FOV-2012-2182: Anton sport/Mobo Sportsholding AS

Forbrukerombudet har fattet forbudsvedtak mot Anton sport/Mobo Sportsholding AS for brudd på markedsføringsloven.

VEDTAK OM FORBUD MOT BRUDD PÅ MARKEDSFØRINGSLOVEN § 7 FØRSTE LEDD BOKSTAV D JF. ANNET LEDD OG § 8 FØRSTE LEDD JF. ANNET LEDD, JF. § 6 FJERDE LEDD JF. FØRSTE LEDD. ETTER § 37 jf. § 39, jf. §§ 40 og 42

MOT

Mobo Sportsholding AS

Org.nr. 981 006 747

Ramstadsletta 15

1363 Høvik

Saksnummer: 11/2397 og 12/2182

1. Saksforholdet

Det vises til Forbrukerombudets varsel om forbudsvedtak og tvangsmulkt av 8. januar 2013 (sak 12/2182) og 22. februar 2013 (sak 11/2397).

Forbrukerombudet mottok merknader til varselet av 8. januar 2013 i møtet med Mobo Sportsholding AS (heretter Anton Sport) 21. januar 2013 og i brev av 31. januar 2013. Svar på varslet av 22. februar 2013 ble mottatt i brev av 13. mars 2013.

Vedtaket gjelder Anton Sports brudd på mfl. § 7 første ledd bokstav d jf. andre ledd, jf. § 8 første ledd jf. annet ledd, jf. § 6 fjerde ledd jf. første ledd, ved dels å markedsføre salg uten å oppgi førpriser/prisavslagets størrelse og dels ved å markedsføre førpriser/prisavslag som ikke er reelle.

2. Forbrukerombudets saksbehandling

2.1 Tidligere saker mot Anton Sport

Forbrukerombudet har hatt en omfattende korrespondanse med Anton Sport i en rekke saker over flere år der vi blant annet har orientert selskapet om kravene som stilles ved salgsmarkedsføring.

Selskapet har ved flere anledninger bekreftet at det er kjent med kravet om reelle førpriser/prisavslag og angivelse av førpris/prisavslag størrelse. Samt bekreftet at det skal innrette seg etter de krav som gjelder ved salgsmarkedsføring.

Allerede så tidlig som i sak 05/2070 og april 2006 inngikk Forbrukerombudet og Anton Sport en ”Avtale om bruk av fremtidige prissammenligninger i markedsføringen”. I avtalen heter det:

«Anton Sport erklærer å ville følge gjeldende rett på dette området. Dette innebærer at:

Anton Sport erklærer å ville avstå fra enhver bruk av betegnelsen salg, sesongsalg, utsalg, på tilbud og lignende uten at det ved angivelse av før- og nå-pris eller annen like tydelig angivelse fremgår hvor stort avslag det er tale om.

 Anton Sport erklærer å ville avstå fra enhver bruk av før- og nå-priser, og fra enhver form for prissammenligninger som i det vesentligste er identiske med dette uten samtidig å ha dokumentasjon for at den aktuelle varen er blitt solgt i et visst antall for førprisen, i forretningen(e) tiltaket gjelder, i perioden like før salget (siste 6 uker).»

Sak 07/1983 gjaldt nye brudd på kravet om reelle førpriser/prisavslag ved salgmarkedsføring. Saken ble avsluttet som følge av at Anton Sport i brev av 6. august 2008 bekreftet at det:

“(…)ikke vil bli benyttet høyeste førpris i prissammenligninger dersom produktet flere ganger er blitt solgt til en lavere pris i perioden på 6 uker forut for markedsføringen.”

Sak 08/2584 gjaldt nye brudd på plikten til å oppgi førpriser/prisavslagets størrelse ved salgsmarkedsføring. Forbrukerombudet viser særlig til vårt brev av 15. januar 2009 der vi redegjorde for at gjennomsnittsforbrukeren meget lett vil oppfatte ordet “kun” i kombinasjon med tidsbegrensede tilbud, slik som “nå kun kr” og «Denne uken kun», som et budskap om nedsatte priser – salgsmarkedsføring.

Forbrukerombudets forutsetning for å avslutte saken var at Anton Sport i brev av 13. februar 2009 bekreftet å ville innrette sin fremtidige markedsføring i tråd med Forbrukerombudets standpunkt. Det vises til at Anton Sport uttalte:

«Hvis derimot «nå kun kr» benyttes vil det i de aller fleste tilfellene måtte dreie seg om salgsmarkedsføring hvor reelle dokumenterbare førpriser må oppgis.»

Kravene om reelle førpriser/prisavslag og angivelse av prisavslaget størrelse  ved salgsmarkedsføring har også vært et tema i våre orienteringsbrev til sportsbransjen, senest i vårt orienteringsbrev av 19. februar 2009 (sak 09/385).

Anton Sport fortsatte til tross for dette med å markedsføre salg uten å oppgi førpriser/prisavslagets størrelse. Vi viser til sak 09/1455. Saken ble avsluttet på bakgrunn av at Anton Sport i brev av 4. august 2009 redegjorde for at selskapet hadde skjerpet sine rutiner og bekreftet at:

«(…) vi i framtidig salgsmarkedsføring vil oppgi førpriser (..)»

