FOV-2002-0332: Rollums Utstyrs­forretning og N.N

Forbrukerombudet forbyr Rollums Utstyrsforretning AS og N.N i sin markeds­føring av fabrikkmessig produserte håndknyttede tepper med standard størrelse og design å annonsere på en måte som gir inntrykk av at teppene er satt ned i pris uten at før-pris kan dokumenteres. Det framgår av FOs vedtak 09.07.02. Til vedtaket er det knyttet tvangsgebyr på i alt 350.000 kroner.

Rollums Utstyrsforretning AS
Fr. Nansens plass 7
0160 Oslo

N.N

Saksbeh.: Tord Kopreitan

1. Saksforholdet

Saken gjelder markedsføring av fabrikkmessig produserte håndknyttede tepper med standard størrelse og design, hvor det annonseres med 80% prisavslag uten at det er fremlagt dokumentasjon på at teppene er solgt til de angitte førpriser.

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

Forbrukerombudet registrerte at firmaet Rollums Tepper AS hadde en annonse i Aftenposten 03.02.2002. Det kom også to klager på annonseringen fra henholdsvis Galleri Dobag, Stabekk og C. Maktabi AS, Oslo. I annonsen er det oppgitt priseksempler med før- og nåpris på en rekke orientalske tepper samtidig som det står -80% ved siden av priseksemplene.

Forbrukerombudet fant ikke noe selskap i firmaregisteret på Rollums Tepper AS, men den oppgitte adressen var den samme som for firmaet Rollums Utstyrsforretning AS. Forbrukerombudet antok derfor at det var dette firmaet som sto bak annonseringen.

Forbrukerombudet meddelte i brev til innklagede 26.02.2002 at annonsen ble ansett som villedende og i strid med markedsføringsloven (mfl.) § 2. Forbrukerombudet var av den oppfatning at annonsen ga det umiddelbare inntrykk at dette var eksklusive orientalske tepper som fremsto som individuelle gjenstander hvor det ikke forelå noen førpris som de virkelig var blitt solgt for. Det ble vist til Forbrukerombudets vedtak av 20.06.2000 hvor det ble nedlagt forbud mot at selskapet Rollums Utstyrsforretning AS i sin markedsføring av håndknyttede tepper, som ikke er – og/eller klart presenteres som standard fabrikkmessig produserte, å annonsere med rabatter, salg, prosentvise prisavslag eller å bruke førpris eller annen sammenligningspris slik som i de aktuelle annonsene, eller på tilsvarende måte gi inntrykk av at teppene er satt ned i pris.

Innklagede ble også grundig orientert om hvilke krav som stilles markedsføringen for at den ikke skal være i strid med markedsføringsloven §§ 1-3, ved Forbrukerombudets orienteringsbrev av 25.07.2001, med retningslinjer for markedsføring av håndknyttede tepper som ble vedlagt samme brev.

I telefaks av 07.03.2002 fra Rollums Utstyrsforretning AS v/styreformann N.N svarer firmaet at de i fremtidige annonser skal fremheve at de annonserte teppene er standardiserte.

Forbrukerombudet sendte nytt brev til Rollums Utstyrsforretning AS v/styrets formann og til N.N 13.03.2002 hvor det ble gitt uttrykk for at N.N sitt svarbrev ble ansett som en bekreftelse på at det var Rollums Utstyrsforretning AS som sto bak annonseringen. Forbrukerombudet påpekte i brevet punktvis de forhold i markedsføringen som kunne være i strid med markedsføringsloven, og ettersom det nå var klart at det var snakk om fabrikkmessig produserte tepper, ble firmaet bedt om å fremskaffe dokumentasjon på de førpriser som var angitt i annonsen. Det ble i brevet også gitt varsel om forbudsvedtak.

Forbrukerombudet mottok 22.03.02 telefaks fra Rollums Utstyrsforretning AS v/N.N hvor de ba om utsettelse med å svare på Forbrukerombudets brev av 13.03.02. Forbrukerombudet innrømmer i brev av 09.04.02 forlenget svarfrist til 22.04.02, og understreker spesielt at svaret må inneholde dokumentasjon av innklagedes førpriser på teppene.

Forbrukerombudet mottok brev og telefaks av 16.04.02 fra Rollums Utstyrsforretning AS hvor de skriver at de originale førpriser alltid er merket på teppene. Noen form for dokumentasjon av førpriser ble ikke fremlagt. Forbrukerombudet sendte 29.04.02 nytt varsel om forbudsvedtak til firmaet da førprisene ikke var dokumentert.

Forbrukerombudet mottok i denne perioden flere henvendelser blant annet fra Galleri Dobag, Stabekk og Aage Pette rsen AS, Oslo, vedrørende tilsvarende annonser innrykket i Aftenposten av Rollums Tepper (10.03.02, 17.03.02, 14.04.02 og 29.04.02). Både Forbrukerombudet og klagerne oppfattet dette å være innklagedes markedsføring. Layouten og innholdet i annonsene var tilnærmet identiske med annonsen av 03.02.02 og var signert med firmanavnet Rollums Tepper med den forskjell at AS nå var fjernet.

