Nordisk samarbeid

Nordisk samarbeid er ein viktig del av Forbrukarombodets arbeid.

Dei nordiske landa har alle organisert tilsynet med marknadsføring og standardkontraktar i forbrukarombodsmodellen. Det er tradisjonelt mykje lik lovgiving og lik forståing av kvar forbrukarvernnivået bør liggje.

I fleire bransjar er det ein felles nordisk marknad, og dermed blir samarbeidet mellom omboda særleg viktig. Omboda samarbeider derfor i konkrete saker og diskuterer felles problemstillingar. Dei nordiske forbrukaromboda møtest på toppleiarnivå to gonger i året og elles på saksbehandlarnivå ved behov.

For Forbrukarombodet i Noreg er det nordiske samarbeidet særleg viktig med tanke på at det er ei kontaktflate inn mot EU. Men også i det nasjonale påverknadsarbeidet er ein samordna nordisk tilsynssektor viktig.

05.05.2021

Forbrukertilsynet søker ny seksjonssjef

Vi søker en jurist til fast stilling som seksjonssjef for internasjonal forbrukerrett i tilsynsavdelingen.