Anton Sport fortsatte likevel med ulovlig markedsføring. I sak 10/786 var det derfor etter Forbrukerombudet vurdering et behov for å be om en skriftlig bekreftelse på at den ulovlige praksisen skulle opphøre, jf. mfl § 35 annet ledd tredje punktum. Saken ble avsluttet på bakgrunn av at Anton Sport signerte denne 10. august 2010. Selskapet bekreftet igjen å ville benytte reelle førpriser/prisavslag og angi førpriser/prisavslagets størrelse i fremtidige salgsmarkedsføring:

“Anton Sport/Mobo Sportsholding AS (Anton Sport) stadfester med dette at Anton Sport i all framtidig handelspraksis, herunder marknadsføring, skal avstå frå følgjande handelspraksis:

1.  Å marknadsføre prisnedsetjing utan at prisane faktisk er sett ned i høve til reelle førpriser for de same produkta

2. Å ikkje vise til reelle førpriser i marknadsføringa med lik eller tilnærma lik meddelingseffekt som tilbudsprisen det før øvrig vert fokusert på.»

2.2 Saksbehandlingen i de foreliggende sakene

Forbrukerombudet mottok i løpet av vinteren og våren 2012 flere henvendelser hvor det primært ble stilt spørsmål ved om førprisene i Anton Sports markedsføring er reelle. Blant annet mottok vi klager fra Garderobe-Mannen AS, XXL Sport og Villmark AS (heretter XXL) og Vebjørn Teigen Hagerud. Uavhengig av disse henvendelsene hadde Forbrukerombudet på egen hånd registrert tilfeller hvor dette spørsmålet aktualiserer seg.

Forbrukerombudet informerte XXL i brev av 4. juli 2012 om at vi ville vurdere klagen og at behandlingstiden som følge av ferieavvikling ville bli noe lengre enn normalt.

På bakgrunn av klagene og Forbrukerombudets vurdering av Anton Sports omfattende salgmarkedsføring våren og sommeren 2012 sendte ombudet et brev til Anton Sport 10. september 2012 (sak 11/2397).

I brevet redegjorde ombudet igjen for reglene for salgsmarkedsføring og ba om at Anton Sport fremla dokumentasjon for at de annonserte førprisene på jakkene HH Fjord Jacket, HH HP Bay Jacket og sykkelen Gekko Flight Carbon var reelle og etablerte førpriser. Anton Sport markedsførte prisavslag på disse varene i perioden april-september 2012.

Anton Sport fremla dokumentasjon for salg av varene i de relevante seksukers- periodene og redegjorde for selskapets syn på om de markedsførte førprisene på varene var reelle førpriser i brev av 28. september 2012. Selskapet hadde også spørsmål om detaljer i Forbrukerombudets praksis.

Sportsbransjen er en bransje som er preget av svært mange konkurrentklager og Forbrukerombudet behandlet i løpet av høsten 2012 en rekke saker, mange av dem av omfattende karakter. Ombudet registeret samtidig at Anton Sport fremdeles drev med en utstrakt salgsmarkedsføring, men måtte prioritere pågående saker.

I november informerte derfor Forbrukerombudet Anton Sport om at vi var i en prosess der vi vurderte Anton Sports tilbakemeldinger og siste tids markedsføring og at svar kunne forventes i første uken i desember 2012. I desember ble selskapet orientert om at svar trolig ville foreligge på nyåret 2013.

Forbrukerombudet opplyste i brev av 8. januar 2013 (sak 11/239) for at de markedsførte førprisene på varene HH Fjord Jacket, HH HP Bay Jacket og Gekko Flight Carbon etter vår vurdering ikke var reelle og etablerte førpriser og at markedsføringen av disse varene våren og sommeren 2012 var i strid med mfl. § 7 jf. 6.

Forbrukerombudet redegjorde også for at vi hadde registret ny salgsmarkedsføring fra Anton Sport der de markedsførte prisnedsettelsene etter vår vurdering ikke var reelle. Den aktuelle markedsføringen var annonser i Aftenposten og Dagens Næringsliv i november og desember 2012.

Forbrukerombudet inviterte Anton Sport til et møte 21. januar 2013 for å diskutere saken med selskapet.

Anton Sport markedsførte også i november og desember 2012 salg uten å oppgi førpriser/prisavslaget størrelse.

Forbrukerombudet sendte på denne bakgrunn derfor ytterligere ett til brev 8. januar 2013 til Anton Sport (sak 12/2182) der vi varselet om at vi ville fatte forbudsvedtak som følge av at markedsføring av salg uten angivelse av førpriser/prisavslaget størrelse er i strid med mfl. § 8 jf. 6. Svarfrist ble satt til 29. januar 2013.

I tillegg ba ombudet om at Anton Sport umiddelbart stanset all fremtidig salgsmarkedsføring av enkeltvarer der varenes førpris ikke er angitt, herunder blant annet endrer eller stanser planlagte avisannonser. Forbrukerombudet ba Anton Sport bekrefte dette innen 16. januar 2013.

Forbrukerombudet mottok også 8. januar 2013 en klage fra XXL datert 3. januar 2013 der XXL klaget på at Anton Sport i perioden oktober 2012 til januar 2013 hadde markedsført salg uten å oppgi førpriser og at markedsførte førpriser ikke var reelle.

Forbrukerombudet oversendte denne klagen til Anton Sport 9. januar 2013. Det ble vist til sak 11/2397 og bedt om Anton Sports eventuelle kommentarer.

Forbrukerombudet mottok 17. januar 2013 en ny klage fra XXL datert 10. januar 2013. Klagen ble sendt til Anton Sport 18. januar 2013 og det ble bedt om selskapets eventuelle kommentarer.

Forbrukerombudet avholdt møtet med Anton Sport 21. januar 2013. Forbrukerombudet redegjorde i møtet på nytt for reglene ved salgmarkedsføring og ga Anton Sport konkrete råd og veiledning.

