse av markedsføringstiltak uten riktig angivelse av avsender – mfl. § 1

E.M. A/S Helseprodukter er ikke registrert i Brønnøysundregistret. Det er kun E.M. A/S Helseprodukter som er angitt som avsender i markedsføringsmaterialet. Euromail AS, som i realiteten står bak utsendelsen, er ikke nevnt.

Forbrukerombudet har i sin praksis lagt til grunn at det strider mot god markedsføringsskikk, og dermed § 1 i mfl., å sende ut markedsføringstiltak som ikke er merket med navnet til selskapet som står bak.

I tillegg er det også i strid med mfl. § 1 dersom markedsføringsmaterialet ikke inneholder slik informasjon om den næringsdrivendes navn, adresse og telefonnummer som er nødvendig for at kundene lett kan komme i kontakt med den næringsdrivende.

Euromail AS har i dette tilfellet ikke merket markedsføringstiltaket med sitt eget navn og adresse. Markedsføringstiltaket er således i strid med mfl. § 1.

* * *

På bakgrunn av ovennevnte brudd på markedsføringsloven, ba FO i brev av 30.04.02 Euromail AS om straks å stanse all videre distribusjon av det aktuelle tilbudet. Det ble samtidig varslet om at Forbrukerombudet ville utstede forelegg om tvangsgebyr for brudd på Forbrukerombudets vedtak av 14.02.02. Euromails daglige leder, N.N, ble varslet om dette i eget brev, hvor han også ble bedt om å legge fram ligningsattest eller andre dokumenter som kunne si noe om hans økonomiske forhold.

Det ble også varslet om at Forbrukerombudet uten ytterligere varsel kom til å fatte forbudsvedtak mot den lovstridige markedsføringen, dersom vi ikke innen svarfristen mottok en bekreftelse på at distribusjonen av tiltaket var stanset, og at innklagede ville innrette fremtidig markedsføring etter markedsføringslovens regler. N.N ble varslet om at forbudsvedtaket også ville bli rettet mot ham personlig. Svarfristen ble satt til 14.05.02. Vi mottok ikke svar fra innklagede innen fristens utløp.

3. FOs kompetanse til å fatte vedtak

I henhold til mfl. § 14 jf. § 12 kan Forbrukerombudet treffe vedtak om forbud mot markedsføring som strider mot mfl. kapittel 1 dersom det ikke er oppnådd ”frivillig ordning”, og det antas at det vil medføre ”ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak”.

Euromail AS er svært godt kjent med bakgrunnen for at FO fatter forbudsvedtak mot selskapet og dets daglige leder. Firmaet har stadig sendt ut nye, lovstridige markedsføringstiltak til tross for at det i løpet av de to siste årene er fattet fem forbudsvedtak mot firmaets markedsføring. Innklagede skulle således være svært godt orientert om hvilke krav som stilles etter markedsføringsloven. Alle de tidligere markedsføringstiltakene fra Euromail AS som FO har funnet lovstridige, er av samme karakter som i denne saken. Alt i alt dreier det seg om 10 tiltak i løpet av en 3-års periode.

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet at det ikke er oppnådd ”frivillig ordning”, samt at det vil medføre ”ulempe eller skadevirkning” å avvente Markedsrådets vedtak, jf. markedsføringsloven § 14 første ledd. Forbrukerombudet har således grunnlag for å fatte forbudsvedtak.

4. Fastsettelse av tvangsgebyr

I forbindelse med at det treffes vedtak etter §§ 12 og 14 skal det som hovedregel samtidig fastsettes et tvangsgebyr jf. mfl. § 16, med mindre særlige grunner tilsier at dette ikke bør gjøres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken, og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til vedtaket om forbud mot markedsføringstiltaket jf. mfl. § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den lovstridige handlingen. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Vi viser i denne forbindelse også til Asker og Bærum Tingretts dom av 12. april 2002 i sak nr. 01-1764-A og 02-20-A, side 17 flg. Vi nevner også at identisk markedsføringsmateriale ble sendt ut av samme firma i 1999 med påfølgende vedtakelse av forbudsvedtak, utstedelse av forelegg, og dom i Asker og Bærum Herredsrett av 22. juni 2001 i sak nr. 00-2026 A/02. Innklagede skulle således være svært godt kjent med Forbrukerombudet og domstolenes syn på lovligheten av markedsføringen.

Euromail AS ble stiftet 14.08.97. FO har fått opplyst at firmaet i 2001 hadde salgsinntekter på kr 4.405.175 og et driftsresultat på kr 421.809,- Dette er omtrent det samme som i 2000 hvor salgsinntektene lå på kr 4.799.073,- og driftsresultatet på kr 437.982,-. De siste to års resultater er vesentlig bedre enn i 1999, hvor salgsinntektene var på 2.176.061,- og driftsresultatet på – 675.407,-

Tvangsgebyrets størrelse kan enten fastsettes som et engangsbeløp eller som et løpende gebyr per overtredelse ut fra en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i forarbeidene, Ot.prp. 34 (1994-95) s. 20-21.

