FOV-2002-0222: Eger Bygg AS

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVENS § 14 MOT

Eger Bygg AS
Storgt. 11
4370 EGERSUND
Saksbeh.: Snorre Pedersen

1. Saksforholdet

Saken gjelder Eger Bygg AS` informasjon om bokostnader ved bruk av utsagnene «månedlig netto lånekostnader» og «månedlige renteutgifter» i markedsføring av ny bolig som er finansiert ved husbanklån eller andre lån med avdragsfrihet de første årene. Firmaet har i regneeksemplene i markedsføringen unnlatt å oppgi om tallene kun gjelder første året og det er ikke gitt opplysninger om kostnadene vil stige etter utløpet av første året og hvor lang tid det vil ta å nå de maksimale månedskostnader.

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

Forbrukerombudet mottok en henvendelse datert 28.01.02 fra Petter Weido Larsen som reagerte på Eger Bygg AS sin annonse i Dalane Tidende 25.01.02.

I brev av 05.03.02 til Eger Bygg AS viste Forbrukerombudet til sitt brev av 04.12.01 (FO-sak nr 2001-2335) hvor det ble redegjort for de krav som blir stilt ved markedsføring av bolig når det blir gitt eksempler på bokostnader pr. mnd. Det ble videre orientert om at utsagnene «månedlig netto lånekostnader» og «månedlige renteutgifter» i forbindelse med boligkjøp som er finansiert ved husbanklån eller andre lån med avdragsfrihet de første årene, av forbrukerne lett  blir oppfattet  på samme måte som begrepet «boutgifter» og at kravene til tilleggsopplysninger dermed vil være de samme. Forbrukerombudet har langvarig praksis for at det vil være villedende og utilstrekkelig veiledende dersom det ikke opplyses om at kostnadene vil stige etter utløpet av første året, og hvor lang tid det vil ta å nå de maksimale månedskostnadene. Dersom en oppstilling bare innbefatter renteutgiftene ved lån, kan man ikke i denne sammenheng fremstille dette som lånekostnad pr. måned/år.

Forbrukerombudet fant på denne bakgrunn at den aktuelle annonseringen ble rammet av mfl. § 2, jf. § 3, og ba om en skriftlig bekreftelse på at Forbrukerombudets standpunkt ville bli fulgt ved eventuell fremtidig markedsføring. Svarfrist ble satt til 19.03.02.

Forbrukerombudet mottok ikke svar fra Eger Bygg AS innen fristen og ba i brev av 09.04.02 igjen om svar i saken.

I brev av 03.05.02 purret Forbrukerombudet nok en gang på svar.

På bakgrunn av at det ikke var mottatt svar fra innklagede, varslet Forbrukerombudet i brev av 04.07.02 til Eger Bygg AS, v/styrets leder Odd Reidar Hovland at det ville bli fattet forbudsvedtak etter mfl. § 14. Det ble videre orientert om at det som hovedregel ble knyttet et tvangsgebyr til Forbrukerombudets vedtak, jf. mfl. § 16 og ba om å få oversendt årsregnskap og eventuelle kommentarer. Forbrukerombudet opplyste dessuten at det var registrert at annonseringen fortsatte, bl. a. i annonse i Dalane Tidende 06.05.02. Det ble avslutningsvis opplyst om at vedtak ville bli fattet på grunnlag av foreliggende opplysninger dersom svar fra firmaet ikke ble mottatt innen 01.08.02.

3. Tvangsgebyrets størrelse

I forbindelse med vedtak etter §§ 12 og 14 skal det som hovedregel samtidig fastsettes et tvangsgebyr jf. mfl. § 16 dersom særlige grunner ikke foreligger. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken, og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til et forbudsvedtak mot markedsføringstiltaket jf. mfl. § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den urimelige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse kan enten fastsettes som et engangsbeløp eller som et løpende gebyr per overtredelse ut fra en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i forarbeidene, Ot.prp. 34 (1994-95) s. 20-21.

Firmaet har for regnskapsåret 2001 en omsetning på kr 24 213 518,- og et ordinært resultat på kr 1 685 495,-.

Forbrukerombudet antar at tvangsgebyret mot Eger Bygg AS skjønnsmessig bør settes til kr 300 000,-.

Ved fastsettelsen av tvangsgebyret har Forbrukerombudet blant annet lagt vekt på firmaet har vist  manglende evne til å innrette seg etter de krav Forbrukerombudets stiller etter markedsføringsloven, og således avslørt at det foreligger fare for gjentagelse av den lovstridige markedsføringen. Etter Forbrukerombudets vurdering er det derfor nødvendig å sette tvangsgebyret til kr 300 000,- for å hindre ytterligere brudd på markedsføringsloven i fremtiden. Vi har også sett hen til firmaets resultat og årsomsetning for 2001.

3. Vedtak

Forbrukerombudet treffer med dette følgende VEDTAK:

1. Med hjemmel i mfl. § 14, jf. §§ 2 og 3 forbyr Forbrukerombudet firmaet Eger Bygg AS i framtidig markedsføring å benytte uttrykk som
– «månedlige netto lånekostnader»
– «månedlige renteutgifter»,
eller lignende uttrykk for boutgifter i forbindelse med markedsføring av ny bolig, som er finansiert ved husbanklån eller andre lån med avdragsfrihet de første årene, uten at det i regneeksemplene opplyses at eksemplet kun gjelder første året og at bokostnadene vil stige etter utløpet av første år, og at det dessuten oppgis hvor lang tid det vil ta å nå de maksimale månedskostnadene.

2. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Eger Bygg AS skal betale kr 300 000,- i  tvangsgebyr dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.

Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller medvirker til dette, kan etter markedsføringslovens § 17 første ledd straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 14. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. En eventuell klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf. markedsføringslovens § 14 tredje ledd.

Oslo, 25. oktober 2002

Bjørn Erik Thon
forbrukerombud