Anton Sport ga i møtet uttrykk for at lovbruddene ikke var gjort bevisst og at selskapet ville gjennomgå sine rutiner på nytt. Ombudet orienterte om at det ville bli tatt endelig standpunkt til et eventuelt behov for sanksjoner for å stanse den ulovlige markedsføringen etter at vi hadde mottatt svar fra Anton Sport på våre brev av 8., 9. og 18. januar 2013.

Forbrukerombudet innvilget Anton Sport en forlenget svarfrist til 31. januar 2013 og en frist til 25. januar 2013 til å bekrefte at selskapet har endret eller stanset all fremtidig salgsmarkedsføring uten førpriser.

Anton Sport bekreftet i e-post datert 22. januar 2013 at selskapet «stanser all fremtidig salgsmarkedsføring av enkeltvarer, der varenes førpriser ikke fremkommer i markedsføringen.».

Forbrukerombudet mottok samme dato en ny klage fra XXL på at Anton Sport i januar benyttet førpriser som ikke er reelle ved salgsmarkedsføring.

Forbrukerombudet fikk 31. januar 2013 svar på våre brev til Anton Sport 8., 9., og 18. januar 2013. Anton Sport erkjenner i brevet at deres salgsmarkedsføring har vært lovstridig og uttaler at selskapet ser «at vårt utgangspunkt ikke tilfredsstiller Forbrukerombudets rettslige vurdering». Anton Sport orienterte om at selskapet har «som etterspurt, stanset annonsering der førpriser ikke er tilstrekkelig angitt» og redegjorde avslutningsvis for at selskapet «ønsker, som tidligere fremhevet, en konstruktiv dialog med Forbrukerombudet og å innrette oss etter beste evne.».

Forbrukerombudet mottok i e-post 5. februar 2013 en ny klage fra XXL på at Anton Sport benyttet førpriser som ikke er reelle ved salgsmarkedsføring.

XXL ønsket også å få opplyst hva som var status i sak 11/2397 og 12/2182. Forbrukerombudet orienterte XXL om status i saken i e-post 6. februar 2013. XXL understreket i e-post av 7. februar 2013 at markedsføring med ikke reelle førpriser har funnet sted til tross for at Anton Sport i brev av 31. januar 2013 bekrefter at selskapet vil innrette seg.

Anton Sport ba i e-post av 5. februar 2013 om råd og veiledning i forbindelse med en forestående salgskampanje. Forbrukerombudet besvarte henvendelsen 6. februar 2013. Anton Sport bekreftet å ville innrette seg etter Forbrukerombudets standpunkt samme dag.

Uavhengig av klagen fra XXL registrerte Forbrukerombudet i begynnelsen av februar 2013 at Anton Sport fremdeles markedsførte salg uten å angi førpriser.

På bakgrunn av at Anton Sports fortsatt drev med lovstridig salgsmarkedsføring sendte Forbrukerombudet et brev til Anton Sport 22. februar 2013 der vi varslet om at vi også ville fatte forbudsvedtak mot brudd på kravet om reelle førpriser/prisavslag ved salgmarkedsføring. Forbrukerombudet opplyste også om at vi hadde registrert at Anton Sport til tross for selskapets bekreftelse om innrettelse 22. og 31. januar 2013, fortsatt markedsførte salg uten å oppgi varenes førpriser. Ombudet orienterte derfor Anton Sport om at vårt varsel om forbudsvedtak av 8. januar 2013 opprettholdes. Svarfrist ble satt til 12. mars 2013.

I tillegg ba Forbrukerombudet om at Anton Sport umiddelbart stanset eller endret all fremtidig salgsmarkedsføring der det ikke angis førpriser eller de angitte førprisene ikke er reelle, herunder blant annet avis- eller internettannonsering. Frist for å bekrefte dette ble satt til 1. mars 2013.

Anton Sport ba den 28. februar 2013 om fristutsettelse og fikk innvilget dette pr. telefon til 13. mars 2013.

Anton Sport bekreftet imidlertid i ny e-post samme dag, 28. februar 2013, at «annonseringen er endret/stanset».

Anton Sport svarte Forbrukerombudet kort i brev av 13. mars 2013. Selskapet «bekrefter å ha endret sin markedsføring i tråd med Forbrukerombudets anvisinger. For øvrig har Anton Sport ingen kommentarer til varselet om forbudsvedtak.»   

3. Forbrukerombudets rettslige vurdering av saken

3.1 Markedsføringsloven § 7 og § 8 jf. § 6

Forbrukerombudet har vurdert Anton Sports praksis etter forbudet mot villedende handlinger og utelatelser i mfl. § 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd og § 8 først ledd jf. annet ledd.

Markedsføringsloven § 6 første ledd slår fast at “urimelig handelspraksis er forbudt”. Det følger videre av § 6 fjerde ledd at “en handelspraksis er alltid urimelig dersom den er villedende etter § 7 eller § 8, eller aggressiv etter § 9.”

I markedsføringsloven § 7 første ledd bokstav d heter det at en handelspraksis er villedende “dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne med hensyn til … prisen på ytelsen eller hvordan prisen beregnes, eller eksistensen av en prisfordel.”

Etter ordlyden vil villedning med hensyn til prismarkedsføring i vid forstand være omfattet av markedsføringsloven § 7 første ledd bokstav d, herunder eksempelvis kravene om reell førpris og angivelse av førpris ved salgsmarkedsføring.

