22. juni 2018

Støtter forslag om ny forsikringsavtalelov

Justis –og beredskapsdepartementet har foreslått forbrukervennlige endringer i forsikringsavtaleloven. Forbrukertilsynet stiller seg positiv til forslaget, og mener spesielt regelen om erstatning er viktig.

Støtter forslag om ny forsikringsavtalelov

Forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet inneholder blant annet en tilsvarende erstatningsregel som den man finner i forslaget til ny finansavtalelov. Denne vil gi forsikringsselskapene og andre som tilbyr forsikring til forbrukere, ansvaret dersom de bryter forsikringsavtaleloven på en måte som fører til at forbrukeren lider et økonomisk tap.

Forsikringsselskapene får dermed ansvaret hvis de f. eks. selger forsikringsbaserte investeringsprodukter med høyere risiko enn det kunden forstod, og der kunden påføres et økonomisk tap som følge av dette. Med forsikringsbaserte investeringsprodukter menes blant annet livsforsikringsavtaler med investeringsvalg.

Godt forbrukervern

– Lovforslaget tar sikte på å sikre forbrukerne like god beskyttelse selv om spareinstrumenter er pakket som et forsikringsprodukt, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet.

Erstatningsregelen kan ikke forhindre tap, men den løser et viktig spørsmål om hvor tapet skal plasseres også i avtaler mellom forbrukere og forsikringsyter. Forbrukertilsynet mener dette vil styrke forbrukerbeskyttelsen. – I norsk erstatningsrett er det et gjennomgående prinsipp at man blir erstatningsansvarlig hvis man påfører noen et økonomisk tap ved å bryte loven. Det mener vi også burde gjelde når det kommer til avtaler mellom forbrukere og forsikringsytere, sier Haugseth.

Samordnet reglene i finans –og forsikringsavtaleloven

Departementet har i forslaget til ny forsikringsavtalelov samordnet reglene i forsikringsavtaleloven med reglene i forslaget til ny finansavtalelov i den grad dette er hensiktsmessig. I tillegg til like regler om erstatning, er det i begge lovene blant annet foreslått regler om selskapets plikter, bevisbyrde, behandling av klager og om utvidet adgang til elektronisk kommunikasjon med kundene. Dette mener Forbrukertilsynet er et fornuftig grep.

– Det er positivt at departementet har sett de to lovene i sammenheng. De foreslåtte endringene vil være til fordel for forbrukerne, og vi støtter forslaget fullt ut, sier Haugseth.

Les vår høringsuttalelse.

Flere artikler
2. september 2021

Strenge krav til marknadsføring av forbrukslån

Forbrukartilsynet har tatt opp sak mot tre aktørar som tilbyr forbrukslån. Desse må etter Forbrukartilsynets oppfatning endra marknadsføringa si på fleire punkt.