Standardkontrakt for privatskole

1. Forpliktende kontrakt

Kontrakten er bindende fra det tidspunkt begge parter har undertegnet den.

2. Skolestart og varighet

Skolen starter:                Skolen avsluttes:                    

Undervisningstidspunkt er:                      

Vi gjør oppmerksom på at den daglige undervisningen kan variere noe.

 

3. Betalingsforpliktelser

Studenten skal betale registreringsavgift/administrasjonsgebyr, studieavgift og andre avgifter i samsvar med de betingelser som er anført i kontrakten (jf. vilkårenes forside).

Studenter plikter å betale en registreringsavgift/administrasjonsgebyr på kr     som forfaller til betaling innen 14 dager etter at kontrakten er undertegnet. Studieavgiften og andre avgifter som spesifisert på kontraktens forside forfaller til betaling ved studiets start. Registreringsavgift blir ikke refundert, bortsett fra i de tilfeller skolen avlyser studiet.

4. Skolens ansvar

Skolen skal gjennomføre utdanningen i samsvar med de planer som på forhånd er forelagt studenten. Skolen kan likevel foreta endringer dersom spesielle forhold tilsier det. Skolen må dokumentere og begrunne hvorfor endringene er nødvendige.

Skolen forbeholder seg retten til å avlyse studiet som følge av liten deltagelse eller av andre årsaker som er utenfor skolens kontroll. I slike tilfeller vil studenten få refundert innbetalt registreringsavgift/administrasjonskostnad og studieavgift. Dersom skolen avlyser studietilbudet som følge av liten deltakelse må varsel om avlysning sendes studenten så tidlig som mulig og senest 2 uker før studiestart.

5. Studentens ansvar

Studenten skal sette seg inn i skolens reglement slik disse til enhver tid fastsettes av skolen, og skal følge dette.

Kopiering av studiemateriell, dataprogram eller annen informasjon som tilhører skolen, eventuelt noen skolen har avtale med, må ikke forekomme uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra skolen. Adresseendring må straks meldes skolen skriftlig.

Dersom studenten har et spesielt behov for tilrettelegging av undervisningen ber vi om at dette oppgis i forbindelse med retur av kontrakten.

6. Studieavbrudd

6.1   Studentens studieavbrudd:

a) Ved oppsigelse av studieplass før studieoppstart vil studenten bare bli avkrevd registreringsavgiften/administrasjonskostnad.

b) Ved avbrudd under studiet vil studenten måtte dekke skolens tap (ved betaling av standardiserte satser)

  • Studenter vil ved avbrudd frem til starten av andre semester måtte betale avgift for hele første
  • Ved avbrudd i løpet av andre semester vil studenten måtte betale studieavgiften, både for første og andre semester.

c) Skolen vil ved dokumentert sykdom eller ved andre tungtveiende grunner etter skriftlig søknad fra eleven kunne godkjenne midlertidig avbrudd i studiet

d) Ved avbrudd som følge av innkalling til militær- eller siviltjeneste har studenten rett til å foreta midlertidig avbrudd i studiet dersom militær- eller siviltjenesten gjør det umulig eller urimelig tyngende å gjennomføre studiet i henhold til opprinnelige planer og studenten har varslet skolen omgående etter å ha mottatt

e) Dersom studiet må avbrytes på grunn av uforutsette, alvorlige forhold som gjør videre skolegang urimelig tyngende eller umulig (personlig force majeure) betales bare for mottatt

6.2   Formkrav

Dersom studenten avbryter studiet midlertidig eller sier fra seg studieplassen bør skriftlig varsel om dette sendes skolens administrasjon.

Skolen plikter å informere studenten om at henvendelsen fra eleven er mottatt og blir behandlet uten ugrunnet opphold.

6.3   Bevisbyrde

Studenten har bevisbyrden og må godtgjøre årsaken til studieavbrudd for de tilfeller hvor studenten har rett til midlertidig eller endelig avbrudd, jf. punkt 6.1

7. Mislighold av kontrakten

7.1   Skolens mislighold

Dersom skolen misligholder kontrakten ved at den ikke gir det studietilbudet, eventuelt ikke den kvalitet på dette, som studenten har krav på etter kontrakten, har skolen rett til å kompensere dette i form av supplerende eller alternativt relevant opplæringstilbud. Så fremt ikke forholdet kan utbedres i samsvar med ovennevnte, kan studenten enten kreve prisavslag, eller heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold fra skolens side. Melding om slik heving må gis skolen innen rimelig tid.

Skolen vil da refundere betalte avgifter.

Eventuelle erstatningskrav følger alminnelige erstatningsrettslige prinsipper som ved forbrukerkjøp.

7.2   Studentens mislighold

Ved mer enn 14 dagers forsinket betaling av registreringsavgift/administrasjonsgebyr eller studieavgift eller annen kontraktfestet godtgjørelse til skolen, skal studenten betale renten i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr. 100, og purring vil bli sendt. Det vil påløpe et purregebyr på kr 50,-. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter at purring er sendt, vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven av 13.05.88 nr. 26 med forskrift fastsatt i kongelig resolusjon av 14.07.89.

Ved vesentlig mislighold av kontrakten fra studentens side, kan skolen heve den etter forutgående varsel. Skolen skal gi skriftlig melding om slik heving.

8. Angrerett

Studenten har 14 dagers angrerett på avtaler om studieplass som er inngått via fjernsalg, for eksempel på internett, jf. angrerettloven av 20.06.14 nr. 27 § 21 første ledd, jf. § 1. Fristen starter å løpe i det avtalen er inngått og studenten har fått nødvendige opplysninger om angrerett, samt tilgang til angrerettskjema, jf. angrerettloven § 21 tredje ledd, jf. § 8 første ledd bokstav h.

Studenter som bruker angreretten stilles som om avtalen aldri var inngått, jf. angrerettloven § 23.

Tilbake til toppen