Etter § 8 første ledd vil markedsføring anses som villedende dersom den utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukerne ut fra sammenhengen trenger for å ta en informert økonomisk beslutning. Dette innbefatter å oppgi førpriser/prisavslagets størrelse ved salgsmarkedsføring.

Når det gjelder kravene til salgsmarkedsføring viser vi til Markedsrådets praksis, som er vist til tidligere i saken jf. blant annet Bilag 3, Bilag 12 og Bilag 17 og som Anton Sport er vel kjent med. Det vises også til Forbrukerombudets veiledning om prismarkedsføring kapittel 3.

3.2         Forbrukerombudets vurdering

3.2.1      Salgsmarkedsføring uten reelle førpriser/prisfordeler

3.2.1.1                Anton Sports salgsmarkedsføring uten reelle førpriser i april – september 2012

Anton Sport markedsførte i april-september 2012 prisavslag på varene HH Fjord Jacket, HH HP Bay Jacket og Gekko Flight Carbon MTN i annonser i Aftenposten og Dagens Næringsliv.

Anton Sport hadde solgt jakken HH Fjord Jacket til redusert pris i perioden medio mai til medio juli 2012 (se Bilag 38). Jakken HH HP Bay Jacket ble solgt til redusert pris i perioden medio april til medio juli 2012 (se Bilag 38). Sykkelen Gekko Flight Carbon MNT ble solgt til reduserte priser fra medio april til medio september. Anton Sport hadde pr.10. september 2012 hatt et sammenhengende salg på Gekko-sykler fra 18. juni til 3. september, ca. 11 uker totalt (se Bilag 38).

Den dokumentasjonen som Anton Sport har fremlagt viser at prisavslagene ikke var reelle. Anton Sport har i brev av 31. januar 2013 erkjent at markedsføringen var lovstridig.

De markedsførte førprisene var ikke den laveste førprisen varen var blitt solgt til i seks-ukersperioden før salget og derfor ikke en reell og etablert førpris.

Anton Sport markedsførte i tillegg under sommersalget 2012 prosentvise avslag på både Gekko-sykler og HH-jakker der prosentavslagene på de aktuelle varene ikke ble beregnet ut fra laveste førpris i perioden forut for salget. De markedsførte prosentvise prisavslagene på varene var derfor ikke reelle.

Markedsføringen av de ovennevnte varene var derfor etter Forbrukerombudets vurdering egnet til å villede forbrukerne med hensyn til eksistensen av prisfordel, jf. mfl. § 7 første ledd bokstav d fordi varene var blitt solgt til samme eller lavere pris i perioden rett før markedsføringstidspunket. Den er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning de ellers ikke ville ha truffet, jf. mfl. § 7 annet ledd.

Markedsføringen var dermed en urimelig handelspraksis som er forbudt, jf. mfl. § 6 jf. mfl. § 7.

Markedsrådet har i MR-sak 11/00 uttalt at priser som er eldre enn 6 uker ikke kan benyttes som sammenligningspriser. Forbrukerombudet har derfor i sin praksis lagt til grunn at det i utgangspunktet ikke er tillatt å ha sammenhengende salg lengre enn 6 uker fordi det da vil ha etablert seg et nytt prisnivå. Etter Forbrukerombudets oppfatning er det derfor også i strid med mfl. § 6 jf. § 7 at samtlige Anton Sport butikker hadde et sammenhengende salg på Gekko-sykler fra 18. juni til 2. september 2012, totalt 11 uker.

Forbrukerombudet viser til vårt brev av 8. januar 2013 der vi utførlig redegjør vår vurderingen av om denne markedsføringen er i strid med mfl. § 6 jf. § 7.

3.2.1.2                Anton Sports salgsmarkedsføring uten reelle prisavslag i november og desember 2012

I november og desember 2012 markedsførte Anton Sport i Aftenposten og Dagens Næringsliv blant annet følgende to markedsføringsbudskap «Alle jakker fra Bergans Denne uke: 30-50 %» (uke 48 til 51 2012) og “Peak Dunjakke – Dame En av Peak sine toppmodeller på dun. Denne uke kun kr 1999,-“ (uke 48-50 2012).

Forbrukerombudets vurdering er at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte markedsføringsbudskapet slik at det bare er salg på Bergans-jakker og Peak-jakken den aktuelle uken. Dette inntrykket underbygges ved at det spesifikt er opplyst i markedsføringen at “Tilbudene gjelder kun denne uke“. Gjennomsnittsforbrukeren vil etter vårt syn ha en forventning om at prisene på jakker fra Bergans og Peak-jakken reelt sett er nedsatt den aktuelle uken.

Forbrukerombudets vurdering er at det markedsførte prisavslaget på Bergans-jakker i uke 49-51 ikke var reelt ettersom samtlige Bergans-jakker ble solgt med tilsvarende rabatterte priser i perioden umiddelbart før de annonserte prisnedsettelsene.

Tilsvarende er Forbrukerombudets vurdering at det markedsførte prisavslaget på Peak-jakken i uke 49 og 50 ikke var reelt siden prisen på jakken ikke er nedsatt i forhold til prisen som jakken ble solgt for i perioden umiddelbart før markedsførings-tidspunktet.

Forbrukerombudets standpunkt er at det markedsføringen var egnet til å villede forbrukerne med hensyn til eksistensen av prisfordel, jf. mfl. § 7 første ledd bokstav d fordi de markedsførte prisavslagene ikke er reelle. Den er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning de ellers ikke ville ha truffet, jf. mfl. § 7 annet ledd.

