MR-2015-456: Klage på nedprioritering av markedsføring fra Coca Cola life

Dato: 18.03.2015

Klager: NN

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:

1. Professor Tore Lunde

2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

3. Førsteamanuensis Arve Pettersen

4. Seniorrådgiver Ronny Bratten

5. Advokat Signe Eriksen

6. Advokat Anna Elisabeth Nordbø

7. Advokat Hege Stokmo

8. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie.

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Coca Cola life sin markedsføring om gratis vare ved nedlastning av Narvesen-applikasjon.
Forbrukerombudet mottok 10.2.2015 brev fra klageren hvor dette ble påklagd.
Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 16.2.2015 til klageren vist til ressurshensyn.
I brev av 24.2.2015 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.
Saken ble oversendt til Markedsrådet den 17.3.2015.

2. Klagerens anførsler

Klageren reagerer på en Coca Cola Life-reklame i nettavis. Det framgikk av den aktuelle reklamen at man ved å laste ned Narvesens telefonapplikasjon skulle få en brusflaske gratis. Klageren har hatt applikasjonen på telefonen siden 2012, men lastet den ned på nytt for å benytte seg av tilbudet. Det viste seg å ikke virke. Klageren mener at reklamen ikke sa noe om at man måtte være ny bruker av applikasjonen, og føler seg dermed lurt.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal føre tilsyn med bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd, første punktum.
På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. I 2015 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, bolig, IKT og fjernsalg.
Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagde.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det Forbrukerombudets vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at Forbrukerombudet tar klagen opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på sak 15/421 tas ikke til følge.