FOV-2001-0023: Elkjøp Norge AS

Saken gjelder Elkjøp Norge AS markedsføring av salg og pristilbud uten at det orienteres om den prisfordelen det er tale om.

VEDTAK ETTER MARKEDSFØRINGSLOVEN § 14 MOT

Elkjøp Norge AS, v/styrets leder
Postboks 53 Stovner
0913 Oslo

 
Saksbehandler: Jo Gjedrem

1. Saksforholdet

Saken gjelder Elkjøp Norge AS markedsføring av salg og pristilbud uten at det orienteres om den prisfordelen det er tale om.

2. Forbrukerombudets behandling og vurdering

Forbrukerombudet ble 07.01.01 oppmerksom på at Elkjøp Norge AS hjemmeside på Internett inneholdt salgsannonsering. På hovedsidens høyre del sto det “SALG” dekorert med noe som fremstår som nyttårsraketter. Når man trykket på salgsikonet kom man inn på en side med salgsproduktene. Ingen av disse er oppgitt med førpris.

Forbrukerombudet ble på samme tid oppmerksom på en brosjyre for Elkjøp Norge AS. Brosjyren har overskriften, “2. JAN. KL 07.00 BRAKER DET LØS”. Det heter videre bl.a. “NYTTÅRSEKSTRA vårt nyttårsløfte: Enda lavere priser” og på siste side, “VÆR RASK DET ER NÅ DET SKJER”. Nederst på forsiden står adressen til selskapets hjemmeside.

Elkjøp Norge AS er gjentatte ganger, og senest i Forbrukerombudets informasjonsbrev av 23.06.00, blitt informert om at det anses utilstrekkelig veiledende og i strid med markedsføringslovens § 3 å ikke angi førpris, eller på annen måte orientere om avslagets størrelse når man benytter uttrykk som “salg”, “nå kr”, “kun kr”, eller med andre formuleringer gir inntrykk av at prisene er satt ned. Videre må selskapet være godt kjent med at slik markedsføring anses villedende og i strid med markedsføringsloven § 2 dersom prisene ikke er satt ned. Elkjøp Norge AS ble i Forbrukerombudets brev av 04.02.00 varslet om at det ville bli fattet forbudsvedtak med tilknyttet tvangsgebyr dersom selskapet gjentok salgsmarkedsføring uten å orientere om prisavslagenes størrelse. Det ble i brevet også opplyst at det ikke ville bli gitt ytterligere varsel.

Når Elkjøp Norge AS igjen, i to markedsføringstiltak, bryter markedsføringsloven på tilsvarende måte finner Forbrukerombudet det nødvendig å fatte forbudsvedtak, jf markedsføringsloven § 14. Bruken av uttrykket “salg” uten angivelse av førpriser på selskapets hjemmeside er isolert sett tilstrekkelig grunnlag for å fatte forbudsvedtak.

Forbrukerombudet har langvarig praksis for at markedsføringen må bedømmes ut fra det umiddelbare inntrykk som skapes. Brosjyren gir etter Forbrukerombudets vurdering også et klart inntrykk av at det er tale markedsføring for et januarsalg. Bruken av uttrykk som “2. jan. kl 07.00 braker det løs” og, “Vær rask det er nå det skjer” er sammen med den innarbeidede praksis med januarsalg, og forbrukernes forventning i tråd med dette, meget egnet til å gi inntrykk av at prisene er satt ned.

Etter markedsføringsloven § 16 skal det, med mindre særlige grunner taler mot det, i forbindelse med forbudsvedtak fastsettes et tvangsgebyr, som må betales dersom vedtaket overtres. Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner for å gjøre unntak fra hovedregelen i denne saken, og tvangsgebyr fastsettes i tilknytning til et forbudsvedtak mot markedsføringstiltaket, jf. markedsføringsloven § 16.

Formålet med tvangsgebyret er å påvirke den næringsdrivende til å avstå fra den ulovlige handlingen. I følge forarbeidene bør gebyret minst settes så høyt at det ikke lønner seg å overtre vedtaket. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår det ingen betalingsplikt.

Tvangsgebyrets størrelse fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelsene i forarbeidene, (Ot.prp. 34 81994-95 s. 20-21).

Ved fastsettelsen av tvangsgebyret har Forbrukerombudet lagt vekt på at Elkjøp Norge AS er selskap med betydelige økonomiske ressurser og at selskapet viser liten vilje til å innrette seg. Det er også sett hen til kostnadene ved denne typen markedsføring. Distribusjon og trykking hos Aftenpost en vil etter det Forbrukerombudet har fått opplyst normalt ligge på over kr 500.000,-. Forbrukerombudet legger til grunn at gevinsten av markedsføringstiltakene langt vil overstige utgiftene.

Forbrukerombudet antar på denne bakgrunn at tvangsgebyrets størrelse bør fastsettes til kr.700.000,-.

Forbrukerombudet treffer med dette følgende

3. Vedtak

1. Med hjemmel i markedsføringsloven § 14, jf. §§ 2 og 3, forbyr Forbrukerombudet Elkjøp Norge AS ved styrets formann, i markedsføring å benytte uttrykk som “salg”, “utsalg”, “pris nå”, “nå kr”, og lignende formuleringer som gir inntrykk av at prisene er satt ned, uten at det framgår hvor stort avslag det er tale om ved angivelse av før- og nåpris eller ved annen like tydelig angivelse.

2. Med hjemmel i markedsføringsloven § 16, jf. § 14 fastsetter Forbrukerombudet at Elkjøp Norge AS ved styrets formann skal betale kr 700 000,- i tvangsgebyr dersom selskapet overtrer eller medvirker til overtredelse av Forbrukerombudets vedtak.
Den som forsettlig overtrer vedtak som er gjort i medhold av markedsføringsloven eller som medvirker til dette, kan etter markedsføringsloven § 17 første ledd straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringsloven § 14.
Forvaltningsloven kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. tvistemålsloven § 437.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf. markedsføringsloven § 14 annet ledd.

Lysaker, 16.01.01

Bjørn Erik Thon
forbrukerombud

Tilbake til toppen