MR-2015-327: Klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på manglende rabatt ved kjøp av bensin hos Statoil

Dato: 06.03.2015

Klager: NN

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:

  1. Professor Tore Lunde
  2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
  3. Førsteamanuensis Arve Pettersen
  4. Seniorrådgiver Ronny Bratten
  5. Advokat Signe Eriksen
  6. Advokat Anna Elisabeth Nordbø
  7. Advokat Hege Stokmo
  8. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie.

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på manglende rabatt ved kjøp av bensin hos Statoil.

Forbrukerombudet mottok 7.1.2015 brev fra klageren hvor dette ble påklagd.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 13.1.2015 til klageren vist til ressurshensyn.

I brev av 19.1.2015 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 23.2.2015.

2. Klagerens anførsler

Klageren reagerer på at Statoil Breivika i Tromsø ikke ga ham rabatt ved kjøp av bensin, selv om han fremviste sitt NAF- eller Coop-kort. Klageren spurte ekspeditøren om bensinstasjonen tok rabattkort, men vedkommende hørte ikke hva klageren sa på grunn av høy musikk i lokalet. Tredje gang hørte ekspeditøren hva klageren spurte om, men klageren fikk da beskjed om at det var for sent å gi rabatt fordi beløpet allerede var registrert i kassen. Klageren antar at hans økonomiske tap er ca. kr 20,-. Han reagerer på Statoils praksis ved ikke å tilkjenne ham denne rabatten i ettertid.

Han anfører videre at dette er en sak Forbrukerombudet bør behandle, da han finner det urettferdig at hans område (drivstoff) faller utenfor dette årets prioriterte områder.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal føre tilsyn med bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1–5, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd, første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. I 2015 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, bolig, IKT og fjernsalg.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagde.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det Forbrukerombudets vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at Forbrukerombudet tar klagen opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Statoils unnlatelse av å gi klager rabatt tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1–5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 først e og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Statoils unnlatelse av å gi N.N rabatt tas ikke til følge.