Markedsføringen var dermed en urimelig handelspraksis som er forbudt, jf. mfl. § 6 jf. mfl. § 7.

3.2.1.3                Anton Sport salgsmarkedsføring uten reelle førpriser i februar 2013

Anton Sport markedsførte i uke 6 2013 på sin hjemmeside www.antonsport.no jakken Swift fleecejakke som “Ukens tilbud!” og at prisen på jakken “Før” var 999,- og “” er 499 – altså halv pris.

Forbrukerombudets vurdering er at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte dette som salgsmarkedsføring og ha en klar forventing om at de vil spare ca. 500 kr ved å kjøpe jakken i uke 6. XXL har imidlertid fremlagt dokumentasjon som viser at jakken i uke 3 ble solgt til 799,-. Laveste førpris i perioden rett før salg salget var altså 799,- og ikke annonserte 999,-.

Den markedsførte førprisen på 999,- i uke 6 er derfor ikke etter Forbrukerombudets oppfatning en reell og etablert førpris.

Den nevnte markedsføringen er etter Forbrukerombudets vurdering derfor egnet til å villede forbrukerne med hensyn til en prisfordel jf. mfl. § 7 første ledd litra d fordi jakken 3 uker før salget ble solgt til en lavere pris enn den markedsførte førprisen i uke 6. Den er egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet, jf. mfl. § 7 annet ledd.

Markedsføringen er dermed en urimelig handelspraksis som er forbudt, jf. mfl. § 6 jf. mfl. § 7.

3.2.2    Manglende angivelse av førpris/prisavslagets størrelse

3.2.2.1                Salgsmarkedsføring uten angivelse førpris i november og desember 2012

Den aktuelle markedsføringen er tre annonser i Aftenposten 16. og 28. november 2012 og 12. desember 2012, i tillegg til to annonser i Dagens Næringsliv 6. og 20. desember 2012.

De aktuelle annonsene gjelder for alle Anton Sports butikker. Samtlige har overskriften “Ukens 80 års kupp“. I annonsene er det opplyst om at de markedsførte tilbudene har en svært kort varighet, enten ved at det er opplyst om at “TILBUDENE GJELDER KUN IDAG OG LØRDAG DENNE UKEN” eller at “Tilbudene gjelder kun denne uken“.

Felles for alle de aktuelle annonsene er at ordet “kun” brukes i kombinasjon med tidsbegrensede tilbud uten at det oppgis førpris på annonserte enkeltvarer.

I annonsen i Aftenposten 16. november 2012 er teksten “Fredag og lørdag kun kr” tilknyttet samtlige enkeltvarer som er markedsført, unntatt “Ulvang Natursokk JR + SR“.

I Aftenposten 28. november 2012 er teksten “Denne uken kun kr” tilknyttet samtlige enkeltvarer som er markedsført. I tillegg er det markedsført at “Absolutt alt fra Bergans Denne uke: 30-60 % “.

I annonsen i Dagens Næringsliv 6. desember 2012 markedsføres en “Peak Dunjakke – Dame” til “Denne uke kun kr: 1999,-“. I tillegg er det markedsført at “Denne uke” er “Absolutt ALT fra Haglöfs 30-50 % “, “Absolutt ALT fra Helly Hansen 20-50 %” og “Alle jakker fra Bergans 30-50 %”.

I annonsen i Aftenposten 12. desember 2012 er den samme Peak-dunjakken til damer som ble markedsført i Aftenposten 28. november og 6. desember, igjen markedsført til “Denne uken kun kr 1999,-“. I tillegg er det markedsført at “Denne uke” er “Alle jakker fra Haglöfs 30-50 % “, “Alle jakker fra Helly Hansen 20-50 % ” og “Alle jakker fra Bergans. Gjelder også barnejakker. 30- 50 % “.

I annonsen i Dagens Næringsliv 20. desember 2012 er “Swix Pro X Jakke Dame og Herre Toppmodell” og “Swix Pro X Bukse Dame og Herre” markedsført til “Denne uken kun kr” 1499,- og 999,-. I tillegg er det markedsført at “Denne uke” er “Alle jakker fra Haglöfs 30-50 % “, “Alle jakker fra Helly Hansen 20-50 % “ og “Alle jakker fra Bergans. Gjelder også barnejakker. 30- 50 % “.

Forbrukerombudets vurdering er at gjennomsnittsforbrukeren meget lett vil oppfatte ordet “kun” i kombinasjon med tidsbegrensede tilbud, slik som «Denne uken kun» og «Fredag og lørdag kun», som et budskap om nedsatte priser – salgsmarkedsføring. Forbrukerombudet viser til sak 08/2584 og særlig vårt brev av 15. januar 2009 der vi redegjorde for bruken av ordet “kun” i prismarkedsføring og at Anton Sport bekreftet å ville innrette seg etter vårt standpunkt, jf. deres brev av 13. februar 2009.

Salgsinntrykket forsterkes for det første ved at overskriften i annonsene er “Ukens 80 års kupp” og ved at tilbudene har en svært kort varighet. For det andre er det i samtlige annonser, unntatt annonsen i Aftenposten 6. desember 2012, markedsført et budskap om rabatt på enten alle varer eller alle jakker fra blant annet Bergans. Forbrukerombudets standpunkt er at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte den aktuelle markedsføringen slik at de markedsførte enkeltvarene er salgsvarer. Førpriser/ prisavslagets størrelse skulle derfor vært oppgitt i markedsføringen.

Å markedsføre salg uten å opplyse om førpriser innebærer at vesentlige opplysninger er utelatt jf. § 8 første ledd. Utelatelsen er etter vårt syn egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet jf. mfl. § 8 annet ledd.

