MR-2001-30: N.N. – Forbrukerombudet

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på reklameplakat for "STÅLULL & THE FAT LADIES".

Vedtak av 04.03.01

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Advokat Ole Bjørn Støle
2. Direktør Randi Punsvik
3. Avdelingsdirektør Elisabeth Roscher
4. Amanuensis Inge Unneberg
5. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
6. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
7. Direktør Bjørn F. Hauge
8. Advokat Cathrine Lødrup

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på reklameplakat for “STÅLULL & THE FAT LADIES”.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse fra N.N vedrørende reklameplakat for “STÅLULL & THE FAT LADIES” i forbindelse med arrangementet Rock Maritim på Hotel Maritim i Flekkefjord.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere en vurdering av saken. I brev av 30.10.2001 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 12.12.2001. Behandling av saken fant sted den 11.02.2002. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klageren reagerer på reklameplakaten for “STÅLULL & THE FAT LADIES” i forbindelse med arrangementet “Rock Maritim” på Hotel Maritim i Flekkefjord.

Plakaten er én av en rekke støtende reklameplakater benyttet det siste halvannet år av Hotel Maritim, som reklame for forskjellige hotellarrangementer. Klager opplever plakaten som kjønnsdiskriminerende og dessuten nedverdigende for overvektige mennesker, og er skuffet over at denne typen reklame ikke prioriteres høyere av Forbrukerombudet. Prioriteringen slår, slik den foretas av Forbrukerombudet, skjevt ut i forhold til små steder og byer, der en ikke kan regne med et stort antall klager på en lokal produsent.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
“Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.”

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet har ikke mottatt tilsvarende klager, og det konkrete tiltaket er avsluttet. I forhold til behandling etter markedsføringsloven § 1 annet ledd prioriterer Forbrukerombudet de saker som antas å ha størst betydning i arbeidet for å fremme likestillingen mellom kjønnene. Ved prioriteringen har det betydning hvor mange klager vi mottar og hvor påtrengende markedsføringstiltaket er. Markedsføringstiltak som har et stort nedslagsfelt, eller hvor omfanget for øvrig er betydelig, prioriteres fremfor kortvarige tiltak som retter seg mot snevrere grupper.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
“Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av reklameplakaten for arrangementet “Stålull and the fat ladies” tas ikke til følge.”

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelser om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

I den foreliggende sak har Markedsrådet forståelse for klagerens synspunkter vedrørende den aktuelle reklameplakat, og innser at markedsføringstiltak som gjennomføres på mindre steder ikke vil medføre noe stort antall klager til Forbrukerombudet.

Markedsrådet har imidlertid også stor forståelse for at Forbrukerombudet, som mottar langt flere klager enn man har mulighet til å behandle, må foreta en prioritering av sakene som blant annet er basert på varighet og omfang av det aktuelle markedsføringstiltak.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av reklameplakaten for arrangementet “Stålull and the fat ladies” tas ikke til følge.

Tilbake til toppen