Forbrukerombudet antar at tvangsgebyret mot Euromail AS skjønnsmessig bør settes til kr 1.400.000,-

Ved fastsettelsen av tvangsgebyret har Forbrukerombudet lagt vekt på at den aktuelle tilbudsutformingen synes å ha stor lokkeeffekt, at firmaet, til tross for flere forbudsvedtak og forelagte tvangsgebyr, fortsatt viser manglende vilje til å etterkomme Forbrukerombudets krav, samt at det antas å foreligge betydelig fare for gjentagelse av den lovstridige markedsføringen.

N.N er i Foretaksregisteret oppført som både firmaets daglige leder og styreleder. Forbrukerombudet har i henhold til mfl. § 14 jf. § 12 også hjemmel til å rette vedtak mot medvirkere. Av forarbeidene, Ot. prp nr. 34 (1994-1995) s. 27 flg., fremgår det at hensynet til en mest mulig effektiv håndhevelse av loven tilsier at det er nødvendig at også personer bak den ulovlige virksomheten bør kunne rammes. Faren for at vedtak omgås ved at det opprettes nye firmaer, og at markedsføringen fortsetter i regi av det nye firmaet, er spesielt fremhevet.

Av den grunn finner Forbrukerombudet det nødvendig også å rette forbudsvedtaket mot N.N personlig. Ved fastsettelsen av tvangsgebyret mot N.N har vi, på tilsvarende måte som for Euromail AS, lagt særlig vekt på at han har vist manglende vilje til å etterkomme Forbrukerombudets krav, og til tross for Forbrukerombudets innvendinger har fortsatt den ulovlige markedsføringen. Opplysningene om N.Ns forholdsvis beskjedne inntekt og personlig formue tillegges ikke nevneverdig vekt. Vi finner at tvangsgebyret skjønnsmessig bør settes til kr 800.000,-.

5. Forbudsvedtak

Forbrukerombudet treffer med dette følgende vedtak :

1 Med hjemmel i markedsføringslovens § 14, jf mfl. § 2, forbyr Forbrukerombudet firmaet Euromail AS og N.N i fremtidig markedsføring å anvende formuleringer som:

 • ”SERTIFIKAT FOR EN GEVINST PÅ KR 50.000,00”.
 • ”EN SUM AV KR 50.000,00 ER OPPTEGNET UNDER NAVNET: [Mottakerens navn og adresse]”
 • ”Dersom du returnerer vinnernummeret innen 10 dager, [Mottakerens navn], MOTTAR DU SJEKKEN PÅ KR 50.000,00 FRA VÅR BANK.”eller lignende formuleringer som er egnet til å gi inntrykk av at mottakerne har vunnet en pengepremie på kr 50.000,- eller annen premie av betydelig verdi, så lenge dette ikke medfører riktighet.

2 Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. mfl. §§ 1 og 2 forbyr Forbrukerombudet firmaet Euromail AS og N.N å gi mottakerne av et tilbud inntrykk av at de tilhører en eksklusivt utvalgt gruppe ved å benytte formuleringer som:

 • ”Du, [Mottakerens navn] ble personlig utvalgt til å motta sertifikatet for gevinsten på kr 50.000,00….” ”Send derfor dette nummeret, som er ditt personlige, tilbake til oss!”eller lignende formuleringer som er egnet til å skape et slikt inntrykk, så lenge dette ikke er dokumentert.

3 Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. mfl. § 5 forbyr Forbrukerombudet firmaet Euromail AS og N.N i fremtidig markedsføring å iverksette ”lotteriet om årets hovedgevinst” eller tilsvarende konkurranse/utlodning der det er, eller fremstår som helt eller delvis tilfeldig hvordan vinnerne kåres.  

4 Med hjemmel i markedsføringslovens § 14, jf mfl. § 4, forbyr Forbrukerombudet firmaet Euromail AS og N.N i fremtidig markedsføring å benytte et markedsføringskonsept som i ”lotteriet om årets hovedgevinst” eller andre markedsføringstiltak hvor adressatene tilbys en pengepremie eller lignende tilleggsytelse uten naturlig sammenheng med hovedytelsen, uten at det i tilknytning til tilbudet om tilleggsytelsen fremgår klart at man også kan motta denne uten å bestille andre varer.

5 Med hjemmel i markedsføringslovens § 14 jf mfl. § 1, forbyr Forbrukerombudet firmaet Euromail AS og N.N i fremtidig markedsføring å:

 • benytte navnet E.M. A/S Helseprodukter eller andre avsendernavn, så lenge det er det foretaksregistrerte selskapet Euromail AS som står bak det aktuelle markedsføringstiltaket.
 • sende ut markedsføringstiltak der det ikke er oppgitt adresse, telefonnummer eller eventuelt annen informasjon som er nødvendig for at forbrukere skal kunne komme i kontakt med firmaet.

6 Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Euromail AS skal betale kr 1.400.000,- i tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

7 Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at N.N skal betale kr 800.000,- i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

* * *

Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens § 17 første ledd straffes med bøter, fengsel i inntil 6 måneder eller begge deler dersom ikke strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf markedsføringslovens § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf markedsføringslovens § 14 tredje ledd.

 

Oslo,27. mai 2002

 

Bjørn Erik Thon

forbrukerombud