Markedsføringen er dermed en urimelig handelspraksis som er forbudt jf. mfl. § 6 fjerde ledd, jf. første ledd.

3.2.2.2                Anton Sport salgmarkedsføring uten angivelse av førpriser i februar 2012

Anton Sport markedsførte på forsiden av sin hjemmeside www.antonsport.no  i uke 7 ullundertøyet Helly Hansen W Wool Set som “Ukens tilbud” og med en pris på “NÅ 599,-“. Førprisen på varen er ikke oppgitt i markedsføringen. Anton Sport beskriver “Ukens tilbud” slik på sin hjemmeside:

 “Hver uke gir vi deg et spesielt godt tilbud i nettbutikken. Tilbudet vil normalt bli  oppdatert hver mandag og er tilgjengelig i en uke eller så langt lageret rekker. Tilbudet gjelder kun i nettbutikken.”

Forbrukerombudets standpunkt er at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte markedsføringen slik at prisen på ullundertøysettet er nedsatt i uke 7. Førprisen på settet skulle derfor ha vært oppgitt i markedsføringen.

I uke 8 markedsførte Anton Sport Yaktrax Pro Brodder som «Ukens tilbud» til «kun 249,-» på forsiden av Antons Sports hjemmeside www.antonsport.no. Budskapet «Ukens tilbud» kombineres med uttrykket «kun». Ser man dette i sammenheng, med hvordan «Ukens tilbud» beskrives på hjemmeside, jf. beskrivelsen ovenfor, er Forbrukerombudet av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren meget lett vil oppfatte prisen på broddene som nedsatt. Vi viser i denne forbindelse til vårt brev av 8. januar 2013.

Dersom det er andre årsaker til den gode prisen enn en prisnedsettelse skulle dette vært klart kommunisert i markedsføringen. Det er ikke gjort i dette tilfellet og det er derfor nærliggende for gjennomsnittsforbrukeren å legge til grunn at prisen er nedsatt. Førprisen på broddene skulle derfor ha vært oppgitt i markedsføringen.

Å markedsføre salg uten å opplyse om førpriser innebærer at vesentlige opplysninger er utelatt jf. § 8 første ledd. Utelatelsen er etter vårt syn egnet til å påvirke forbrukerne til å treffe en økonomisk beslutning som de ellers ikke ville ha truffet jf. mfl. § 8 annet ledd.

Markedsføringen er dermed en urimelig handelspraksis som er forbudt jf. mfl. § 6 fjerde ledd, jf. første ledd.

3.3        Konklusjon

Anton Sport har ved dels å markedsføre salg uten å oppgi førpriser/prisavslagets størrelse og dels ved å markedsføre førpriser/prisavslag som ikke er reelle handlet i strid med mfl. § 7 første ledd bokstav d jf. andre ledd, jf. § 8 første ledd jf. annet ledd, jf. § 6 fjerde ledd jf. første ledd.

4. Forbrukerombudets vedtakskompetanse

4.1 Hensynet til forbrukerne – § 39

Forbrukerombudet og Markedsrådet kan fatte enkeltvedtak om forbud, påbud, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, samt kombinasjoner av disse, dersom det finner at inngrep tilsies av hensynet til forbrukerne, jf. mfl. § 37, jf. § 39.

Det følger av Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 211 at vilkåret ”hensynet til forbrukerne” først og fremst er tatt med for å avgrense mot andre hensyn, som for eksempel hensynet til næringsdrivende. Det presiseres imidlertid i forarbeidene at dette vilkåret ikke i seg selv er ment å stille kvalifiserende krav til terskelen for inngrep. Det er derfor ikke grunnlag for et generelt prinsipp om at det ikke kan gripes inn før det foreligger et større antall klager og mer systematiske lovbrudd.

Den ulovlige markedsføringen har et stort omfang og plassert slik at den har nådd mange forbrukere, blant annet ved annonser i Aftenposten og Dagens Næringsliv. Markedsføringen er derfor av en slik karakter at et betydelig antall forbrukere kan ha blitt villedet.

Det vises også til at markedsføring av salg der annonserte førpriser/prisavslag ikke er reelle og uten å oppgi førpris/prisavslagets størrelse er i strid med praksis fra Markedsrådet.

Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn at hensynet til forbrukerne tilsier at det gripes inn mot den lovstridige handelspraksisen til Anton Sport.

4.2         Vedtakskompetanse etter mfl. § 37 første ledd

4.2.1      Ikke oppnådd frivillig ordning, jf. mfl. § 37 første ledd – brudd på skriftlig bekreftelse

Forbrukerombudet kan fatte vedtak etter § 39 dersom det ikke er oppnådd frivillig ordning eller det ikke er nødvendig å oppnå frivillig ordning og Forbrukerombudet antar at det vil medføre ulempe eller skadevirkning å avvente Markedsrådets vedtak, jf. § 37 første ledd.

Forbrukerombudet skal i utgangspunktet søke å få den næringsdrivende til frivillig å opphøre med praksis som er i strid med markedsføringsloven, jf. § 35 annet ledd. Det stilles ingen formkrav ved inngåelse av frivillige ordninger. Dette kan anses oppnådd både ved skriftlige og muntlige løfter fra den næringsdrivende om innrettelse. Ombudet har imidlertid med hjemmel i mfl. § 35 annet siste setning rett til å kreve skriftlig bekreftelse fra den næringsdrivende på at ulovlige forhold skal opphøre.

