MR-2001-26: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 09.11.01

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Advokat Ole Bjørn Støle
2. Seksjonssjef Randi Punsvik
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
5. Direktør Bjørn F. Hauge
6. Advokat Cathrine Lødrup
7. Avdelingsdirektør Steinar Undrum
8. Førsteamanuensis Marit Halvorsen

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring av smaksgaranti fra Gilde Norge ANS.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse fra N.N. vedrørende Gildes markedsføring av smaksgaranti på sine kjøttprodukter.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere en vurdering av saken. I brev av 20.08.2001 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt ved ekspedisjon av 13.09.2001. Behandling av saken fant sted den 22.10.2001. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Gilde Norge ANS har omfattende markedsføring av sin smaksgaranti, der det fremmes løfte om refusjon av innkjøpskostnadene dersom smaksgarantien påberopes. Det spesifiseres ikke hva som legges i smaksgarantien, men det er på det rene fra markedsføringen at det er subjektive forhold hos forbrukeren som vil være avgjørende.

Klageren har ved flere anledninger benyttet seg av smaksgarantien, og har da som oftest fått returnert beløpet via postgiro. Dette har Gilde så sluttet med for klagers vedkommende og blant annet bemerket at klager fremmet en reklamasjon overfor Gilde. Klager reagerer på dette på bakgrunn av at reklamasjon etter loven er noe som skal komme i tillegg til Gildes avtalerettslige forpliktelser i henhold til smaksgarantien.

Gilde overholder således ikke sin såkalte smaksgaranti i praksis, slik at markedsføringen er i strid med markedsføringsloven § 2 første og tredje ledd. Markedsføringen av «smaksgaranti» må derfor opphøre straks.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
«Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.»

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.

For at enkeltsaker skal tas opp til behandling bør saksforholdet ha stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukerne. Forbrukerombudet finner ikke ressurser til å behandle denne konkrete saken nå, men den vil inngå som grunnlagsmateriale ved vurderingen av framtidige områder som bør prioriteres.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Gilde Norge ANS` markedsføring av smaksgaranti tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelser om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet kan ikke se at saksforholdet i den foreliggende sak har stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukere, og finner på denne bakgrunn ikke tilstrekkelig grunn til å pålegge Forbrukerombudet å realitetsbehandle klagen.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Gilde Norge ANS` markedsføring av smaksgaranti tas ikke til følge.