Om Markedsrådet

Markedsrådet er et domstolslignende forvaltningsorgan som behandler klager på Forbrukertilsynets vedtak. Markedsrådets vedtak kan ikke påklages til departementet, men kan bringes inn for domstolene av den næringsdrivende.

Markedsrådet ble etablert i 1974, og er finansiert over statsbudsjettet. Markedsrådet er faglig uavhengig, men er administrativt underordnet Barne- og likestillingsdepartementet. Markedsrådet består av seks medlemmer som er oppnevnt av Kongen for fire år. Medlemmene er jurister med høy kompetanse, og leder og nestleder skal fylle kravene til dommere i domstolsloven.

Vedtak vil normalt fattes av et utvalg på tre medlemmer. Saksbehandlingen er som hovedregel skriftlig, men Markedsrådet kan beslutte muntlig behandling. Muntlig behandling vil ha likhetstrekk med muntlig behandling i domstolene. Her finner du forskriften om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling.

Markedsrådet behandler også klager på Helsedirektoratets vedtak etter alkoholloven § 9-4 og tobakksskadeloven § 36.

Markedsrådets vedtak publiseres på Lovdata Pro og på Markedsrådets og Forbrukertilsynets hjemmesider.

Saker næringsdrivende imellom kan behandles av de ordinære domstolene eller eventuelt av Næringslivets Konkurranseutvalg.

Markedsrådets medlemmer

Fra 1. januar 2018 til 31. desember 2021 består Markedsrådet av følgende medlemmer:

Leder:

Professor Tore Lunde, Bergen

Nestleder:

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud, Kongsberg

Medlemmer:

Professor Finn Arnesen, Oslo

Nemndsleder Selma Ilyas, Oslo

Advokat Jens-Henrik Lien, Hamar

Lagdommer Henriette Nazarian, Tromsø

15.10.2019

Forhandlere må merke «ulovlige» sparkesykler

Flere forhandlere selger sparkesykler som ikke kan brukes på norske veier, uten å merke disse syklene godt nok i butikken. Nå ber Forbrukertilsynet alle forhandlere om å gå gjennom merkingen sin slik at ingen forbrukere kjøper en «ubrukelig» sykkel uten at de er klar over det.