Dersom frivillig ordning ikke oppnås eller dersom vilkårene i § 36 er oppfylt, kan Forbrukerombudet i tilfeller som nevnt i § 37 selv fatte vedtak mot lovstridige handlinger eller urimelige avtalevilkår, jf. § 35 tredje ledd.

Det følger mfl. § 36 første ledd siste setning at ved brudd på en skriftlig bekreftelse vil Forbrukerombudet ikke være forpliktet til på ny å forsøke å oppnå en frivillig ordning. Det vises til Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 209.

Lovgiver har eksplisitt uttalt at “det ikke er nødvendig med ytterligere dialog dersom den næringsdrivende opptrer i strid med den skriftlige bekreftelsen som vedkommende har gitt.” (Ot. prp. 55 (2007-2008) s. 151)

Forbrukerombudet vil derfor ha grunnlag for å si at frivillig ordning ikke er oppnådd i saker der den næringsdrivende på nytt bryter markedsføringsloven og handler i strid med en skriftlig bekreftelse.

Anton Sport har dels ved å markedsføre salg uten å oppgi førpriser/prisavslagets størrelse og dels ved å markedsføre førpriser/prisavslag som ikke er reelle handlet i strid med punkt en og to i den skriftlige bekreftelsen datert 10. august 2010.

Forbrukerombudet er dermed ikke forpliktet til på ny å forsøke å oppnå en frivillig ordning med Anton Sport, jf. mfl. § 36 første ledd siste setning.

Vilkåret om «ikke oppnådd frivillig ordning» jf. mfl. § 37 første ledd er derfor oppfylt i dette tilfellet.

4.2.2      Skade og ulempe å avvente Markedsrådets vedtak jf. mfl. § 37 første ledd

Det aktuelle markedsføringstiltaket er landsdekkende, og av en slik art at et betydelig antall forbrukere kan bli villedet.

Anton Sport driver aktiv salgsmarkedsføring, og har gjentatte ganger tidligere handlet i strid med kravene til å angi reelle førpriser og om å angi førpriser/prisavslaget størrelse ved salgsmarkedsføring. Det vises blant annet til sak 05/2070, 07/1983, 08/2584,09/1455 og 10/786.

Markedsføringen finner videre sted på tross av at Anton Sport burde være godt kjent med regelverket, og hvor det er undertegnet en skriftlig bekreftelse.

Forbrukerombudet registrer at Anton Sport i brev 13. mars 2013 skriver at det «bekrefter å ha endret sin markedsføring i tråd med Forbrukerombudets anvisninger».

Anton Sport fortsatte imidlertid å markedsføre salg uten reelle førpriser og uten å angi førpriser/prisavslaget størrelse til tross for tilsvarende løfter om at innrettelse 22. og 31. januar 2013.

På bakgrunn av tidligere sakshistorikk er Forbrukerombudets standpunkt at sannsynligheten for at Anton Sport forsetter med ulovlig salgmarkedsføring stor.

Forbrukerombudets standpunkt er dermed at det vil medføre ulempe og/eller skadevirkninger å avvente behandling av saken i Markedsrådet, jf. § 37 første ledd.

4.2.3      Konklusjon

Forbrukerombudets oppfatning er på denne bakgrunn at vilkårene for å fatte vedtak etter mfl. § 37 første ledd er oppfylt.

4.3         Vesentlig identisk handling jf. mfl. § 37 annet ledd

Forbrukerombudet kan også fatte vedtak etter § 39 dersom ombudet anser handlingen eller avtalevilkåret i det vesentlige identisk med handlinger eller vilkår som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot jf. mfl. § 35 annet ledd.

Markedsrådet har i tidligere saker nedlagt forbud mot at næringsdrivende benytter pristilbud hvor det sammenlignes med forretningens førpris, uten at selskapet kan legge frem dokumentasjon for at førprisen er reell (MR-sak 11/00 – Elkjøp).

Markedsrådet har også i tidligere saker nedlagt forbud mot at næringsdrivende bedriver salgsmarkedsføring uten å opplyse om hvor stort avslag det er tale om, enten ved tydelig angivelse av før- og nåpris eller ved annen like tydelig angivelse. Vi viser blant annet til Markedsrådets vedtak i sakene 15/75 (Aktuell) og 28/01 (Lefdal I).

I dette tilfellet er den aktuelle handlingene, og lovbruddene å markedsføre:

  • førpriser som ikke er reelle, og
  • salg uten å opplyse om prisavslaget størrelse enten ved å angi varenes før- og nåpriser, eller ved annen like tydelig angivelse.

Etter Forbrukerombudets vurdering er de aktuelle handlingene i dette tilfellet i det vesentlige identisk med handlinger som Markedsrådet tidligere har nedlagt forbud mot.

Vilkåret for å fatte vedtak etter mfl. § 37 annet ledd er dermed også oppfylt i denne saken.

4.4         Konklusjon

Forbrukerombudet har etter dette grunnlag for å fatte vedtak om forbud etter mfl. § 40 i saken, jf. § 37, jf. § 39.

5. Tvangsmulkt

5.1 Rettslig grunnlag og vurdering

For å sikre at vedtak etter §§ 40 og 41 overholdes skal det fastsettes en tvangsmulkt som den som vedtaket retter seg mot skal betale dersom vedkommende overtrer vedtaket, jf. § 42. Hvis forbudsvedtaket ikke overtres, oppstår ingen betalingsplikt. Fastsettelse av tvangsmulkt kan unnlates dersom særlige grunner taler for det.