I følge internt notat hos Forbrukerombudet ringte N.N 07.05.02 vedrørende saken. Han viste til Forbrukerombudets brev av 29.04.02 og ville ha en presisering av hvilken dokumentasjon av førpriser som krevdes. Det ble da gitt beskjed om at dette eksempelvis kunne være daterte fakturakopier, paragonsedler med spesifisering av vareslag og lignende.

Samtidig hevdet N.N at Rollums Utstyrsforretning AS kun var ansvarlig for annonsen i Aftenposten 03.02.02. De senere annonser med nesten samme ordlyd hevdet han at det var et enkeltmannsforetak med foretaksnummer 984 250 312 som sto bak. I følge Brønnøysundregistrene er det firmaet Rollums Tepper Henry T Gluksmann som er registret på dette nummeret.

Forbrukerombudet har tatt opp den påfølgende annonseringen med enkeltmannsforetaket Rollums Tepper Henry T Gluksman i brev av 21.05.02 (Sak nr. 2002-1164) til firmaet. Med bakgrunn i annonsens utforming både med hensyn til layout og overskrift, oppfattet Forbrukerombudet dette å være resultatet av et tett samarbeid med Rollums Utstyrsforretning AS. Forbrukerombudet la også til grunn at firmaet var kjent med saksforholdet gjennom N.N.

I brev av 08.05.02 fra Rollums Utstyrsforretning AS v/N.N følger kopi av årsregnskap. Den etterlyste dokumentasjon av førpriser manglet imidlertid. Innklagede påberopte seg en ytterligere utsettelse på grunn av at salgsnotaene er hos regnskapsfører til utgangen av mai.

Forbrukerombudet hadde pr. 25.06.02 ennå ikke mottatt den etterspurte dokumentasjon av førpriser og sendte derfor ut nytt varsel om forbudsvedtak både til firmaet Rollums Utstyrsforretning AS v/styrets formann og til N.N personlig.

I følge markedsføringsloven § 16 skal det, med mindre særlige grunner taler mot det, i forbindelse med forbudsvedtak fastsettes et tvangsgebyr, som må betales dersom vedtaket overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken, og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til et forbudsvedtak mot markedsføringstiltaket, jf. markedsføringsloven § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf uttalelse i forarbeidene, Ot. Prp. 34 (1994-1995) s. 20-21.

Forbrukerombudet (FO) fikk i brev av 08.05.02 omsetningstall og årsregnskap fra Rollums Utstyrsforretning AS for året 2000. Regnskapstallene viser at driftsinntektene var 2.280.221 kr., med et underskudd på kr. 1.493.396, jf. bilag nr. 14. Det er ikke kommet inn opplysninger om kostnadene på annonseringen.

Ved fastsettelsen av tvangsgebyret legger FO vekt på at firmaet ikke har forsøkt å legge frem etterspurt dokumentsjon, samt at det antas å foreligge betydelig fare for gjentakelse av den lovstridige markedsføring. Tvangsgebyret ble i forbudsvedtak 20.06.2000 satt til kr. 150 000 mot firmaet. FO antar at tvangsgebyret i dette tilfellet bør fastsettes til kr. 200 000.

N.N er i foretaksregisteret oppført som selskapets styreformann. Forbrukerombudet har i henhold til markedsføringsloven § 14, jf. § 12, også hjemmel til å rette vedtak mot medvirkere. Av forarbeidene til bestemmelsene, Ot. Prp.nr.34(1994-1995) s. 27 flg., framgår det at hensynet til en mest mulig effektiv lov tilsier at det er nødvendig at også personer bak den ulovlige virksomheten bør kunne rammes. Det er spesielt framhevet at vedtak omgås ved at det opprettes nye selskaper, og at markedsføringen fortsetter i regi av det nye selskapet.

Også i fastsettelsen av tvangsgebyret mot N.N har FO lagt særlig vekt på at han ikke har forsøkt å fremlegge dokumentasjon, og tross FOs innvendinger har vært medvirkende til at den ulovlige markedsføring har fortsatt i det nyregistrerte enkeltmannsforetaket Rollums Tepper Henry T Gluksman. I det forrige forbudsvedtaket mot firmaet(20.06.2000) hvor N.N var styreformann ble tvangsgebyret fastsatt til 100 000 kr. På denne bakgrunn er FO kommet til at tvangsgebyret i dette tilfellet bør fastsettes til 150 000 kr.

Forbrukerombudet treffer med dette følgende

3. Vedtak

1. Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf § 2 forbyr Forbrukerombudet selskapet Rollums Utstyrsforretning AS og N.N i sin markedsføring av fabrikkmessig produserte håndknyttede tepper med standard størrelse og design å avertere med salg, rabatter, 80% avslag, slik som i de aktuelle annonsene, eller på tilsvarende måte gi inntrykk av at teppene er satt ned i pris uten at førpris kan dokumenteres.

2. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Rollums Utstyrsforretning AS skal betale kr 200.000,- i tvangsgebyr, dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

3. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf § 14 fastsetter Forbrukerombudet at N.N skal betale kr. 150.000,- i tvangsgebyr dersom han overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er fattet i henhold til markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens § 17, 1 ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf markedsføringslovens § 14, 2. ledd.

Oslo, 9. juli 2002

Bjørn Erik Thon
Forbrukerombud

Tilbake til toppen