Forbrukerombudet kan ikke se at det foreligger særlige grunner til å unnlate å fastsette tvangsmulkt i denne saken, og fastsetter med dette tvangsmulkt i tilknytning til vedtaket om forbud mot markedsføringstiltaket, jf. § 42.

5.2 Utmåling

Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et engangsbeløp, jf. § 42.

Tvangsmulktens størrelse skal fastsettes etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Det må gjøres en skjønnsmessig vurdering av sakens art og innklagedes økonomiske forhold, jf. uttalelse i Ot.prp. nr. 34 (1994-1995) s. 20-21.

Formålet med tvangsmulkten er at den skal virke som et reelt oppfyllelsespress. Ved fastsettelsen av mulkten skal det legges vekt på at det ikke skal lønne seg å overtre vedtaket, jf. § 42. I tillegg skal mulkten fastsettes ut fra den forutsetning at dersom vedtaket respekteres blir det ikke noe å betale.

Det vil være relevant å se hen til den økonomiske fortjenesten den næringsdrivende har oppnådd ved fastsettelsen av mulkten og den næringsdrivendes økonomiske situasjon.

Ved fastsettelsen av tvangsmulktens størrelse i denne saken er det blant annet lagt vekt på at markedsføringen har vært landsdekkende og nådd et stort antall forbrukere.

Villedende salgsmarkedsføring er et effektivt virkemiddel som må antas å ha hattinnvirkning på en rekke forbrukeres økonomiske beslutning. Villedende salgsmarkedsføring antas også å medføre et stort inntektspotensial.

Det er også lagt vekt på selskapets økonomiske forhold. Forbrukerombudet har hentet inn selskapets regnskapstall for 2011 fra Brønnøysund-registrene. Disse viser driftsinntekter på kr 333 millioner og et negativt driftsresultat på 1,7 millioner. Etter ombudets syn er det omsetningen som er det sentrale å se hen til når man vurderer selskapets økonomiske forhold, og ikke driftsresultatet.

Videre er det lagt vekt på at selskapet er vel kjent med regelverket og kravene til salgsmarkedsføring gjennom tidligere saker og korrespondanse, og at selskapet har brutt den skriftlige bekreftelsen fra 2010. Det er også lagt vekt på at selskapet til tross løfter om stansing og innrettelse 22. januar og 31. januar har fortsatt den ulovlige markedsføringen. Dette viser etter Forbrukerombudets syn en manglende evne og vilje til å innrette seg etter markedsføringslovens krav.

5.3 Konklusjon

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet at det fastsettes en tvangsmulkt som et engangsbeløp på kr 800 000 – åttehundretusen – kroner.

 

6. Vedtak

På denne bakgrunn og med hjemmel i § 37 første ledd jf. § 39 første ledd, jf. §§ 40 og 42, fatter Forbrukerombudet følgende vedtak:

1.    Med hjemmel i markedsføringsloven § 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd, jf. § 6 fjerde ledd jf. første ledd, forbyr Forbrukerombudet Mobo Sportsholding AS v/styrets formann å markedsføre prisavslag ved å benytte uttrykk som “ Før kr 2999,- Nå kun 1999,-” eller tilsvarende uttrykk og formuleringer som gir inntrykk av at prisene på en eller flere enkeltvarer er satt ned i forhold til Mobo Sportsholding AS’ førpriser, uten at selskapet kan legge frem dokumentasjon for at førprisen er reell.

2.    Med hjemmel i markedsføringsloven § 7 første ledd bokstav d jf. annet ledd, jf. § 8 første ledd jf. annet ledd jf. § 6 fjerde ledd jf. første ledd, forbyr Forbrukerombudet Mobo Sportsholding AS v/styrets formann i markedsføring å benytte uttrykk som “Denne uken kun”, “nå kun kr”, “Fredag og lørdag kun kr”, og tilsvarende uttrykk og formuleringer som gir inntrykk av at prisene er satt ned, uten at det framgår hvor stort avslag det er tale om ved angivelse av før- og nåpris eller ved annen like tydelig angivelse.

3.    Med hjemmel i markedsføringslovens § 42 jf. § 40 fastsetter Forbrukerombudet at Mobo Sportsholding AS skal betale tvangsmulkt på 800 000 – åttehundretusen – kroner dersom firmaet overtrer eller medvirker til overtredelse av dette vedtaket.

* * *

Vedtaket kan påklages til Markedsrådet, jf. markedsføringslovens § 37 tredje ledd. Forvaltningslovens kapittel VI gir nærmere regler for eventuell klage. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dag parten har fått underretning om vedtaket. Klage skal sendes til Forbrukerombudet.

Vedtaket trer i kraft så snart partene har mottatt underretning om dette. Handlinger i strid med vedtaket vil etter dette tidspunkt bli ansett som brudd på vedtaket og vil kunne utløse krav om betaling av tvangsmulkt. Partene kan begjære utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller en eventuell klage er avgjort av Markedsrådet, jf. forvaltningsloven § 42. En klage på vedtaket til Markedsrådet gis ikke oppsettende virkning med mindre dette bestemmes av Forbrukerombudet i det konkrete tilfellet, se Ot.prp. nr. 55 (2007-2008) s. 167. Det skal normalt sett mye til før en slik begjæring etterkommes.

Vedtaket kan ikke bringes inn for de alminnelige domstoler uten at saken først er forelagt Markedsrådet, jf. forvaltningsloven § 27 b.

Markedsrådet er underrettet om vedtaket, jf. markedsføringslovens § 37 tredje ledd.

*****

Oslo, 7. mai 2013

Gry Nergård

forbrukerombud

Tilbake til toppen